close

Enter

Log in using OpenID

2014/95 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

embedDownload
Karar No
Karar Tarihi
: 95
: 19/01/2014
Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
13/1/2014 tarihli ve 20 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli, 2013/623
sayılı kararına ekli 140/I sayılı Genelgesinin 9/C maddesinde “30 Mart 2014 tarihi itibariyle ceza
infaz kurumlarında bulunacak taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait bilgiler (Kasıtlı suç
nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz
kurumuna alınmayan veya koşullu salıverilen ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi
doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen hükümlüler hariç), Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğünce muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlandığı 3 Ocak 2014 Cuma
gününden önce Adalet Bakanlığından topluca alınarak, bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları
dondurulur.” hükmü bulunduğu, uygulama sırasında mahkumiyet kararı verilen Yargıtay
tarafından onanarak kesinleşen mahkumiyet kararlarının süreli hapis cezalarının ceza infaz
kurumuna alınamayan, yakalanamayan ve müddetname tanzim edilemeyen hükümlüler hakkında
5237 sayılı yasanın T.C.K. 53. maddesine göre infaza başlanamadığından infaza başlama
tarihinin belirlenemediğinden kısıtlılık halinin ne zaman sonlanacağı ve infaz bitiş tarihinin ne
zaman gerçekleşeceği belirlenemediği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili hakimler tarafından bu
konuda bilgi verilemediği, SECSİS programında Seçmen Kaydı Günleme “SEC-003” ekranında,
hükümlülük sona erme tarihi, karar kesinleşme tarihinin zorunlu alan bölümünde giriş yapılması
gerektiği, ancak, mahkumiyet kararının kesinleşmesine rağmen yakalanamayan ve müddetname
düzenlenmeyen hükümlüler hakkında, hükümlülük tarihinin sona erme tarihi bilinemediğinden
zorunlu alan kısmının doldurulamadığı, bu nedenle, infaza başlanamayan, yakalanamayan ve
müddetname düzenlenmeyen hükümlüler hakkında zorunlu alan bölümünde hükümlülük sona
erme tarihinin SECSİS sisteminde girişinin nasıl yapılacağı, infaz tarihinin hangi tarih baz
alınarak tespit edileceği (kesinleşme tarihinin mi, yakalama tarihinin mi esas alınacağı), kabul
edileceğinin, değerlendirilerek bilgi verilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
İstem; mahkumiyet kararının kesinleşmesine rağmen infaza başlanamayan,
yakalanamayan ve müddetname düzenlenmeyen hükümlüler hakkında, hükümlülük tarihinin
sona erme tarihi bilinemediğinden SEÇSİS sisteminde bu işleme ilişkin zorunlu alan kısmının
doldurulamadığı, bu nedenle infaza başlanamayan, yakalanamayan ve müddetname
düzenlenmeyen hükümlüler hakkında zorunlu alan bölümünde hükümlülük sona erme tarihinin
SECSİS sistemine girişinde hangi tarihin baz alınacağı (kesinleşme tarihinin mi, yakalama
tarihinin mi esas alınacağı) hususunda bilgi verilmesine ilişkindir.
31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve tüm teşkilata Kurum
içi elektronik posta olarak gönderilen Yüksek Seçim Kurulunun 21/12/2013 tarihli ve 2013/590
sayılı kararının “SONUÇ” başlıklı bölümünün 5. maddesi; “Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş
veya fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkındaki mahkûmiyet
hükümleri hariç olmak üzere, kişilerin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak uygulanması gereken hak yoksunluklarına ilişkin
mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte, henüz cezaevine alınmayan ve ceza infaz
kurumuna alındıktan sonra koşullu olarak salıverilen, ancak hak ederek tahliye süresi dolmayan
hükümlüler ile mahkemesince uzun süreli cezası ertelenmesi nedeniyle cezaevinde bulunmayan
hükümlülerin bu süre içerisinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanmalarının mümkün
olduğuna, bu durumda olan hükümlülerin seçmen kütüğüne kayıt usulünün Örnek 140/I sayılı
Genelge’de gösterilmesi gerektiğine” şeklinde düzenlenmiştir.
Yine, 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve tüm teşkilata
Kurum içi elektronik posta olarak gönderilen Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623 sayılı
kararı eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı
Genelge’nin;
5. maddesinin (h) fıkrasında; “Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet
kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayan veya koşullu salıverilen
ancak hak ederek tahliye olacağı süreyi doldurmayanlar ile uzun süreli cezası ertelenen
(Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),
Türk vatandaşları ise, ceza infaz kurumları ve tutukevleri idaresi aracılığı ile yazılı olarak
ilçe seçim kurulu başkanlığına,
başvurabilir. (Başvurular ile ilgili olarak bu Genelge'nin 7. maddesi hükümleri
uygulanır.)”
düzenlemesi yer almaktadır.
Kurulumuzun 21/12/2013 tarihli, 2013/590 sayılı kararının “SONUÇ” başlıklı bölümünün
5. maddesi ve Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I
sayılı Genelge’nin 5. maddesinin (h) fıkrası uyarınca, kişilerin kasten işlemiş olduğu suçtan
dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak uygulanması gereken hak
yoksunluklarına ilişkin mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olmakla birlikte, henüz cezaevine
alınmayan ve ceza infaz kurumuna alındıktan sonra koşullu olarak salıverilen, ancak hak ederek
tahliye süresi dolmayan hükümlüler ile mahkemesince uzun süreli cezası ertelenmesi nedeniyle
cezaevinde bulunmayan hükümlülerin bu süre içerisinde yapılacak olan seçimlerde oy
kullanmaları mümkün bulunmaktadır.
Bu nedenle, mahkumiyet kararının kesinleşmesine rağmen infaza başlanamayan,
yakalanamayan ve müddetname düzenlenmeyen kişiler, ceza infaz kurumunda değil iseler
SEÇSİS’de hükümlü olarak işaretlenmemesi gerektiğine,
SEÇSİS sistemindeki Seçmen Kaydı Günleme “SEC-003” ekranında “Hükümlülük sona
erme tarihinin” SEÇSİS’ten zorunlu alan olmaktan çıkarılması gerektiğine,
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Mahkumiyet kararının kesinleşmesine rağmen infaza başlanamayan, yakalanamayan ve
müddetname düzenlenmeyen kişiler, ceza infaz kurumunda değil iseler SEÇSİS’de hükümlü
olarak işaretlenmemesi gerektiğine,
2- SEÇSİS sistemindeki Seçmen Kaydı Günleme “SEC-003” ekranında “Hükümlülük
sona erme tarihinin” SEÇSİS’ten zorunlu alan olmaktan çıkarılması gerektiğine,
3- Karar örneğinin Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına ve Seçmen Kütüğü Genel
Müdürlüğüne gönderilmesine,
19/1/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ali KAYA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
54 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content