close

Enter

Log in using OpenID

Personel Dairesi Başkanlığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu

embedDownload
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013 YILI FAALİYET RAPORU
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
İÇİNDEKİLER
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
İ.
MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ
YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ
İDARİYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. Fiziksel Yapısı
2. Örgüt Yapısı
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4. İnsan Kaynakları
MEVCUT AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZ
SUNULAN HİZMETLER
AMAÇ VE HİZMETLER
MALİ BİLGİLERİMİZ
ÜSTÜN YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
SUNUŞ
Bir kurumun baĢarısı sahip olduğu kaynaklarla yakından ilgilidir. Hiç Ģüphesiz ki,
kurumları baĢarıya taĢıyacak kaynakların baĢında nitelikli insan gücü gelmektedir. Nitelikli
insan gücüne sahip olmak rekabette üstün olmanın en temel Ģartıdır. Ancak bu iĢ gücünün
doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde kullanılması da bir o kadar önem taĢımaktadır.
Bu durum tüm sektörlerde “insan kaynakları yönetimi” kavramının ortaya çıkmasına neden
olmuĢ ve baĢarıya ulaĢmada yönetimin en önemli parçası haline gelmiĢtir.
Ġnsan kaynakları yönetiminin en temel amacı, mutlu, verimli, sürekli geliĢme ve
yenilenmeyi sağlayacak bir çalıĢma gurubu oluĢturarak iĢ heyecanı ve motivasyonun sürekli
diri tutulmasıdır. Yönetimin temel iĢlevlerinin; planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve
kontrol etme olduğu dikkate alındığında, bu amaçların gerçekleĢmesinin sürekli araĢtıran,
öğrenen ve öğreten, gelecek vizyonu olan, paylaĢmasını bilen, uyum yeteneği olan
geliĢmelere açık elemanlarla gerçekleĢtirilebileceği açıktır. Bu nedenle her kurumun en
önemli hedefi; sürekli kendisini geliĢtiren, değiĢime açık, bilgiyi üreten ve paylaĢan insan
kaynaklarına sahip olmak ve yönetmektir. Bu ise, etkili bir insan kaynakları yönetimi ile
mümkündür. Bu konuda en etkili kurum ve kuruluĢlar, insan kaynakları yönetimine gerekli
önemi vererek her guruptaki çalıĢanlarını motive etmeyi, eğitip geliĢtirmeyi, ödüllendirmeyi
ve sonuçta onların geliĢmesinden azami derecede yararlanmasını bilenlerdir.
Diğer taraftan; baĢ döndürücü bir hızla geliĢmekte olan ileri teknoloji ve bilgi çağının
getirdiği değiĢim ve geliĢmeler karĢısında üstün duruma geçebilmek, çevreyi doğru
algılamayı, bilgiye hızlı bir Ģekilde ulaĢmayı ve paylaĢmayı diğer bir ifade ile değiĢimi
yakalamayı zorunlu kılmaktadır. DeğiĢen dünyada üstünlük payesi, değiĢim yeteneğine sahip
kurum ve kuruluĢların olacaktır. Bu da insan kaynakları yönetiminin önemini bir kat daha
artırmaktadır. Çünkü yoğun rekabet Ģartlarına uyum sağlamada en önemli faktör insandır.
Sağlıklı ve verimli bir insan kaynakları yönetiminin temelinde de nitelikli insan vardır.
Sonuçta insan, kurum ve kuruluĢların hem amacı ve hem de aracı durumundadır.
Birimimiz, 2013 yılı içerisinde Üniversitemizin gerek akademik ve gerekse idari
personel bazında daha sağlıklı ve verimli bir yapıya kavuĢturulması amacına yönelik olarak
gerekli planlama ve çalıĢmalarını yürütmüĢ olup, 31.12.2013 tarihi itibariyle Üniversitemizin
personel sayısı 722 Akademik, 350 Ġdari, ve 3 ĠĢçi olmak üzere Toplam 1075’e ulaĢmıĢtır.
Ancak, Bilim dünyasının seçkin bir üyesi olma yolunda hızla ilerleyen Üniversitemizin, bu
geliĢmesine paralel olarak gerekli olan insan gücünün de artırılması en önemli hedefimizdir.
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
A-Misyonumuz ve Vizyonumuz
Misyonu
Personel Dairesi BaĢkanlığının misyonu; çağdaĢ, bilgiyle donanmıĢ, iletiĢim ve
etkileĢim becerisine sahip çevresine önderlik edebilen, personeline ve topluma sunduğu
hizmet anlayıĢı ile evrensel standartlarda en iyi hizmeti sunmayı amaç edinen bilgiye
ulaĢmayı, uygulama ve yaymayı, böylelikle çağın gereklerini yerine getirmeyi, Atatürk ilke ve
Ġnkılaplarını benimseyerek bu hedefler doğrultusunda hizmet üretmeyi, Üniversitemizin
ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda hizmet gereklerine uygun nitelik ve nicelikte personel
istihdamını sağlayarak çağdaĢ insan kaynakları yönetimi anlayıĢıyla hızlı ve kaliteli hizmet
sunmak."
Vizyonu
ÇağdaĢ insan kaynakları yönetimi anlayıĢıyla kamuda öncü olmak, insana saygı ve
hoĢgörü gösteren, kurumlara ve topluma güvenen, bilimsel gerçeklere dayalı kararlar alabilen
ve bu kararları uygulayabilen nitelikli ve kaliteli personel yetiĢtiren, temel uygulamalı
araĢtırmalar ile toplum ve ülke kalkınmasına katkıda bulunan bireylerin olduğu bir birim
oluĢturmak ve çalıĢanlar arasında uyumlu ve güçlü iliĢkiler geliĢtirmek, takım ruhuna sahip
nitelikli insan kaynağını oluĢturmak, korumak ve geleceğe taĢımaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalıĢmalar
yaparak personel sisteminin geliĢtirilmesi yönünde önerilerde bulunmak

Personelin atama, özlük, terfi ve emeklilik gibi bütün iĢlemlerini yürütmek

Ġdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları ile görevde
yükseltilme ve unvan değiĢikliğine iliĢkin eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak

Verilecek diğer benzeri görevleri yapmak
C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapısı
Personel Dairesi BaĢkanlığının Fiziksel Yapısı

Daire BaĢkanlığına ait bir ofis,

Akademik Personel bürosu,

Ġdari Personel ve Hizmet Ġçi Eğitim bürosu,

ĠĢçi ve Tahakkuk bürosu,

Tüm yazıĢmaların ve evrakların kayıt altına alındığı Evrak Kayıt Bürosu,

Tüm Personelin özlük dosyalarının ve diğer evrakların muhafaza edildiği ArĢiv
Bürosu.
2- Örgüt Yapısı
Halen Personel Dairesi BaĢkanlığında,
Daire BaĢkanı, 4 ġef, 5 Bilgisayar ĠĢletmeni, 2 Memur, 1Teknisyen olmak üzere
toplam 13 personel görev yapmaktadır.
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Personel Dairesi BaĢkanlığında; 16 adet bilgisayar, 13 adet yazıcı, 13 adet telefon ve 1
adet Faks kullanılmaktadır. BaĢkanlığımız faaliyetlerini Microsoft Office programları ile
birlikte 20.01.2014 tarihi itibariyle Personel Takip Programı kısmen kullanılmaktadır. Maliye
Bakanlığı tarafından geliĢtirilen Kamu bilgi sistemi kullanılmaktadır. Birim personellerinin
sosyal güvenlikle ilgili iĢe baĢlayıĢ, ayrılıĢ, sağlık ve kesenek bilgi iĢleriyle ilgili SGK
tarafından geliĢtirilen bilgi sistemi ve tüm personelin özlük bilgileri ve çalıĢmıĢlık bilgilerinin
tutulduğu emeklilik iĢlemlerinin yapılacağı bilgi sistemi, idari personel bilgilerinin girildiği
DPB veri giriĢ sistemi, YÖK tarafından geliĢtirilen Üniversitelerin kullandığı tüm akademik
personelin bilgilerinin ve kadrolarının tutulduğu YÖKSĠS sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca
ÖSYM tarafından geliĢtirilen tüm akademik personelin özlük bilgilerinin tutulduğu bilgi
sistemi kullanılmaktadır.
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Yazılım ve Bilgisayarlar
Cinsi
İdari Amaçlı
(Adet)
Eğitim Amaçlı
(Adet)
Araştırma Amaçlı
(Adet)
Toplam
Yazılım
-
-
-
2
Masa Üstü Bilgisayar
16
-
-
16
Taşınabilir Bilgisayar
2
-
-
2
Yazıcı
13
-
-
13
Telefon
13
-
-
13
Faks
1
-
-
1
4- İnsan Kaynakları
Daire Başkanı, 4 Şef, 5 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 1 Teknisyen olmak üzere toplam 13
personel ile verilen hizmetler aksatılmadan yürütülmektedir.
İlköğretim
Kişi Sayısı
Yüzde
[email protected]
Personelimizin Eğitim Durumu
Lise
Ön Lisans
1
8
2
15
Lisans
Y. Lisans ve
Doktora
10
77
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Kişi Sayısı
Yüzde
Kişi Sayısı
Yüzde
1-3 Yıl
5
38
Personelimizin Hizmet Süresi
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
5
1
38
8
21-25 Yaş
2
15
Personelimizin Yaş İtibariyle Dağılımı
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
8
1
62
8
[email protected]
16–20 Yıl
20 -Üzeri
2
16
41–50 Yaş
2
15
20 -Üzeri
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
- RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YÖNETİCİ PERSONEL BİLGİLERİ
-Akademik Personel
Rize Üniversitesi’nin Akademik Birimleri ve Bu Birimlerin Yöneticilerine İlişkin Bilgiler
Rektör (Vekil)
: Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN
Rektör Yardımcısı
: Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL
Rektör Yardımcısı
: Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ
Rektör Yardımcısı
: Prof. Dr. Hasan EFE
Genel Sekreter (Vekil)
: Doç. Dr. Ali BİLGİN
Genel Sekreter Yardımcısı
: Cehri HUT
Rektör Danışmanları
Doç. Dr. Cemalettin İPEK
Doç. Dr. Şükrü ÇELİK
Yrd. Doç. Dr. Emre ÇAĞLAK
A-ENSTİTÜLER
1- Fen Bilimleri Enstitüsü
2- Sosyal Bilimler Enstitüsü
3- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
MÜDÜRÜ
: Prof. Dr. Fatih YILMAZ
: Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ
: Prof. Dr. Adnan YILMAZ
B-FAKÜLTELER
DEKANI
1- Fen-Edebiyat Fakültesi
: Prof. Dr. Oktay TORUL
2- İlahiyat Fakültesi
: Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU
3- Su Ürünleri Fakültesi
: Prof. Dr. Davut TURAN
4- Eğitim Fakültesi
: Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU
5- Tıp Fakültesi
: Prof. Dr. Ekrem ALGÜN
6- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
: Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA
7- Diş Hekimliği Fakültesi
: Prof. Dr. Zeynep YEŞİL DUYMUŞ
8- Mühendislik Fakültesi
: Prof. Adnan MİDİLLİ
9- Hukuk Fakültesi
: Rektörlük Uhdesinde
10-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi
: Prof. Dr. Fatih SEYİS
11-Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mim Fak. : Rektörlük Uhdesinde
C-YÜKSEKOKULLAR
1- Sağlık Yüksekokulu
2- Turgut Kıran Denizcilik Y.
3- Güneysu Fizik TedaviMrk.
4- Yabancı Diller Yüksekokulu
5- Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu
6- Ardeşen Turizm ve Otelcilik YO
7- Fındıklı Uygulamalı Bilimler YO
D-MESLEK YÜKSEKOKULLARI
1- Teknik Bilimler Meslek. Yüksekokulu
2- Sosyal Bilimler Meslek. Yüksekokulu
3- Fındıklı Meslek Yüksekokulu
4- Ardeşen Meslek Yüksekokulu
5- Pazar Meslek Yüksekokulu
6- Sağlık Hizmetleri Meslek YO.
7- Adalet Meslek Yüksekokulu
[email protected]
MÜDÜR
: Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA
: Prof. Dr. Temel ŞAHİN
:Yrd. Doç. Ayşegül KÜÇÜKYALI TÜRKYILMAZ
: Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN
: Doç.Dr.Yılmaz GEÇİT (Vekalet)
: Prof.Dr.Alaattin KIZILTAN
MÜDÜRÜ
: Doç. Dr. Servet KARASU
: Doç. Dr. Ahmet TABAK
: Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN
: Doç. Dr. Yılmaz GEÇİT
: Prof. Dr. Fatih SEYİS ( Vekil)
: Yrd. Doç. Dr. Levent TÜMKAYA (Vekil)
: Doç. Dr. Şevket TOPAL
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
E-REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
1- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü
2- Yabancı Diller Bölümü
3- Güzel Sanatlar Bölümü
4- Türk Dili Bölümü
5- Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
6- Enformatik Bölümü
BAŞKAN
: Yrd. Doç. Dr. Abdullah BAY
: Prof. Dr. İbrahim YEREBAKAN
: Doç. Dr. Şükrü ÇELİK
: Doç. Dr. Hasan Ali ESİR
: Yrd. Doç. Dr. Emre ÇAĞLAK
: Doç. Dr. Fedai İNANIR
F-REKTÖRLÜĞE BAĞLI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
123456789-
Bitki-Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karadeniz Uygulama ve Arş. Merkezi
Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merk.
Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezi Araştırma Lab. Uyg. ve Arş. Merkezi
Ölçme ve Değ. Uygu. ve Arş. Merkezi
Türkçe öğretimi Uygu. ve Arş. Merkezi
F-REKTÖRLÜĞE BAĞLI KOORDİNATÖRLÜKLER
1- ÖYP koordinatörlüğü
2- Erasmus Koordinatörlüğü
3- Farabi Koordinatörlüğü
4- Mevlana Koordinatörlüğü
: Doç. Dr. Turan YÜKSEK
: Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza SAKLI
: Doç. Dr. Mustafa AKBULUT
: Prof. Dr. Yunus SARAL
: Öğrt. Gör. Ahmet TAN
: Yrd.Doç.Dr.İlker Zeki KURTOĞLU
: Doç. Dr. Cemal SANDALLI
: Doç. Dr. Cemalettin İPEK
: Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU
: Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL
: Uzman Ozan SELCİK
: Yrd. Doç. Dr. Barbaros DİNÇER
: Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ
ÜNİVERSİTEMİZ AKDEMİK PERSONEL SAYILARI
Akademik Personel
Kadroların Doluluk Oranına Göre
(İzinli Kadrolar)
Unvan
Dolu
Boş
Toplam
Profesör
38
14
52
Doçent
54
30
84
Yrd. Doçent
217
40
257
Öğretim Görevlisi
137
40
177
Okutman
45
25
70
Uzman
21
19
40
Çevirici
-
1
1
Eğitim- Öğretim Planlamacısı
-
1
1
Araştırma Görevlisi
210
101
311
Toplam
722
271
993
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Akademik Personel Değişimi Tablosu
Unvan
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı
Profesör
15
26
31
33
38
Doçent
39
47
38
47
54
Yardımcı Doçent
113
131
152
181
217
Öğretim Üyeleri Toplamı
167
204
221
261
309
Öğretim Görevlisi
75
88
107
124
137
Okutman
35
39
51
47
45
Araştırma Görevlisi
88
126
142
157
210
Uzman
11
13
14
16
21
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik
Personel Toplamı
209
266
314
344
413
TOPLAM
376
470
535
605
722
AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI
UNVAN
ADET
PROFESÖR
38
DOÇENT
54
YARDIMCI DOÇENT
217
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
137
OKUTMAN
45
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
210
UZMAN
21
TOPLAM
722
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Üniversitemiz Unvanlara Göre Akademik Kadro Grafiği
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Unvan
Geldiği Ülke
Çalıştığı Birim
Kişi Sayısı
Profesör
Azerbaycan
Fen Edebiyat Fakültesi
1
Doçent
Azerbaycan
Fen Edebiyat Fakültesi
1
Doçent
Azerbaycan
Eğitim Fakültesi
1
Yrd. Doçent
Azerbaycan
İ.İ.B.F.
1
Yrd. Doçent
Mısır
İlahiyat Fakültesi
2
Yrd. Doçent
Suriye
İlahiyat Fakültesi
1
Öğretim Görevlisi
Toplam
[email protected]
7
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Uyarınca Görevli Öğretim Üyeleri
Unvan
Adı Soyadı
Birimi
Görevlendirildiği Yer
Profesör
İsmail Hakan
KULAÇOĞLU
Tıp Fakültesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
Profesör
Münir DEMİRCİ
Tıp Fakültesi
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Profesör
Mustafa
KARAOĞLANOĞLU
Tıp Fakültesi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Profesör
Şeref Alp KÜÇÜKER
Tıp Fakültesi
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İbrahim Hilmi KARSLI
İlahiyat
Fakültesi
Din İşleri Yüksek Kurulu
Adnan MİDİLLİ
Mühendislik
Fakültesi
TÜBİTAK
Zeki KARATAŞ
İktisat
Fakültesi
TÜBİTAK
Profesör
Profesör
Öğretim
Görevlisi
Toplam
Adı Soyadı
Burçin BEDEL
7
2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Görevli Öğretim Elemanları
Unvanı
Anabilim Dalı
Programı
Gittiği Üniversite
Araştıma
Çin Dili ve
Yüksek
Ankara Üniversitesi
Görevlisi
Edebiyatı
Lisans
Mehmet Durmuş
ÇALIŞIR
Araştıma
Görevlisi
Nanoteknoloji
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi
Onur SERÇİNOĞLU
Araştıma
Görevlisi
Biyomühendislik
Doktora
Marmara Üniversitesi
Serap GÖKSU
Araştıma
Görevlisi
Deniz Ulaştırma
İşletme
Mühendisliği
Yüksek
Lisans
İstanbul Teknik Üniversitesi
Emre EROĞLU
Muhammed AKINCI
İsmail KARSANTIK
Nurullah TAŞ
Burcu DELİBAŞ
Esra GEDİKLİ
Gözde YALÇIN
Araştıma
Görevlisi
Araştıma
Görevlisi
Araştıma
Görevlisi
Araştıma
Görevlisi
Araştıma
Görevlisi
Araştıma
Görevlisi
Araştıma
[email protected]
Kamu Hukuku
Eğitim Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojil
Temel Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Biyomühendislik
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Görevlisi
Hamdi Ali SERDAR
Araştıma
Görevlisi
Mehmet BEŞİK
Araştıma
Görevlisi
Semih SÜTÇÜ
Oğuz USTA
Tuğba ÇELİK
Seçil ARSLAN
Araştıma
Görevlisi
Araştıma
Görevlisi
Araştıma
Görevlisi
Araştıma
Görevlisi
Lisans
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Gemi Makinaları
İşletme
Mühendisliği
Sosyal Hizmet
Özel Hukuk
Temel Tıp Bilimleri
Eğitim Bilimleri
Yüksek
lisans
Pamukkale Üniversitesi
Yüksek
Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Yüksek
Lisans
Ankara Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Adnan Menderes Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvanı
Profesör
Araştırma Görevlisi
Çalıştığı Bölüm
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Geldiği Üniversite
Atatürk
Üniversitesi
Karadeniz Teknik
Üniversitesi
Kişi Sayısı
1
1
Sözleşmeli Akademik Personel (Yabancı Uyruklu )
Unvan
Kişi Sayısı
Profesör
1
Doçent
2
Yrd. Doçent
4
Öğretim Görevlisi
Uzman
Okutman
Toplam
[email protected]
7
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanları
Adı Soyadı
Unvanı
Birimi
Gittiği Ülke/Şehir/Ünivst.
Hasan GÜÇER
Yrd. Doç. Dr.
Tıp Fakültesi
KANADA
Yavuz KESİCİOĞLU
Yrd. Doç. Dr.
Fen Edebiyat Fakültesi
KANADA
Ülgen KOPUZ
Yrd.Doç.Dr.
Su Ürünleri Fakültesi
İNGİLTERE
Necati KOÇYİĞİT
Yrd. Doç. Dr.
Mühendislik Fakültesi
AMERİKA
Veli SÜME
Yrd.Doç.Dr.
Mühendislik Fakültesi
AMERİKA
Binnur OLGUN
Okutman
Yabancı Diller Yüksekokulu
Nejla PEHLİVAN
Araştırma
Görevlisi
Fen Edebiyat Fakültesi
AMERİKA
Yavuz KESİCİOĞLU
Yrd.Doç.Dr.
Fen Edebiyat Fakültesi
SLOVAKYA
Mücahide Nesibe
KESİCİOĞLU
Yrd.Doç.Dr.
Fen Edebiyat Fakültesi
SLOVAKYA
Cemalettin İPEK
Doç.Dr.
Eğitim Fakültesi
AMERİKA
Hatice TOMRİS
KORKMAZ
Araştırma
Görevlisi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
İSKOÇYA
İhsan ARSLAN
Yrd.Doç.Dr.
İlahiyat Fakültesi
ÜRDÜN
Turan YÜKSEK
Doç.Dr.
Pazar Meslek Yüksekokulu
AMERİKA
Gökçen AKGÜL
Yrd.Doç.Dr.
Mühendislik Fakültesi
ALMANYA
Ömer Faruk URSAVAŞ
Araştırma
Görevlisi
Eğitim Fakültesi
İNGİLTERE
Nazihan URSAVAŞ
Araştırma
Görevlisi
Eğitim Fakültesi
İNGİLTERE
Zuhal YAĞMUR
Araştırma
Görevlisi
Fen Edebiyat Fakültesi
AMERİKA
Muzaffer ÜZÜMCÜ
Araştırma
Görevlisi
İlahiyat Fakültesi
AMERİKA
Mustafa IRMAK
Yrd.Doç.Dr.
İlahiyat Fakültesi
ÜRDÜN
[email protected]
İSVEÇ
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
23 yaş ve
altı
23-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51- Üzeri
Kişi Sayısı
18
233
165
144
131
31
Yüzde
2
33
23
20
18
4
Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl üzeri
Kişi Sayısı
146
117
74
138
93
72
Yüzde
20
16
10
19
13
10
Yıl İçinde Üniversitemizde Göreve Başlayan Akademik Personel
Ünvanı
Adı Soyadı
Başlama Tarihi
AraĢtırma Görevlisi
Hamdi Ali SERDAR
21.01.2013
AraĢtırma Görevlisi
Melih KUTLU
28.01.2013
Uzman
Adem DEMĠR
29.01.2013
AraĢtırma Görevlisi
Sena BAKIR
29.01.2013
Öğretim Görevlisi
ġaban Eemre KARTAL
29.01.2013
Öğretim Görevlisi
Zeynep KUVVET
29.01.2013
AraĢtırma Görevlisi
Hatice Tomris KORKMAZ
30.01.2013
Yard.Doç.
Serdar ÖZKASAP
30.01.2013
AraĢtırma Görevlisi
Ersin ÇELĠK
01.02.2013
Uzman
Yunus ÇINAR
01.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Ahmet ġENSÖZ
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Demet KARACAN
04.02.2013
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
AraĢtırma Görevlisi
Erman ÖZER
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Esen KABAġ
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Faruk GÖKER
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Fatih GÜNEġ
04.02.2013
Öğretim Görevlisi
Fatima KANDEMĠR ERGÜN
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Mesut KÖKSOY
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Onur HAMURCU
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Serkan YAVUZOĞLU
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Süleyman Emre ÖZDEMĠR
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Sümeyye KORKMAZ
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Tuğba Öznur BAYRAM
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Ufuk Ramazan ÇAKMAK
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Zeliha KILIÇPARLAR
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Zeynep CERAH
04.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Alkım AKTAġ
05.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Fatima Hüda BARDAKCI
05.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Kübra ÇELĠK
05.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
MelikĢah ÇIRAKOĞLU
05.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Merve HACIKAMĠLOĞLU
05.02.2013
Yard.Doç.
Hatice SEVĠM
08.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Mehmet Emre KILINÇ
08.02.2013
AraĢtırma Görevlisi
Oğuz YOLAL
11.02.2013
Yard.Doç.
Leyla KAZANCIOĞLU
04.03.2013
Yard.Doç.
Yücehan ALBAYRAK
12.03.2013
AraĢtırma Görevlisi
Rıza ADIGÜZEL
22.03.2013
Öğretim Görevlisi
AyĢegül ERGĠN
03.04.2013
Yard.Doç.
Kekiban YAZICI
16.04.2013
Yard.Doç.
Osman Zikrullah ġAHĠN
22.05.2013
Yard.Doç.
Serap BAYDUR ġAHĠN
22.05.2013
Profesör
Adile Berna DURSUN
27.05.2013
Öğretim Görevlisi
Bünyamin KAMAL
29.05.2013
Yard.Doç.
Zakir KARADAĞ
03.06.2013
Yard.Doç.
ġenol ġENTÜRK
10.06.2013
AraĢtırma Görevlisi
Emine KILIÇKAYA SELVĠ
12.06.2013
Yard.Doç.
Nihal ÇETĠN
12.06.2013
Yard.Doç.
Esragün TUĞCUGĠL
20.06.2013
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Profesör
Halis SÜLEYMAN
21.06.2013
Doçent
Firdevs ġENEL
25.06.2013
Yard.Doç.
Muhammet KARADAġ
25.06.2013
Uzman
Tuğba BAYAZIT
02.07.2013
AraĢtırma Görevlisi
Ahmet KAPLAN
03.07.2013
Uzman
Hilal POLAT
05.07.2013
Yard.Doç.
Sedat Ozan KARAKĠġĠ
05.07.2013
Okutman
Elif ERDOĞAN
08.07.2013
Öğretim Görevlisi
Hasan ÖRÜCÜ
08.07.2013
Yard.Doç.
Nurgül ORHAN METĠN
10.07.2013
Öğretim Görevlisi
Yeliz USTA
11.07.2013
Okutman
Yasin KIRILMIġ
16.07.2013
AraĢtırma Görevlisi
Elif KARAÇĠMEN
25.07.2013
Yard.Doç.
Kamil KAYAYURT
30.07.2013
Yard.Doç.
Özcan YAVAġĠ
30.07.2013
Yard.Doç.
Sema RAKICI
01.08.2013
Öğretim Görevlisi
ġule KURT
01.08.2013
Yard.Doç.
Ġpek ÇAĞLAR
12.08.2013
Öğretim Görevlisi
Mehtap METĠN KARAASLAN
13.08.2013
Öğretim Görevlisi
Özlem TOSUNER
14.08.2013
Yard.Doç.
Ercüment YÜZÜAK
15.08.2013
Öğretim Görevlisi
Cenk BEYAZ
20.08.2013
AraĢtırma Görevlisi
Fatma DEMĠR
23.08.2013
Öğretim Görevlisi
Özlem ALBAYRAK
26.08.2013
AraĢtırma Görevlisi
Burcu GÖKSU
02.09.2013
Uzman
Cemal KAKIġIM
02.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Damla TURAN
02.09.2013
Yard.Doç.
Seda YILDIRIM
02.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
ZiĢan Duygu ALĠOĞULLARI
02.09.2013
Yard.Doç.
Ġbrahim ġEHĠTOĞLU
03.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Tuğçe ALKIġ
04.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Abdül Samet BALCI
05.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
CoĢkun ERKAN
05.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Merve Hülya KĠBAR
05.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Neslihan UZUN
05.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Fatma MUTLU
06.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Tolgahan TOY
06.09.2013
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
AraĢtırma Görevlisi
Abdulkerim EROĞLU
09.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Ayhan HACIOĞLU
09.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
AyĢe Gamze YILMAZ
09.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Sümeyye ERENLER
09.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Esin AYSEN
11.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Habibe DĠNÇ
11.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Halil Can AKTUNA
11.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Erdal ARSLAN
12.09.2013
Öğretim Görevlisi
Emine BAKOĞLU
13.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Görkem YUVARLAKLAR
13.09.2013
Öğretim Görevlisi
Hasan CAN
16.09.2013
Yard.Doç.
Ġpek ERDEMĠR
17.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Yasemin AYDIN
19.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Emine AYDIN
20.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Nalan BAKOĞLU
20.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Yiğit MAHMUTOĞLU
20.09.2013
Yard.Doç.
Adem BELDAĞ
21.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Ahmet Ġlker AKBABA
24.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Muhammet Ahmet TOKDEMĠR
30.09.2013
AraĢtırma Görevlisi
Ercan ÖZDEMĠR
02.10.2013
AraĢtırma Görevlisi
Gonca TOMAS
08.10.2013
Yard.Doç.
Mehmet ġamil BAġ
08.10.2013
Yard.Doç.
Selim DERECĠ
12.11.2013
AraĢtırma Görevlisi
Fazilet TAġDEMĠR
27.11.2013
Profesör
Osman KARAMUSTAFA
05.12.2013
AraĢtırma Görevlisi
Toplam
Semra SARI
111
09.12.2013
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2013 Yılı Ayrılan Akademik Personel
Adı Soyadı
Yrd.Doç.Dr.
Okutman
Öğretim Görevlisi
Doç.Dr.
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
AraĢtırma Görevlisi
Doç.Dr.
Öğretim Görevlisi
AraĢtırma Görevlisi
AraĢtırma Görevlisi
Yrd.Doç.
Prof.Dr.
Doç.Dr.
AraĢtırma Görevlisi
Yrd.Doç.
AraĢtırma Görevlisi
Prof.Dr.
Okutman
Okutman
Prof.Dr.
Doç.Dr.
Yrd.Doç.Dr.
AraĢtırma Görevlisi
Birimi
Unvanı
Ayrılış
Nedeni
Ġstifa
Rektörlük
Görev
Süresi
Doldu
Hasan UÇAR
Ġlahiyat Fakültesi
Ġstifa
Hüseyin KARAMAN
Ġlahiyat Fakültesi
Naklen
Ġdiris VARICI
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Ġstifa
Fakültesi
Ġsmail BAYER
Ġlahiyat Fakültesi
Ġstifa
Ġsmail Vehbi ĠMAMOĞLU
Tıp Fakültesi
Ġstifa
Kadir ÇAĞDAġ KAZIKDAġ Tıp Fakültesi
Ġstifa
Muhammet Mücahit
Ġlahiyat Fakültesi
Naklen
ASUTAY
Mukadder ASLAN
Tıp Fakültesi
Naklen
Murat ATASOY
ArdeĢen Meslek YO
Ġstifa
Mustafa ÇANKAYA
Tıp Fakültesi
Ġstifa
Mustafa EMĠR
Tıp Fakültesi
Naklen
Nurcan TOKSOY
Eğitim Fakültesi
Vefat
Ömer Faruk DEMĠR
Tıp Fakültesi
Naklen
Pelin BAĞCI
Tıp Fakültesi
Ġstifa
Pınar YEġĠLGĠL ATASOY
Fen Edebiyat Fakültesi Vefat
Sadık Kemal SANDIKÇI
Ġlahiyat Fakültesi
Emekli
Sami BASKIN
Rektörlük
Naklen
Sevgi ġAHĠN
Yabancı Diller Yüksek Ġstifa
Okulu
Sevgi ġĠMġEK
Tıp Fakültesi
Naklen
Telhat ÖZDOĞAN
Fen Edebiyat Fakültesi Naklen
Turhan ADA
Fen Edebiyat Fakültesi Naklen
Umut Serkan SÖZTANACI
Tıp Fakültesi
Ġstifa
Ali ASLAN
Erdoğan ALBAYRAK
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Tablo I.39. İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı
Kadro Unvanı
Adet Kadro Unvanı
Genel Sekreter
1
Programcı
Genel Sekreter Yardımcısı
1
Çözümleyici
Hukuk MüĢaviri
ġef
Adet
1
23
Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı
1
Sayman
Personel Dairesi BaĢkanı
1
Ayniyat Saymanı
4
Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanı
1
Memur
32
Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı
1
Ambar Memuru
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
BaĢkanı
1
Sekreter
2
Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı
1
Veznedar
2
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanı
1
Bilgisayar ĠĢletmeni
Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı
1
ġoför
8
Uzman Tabip
3
Üniversite Hastaneleri
Hastane BaĢmüdürü
1
Tabip
Fakülte Sekreteri
10
DiĢ Tabibi
Yüksekokul Sekreteri
12
Biyolog
Enstitü Sekreteri
3
Odyolog
ġube Müdürü
9
Psikolog
116
2
Mali Hizmetler Uzmanı
Fizyoterapist
Savunma Uzmanı
Diyetisyen
1
Sivil Savunma Uzmanı
HemĢire
37
Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı
2
Hayvan Sağlık Memuru
Sağlık Teknikeri
2
Avukat
Sağlık Teknisyeni
4
Ġmam
Laborant
1
Hizmetli
Kütüphaneci
5
Hasta Bakıcı
Mühendis
10
Hayvan Bakıcısı
Mimar
2
AĢçı
1
Ġstatikçi
1
Kaloriferci
1
Tekniker
18
Bekçi
5
Teknisyen
15
Gassal
TOPLAM
[email protected]
2
4
349
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
İdari Personel (Döner Sermaye) (Kadroların Doluluk Oranına Göre)
Unvanı
Top.
Dolu
Boş
ĠĢletme Müdürü
Sayman
Memur
Veznedar
Bilgisayar ĠĢletmeni
1
1
1
1
9
0
0
0
1
0
1
1
1
0
9
Genel Ġdare Hizmetleri Toplamı
13
1
12
Hizmetli
Yardımcı Hizmetler Toplam
2
2
0
0
2
2
15
1
14
Genel Toplam
Tablo I.40. Ġdari Personelin Eğitim Durumu
Ġlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
KiĢi Sayısı
5
49
85
202
9
Yüzde
1
14
24
58
3
Tablo I.41. Ġdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl üzeri
KiĢi Sayısı
157
57
16
35
38
47
Yüzde
45
16
5
10
11
13
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Tablo I.42. Ġdari Personelin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı
23 yaĢ
ve altı
23-30 yaĢ
31-35 yaĢ
36-40 yaĢ
KiĢi Sayısı
19
127
71
34
Yüzde
6
36
20
10
41-50 yaĢ
77
22
51 yaĢ
üzeri
22
6
ĠDARĠ PERSONEL DOLU KADRO DAĞILIMI
SINIF
ADET
GĠH
236
THS
51
SHS
50
YHS
11
AVHS
2
TOPLAM
350
Üniversitemiz İdari Personel Kadro Grafiği
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Tablo I.43. Üniversitemizde Göreve BaĢlayan Ġdari Personel Listesi
Unvanı
Üniversite Hastaneleri
BaĢmüdürü
Laborant
ġoför
BaĢlama
Tarihi
Adı Soyadı
Temel LATĠFOĞLU
01.03.2013
Rabia TERZĠOĞLU
Ufuk ÇAKICIER
08.01.2013
09.01.2013
HemĢire
ġube Müdürü
Kütüphaneci
Fatma YÖRÜK
Yüksel YaĢar NAR
Muhammed ÖKSÜZ
21.01.2013
11.02.2013
06.03.2013
Yüksekokul Sekreteri
Ġbrahim AVCI
06.03.2013
Bekçi
Zeki ĠSKĠTOĞLU
29.03.2013
Yüksekokul Sekreteri
Sabri MERAL
02.04.2013
Uzman Tabip
Halil RAKICI
11.04.2013
Sekreter
Ġbrahim TALĠ
16.04.2013
HemĢire
Özlem ÖZTÜRK
17.05.2013
ġoför
Necati BĠRKAN
06.06.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
AyĢenur KIZILKAYA
05.07.2013
HemĢire
Tuğba GÜNER
12.08.2013
HemĢire
Esra YIĞIN
12.08.2013
HemĢire
Gizem KOÇER
12.08.2013
HemĢire
AyĢe YĠĞĠTOĞLU
12.08.2013
HemĢire
Meltem YÜCEL
12.08.2013
HemĢire
Ceren ALTUN
12.08.2013
HemĢire
PaĢa MANSIZ
12.08.2013
Sağlık Teknikeri
Müzeyyen ALKAYA
12.08.2013
HemĢire
Merve DANACI
12.08.2013
HemĢire
Bilal GÜNAY
12.08.2013
HemĢire
Osman ZAĠM
12.08.2013
HemĢire
Pınar EġMEKAYA
12.08.2013
Sağlık Teknisyeni
Serdar DĠNÇER
12.08.2013
Sağlık Teknisyeni
BüĢra ERCAN
12.08.2013
HemĢire
Amine DENĠZ
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Güler ÖZDEMĠR
12.08.2013
Biyolog
GülĢah ALTAN
12.08.2013
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Avukat
Orhan YILDIZ
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Yakup TERCAN
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Binnur AKDOĞAN
Emine
HACIOSMANOĞLU
Emine KANTARCI
Bilgisayar ĠĢletmeni
Murat ERBAY
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Selin TAġ DELĠBAġOĞLU
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Aynur ER
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Cihan ÇOMOĞLU
12.08.2013
Memur
Arin DĠKER
12.08.2013
Memur
Ömer DOĞAN
12.08.2013
Memur
Sinan GÜVENÇ
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
ġirin AK
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Tuğçe ÇAYIRLI
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Sabiha GEÇGEL
12.08.2013
Memur
Abdul Kerim DERECĠ
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Emrah HĠSOĞLU
12.08.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Kurban KOTAN
12.08.2013
HemĢire
Merve AZMAN
13.08.2013
Sağlık Teknikeri
Yusuf EKĠNCĠ
13.08.2013
HemĢire
Yakup BIÇAKÇI
16.08.2013
Kütüphaneci
Ġsmail Uğur AKMERMER
22.08.2013
Ġç Denetçi
Abdul Kerim KARA
02.09.2013
Memur
Mali Hizmetler Uzman
Yardımcısı
Ġstatistikçi
Gülder BAġ
05.09.2013
Muhammed OKUMUġ
09.09.2013
Seda ÇAĞLAR
10.09.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Mali Hizmetler Uzman
Yardımcısı
Memur
Ali KANSIZ
10.09.2013
Burak ġIKPOLAT
12.09.2013
Yakup Turan TAġÇI
01.10.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Hacer KALÇA
01.10.2013
Avukat
Melek YAġAR
15.10.2013
Mühendis
ġadi AKTEPE
15.10.2013
Memur
Bayram ERKEKOĞLU
15.10.2013
Memur
Orhan PEDERLĠOĞLU
15.10.2013
Memur
Mahmut TAġPINAR
15.10.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
[email protected].tr
12.08.2013
12.08.2013
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Memur
Ali Murat ALTIPARMAK
15.10.2013
Memur
Mehmet YILMAZ
15.10.2013
Memur
Berna HACIÖMEROĞLU
15.10.2013
Memur
Melek ALTINER
15.10.2013
Tekniker
Süleyman Ali KAZDAL
15.10.2013
Memur
Duygu ġEREMET
30.10.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
04.11.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
Adem ĠPEKÇĠ
Mehmet Fatih
EMĠRALĠOĞLU
Neslenur KOÇ
Tekniker
Özlem TOPÇU
27.11.2013
HemĢire
Özlem CENGĠZ
02.12.2013
Mühendis
Tevfik BEKDĠK
03.12.2013
Uzman Tabip
Cemil BĠLĠR
06.12.2013
Enstitü Sekreteri
Yavuz Sultan CERRAH
27.12.2013
Bilgisayar ĠĢletmeni
07.11.2013
20.11.2013
Tablo I.44. Üniversitemizden 2013 Yılında Ayrılan Ġdari Personel Listesi
Unvanı
Adı Soyadı
Birimi
Nedeni
Teknisyen
Leyla Yıldız GÜNEN
Eğitim Fakültesi
Nakil Gitti
ġef
Nuh Mehmet ERDOĞAN
Nakil Gitti
ġef
Ayla YILMAZ
Bilgisayar ĠĢletmeni
Muhammet Ali BAYINDIR
Fen Edebiyat Fakültesi
Öğrenci ĠĢleri Daire
BaĢkanlığı
Ġdari ve Mali ĠĢler Daire
BaĢkanlığı
ġoför
Abdulaziz GÜNEġ
Nakil Gitti
Tekniker
ġenol YEġĠLDAĞ
Bilgisayar ĠĢletmeni
Ferdi YARAR
Ġlahiyat Fakültesi
Yapı ĠĢleri ve Teknik
Daire BaĢkanlığı
Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
HemĢire
Burcu Genç KÖSE
Bilgisayar ĠĢletmeni
Ġslam KÖSEOĞLU
Üniversite Hastanesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi
Bilgisayar ĠĢletmeni
Gül Cihan KOLCU
Personel Daire BaĢkanlığı
Nakil Gitti
HemĢire
Merve TURAN
Üniversite Hastanesi
Nakil Gitti
HemĢire
Derya AVCI UZUN
Üniversite Hastanesi
Nakil Gitti
[email protected]
Nakil Gitti
Nakil Gitti
Nakil Gitti
Nakil Gitti
Akademik
kadroya Geçti
Nakil Gitti
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
HemĢire
Meral YÜKSEL ERBAY
Nakil Gitti
Oğuz KAYADĠBĠ
Üniversite Hastanesi
Pazar Meslek
Yüksekokulu
Memur
HemĢire
ġenay DUYAR
Üniversite Hastanesi
Nakil Gitti
HemĢire
Özlem EKER
Üniversite Hastanesi
Ġstifa
Avukat
Funda ġAHĠN
Hukuk MüĢavirliği
Avukat
Tolgahan ġAFAK
Hukuk MüĢavirliği
Nakil Gitti
Akademik
Kadroya Geçti
Bilgisayar ĠĢletmeni
Rumeysa ARSLAN
Personel Daire BaĢkanlığı
Ġstifa
Memur
Erdoğan TETĠK
Eğitim Fakültesi
Nakil Gitti
Tekniker
Mustafa KONAK
Nakil Gitti
ġef
Mehmet AYDOĞAN
Personel Daire BaĢkanlığı
Öğrenci ĠĢleri Daire
BaĢkanlığı
Memur
Sibel KARATAġ
Nakil Gitti
Bilgisayar ĠĢletmeni
Tuğba GÖKCAN
Hukuk MüĢavirliği
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler
Fakültesi
Uzman Tabip
BarıĢ UZUNOK
Üniversite Hastanesi
Nakil Gitti
Akademik
Kadroya Geçti
HemĢire
Nurten KALKAN SAFĠ
Üniversite Hastanesi
Nakil Gitti
Bilgisayar ĠĢletmeni
Mehmet KALEM
Genel Sekreterlik
Nakil Gitti
HemĢire
Amine DENĠZ
DiĢ Hekimliği
Ġstifa
Ġstifa
Nakil Gitti
Tablo I.45. ĠĢçiler (ÇalıĢtıkları Pozisyona Göre)*
BoĢ
Dolu
5620 sayılı Kanunun geçici 1’inci
maddesi kapsamında, ArdeĢen Kereste
Fabrikasından Üniversitemize
devredilen geçici iĢçiler
TOPLAM
Toplam
3
3
3
3
Tablo I.46. ĠĢçilerin Hizmet Süresine Göre Dağılımı *
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl üzeri
KiĢi Sayısı
3
Yüzde
100
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Tablo I.47. ĠĢçilerin YaĢ Ġtibariyle Dağılımı *
23 yaĢ ve altı
23-30 yaĢ
31-35 yaĢ
36-40 yaĢ
41-50 yaĢ
KiĢi Sayısı
3
Yüzde
100%
51 yaĢ üzeri
ĠNSAN KAYNAĞI VE KADRO/ POZĠSYON DOLULUK ORANI
STATÜ
DOLU
BOġ
DOLULUK ORANI
AKADEMĠK KADRO
722
271
60,62%
ĠDARĠ KADRO
350
443
42%
TOPLAM KADROLU
1072
YAB.UYR.ÖĞR.ELEM (7)
7
100%
DAĠMĠ ĠġÇĠ POZĠSYONU
3
100%
GENEL TOPLAM
[email protected]
1082
714
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Yıllara Göre Personel Dağılımı
YIL
İDARİ
AKADEMİK
2006
55
147
2007
146
184
2008
155
242
2009
173
355
2010
202
470
2011
243
589
2012
299
605
2013
350
722
Üniversitemiz Yıllara Göre Personel Sayısı DeğiĢimi Grafiği
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
Tablo I.48. Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları *
Kadın
Erkek
Toplam
K%
E%
Akademik Personel
247
475
722
34
66
İdari Personel
133
217
350
38
62
TOPLAM
380
692
1072
Üniversitemiz insan kaynağı bakımından hızlı bir şekilde büyümeye devam etmektedir.
10- Sunulan Hizmetler















İDARİ PERSONEL BÜROSU
İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması,
Her yıl, kadro iptal-ihdas, dolu-boş, derece ve unvan değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılması
Açıktan naklen veya yeniden atanma işlemlerinin yapılması
Açıktan, yeniden, naklen veya özelleştirmeden dolayı naklen ataması yapılarak göreve
başlayan idari personelin bilgisayar ortamında bilgi girişlerinin yapılması
Naklen veya özelleştirmeden dolayı naklen atanan personelin özlük ve sicil dosyalarının teslim
alınması işlemlerinin yürütülmesi
Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri
çeşitli izleme formlarının ve işlemlerinin hazırlanması ve gönderilmesi ve bu amaçla
her 3 bir ayda personel durum çizelgesinin Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi
Bütçe Kanuna göre her 3 ayda dolu boş kadro durumlarının Maliye Bakanlığına bildirilmesi,
Her yıl dolu, boş, ihdas, ve iptal kadro durumlarını Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye
Bakanlığı’na bildirilmesi ve vize edilmesi
İdari Personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme işlemleri
İdari personelin terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesi
657 sayılı Kanunun 36. Maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün A-12/d bendi uyarınca bir üst
öğrenim bitiren personelin intibak işlemlerinin yapılması
İdari personeli işe başlama, görev değişiklik, kadro ve görev yeri değişiklikleri vb. bilgilerin
düzenli olarak kaydedebilmesi,
Aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmesi, eğitim
yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi
Aday memurların asaletlerinin onayına ilişkin işlemlerin yapılması
İdari personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı
Hizmetleriyle birleştirilmesi
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu































İdari personelin ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmetleri ile ilgili onaylarının alınması ve
ücretsiz izin ile askerlik hizmetlerinin Emekli Sandığı ödendiğinde bu sürelerinin fiili hizmetten
sayılması işlemlerinin yapılması
Görevde yükselme eğitiminin ilan edilmesi başvuruların kabul edilmesi, ilgili yönetmeliğe
uygun olarak değerlendirme yapılması ve eğitime katılacak personelin tespit edilerek
duyurulması
Görevde yükselme eğitim programının hazırlanması, eğitim yerinin ve eğitimcilerin
belirlenmesi
Başvuru İnceleme Kurulu ve Görevde Yükselme Sınav Kurulunun oluşturulması, Kurul
üyelerine gerekli bilgi belgelerin temin edilmesi
Görevde Yükselme eğitimi sonrasında sınavların yapılmasının koordine edilmesi
Görevde yükselme sınavını kazanan adayların atama işlemlerinin yapılması
Unvan değişikliği sınavının ilan edilmesi, başvuruların kabul edilmesi, ilgili yönetmeliği uygun
olarak değerlendirilmenin yapılması
Unvan değişikliği sınavının yapılmasının koordine edilmesi, sınav evraklarının hazırlanması
Unvan değişikliği sınavını kazanan personelin atamalarının yapılması
Disiplin soruşturmasına esas olmak üzere istenilen sicil durumunu ve ceza alıp almadığı
konusunda soruşturmacı birime gerekli bilgilerin verilmesi,
İdari personelin kimliklerinin basılması
Idari personelin pasaport işlerinin yapılması
İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir şekilde tutulmasının sağlanması
Görev belgelerinin hazırlanması
Hizmet belgelerinin hazırlanması
İdari personelin izin (yıllık, mazeret, ücretsiz) ,rapor takiplerinin yapılması
Açıktan atama iznine tabi olmayan SHÇEK, özürlü, mecburi hizmet(Uzman Tabip)
Kurum dışından gelen görevde yükselme-unvan değişikliği eğitimlerinin ve sınavlarını yapmak
4/B li sözleşmeli personelin iş ve işlemlerini takip etmek.
AKADEMİK PERSONEL BÜROSU
Akademik kadro cetvellerinin sağlıklı bir şekilde tutulmasının sağlanması
2547 Sayılı Kanuna göre alınacak akademik personel ilanlarının hazırlanması
Açıktan, yeniden atamalar ile Üniversite dışından gelenlerin atamalarının hazırlanması
Üniversite dışından gelenlerin özlük dosyalarının teslim alınması ve ilgili kuruluşa
teslimalındığına dair bilgi verilmesi
1416 Sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adınayurtdışı
lisansüstü öğrenim görenlerin takibi
2547 Sayılı Kanunun 35.maddesi uyarınca, diğer Üniversitelere giden AraştırmaGörevlilerinin
takipleri
2547 Sayılı Kanunun 23, 31, 32, 33/a, 33/e, maddeleri uyarınca görev uzatmaişlemlerinin
yapılması
Askerlik hizmet değerlendirilmesi
SSK hizmet değerlendirilmesi
Akademik personelin kademe ve derece terfilerinin aylık periyotlar halinde kontroledilerek
onaylarının hazırlanması
Dolu-Bos kadrolarda yapılacak olan Tenkis-Tahsis ve iptal-ihdas işlemleri hakkındaçalışmaları
sürdürmek
Akademik
Personelin
kadro
yönünden
mağduriyetinin
olmaması
için
Rektörlüğümüzdebulunan boş kadroların incelenerek kadro nakillerinin yapılması
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
 Her ayin ilk haftası Üniversitemizden ayrılan ve atanan personelin listesi ile mevcutdurumu
gösteren listelerin hazırlanarak Yükseköğretim Kuruluna yollanması
 Üniversitemiz Akademik idari Personel dolu-boş kadro hareketlerinin Devlet
PersonelBaşkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi.
 Her yıl Nisan ve Eylül dönemlerinde yapılan TUS, DUS VE yandan için TıpFakültesinden gelen
listelerin incelenerek ÖSYM bildirilmesi
 Nisan ve Eylül dönemlerinde ÖSYM’ye bildirilen kadroların anabilim dallarınaaktarılması için
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi, aktarma ve kullanmaizni verilen kadroların
bilgisayar ortamında aktarılması yapılarak fakülteye yazı ilebildirilmesi
 Üniversitemizde çalışan akademik personelin emekli, istifa veya Üniversite disi nakilgitmeleri
durumunda kayıtlardan düşürülüp, bilgisayara islenmesi
 Yüksek Lisans ve doktora öğrenimini tamamlayanların öğrenim değerlendirmeişlemlerinin
yapılması
 Akademik personelin gizli sicil raporlarının düzenlenip değerlendirilmesinin ve
muhafazaedilmesinin sağlanması.
 Disiplin soruşturmasına esas olmak üzere istenilen sicil durumu ve ceza alıp
almadığıkonusunda soruşturmacı birime gerekli bilgilerin verilmesi,
 Doçentlik sınavında görev alacak Profesörler için bilgi derleme formlarının
hazırlanarakÜniversitelerarası Kurul Başkanlığına bildirilmesi
 Görev belgelerinin hazırlanması
 Hizmet belgelerinin hazırlanması
 Akademik personelin izin (yıllık, mazeret, ücretsiz) ,rapor takiplerinin yapılması
Akademik personelin kimliklerinin basılması
 Akademik personelin emeklilik işlemleri ve takibi
 657 sayılı Kanunun 94. Maddesi uyarınca müstafi- istifa işlemlerinin yapılması
 Akademik personelin pasaport işlemlerinin yapılması
 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarıncaYurt içi ve Yurt dışı geçici görevlendirme işlemleri
 1416 Sayılı Kanunun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Üniversitemiz adınaYurtdışında
Yüksek lisans doktora öğrenim gören öğrencilerin işlemleri ve yurtiçiakademik
danışmanlarıyla bağlantılarının sağlanması, dosyalarının hazırlanmdosyaların takibi.
 2547 Sayılı Kanunun 34. Maddesi uyarınca Sözleşmeli Yabancı Uyruklu ÖğretimElemanlarının
sözleşme dosyaları, raporları, YÖK’ten onayları, Maliye Bakanlığındanvize işlemleri ve
sözleşmelerinin yenilenme işlemleri.
 Üniversitemize ÖYP kapsamında atanan Araştırma Görevlilerinin tüm özlük işlerinin takip
edilmesi.





TAHAKKUK VE İŞÇİ ÖZLÜK BÜROSU
Dairemiz Bünyesindeki Personelin SGK Kesenek işlemleri
Maaş, Ödeme ve Her Türlü Tahakkuk işlemleri
Üniversitemiz Ardeşen Geçici işlerin Özlük işlemleri ve Emekliliğe Sevk işlemleri
Üniversitemiz bünyesinde Geçici Suretle Çalıştırılacak olan 3 Aylık Geçici işçi alımı içinİş
Kurumu ile Koordineli ve Noter Çekilişleri Sınavları ve Göreve Başlamalarına KadarGeçen
Sürecin işlemleri ve Takibi
Akademik ve idari personelin sendika işlemlerinin takibi
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLER
EĞĠTĠM
Aday Memur Eğitimi
KONUSU
Üniversitemize ataması yapılan aday memurlara yönelik
Temel ve Hazırlayıcı Eğitimler yapılır.
Görevde Yükselme Sınavı
Üniversitemizde görev yapan idari personelin görevde
ve Unvan DeğiĢikliği Sınavı yükselme eğitimleri ve unvan değiĢmesi sınavları yapılır.
Hizmet Ġçi Eğitim
Birimlerin talepleri alınarak ihtiyaç duyulan konularda eğitim
programları düzenlenir.
II. AMAÇ VE HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
Amaçlar
 Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak ve personel
sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak
 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını başlatmak
 Üniversitemizin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalarını yapmak, ihtiyaç
duyulan ve mevcut personelin kadro iptal – ihdası, tenkis-tahsis ve vize işlemlerini yapmak, kadro
cetvelleri kayıtları ile merkez ve taşra teşkilatı itibariyle personel kayıtlarını tutmak
 Personel özlük bilgileri takip programının geliştirilmesini gerçekleştirme
 İdari İnsan kaynaklarının sağlanması ve gerekli planlamanın yapılması
 Bilgilerin güncelliğini sağlamak
 Hizmetiçi Eğitim programların düzenlemek.
Hedefler
 Teknolojik Altyapısı Güçlü, Çağdaş, Araştırma Geliştirmede İleri Düzeyde Bir Üniversite olmak
 Liyakat, Kariyer ve Performansa Öncelik Veren İnsan Gücü Yaratmak
 İnsan Gücü Niteliklerinin Artırılmasını Sağlamak
 Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen
memurlar yetiştirilmesini sağlamak.
 Hizmetiçi Eğitimlerimizi aktifleştirip yetişmiş personel istihdamını sağlamak
 Hızlı bir şekilde büyüyen Üniversitemizin personel ihtiyacını sağlamak için gerekli çalışmaları yapmak
 Personel Daire Başkanlığı personelinin sürekli iyileştirme teknikleri konusunda eğitilmesini
sağlamak/sağlattırmak
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1Bütçe Uygulama Sonuçları
HAZİNE YARDIMI
HAZİNE
YARDIMI
Bütçe
Ödeneği
Serbest
Ödenek (b)
Gerçekleşm
e Durumu%
(a*100)/b
Kesin Harcama(a)
Kalan
Ödenek
01- Personel
Giderleri
375.000,00
375.000,00
99,3
372.351,00
2.469,00
02- Sos. Güv.
Kur. D. Prim.
Giderleri
60.500,00
60.500,00
99,7
51.853,00
147,00
03- Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
55.100,00
55.100,00
96,4
53.114,00
1.987,00
05- Cari
Transferler
900.000,00
900.000,00
100
900.000,00
0
0
0
0
0
0
1.390.600,00
1.390.600,00
99.6
1.385.668,00
4.933,00
0
0
0
0
0
06- Sermaye
Giderleri
Toplam
Kira Gelirleri
Açıklama
Toplam
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
IV. KURAMSAL KAABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
 Üniversitemiz yeni kurulmuş olmasına rağmen Personel Dairesinde görev yapan
personelin eğitim düzeyinin yüksek olması
 Şeffaf, paylaşımcı ve değişime açık, insan kaynaklarına saygılı olması
 Yüksek Öğretim Kurulu, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Diğer birimler ile
güçlü bir işbirliği içerisinde olması
 Hiçbir menfaat ve çıkar beklemeksizin verilen hizmetlerde daima güler yüzlü, hoşgörülü,
özverili olması
 Mevcut iş disiplinine, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun hareket etmesi
 Çalışma alanının, belirlenen çalışma koşullarına son derece uygun ve düzenli olması
 İyi bir arşivleme sisteminin olması
B- Zayıflıklar
 İş takibi için gelen vatandaşların bekleyeceği bir salonun bulunmaması
 Arşivleme sistemi ile ilgili fiziki alanın yetersiz olması
 Personel yetersizliği
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Personel Daire BaĢkanlığı 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu
HARCAMA YETKİLİSİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Yer-Tarih)
31/12/2013
Halil VELİOĞLU
Personel Daire başkanı
[email protected]
http://personel.erdogan.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
1 306 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content