close

Enter

Log in using OpenID

ANAYASA HUKUKU TEST:6 ANAYASAL TARİH TEST SORULARI 1

embedDownload
ANAYASA HUKUKU
TEST:6
ANAYASAL TARİH TEST SORULARI
1.Aşağıdakilerden hangisi kanuni esaside 1909
yılı Anayasa değişikliklerinden biri değildir?
A) Padişahın tek başına meclisi dağıtma yetkisi
kaldırılmıştır.
B) Padişahın sürgüne gönderme yetkisine son
verilmiştir.
C) Hükümetin siyasi sorumluluğunun padişaha
karşı olacağı belirtilmiştir.
D)Padişah kararlarında Başbakanın ve ilgili
bakanın imzası bulunacağı belirtilmiştir.
E) Meclis üyelerinin kanun teklif etme yetkisi
üzerindeki padişah denetimi kaldırılmıştır.
2.Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasanın
özelliklerinden biri değildir?
A) Meclis başkanı aynı zamanda hükümet
başkanıdır.
B) Yargıdan ve temel haklardan hiç söz
etmemiştir.
C)Anayasanın değiştirilmesi meclis üye tam
sayısının salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir
D)Yerinden yönetim ilkesine yer verilmiştir.
E) Meclis hükümet sistemi benimsenmiştir.
3.Aşağıdakilerden hangisi 1924 anayasasının
temel özelliklerinden biri değildir?
A) Meclis hükümeti sistemiyle parlamenter
sistem arasında karma sistemi benimsemiştir.
B) Sert bir anayasadır.
C) Çoğunlukçu demokrasi anlayışını
benimsemiştir.
D) Anayasa mahkemesi kurulmuştur.
E) Devletin temel niteliğini Cumhuriyet olduğu
belirtilmiştir.
4.Aşağıdakilerden hangisi Meclis hükümeti
sisteminin özelliklerinden biri değildir?
A) Yasama yürütme kesin bir şekilde ayrılmıştır
B) Devlet başkanlığı makamı yoktur
C) Milli egemenlik teorisine dayanır.
D) Bakanlar meclis tarafından seçilir
E) Bakanlar kurulunun meclisi feshetme yetkisi
yoktur.
6.Aşağıdakilerden hangisi,Türkiye de
uygulanmakta olan parlamenter hükümet
sisteminin özeliklerinden biri değildir?
(2005KPSS)
A) Doğrudan halk tarafından seçilen bir
parlamento bulunması.
B) Hükümetin,parlamentodan güvenoyu almak
zorunda olması.
C) Belli koşullar altında,Cumhurbaşkanının
parlamento seçimlerini yenileme imkanının
olması.
D) Parlamentonun,çeşitli hukuki araçlarla
hükümeti denetleyebilmesi ve düşürebilmesi
E) Parlamentonun iki turlu bir seçim sistemiyle
oluşması
7.Aşağıdakilerden hangisi Türk parlamenter
sisteminin özelliklerinden biridir?
A) Cumhurbaşkanının meclis tarafından
seçilmesi
B) Yürütmenin yasama organının istediği zaman
feshedebilmesi.
C) Parlamentonun iki meclisli olması
D) Cumhurbaşkanının bütün işlemlerinin yargı
denetimine tabi olması
E) Hükümetin parlamentoya karşı sorumlu
olması.
8.Sened-i ittifak ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Merkezi otoritenin ne kadar zayıflamış
olduğunu gösterir.
B) Padişahın yetkisi ilk kez kısıtlanmıştır.
C) Padişahın tek yanlı fermanı ile kabul
edilmiştir.
D) Osmanlı da ilk demokratikleşme hareketidir.
E) İlk Türk anayasasıdır.
9.Milli egemenlik ilkesi ilk olarak hangi anayasa
ile benimsenmiştir?.
A) 1982 B) 1961 C) 1924 D) 1921 E) 1876
10.Cizye vergisi aşağıdakilerden hangisi ile
kaldırılmıştır?
5.Türkiye Devletinin rejimi Cumhuriyettir ilkesi A) Senedi ittifak
B) Tanzimat fermanı
ilk defa hangi anayasada yer almıştır?
C) Islahat Fermanı D) Kanuni esasi
A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1961 E)1982
E) Teşkilatı esasiye
11.Islahat fermanıyla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez.?
A) Osmanlı devletinde anayasal gelişmenin
üçüncü adımıdır.
B) Gayrimüslimlerinde Müslümanlarla eşitliği
ilkesini getiren bir belgedir.
C) Özellikle yönetim ve eğitim alanında
Hıristiyan tebaanın hakları genişletilmiştir.
D) Avrupalı devletlerin baskısı sonucu
yayınlanmıştır.
E) İmparatorluğun Müslüman ve Hıristiyan tüm
halkına ırz,namus,can ve mal güvenliği
sağlanmıştır.
12.Aşağıdakilerden hangisi federal devletin bir
özelliği değildir?
A) Hem federe devletlerin, hem de federal
devletin birer anayasası vardır.
B) Devlet egemenliği. hem içte hem de dışta
birlikte kullanır.
C) Federal devlet,ortak bir anayasa altında
birleşmiş devletlerin oluşturduğu bir devlet
biçimidir.
D) Federe devletlerin federal devletin
organlarına katılma biçimi federal anayasa ile
belirlenmiştir.
E) İç egemenlik,birlikte kullanılır;dış egemenlik
federal devlet tarafından kullanılır.
16.Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının
özelliklerinden biri değildir?
A) 24 maddelik kısa bir metin olarak
hazırlanmıştır
B) Türkiye Cumhuriyetinin temeli bu anayasa ile
atılmıştır.
C) Getirmiş olduğu en önemli yenilik Milli
egemenlik ilkesidir.
D) Yargı kuvveti ile ilgili herhangi bir düzenleme
yapılmamıştır.
E) Sert bir anayasadır.
17.Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası ile
ilgili doğru bir bilgidir?
A) Kuvvetler birliği ilkesi kabul edilmiştir.
B) Parlamenter sistem benimsenmiştir
C) Yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere ait
olduğu belirtilmiştir
D) Sert bir anayasadır.
E) Yasama ve yürütme kuvvetleri farklı
organlara verilmiştir.
18.Laiklik ilkesi ilk defa hangi anayasa ile kabul
edilmiştir?
A) 1876 B) 1921 C) 1924 D) 1961 E) 1982
19.Kadınlara seçme seçilme hakkı hangi tarihte
yapılan değişiklikle verilmiştir?
13.Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistemin A)1876
B)1921 C)1924 D)1934 E)1946
uygulandığı ülkelerden biri değildir?
A) İtalya
B) Belçika
C) Fransa 20.Çok partili dönemin ilk seçimi hangi tarihte
D) İngiltere
E) İspanya
yapılmıştır?
A)1921
14.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde
B)1924
C)1934
1.Meşrutiyetle kurulan Meclis-i Umuminin
özelliklerinden biri değildir?
D)1946
E)1950
A) Çift meclisli bir yapı vardır
B) Heyet-i ayan üyeleri padişah tarafından
atanmaktadır.
21.1924 Anayasası aşağıdaki sistemlerden
C) Heyeti ayan ve heyeti mebusan üyesi olmak. hangisini benimsemiştir?
için en az 30 yaşını doldurmuş olmak gerekirdi. A) Kuvvetler birliği
B)Çoğulcu demokrasi
Heyet-i Mebusan üyeleri halk tarafından
C) Kuvvetler birliği ve görevler ayrılığı(karma
seçilmekteydi.
hükümet sistemi)
E) Heyet-i Ayan üyeleri ömür boyu görevde
D)Kuvvetler ayrılığı
kalabilmekteydi.
E)Meclis hükümet sistemi
15. Aşağıdaki ülkelerden hangisi halen
Cevap anahtarı:
günümüzde meclis hükümeti sistemini
1)C 2)C 3)D 4)A 5)C 6)E 7)E 8)E 9)D 10)C 11)D
uygulamaktadır?
12)B 13B 14)C 15)C 16)D 17)A 18)C 19)D 20)D 21)C
A)Almanya
B)İngiltere
C)Türkiye
Av.Gürhan AKYILMAZ
D)İsviçre
E)ABD
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content