close

Enter

Log in using OpenID

2013–2014 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI

embedDownload
Hitit Üniversitesi ĐĐBF
Đktisat Bölümü (ĐÖ)
ANAYASA HUKUKU DERSĐ
(2013–2014 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI)
1 - Aşağıdaki belgelerden hangisi ferman şeklinde değildir?
a) Sened-i İttifak
b) Gülhane Hattı Hümayunu
c) Islahat Fermanı
d) Kanuni Esasi
e) Hiçbiri
2 - Osmanlı/Türkiye’de hangi yıl çift meclisli bir parlamento olmamıştır?
a) 1877
b) 1909
c) 1952
d) 1961
e) 1979
3 - 1961 Anayasanın yapımında yer alan kurucu meclis hangi isimle adlandırılmaktadır?
a) Milli Birlik Komitesi
b) Milli Güvenlik Konseyi
c) Temsilciler Meclisi
d) Danışma Meclisi
e) Dayanışma Meclisi
4 - Aşağıdakilerden hangisi aktif statü hakları içinde yer almaz?
a) Siyasi parti kurma hakkı
b) Seçim hakkı
c) Seçilme hakkı
d) Sendikal faaliyet
e) Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
1/6
5 - Aşağıdakilerden hangisi, ifade özgürlüğü bakımından sınırlama sebeplerinden biri
değildir?
a) Milli güvenlik
b) Kamu düzeni
c) Suç işlenmesinin önlenmesi
d) Genel sağlık ve genel ahlak
e) Başkalarının özel ve aile hayatlarının korunması
6 - Aşağıdakilerden hangisi, milletvekillerine tanınan yasama sorumsuzluğunun (kürsü
dokunulmazlığı) özelliklerinden değildir?
a) Milletvekillerine mutlak cezasızlık sağlar
b) Bu koruma ömür boyu geçerlidir
c) Ağır cezalık suçüstü halinde kürsü dokunulmazlığı işlemez
d) Sadece yasama faaliyetleri için geçerlidir
e) Kişi istemese de kürsü dokunulmazlığından yararlanır
7 - Aşağıdaki haklardan hangisi sınırlanması bakımından mutlak (sınırlandırılmaz) bir hak
olup; hiçbir istisna kabul etmez?
2/6
a) Yaşam hakkı
b) İşkence görmeme hakkı
c) Zorla çalıştırılmama hakkı
d) Eğitim hakkı
e) Sosyal güvenlik hakkı
8 - TBMM kararıyla görev süresi dolmadan görevine son verilen cumhurbaşkanı hangisidir?
a) Celal Bayar
b) Cevdet Sunay
c) Cemal Gürsel
d) Fahri Korutürk
e) Kenan Evren
9 - Haziran 2015 genel seçimlerinde oluşacak TBMM, kaçıncı yasa dönemi olacaktır?
a) 23. Yasama Dönemi
b) 24. Yasama Dönemi
c) 25. Yasama Dönemi
d) 26. Yasama Dönemi
e) 27. Yasama Dönemi
10 - 1924 Anayasasıyla öngörülen hükümet sistemi nasıl isimlendirilmektedir?
a) Parlamenter Sistem
b) Kuvvetler birliği, görevler ayrılığı
c) Yarı-başkanlık sistemi
d) Meşruti monarşi
e) Meclis Hükümeti
11 - Anayasanın 174. maddesi ile getirilmek istenen nedir?
a) Devrim kanunlarının değiştirilmesini engellemek
b) Devrim kanunlarının kaldırılmasını engellemek
3/6
c) Devrim kanunlarının anayasa yargısına götürülmesini engellemek
d) Devrim kanunlarına anayasa üstü bir değer atfetmek
e) Devrim nostaljisi yapmak
12 - Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin yetkilerinden değildir?
a) Savaş ve barış ilanı
b) Hükümeti denetlemek
c) Cumhurbaşkanını denetlemek
d) Para basılmasına karar vermek
e) Genel af ve özel af ilanına karar vermek
13 - TBMM’nin aldığı parlamento kararlarından hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine
tabi değildir?
a) Milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması
b) Milletvekili düşme kararı
c) Yurtdışına asker gönderme teskeresi
d) TBMM İç Tüzüğü
e) Hiçbiri
14 - Boşanma davasının Çorum İdare Mahkemesine açılması halinde, mahkeme hangi kararı
verebilir?
a) Görevsizlik
b) Yetkisizlik
c) Takipsizlik
d) İtiraz
e) Davaya bakma
15 - 1982 Anayasasına göre hangisi Anayasa Mahkemesine iptal davası açamaz?
a) Cumhurbaşkanı
b) İktidar Partisi Meclis Grubu
c) Anamuhalefet Partisi Meclis Grubu
d) TBMM üye tam sayısının 1/5 oranında milletvekili
e) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
16 - TBMM’de kaç sandalyenin boşalması halinde zorunlu olarak ara seçime gidilir?
a) %3 (17)
b) %5 (28)
c) % 7 (39)
d) %10 (55)
e) %12 (66)
17 - Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin organlarından biri değildir?
a) Başkanlık Divanı
b) Siyasi Parti Grupları
c) Danışma Kurulu
d) Uzlaşma Kurulu
e) Komisyonlar
4/6
18 - Jandarma devletin karşıtı olarak değerlendirilen model aşağıdakilerden hangidir?
a) Polis Devleti
b) Hukuk Devleti
c) Sosyal Devlet
d) Laik Devlet
e) Liberal Devlet
19 - Halihazırda (15 Ocak 2014 itibariyle) Ekonomi Bakanı kimdir?
a) Ömer Çelik
b) Zafer Çağlayan
c) Nihat Hatiboğlu
d) Nihat Zeybekçi
e) Hayati Yazıcı
20 - Aşağıdakilerden hangisi olağanüstü halin sonuçlarından değildir?
a) Hak ve özgürlüklerin kullanılması kısmen durdurulabilir
b) Hak ve özgürlüklerin kullanılması tamamen durdurulabilir
c) Olağanüstü hal KHK’si çıkarılabilir
d) Vatandaşlar için mal ve çalışma yükümlülüğü getirilebilir
e) Kolluk yetkileri askeri makamlara geçer
21 - Aşağıdakilerden yargı bağımsızlığıyla ilgili değildir?
a) Hakimlerin kimseden emir talimat almaması
b) Hakim tarafsızlığı
c) Görülmekte olan bir davayla ilgili TBMM’de görüşme yapılamaması
d) Hakim teminatı
e) HSYK’nin varlığı
22 - Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemesi değildir?
a) İdare Mahkemesi
b) Vergi Mahkemesi
c) Bölge İdare Mahkemesi
d) Asliye Hukuk Mahkemesi
e) Sulh Ceza Mahkemesi
5/6
23 - Aşağıdakilerden hangisi anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?
a) Siyasi parti kapatma davaları
b) Kanun iptal davaları
c) Siyasi partilerin mali denetimi
d) Yüce Divan sıfatıyla ceza muhakemesi
e) Yargı kolları arasındaki uyuşmazlıkların çözümü
24 - Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulunun özelliklerinden değildir?
a) Bakanlar Kurulu kararı oybirliğiyle alınır
b) Başbakanın
akanın ölümüyle Bakanlar Kurulu sona erer
c) BK kararları Resmi Gazetede yayımlanır
d) BK üyelerinin bireysel ve kolektif sorumlulukları vardır
e) BK üyesi olabilmek için milletvekili olmak koşulu vardır
25 - 1982 Anayasasına göre, aşağıdakilerden hangisinde genel veya özel af söz konusu
değildir?
6/6
a) Terör suçları
b) Vatan hainliği
c) Çocuk tecavüzü
d) Orman suçları
e) Uyuşturucu kaçakçılığı
Dr. Veysel DİNLER
Öğretim Görevlisi
+90 364 2257700–1457
[email protected]
http://web.hitit.edu.tr/veyseldinler
www.veyseldinler.com
Hitit Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
TOKİ Yerleşkesi 19040
Çorum/TURKEY
Posta/for correspondence:
spondence: PK.45 Çorum/TR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
139 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content