close

Enter

Log in using OpenID

2014 HAZİRAN Kaleiçi 306 ada 9 parsel _KOMİSYON_

embedDownload
İMAR KOMİSYON RAPORU
Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih 495-3710 sayılı yazısında ;
İLGİ: 29.08.2013 tarih 5300 sayılı dilekçe ve ekleri.
Talep: Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi F20c10d4a pafta, 306 ada 9 nolu parsele ait
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi ilgi dilekçe ekinde iletilerek gereğinin
yapılması talep edilmektedir.
Mülkiyeti: İlgi yazı eki Çatalca Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 10.07.2013 tarihli tapu
bilgisinde 4591,25 m² yüzölçümlü Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi F20c10d4a pafta 306 ada
9 sayılı parselin tamamının Murat Egemen Pet.İnş.Tur. ve Gıda Tic.San.Ltd.Şti.
mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.
Meri Planlardaki Durumu: Çatalca İlçesi Kaleiçi Mahallesi F20c10d pafta 306 ada 9
nolu parsel; meri 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar
Planı'nda bir kısmı yeşil alanda, bir kısmı ise Akaryakıt İstasyonu alanında;
Meri 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama İmar
Planı'nda ise bir kısmı yol alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı ise Akaryakıt İstasyonu
alanında kalmaktadır.
İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşleri:
İlgi dilekçe ekinde 1/1000 ölçekli teklif Uygulama İmar Planı’na ilişkin tarafımıza
iletilen kurum görüşleri;
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 19.08.2013 tarih 406324
sayılı yazısında;
Söz konusu 1/1000 Ölçekli Plan tadilatının, 12.04.2013 tarih ve 878 sayılı İBB Meclis
Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına uygun olarak hazırlandığı
görülmüş olup, ilgi(d) Yönetmeliğin 6.3 maddesi gereği İdaremizce uygun bulunmuştur,
denmektedir.
Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 12.08.2013 gün ve
829818-2865 sayılı yazısında;
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.04.2013 tarih ve 878 sayılı kararı ile
14.05.2013 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı doğrultusunda Çatalca İlçesi, Kaleiçi
Mahallesi 20K-4D pafta 306 ada 9 parselin kısmen "Akaryakıt İstasyon Alanı"nda, kısmen
"Park Alanı"nda, kısmen "Yol Alanı"nda kalmakta iken 306 ada 9 parselin "Park Alanı"nda
ve "Yol Alanı"nda kalan kısmının "Akaryakıt İstasyonu Alanı"na alınması ile ilgili olarak
hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifinin ulaşım sistemine etkisinin minimuma
indirilmesi için;
- Yola gerekli terklerin bedelsiz yapılması,
- 08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Uygulama
İmar Planı'nda "Akaryakıt Tesisi Alanları" için belirlenen inşaat alanını aşmaması,
- Trafik güvenliği açısından girişlerde yavaşlama ve çıkışlarda hızlanma ceplerinin
yapılması,
- Uygulama aşamasında giriş-çıkış hususunda UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme
Komisyonu) kararı alınması,
- Cephe-derinlik vb.hususlara ilişkin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nden görüş alınması
gerekmektedir, denmektedir.
Zabıta Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün 31.07.2013 tarih 4224142084 sayılı yazısında;
Söz konusu parsel, “önemli alanlar 5.1” lejantında kaldığından zemin durumu ile ilgili
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürülüğünün, giriş-çıkışlarla ilgili Ulaşım Daire
Başkanlığının, Büyükçekmece Havzası uzun mesafeli koruma alanında kaldığından İSKİ'nin
ve ilgili diğer kurumların olumlu görüşünün alınması, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 45.maddesine
göre “Akaryakıt ve LPG İstasyonları arasındaki mesafeler, aynı yönde olmak üzere,
şehirlerarası yollarda 10 km'den, şehir içi yollarda 1 km'den az olamaz.” denildiğinden 1 km
mesafe şartını sağlaması, meri planlarda söz konusu parsele bitişik alan “kültürel tesis alanı”
olarak planlandığından 11939-12820 sayılı TSE Standardına ve İtfaiye Destek Hizmetleri
Müdürlüğü'nün ilgili mevzuatına göre kurulacak istasyonun LPG tankından (yer altı) 40m
mesafede okul ve hastane, 25m mesafede topluma açık binalar, LPG dispensırınden 15m
mesafede okul, hastane ve topluma açık binaların yapılmasına yol açacak şekilde plan tadilatı
yapılmaması gerekmekte olup, 1/1000 ölçkeli Uygulama İmar Planı'nda “Akaryakıt + LPG
Tesis Alanı”na ayrılmasında GSM Mevzuatı açısından sakınca bulunmamaktadır,
denmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 19.07.2013 tarih 1520-134600 sayılı
yazısında;
Söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların zemin-temel, temel-yapı ve
statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, yukarda belirtilen
hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan
zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre ugulamaya gidilmesi
koşuluyla, söz konusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun
görülmektedir, denmektedir.
Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 13.08.2013 tarih
8207-147599 sayılı yazısında;
Konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmaza ait Müdürlüğümüzde herhangi bir işlem
dosyası bulunmadığı gibi kamulaştırılması hususunda alınmış bir Encümen Kararına
rastlanmamıştır, denmektedir.
Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım
Müdürlüğü'nün 30.07.2013 tarih İBB-141340-1294 sayılı yazısında;
Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması komisyonumuz görüşüdür, denmektedir.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı
Planlama Müdürlüğü'nün 03.06.2013 tarih 104172 sayılı yazısında;
Çatalca Kaleiçi 306 ada 9 parselin parklar ve dinlenme alanında kalan kısmının
akaryakıt istasyonu alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi,
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.04.2013 tarih 878 sayılı kararı ile aynen uygun
görülmüş olup, 1/5000 ölçekli plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanı'nca 14.05.2013
tarihinde aynen onanmıştır, denmektedir.
Değerlendirme ve Sonuç:
Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi F20c10d4a pafta, 306 ada 9 nolu parsele ait 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi'ne ilişkin pafta incelendiğinde; teklifin meri
1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı paftası üzerine
hazırlandığı, parseldeki yol ve park alanının kaldırılarak "Akaryakıt İstasyonu Alanı" olarak
tasdik sınırı geçirildiği ve;
1-Plan onama sınırı, İstanbul ili, Çatalca İlçesi, Kaleiçi Mahallesi 20K-4D pafta, 306
ada 9 sayılı parsel sınırıdır.
2-Plan onama sınırı içinde kalan alan; “Akaryakıt İstasyonu Alanı"dır.
3-Kamuya ayrılan alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
4-Uygulama aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınacak ve önerilen
tedbirlere uyulacaktır.
5-Uygulama aşamasında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüd raporları hazırlanacak ve
raporda belirtilen hususlara uyulacaktır.
6-Açıklanmayan hususlarda; Meri 08.11.2010 onaylı Çatalca Merkez ve Yakın
Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı şartları ve İstanbul İmar Yönetmeliği
Hükümleri geçerlidir, şeklinde plan notları getirildiği görülmektedir.
İlgi yazı eki teklife ilişkin kurum görüşleri incelendiğinde;
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Zabıta Daire Başkanlığı
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü
ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın uygun görüş verdiği; Ulaşım Planlama
Müdürlüğü'nce ise 1/1000 ölçekli plan tadilat teklifinin ulaşım sistemine etkisinin minimuma
indirilmesi için; Yola gerekli terklerin bedelsiz yapılması, 08.11.2010 tasdik tarihli 1/1000
ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı'nda "Akaryakıt Tesisi
Alanları" için belirlenen inşaat alanını aşmaması, Trafik güvenliği açısından girişlerde
yavaşlama ve çıkışlarda hızlanma ceplerinin yapılması, Uygulama aşamasında giriş-çıkış
hususunda UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) kararı alınması, Cephe-derinlik
vb.hususlara ilişkin Ruhsat Denetim Müdürlüğü'nden görüş alınması gerekmektedir, Park,
Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nce;
yürürlükte olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na sadık kalınması komisyonumuz
görüşüdür, denilerek koşullu uygun görüş verilmiş, ayrıca Deprem Zemin İnceleme
Müdürlüğü de mevcut yapıların zemin-temel-yapı ve statik yönden incelenmesi ve buna göre
uygulamaya gidilmesi koşuluyla uygun görüş vermiştir.
Kaleiçi Mahallesi F20c10d4a pafta, 306 ada 9 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi, 14.05.2013 onay tarihli 1/5000 ölçekli Çatalca Merkez
ve Yakın Çevresi Revizyon Nazım İmar Planı tadilatına uygun olarak hazırlanmış olup,
08.11.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi Revizyon Uygulama
İmar Planı'nda parseldeki yol ve park alanı kaldırılarak Akaryakıt İstasyonu olarak
düzenlenmiştir. Söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan notlarının C.16.5.
maddesinde Akaryakıt Tesisi Alanları ile ilgili olarak “Planın onayından sonra akaryakıt
istasyonları için yeni ruhsat talebinde asgari net parsel büyüklüğü 2000 m² şartı aranacaktır.
Minimum parsel cephesi 40 metredir. Parsel derinliği en az 25 metre olmalıdır. Yakıt tankı ve
pompa noktaları eğitim, sağlık, dini tesis vb. kamusal hizmet yapılarına ve konaklama
özellikli tesislerin parsel sınırına en az 50 metre mesafede yer alacaktır. Emsal: 0.25 değerini
aşamaz. Akaryakıt istasyonları için Uygulama (ruhsat) aşamasında giriş-çıkışlara ilişkin UTK
Kararı alınacaktır.”denmektedir.
Ancak plan teklifindeki plan notlarında yer alan 6. Maddesinin “Açıklanmayan
hususlarda; Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı
Plan Hükümleri ve Meri Yönetmelik Hükümleri geçerlidir”, şeklinde değiştirilmesi
gerekmektedir.
İlgi teklifin 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar
alınmak üzere Çatalca Belediye Meclisine havalesi olunmuştur.
-KOMİSYON GÖRÜŞÜİlgi dilekçe ile Kaleiçi Mahallesi 306 ada 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Tadilat Teklifi incelenmiş olup, 14.05.2013 tarihli 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı Tadilatına uygun olarak hazırlandığından, plan teklifindeki plan notlarında
yer alan 6. Maddesinin “Açıklanmayan hususlarda; Meri Çatalca Merkez ve Yakın Çevresi
1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri ve Meri Yönetmelik
Hükümleri geçerlidir”, şeklinde değiştirilerek kabulü komisyonumuzca uygun bulunmuştur.
Meclisimizin onayına arz olunur.
Erhan GÜZEL
Süleyman KOLCUOĞLU
Ayhan TUTUN
Üye
Komisyon Başkanı
İmza
İmza
Üye
İmza
Mesut ÜNER
Ersin TAŞKIN
Üye
İmza
Üye
İmza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
48 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content