close

Enter

Log in using OpenID

Cevap Anahtarı İçin Bakınız

embedDownload
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku Genel Hükümlere Giriş- Vize Sınavı
7 Nisan 2014 Salı: Saat: 14.00
AÇIKLAMALAR: 1-Sınav süresi 90 dakikadır. 2-Başka kağıt verilmeyecektir. 3-Yazınızın okunaklı ve imla
kurallarına uygun olmasına özen gösteriniz.
Başarılar Dilerim … Prof. Dr. Hamide Zafer
Sorular
I-19. yy’ın ortalarından 20.yy’ın başlarına kadar etkili olmuş ve günümüz Avrupa ceza kanunlarını
önemli ölçüde etkilemiş olan klasik ve pozitivist okul olarak adlandırılan görüşleri karşılaştırarak
açıklayınız. (25 PUAN)
(Cevap: H.Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013, 40-41)
II-Kanun koyucunun, 5237 sayılı TCK’nun Rüşvet suçunu düzenleyen 252. maddesine şöyle yeni bir
fıkra eklediğini ve değişiklik kanununun yürürlüğe girdiğini düşününüz:
“(5)Rüşvet verme suçlarının tüzel kişilerin yetkili temsilcileri tarafından işlenmesi halinde
ayrıca tüzel kişi 730 gün adli para cezası ile cezalandırılır”.
Soru: Bu değişikliği 5237 sayılı TCK’nın ilgili genel hükmünü dikkate alarak değerlendiriniz.
(Konuya ilişkin eleştirileri ve tarihi süreci de belirtiniz.) (25 PUAN)
(Cevap: H.Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013, 54-55)
III-Nurettin ve Aydın haklarında yapılan duruşma sonunda; 1918 sayılı Yasa’nın 27/2 ve 4926 sayılı
Yasa’nın 5/son madde fıkralarında toplu kaçakçılık suçunun oluşabilmesi için eylemin iki veya daha
fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesinin yeterli olduğunun öngörülmesi ve suçun sabit olması
nedeniyle toplu kaçakçılıktan mahkumiyet kararı verilmiştir. Mahkumiyet kararı sanıklar müdafii
(avukatı) tarafından temyiz edilmiştir.
4.2.2003 gün ve 25014 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4800 sayılı Yasa ile Türkiye
Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanarak iç hukuk kuralı haline gelen Sınır Aşan Örgütlü Suçlara
karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 2/a madde fıkrasında; “Örgütlü suç grubu” doğrudan veya
dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla belli bir süreden beri var olan ve
bu sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacıyla
birlikte hareket eden, üç veya daha fazla kişiden oluşan yapılanmış bir grup anlamına gelir şeklinde
düzenlenmiştir.
Soru:Yargıtay dairesinde üye olsaydınız ve bu dosya önünüze gelmiş olsaydı
mahkemenin kararını nasıl değerlendirirdiniz. Gerekçe göstererek belirtiniz. (25 PUAN)
Cevap: 22.5.2004 gün ve 25469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı
Yasa ile Anayasa’nın 90. maddesine eklenen cümlede “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak
ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” hükmü
getirilmiştir. Verilen karar kanuna uygun ise de Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme hükmüne aykırıdır.
Sözleşme hükümleri ile kanun hükümleri arasında çelişki olduğundan sözleşme hükmü esas alınmalı
ve toplu kaçakçılık eyleminin oluşmadığı, olayın münferit bir olay olduğu kabul edilmelidir.
AÇIK UÇLU SORULAR (25 PUAN)
(Belirtilen iki soru hariç her bir cevap 0,5 Puan)
1-Ceza hukuku a)……. alanında yer alan bir hukuk dalıdır. Suçun nasıl araştırılacağını ve
delillerinin nasıl toplanacağını gösteren hukuk dalına b) …. denir. Ceza hukuku, ceza ve
güvenlik tedbirlerinin türleri ve soyut olarak sınırlarıyla ilgilenirken infaz hukuku ise, c)…..
ve …… şekliyle ilgilenir.
a)…..Kamu hukuku
b)…..ceza muhakemesi (ceza usul) hukuku
c)…...ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilme
2-Ceza normunun suça ilişkin kısmı kişiye a) …. veya …. şeklinde d) …..verir.
a)….yap veya yapma
b)….emirler
3-Tamamlayıcı ceza normları Türk Ceza Kanunu’nun a)…….. kısmında yer alır.
a)…Genel hükümler
4-Ceza kanunları günümüzde iki izlidir. Ceza normunun yaptırım kısmını a) …. ve b) ….
oluşturur.
a)…cezalar
b)…güvenlik tedbirleri
5-Emir ve ceza yaptırımını birlikte içermeyen ceza normlarına a)…ceza normu denir.
a)….eksik veya tam olmayan (ikisinden birisi cevap olarak yeterli)
6-Asıl ceza normları ile (suç tanımlarıyla) korunan dört tane hukuki değer yazınız.
1)…yaşama hakkı
2)….özel hayat
3)…malı üzerindeki tasarruf hakkı (zilyetlik)
4)….mal üzerendeki mülkiyet hakkı
5)…bireyin demokratik düzende yaşama hakkı (devletin varlığını koruyan suçlar)
6)….bireyin iyi işleyen, eşit ve hukuka uygun davranan bir yönetim düzeninde yaşama hakkı (idareye
karşı suçlar) (Cevap: H.Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013, 5-6)
7-İslam hukukuna a)…. , ceza hukuku ile ilgilenen bölümüne ise b)…. denir. (1 PUAN)
a)…Fıkıh
b)…Ukubat
(Cevap: H.Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013, 24)
8-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda m.1-75 arasında a)….. ; m.76-80 arasında b)…. suçlara; m.81169 arasında c)…….suçlara; m.170-246 arasında d)….. suçlara; m.247-343 arasında e)….. suçlara;
m.344-345 arasında f)….. yer verilmiştir.
a)…Genel hükümlere
b)…uluslararası suçlara
c)…kişilere karşı suçlara
d)…topluma karşı suçlara
e)…millete ve devlete karşı suçlara
f) …son hükümlere
9-Roma hukuku ile Kanonik (Klise) hukukunun karışımı olan ve Postglassatorlar tarafından yaratılan
hukuka a)…. denir. Bu hukukun en önemli kaynağını b)….tarihli kısaca c)….. olarak adlandırılan ve
o dönemde tüm Avrupa ülkelerinde uygulama alanı bulan kanun oluşturmaktadır. Avrupa’da Roma
hukukunun yeniden canlandırılarak alınmasına d)…… denilmiştir. (4 PUAN)
a)…Müşterek ceza hukuku
b)…1532 tarihli
c)…Carolina
d)….Resepsiyon
10-Müşterek ceza hukukunun acımasız uygulamalarına karşı ceza verme hakkının temelini ve cezanın
amacını açıklamaya çalışan ve 18. yüzyılın sonlarında başlayıp 19.yüzyılda devam eden felsefi
akımların sadece ismini yazınız. (4 PUAN)
1)…Toplumsal sözleşmeciler
2)….Faydacılar
3)…Adaletçiler (Adaleti savunanlar)
4)….Karma (telifçi) görüşü savunanlar (bağdaştırıcılar) Klasik okul diye de adlandırılmışlardır.
(Cevap: H.Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013, 38-39)
11-Bir ceza normunun anlam ve kapsamını belirlemek amacıyla yapılan fikri faaliyete a)….denir. Bu
faaliyeti yapan organa göre bu faaliyet, b)….., c)….d) olarak tasnif edilir. Ancak 1961
Anayasa’sından sonra e)….. yasaklanmıştır.
a)…. Yorum
b)…. Yasama yorumu
c)…. Yargı yorumu
d)… Öğreti yorumu
e)…. Yasama yorumu
12-a)……., kanundaki bir boşluğu doldurma aracıdır. Bu yolla b)…… boşluklar
doldurulabilir. Ancak ceza hukukunda bu tür boşlukların dahi bu yolla doldurulması mümkün
değildir. Bu yasak, c)…… olarak anılır.
a)….Kıyas
b)….bilinçsiz
c)….kıyas yasağı
13-Sosyal barışın sağlanmasına önem verilen ve kanunilik ilkesinin kamu barışını zayıflatacağına
inanılan dönemlerde, antisosyal fiillerin kanunda açıkça tanımlanmamış bile olsa cezalandırılmasına
imkan tanıyan ve a)….. da denilen genel nitelikte suç kalıpları tarif edilmiştir.
a)…adsız suç
14- Kanunilik ilkesinin sonuçlarını diğer bir ifadeyle bu ilkeyi tamamlayan ilkeleri sadece sayınız.
1)…İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç yaratamaması
2)…Kanunun belirli-açık olması: Geniş yorum ve kıyas yasağı
3)…Suçun işlendiği zamanının kanununa tabi olması
4)…Aleyhe olan yasanın geçmişe uygulanmaması
(Cevap: H.Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2013, 59,65,66)
15-Aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğunu şıkkı yuvarlak içine alarak belirtiniz.
a)Ceza muhakemesi hukukunun ceza hukuku ile kesiştiği hiçbir nokta bulunmamaktadır.
b)Ceza muhakemesi hukuku suç genel teorisi ile ilgilenmez ancak suç genel teorisine göre suçun
unsurlarının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırmanın yöntemini gösterir.
c)Ceza muhakemesi hukuku sadece bir şekilden ibarettir. Maddi yapısı yoktur.
d)Ceza muhakemesi hukuku ceza hukuku gibi statik bir yapıya sahiptir.
16-a)……… ilkesi suçun ispatıyla ilgili olup bir kanun hükmüne anlam verme faaliyeti olan
yorumda geçerli olan bir ilke değildir.
a)….Şüpheden sanık yararlanır
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
443 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content