close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
TCDD LIMANLAR DAI BS 0E3/12/2014 10: (16+903123126506
PAGE 01/05
2LİMANLAR DAIRESI BASKANLIG1
n.NKARA
r3S /1t./2014
GENELGE
Sıra Na: L2014-1
TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince:
TeşebbOstimtize ait limanlardart hizmet alan şirketlerin rneveudiyetini korumak ve yeni
müşteri talepleri oluşturmak, ticari ilişkileri artırmak, kaliteli ve sürekli hizmet vermek
amacıyla. 2015 yılında (0.1.01.2015/31.12.2 015 tarihleri arası)
II-Derime Limanında; ithalat, ihracat veya transit rejimine tabi, general kargo veya dt5km.c
katı ( sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yapılan yükleme/boşaltma ve proje kargo
yükler hariç) eşyalma verilecek ytiklemerboşaluna hizmeti ücretlerine tonaj taahhticluncle
bulunulması vc sözleşme yapılması koşuluyla indirim uygulaması ekle oluşturulan skala
doğrultusunda yapılması ve bu indirimden gemi acenteıd, yük acentesi, eşya sahibi,
Yapılacak sözleşmede belirtilen
ithalateı veya thracatn firmanın» yararlanabilınesi;
taahhüdün gerçekleşmemesi halinde. gerçekleşen torıajın krırşılığındaki ücret uygulanacaktır,
indirim teminat mektubu alınması halinde ilk tondan itibaren, teminat mektubu alınmaması
halinde ise. taahhüdiin gerçekleştirildiği tonajdan itibaren yapılaeaktır. ilk tondan itibaren
oluşacak indirim tutarı ise. daha sonra gelecek eşyaya verilecek hizmet ücretlerinden mahsur:
edilecektir.
•
Ancak, sözleşme süresi •içerisinde limanlann özelleştirme kapsamında cievredilınesi
durumunda, devir tarihinde sözleşme sona erecek olup, teslim tarihine kadar gerçekleştirilen
tonaj karolg, ekteki Derince Limanı skala indirimi uygulanacaktır.
2- Haydarpaşa Limanında Römorkaj hizmeti ücretlerinde %50 oranında indirim yapılacaktı•.
3• Konteyner Viikleme/Boşaltma hizmeti;
aydrırpaşa Limanında;
- Dolu konteynerin gemiden boşaltma hizmeti ücreti. 95.-Siadetten, 85.-Siadet,
- Dolu konteynerin gemiye yüklemc hizmeti ücreti 90.-Siadettcn, 80--Shadet,
- Tekrar Sevk Konteynerin yükleme boşaltma ücreti 1 10.-Sincletten, 90.-Sradet,
Izmir limanında;
Dolu konteynerin gemiden boşaltma hizmeti ücreti, 95.-S/ağgLen
90,-5/adet,
i
n.,
,, : .- j.4 ... ,, —
Dolu konteyncrin gemiye yükleme hizmeti ücreti, 90 .$/adesken"ıadetı
n, .....:......`..:::_‘`::_; : ;1‘
TCDD Liman 1.lizrdetiorliAk ,..9j
tarihleri arasında
4- Izmir Limanında; 01.01.2015/31.12.20 15
4
Tarifesinin 3.1.3/YB-4 tablosuncla yer alan, Al f1:22:1
I ;5-!):\)
-Döknıe Katı. Eşya
„ etine 2; 75 6/ton
-yükleme, boşaltma ve şifting hizmet ücretinin 4,510117rry
"t.2 •
-I imlıo hizmet. ücretinin 8.00 Shon yerine 5.00 Sitdıa: -General Kargo Eşya
\rakı- C_
t -.l ie,
0(3/12/201 4 10:08+903123126506
TCDD LIMANLAR DAI BS PAGE 02/05
-yüklernie. boşaltma ve şifting hizmet ücretinin 6,00 $/ton yerine 4,00 $/ton
hizmet Cicretinin 10,00 $/ton yerine 6,00 $/ton
liıııho
indirimli olarak uygulanacaktır.
5 -Tüm Ilmanlannnzda;
Boş kontcyner 1SPS hizmeti ücreti ^/0 50 oranında
Indirimli olarak alacaktır.
min l
Ilaydarrıa,sa limanında tanı tespiti yapılan konteynerlerde verilecek t eraücretle
hizmetlerinde
ri) 'Ya 35
6(Muayene hariç olmak üzere, yüklernc, boşaltma ve terminal hizmeti
oranında
Indirimli olarak alınacaktır.
Haydarpaşa limanında araç ve / veya konteynerc verilecek X-Ray Hizmeti karşılığı olarak
7"Hancı Kontrol Hizmeti" adı altında 15 -ABD Doları / adet ücret alınacaktır.
8- Ardiye Hizmetleri
) TCDD Liman Hizmetleri
talıllosunda yer alan ;
Tarifenin Izmir limanına ait 3.3.3/K-3
Gemi ile boş gelip. limanda iç dolumu yapılan konteynevlerin 5 gün olan hoş
olarak uygulanması,
konteyner ardiye mualiyetinin 7 gün
b) Izmir
Limanında, proje kargo yüklere uygulanan ardiye ücreti;
ilk 5(beş) gün için 1.50.S/ton/gün.
6. Gün ve sonrası için 3.00.$/ton/gün
olarak belirlenmişıir.
e) Izmir Limanında
ücretleri;
TCDD liman Hizmetleri Tarifesi 3.3.3/A-1 Tablosunda belirtilen ardiye
-Oto. Okan, .jeep. pan.elvau, midübüs için ithal 10,00 $/gün ihraç ve diğerleri 5,00 $/gtın.
-Tır, dorse, otobüs, kamyon için ithal 12,00 S/glin ihraç ve diğerleri 7.00 S/gün,
-Paletli vinç, greyder, loder, silindir, vagon vb. ithal 25,00 S/gün ihraç vc diğerleri 20.00
$/gün olarak.
TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi 3.1.3/Y8-4 Tablosunda belirtilen
d) izmir Limanında
yükleme, boşaltma ve şifting ücretleri.;
silindir, vagon
-Oto, pikap, *icap. paııelvan, midrıbtls için 15,00 Vadet
-Tek. Paletli araçlar (Tır, derse, otobüs. kamyon, Paletli vinç, greyder, loder,
vb.) için 40,00 $/adet olarak,
yeniden belirlenmiştir.
3.3.3/1K-1..talıloşundo yer
Haydarpaşa limanına ait
TCDD
Liman
Hizmetleri
Tarifenin
e)
alan ;
r
TCDD LIMANLAR DAI BS
08/12/2014 10:08+9031231265E16
PAGE 03/05
Limana kara ve denizyoluyla dolu gelen ve limanda içerisi boşaltılan konteynerin
limanda içcrisinin doldurulması halinde, 5 atın/adet olarak uygulanan boş konteyner
olarak uygulanacak olup, bu konıeynerin dolusuna 5
aıdiye muafiyeti 7 gün/adet
gün/adet,
Limana kara yoluyla boş gelip, içerisi limanda doldurulan konteynerin koşu için
uygulanan 5 gün/adet muarlyetin 10 gün/adcte, bu konteynerin dolusuna 5 gün/adet,
Boş konteyner ardiyc muarlycli 3 gün/adetten, 5 gün/adet,
rnuafiyet uygulanacaktır.
9 - izmir Limanına ait 4.1.2 tablosunda yeralan;
a- Yurt dışrndan gelen yolcu- turist ücretleri 2.4/
indi ri I mi şiir.
kişi başından 1.-Sikişi başına
5.4/ kişi basından 3.-S/kişi başına
1,- Yurt dışına çıkan yolcu- turist ücretleri indirilmiştir,
yükleme boşaltma yaptxtaksizın,
H- 1-TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi 2.2.3/a maddesi:
barınma yapmak amacıyla yanaşan gemilerden, barınma hizmeti ücreti olarak, barınma
ve kesri başına ticreı 100.-$, olarak yeniden
yerlerinde kaldıkları beher gün için, 1.000 GT
belirlenmiştir.
2-Tarifenin 3.1.4 /6-a maddesindeki aşağıdaki şekilde düzenlenerek 3.1.4/6-b maddesi de
iptal edilmiştir.
verilen hizmetlerin işletrrıece yerine getirildiği
a)TCDD Ana Statüsünde belirtilen yerlerde
küçük
gemilerin liman tesislcrinden faydalanmalan
liman, nhten ve iskelelerde 600 NT'den
işletmenin iznine bağlıdır. işlettnece izin verilmesi veya kendilerine ayrılmış yerlerde eşya ile
ilgili hizmetleri yaparak tesislerden yararlanmaları halinde, aşağıdaki tabloya göre ücret alınır.
göre ücretleri alınır.
Aksi takdirde hizmetler lşletmece yerine getirilir ve ilgili tarifelerinc
ıtlıDIVION/S
HIZMET
E Ş YA
KONUMU
Apınık 'Eanasho
Taht Eşya
Alim Eanaınn
Tabi Kaya
3-TCDD Liman
EŞYA
CINSI
DIĞER EŞYA
lın1111.1TI( ı.
r..91,A51
General karan
1,0 0
1.1 1 0
Dilki« Kan Eşya
1,0 0
1.00
imkan Sıvı
1.011
1,011
Canlı Flnyvan
1 .11 0
1.1111
I-tzmetleri tarifesi 3.1.4/ 8. Bekleme Ücreti maddesi I. Paragrafı aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Yükleme-boşaltma. şifting ve 'imha hizmetlerinin yerine getirilmesi için, iş sahibinin isteği
.08/12/ 2014 10: 08+903123126506
TCDD L IMANLAR DAI BS
PA6E 04/ 05
işletmenin işe tertip ettiği personel, araç ve gereein, tarifenin "Genel Esaslar"
bölümü 1.3.12 maddesinde belirtilen nedenlerle bekletilmesi halinde, maddede belirtilen
esaslara göre her bir posta için, o postada görevli memur ve işçiler (deniz vasıtası personeli
kesri için 50,dahil) ile himete tahsis edilen araç ve gereç dahil, beklemenin beher saat ve
doları,
Teşekküle
ait
Mekanik
Vasıta
ve
Tesislerle
yapılan
yükleme-boşaltmalarda
beher
A.B.1>
saat ve kesri için 50 ABI) doları ücret alınır.
üzerine,
4- Izmir limanına ait 3.3.3/A-1 tablosunda yer alan,
CFS istasyonuna alman cşyalardan; ithal eşyalar için 3,00 $/güniton, diger eşyalar için
3,00 S/gün/I-on.
- General Kargo eşyalarda:n; ithal eşyalar için 1,50 $/gün/lon,
- diğer eşyalar için 1,00 $/gün/ton
olarak yeniden belirlenmiştir.
5- .Haydarpaşa limanına alt 3.3.3/A-1 tab.losunda yer alan, CFS istasyonuna alınan,
- ithal eşya ardiye hizmeti ücreti 8,00-S/ton/gün ,
- Diğer eşyalara ait ardiye hizmeti ücreti 3,00-5/ton/gün,
olarak alınacaktır.
6- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi 2.2.4/11.1.d, maddesi:
"Sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme -boşaltma yapan gemilerin, bu vasıta ve
tesislerin hazırlanması için hizmete başlamadan evvel 1 saatlik bir süre sonund.a. yiiklem.e
bahar saat ve kesri başına alınacak-boşaltmypınksz dalmrı,un
ücretleri kapsar." şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
7- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi 4.1.3/a maddesinde belirtilen;
"Turistlerden alınan ücretin: aynı gemi kaptanı veya acentcsi tarafından ilk uğranilan Türk
Limantanndan birisindc üdendiğinin belgelenmesi halinde, geminin uğradığı diğer
limanlardan ay nca ücret alınmaz." hükmü iptal edilmiştir.
8- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.2.4-11 a) maddesinin 4. Paragraf); "Limana dolu
olarak gelen konteynerin /treyierin tam tespit, muayene ve numunc alma hizmetleri esnasında
kanteynerin/trey.leriniçerisinin bir kısmının veya tamamının boşaltılmash tekrar
koıneynerştreyler doldurulması halinde, bir konteyncr /troyler teorisi boşaltma, bir
konteyncrıtreyler içerisi doldurrna ücreti ile birlikte muayene için de adet başına 8.-ABD
dolan ücret alınır". Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
9-TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi 3.1.4/ 13 maddesindeki
Tekne ve Yatlar Ile Proje Kargo Yükler icin şifting ve !imha hizmeti ücretleri aşağıdaki
şekilde
afrekne ve Vatlann Şifting ücreti
0-20 ton. arası 1000 $/Adet
El İ 1 2 İ 201 4 10: 08 +903123126506
PAGE 05/05
TCDD LIMANLAR DAI B5
•
••• 20 ton ve üzeri 2000 $/adet
b) Tekne ve Yatların Limbo ücreti
0-20 ton arası 2000 $/Adet
20 ton ve üzeri 4000 Vadet
c) Proje Kargo yüklerin sifting Hizmeti ücreti:
.1brydarpaşe ve Derince Limrıniarında;
-G.-$/ton.
İzmir Limanında;
8.-$/ton
dt Proje Kargo yüklerin limbo Hizmeti Ücreti:
Haydarpaşa ve Derince Limanlannda;
12,-$/ton,
İzmir Limanında;
I G.-$/ton
Belirlenmiştir.
III.. 2015 yılı için Tarife kitabı satış bedeli 80.-TL ile ahonelik bedeli 70.-TL ücretleri
uygulanacaktır.
TV-Bu genelge 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer.
V- Bu genelgenin 1. maddesi 31.12.2015 tarihinde sona er en
Bilgi ve gereğini rica ederim.
G e.nelgea./R.İ2014 tarih ve B.11.2.DDY.0.17.03.00-573.01-ş
Bü
4 b , 7-2-saydıdtr.
A
112(/
Süle y mankARAMAN
Genel Müdür
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content