close

Enter

Log in using OpenID

COĞRAFYA-11 - Derscografya

embedDownload
COĞRAFYA-11
KONU: Medeniyetlerin Beşiği Türkiye, Türkiye'de Arazi Kullanımı ve Türkiye Ekonomisi
KKS-5
S1. Anadolu'nun dünyadaki en eski yerleşim bölgelerinden
biri olmasının nedenlerini yazınız.
..................................................................................................
..................................................................................................
S6. Eğim ve yükselti, arazi kullanımını etkileyen en önemli
faktörlerdendir.
Buna göre, aşağıda verilen yer şekillerinde, arazinin doğru
kullanımına örnekler veriniz.
..................................................................................................
Arazi
S2. Aşağıdaki haritada, Anadolu'da kurulan bazı medeniyetlerin merkezleri (başkentleri) numaralandırılarak gösterilmiştir.
Yüksek platolar:
Doğru arazi kullanımı
Dağlar:
2
5
Tabanlı vadiler:
1
4
6
3
İç Anadolu'daki
platolar:
Delta ovaları:
Bu medeniyetlerin isimlerini yazınız?
S6. Ekonomik değeri olmayan araziler hangileridir? Yazınız.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
S7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun
ifadelerle tamamlayınız.
S3. Neolitik döneme ait yerleşmelere ............................ denir.
Bu yerleşmelerin ortak özelliği nedir?
................................................................................................
a) Anadolu .................................. Çağ'dan itibaren insanların
yaşadıkları bir bölgedir.
b) Verimli tarım topraklarının bulunduğu alanların ..................
amacıyla kullanılması, yanlış bir arazi kullanımıdır.
Ören nedir? ...............................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
c) Eğimli yerleri tarımsal amaçla kullanabilmek için, arazi de
................................. yapılması gerekir.
Türkiye'de Ören'lere hangi bölgelerimizde daha fazla rast lanılır?
............................................... ve ................................ Anadolu
d) Doğu Anadolu Bölgesi'nin %10'u tarıma uygun iken, Marmara Bölgesi'nde bu oran %30'dur.
Bu durumun temel nedeni ...................................... farklı
olmasıdır.
S4. Tabloda isimleri verilen medeniyetlerin Anadolu merkezli
olup olmadıklarını belirtiniz.
e) Toprak örtüsünün ince, erozyonun şiddetli olduğu Ş.Urfa
Platosu'nda .......................................................... yapılması
doğru arazi kullanımına örnektir.
Medeniyet
Bu medeniyetin
merkezi
Anadolu'dadır.
Bu medeniyetin
merkezi Anadolu'da
değildir.
Sümer
Urartu
İon
Hitit
Asur
Karya
Truva
Frigya
S5. İon ve Urartu medeniyetlerinin farklı ekonomik faaliyetlere
yönelmelerinin nedenini açıklayınız?
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
S8. Aşağıdaki tabloda verilen özellikler, Türkiye'ye hangi
alanlarda avantaj sağlamıştır?
Özellikler
Üç tarafının denizlerle
çevrili olması,
Boğazlara sahip olması:
Farklı iklim tiplerinin
görülmesi:
Akarsular bakımından
zengin olması:
Sağladığı avantajlar
5
1
3
7
4
2
6
S9. Aşağıdaki tabloda, haritada numaralandırılarak gösterilen
alanların arazi kullanımları verilmiştir.
Söz konusu arazi kullanımlarının doğru ya da yanlış olduğunu
X yazarak belirtiniz.
Yöre
NO
Arazi kullanım şekli:
1
Büyükbaş hayvancılık
2
Yerleşme ve Sanayi
3
Yerleşme,Tarım, Ulaşım
4
Tarım ve Turizm
5
Ormancılık ve Madencilik
6
Turizm ve Yaylacılık
7
Hidroelektrik potansiyel
Arazi kullanım şekli:
Doğru
Yanlış
S12. " Türkiye, ortalama yükseltisi fazla olan (1132m) enge beli bir araziye sahiptir."
Bu durum, aşağıdaki ekonomik faaliyetleri hangi yönde
etkilemiştir? ( olumlu / olumsuz )
Tarım: .......................................... etkilemiştir.
Ormancılık: .......................................... etkilemiştir.
Ulaşım: .......................................... etkilemiştir.
Hidroelektrik: .......................................... etkilemiştir.
Sanayi: .......................................... etkilemiştir.
S13. Aşağıda verilen ekonomik kararlar ve çalışmalar hangi
döneme aittir? Tabloya X yazarak belirtiniz.
a) Aşar vergisinin kaldırılması.
b) İzmir İktisat Kongresi toplanması.
c) Sümerbank'ın kurulması.
d) Yol, sulama, liman ve enerji projelerinin hayata geçirilmesiyle alt yapı çalışmalarına ağırlık verilmesi.
e) Tarımda makineleşmenin hızlanması.
f) Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması.
g) Teşviki Sanayi ve Gümrük Kanunu'nun çıkarılması.
Dönem
1923-1932
1932-1950
1950-1960
1960+
a
S10. Aşağıdaki şemada boş bırakılan kutuları uygun ifadeler
le doldurunuz.
b
c
d
Türkiye Ekonomisini Etkileyen Faktörler
e
f
g
S11. Aşağıda, bir ülkenin 2010 yılı nüfus piramidi verilmiştir.
S14. Aşağıda, üç ülkenin çalışan nüfuslarının sektörlere dağılım oranları verilmiştir. ( T:Tarım, S:Sanayi, H:Hizmet )
X
65
Y
S
H
T
15
8
6 4 2 0
2
S
S
H
T
H
T
4 6 8
%
Piramitteki bilgilerden yola çıkarak, söz konusu ülkede nüfusun ekonomiye olumlu ya da olumsuz etkilerine örnekler
veriniz.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
S12. Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının genel
amaçları nelerdir? Yazınız.
1)
Z
a) Buna göre, söz konusu ülkeleri en gelişmiş olandan en az
gelişmiş olana doğru sıralayınız:
......... Ülkesi
......... Ülkesi
......... Ülkesi
b) Hangi ülkenin grafiği, Türkiye'nin 2010 yılındaki grafiğine
daha çok benzemektedir?
................. Ülkesinin grafiği
c) Bu grafiklerden, Y ülkesinde tarım sektöründe çalışan kişi
sayısının Z ülkesinde aynı sektörde çalışan kişi sayısından az
olduğu yargısına ulaşılabilir mi? ( Evet / Hayır )
................................................
2)
3)
4)
Neden: .....................................................................................
d) Hangi ülkede tarımsal verimin daha yüksek olması
beklenir? ............. Ülkesi
Hazırlayan: Hakan ULUTAŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content