close

Enter

Log in using OpenID

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE İlgi : 03.08.2009 tarihli ve 2009/14

embedDownload
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:32381507-170.03.01/65565
:Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine
Çevrilmesinde Röperli Kroki
Düzenlenmesi.
13/02/2015
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
İlgi
: 03.08.2009 tarihli ve 2009/14 sayılı genelgemiz.
Muhtelif tarihlerde Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazı ve başvuruların
değerlendirilmesinde, ilgi genelgede belirtilen kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş amaçlı cins
değişikliği işlemlerinde yapı kullanma izin belgesi ekinde bina ve eklentilerinin mevzuata uygun
ölçüldüğünü gösterir röperli krokinin düzenlenmesi ve onaylanması hususunda karşılaşılan
tereddütlerin giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapan 5912 Sayılı Kanun, 07/07/2009 tarihli
ve 27281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Kanun hükümlerine göre, kat irtifakı kurulu taşınmazların Kanunda belirtilen
hükümler gereğince resen kat mülkiyetine çevrileceği belirtilmiş olup, bu yeni yasal hükümler
çerçevesinde uygulamaya yönelik ilgi genelge yürürlüktedir.
Buna göre; kat irtifakı kurulmuş taşınmazlarda 5912 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
07/07/2009 tarihinden sonra düzenlenecek "Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmeden önce
belediyesince, yapı kullanma iznine konu yapının vaziyet planına uygun olarak yapıldığının ve
herhangi bir sınır tecavüzünün bulunmadığının tespitinden sonra yapı kullanma izin belgesinin
düzenlenmesi gerekmektedir. Kat irtifakı kurulmuş ve 07/07/2009 tarihinden sonra yapı kullanma
izin belgesi düzenlenmeden önce yapı kullanma izni verilecek yapının zeminde tescile esas
ölçülerinin röperleri de gösterilmek suretiyle krokiye bağlanması ve belediyesince kontrol sonucu
onaylanması gerekmektedir.
Kat irtifakı kurulmuş ve 07/07/2009 tarihinden sonra yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmeden önce yapı kullanma izni verilecek yapının belediyesinde çalışan harita mühendisi
sorumluluğunda zeminde ölçülmesi ve röperli krokisinin düzenlenmesi ve uygunluğunun tespitiyle
onaylanmasının belediyesince yapılacağı, ancak, ilgilisinin talebi üzerine bu amaçla cins değişikliği
işlemine esas yapının zeminde gerekli ölçü ve röperli kroki düzenleme işlemini Genel
Müdürlüğümüzün 13/09/2011 tarihli ve 8519-8520 sayılı talimatı gereği Lisanslı Harita
Mühendisine yaptırması durumunda da söz konusu röperli krokinin belediyesince onaylanması
gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14
Tel: 0312 551 41 12 Faks: 0312 413 64 02
www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
R.COŞKUNKABATAŞ
Kontrol Mühendisi
1/2
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:32381507-170.03.01/65565
:Kat İrtifakının Kat Mülkiyetine
Çevrilmesinde Röperli Kroki
Düzenlenmesi.
13/02/2015
Gökhan KANAL
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı
DAĞITIM:
-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14
Tel: 0312 551 41 12 Faks: 0312 413 64 02
www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
R.COŞKUNKABATAŞ
Kontrol Mühendisi
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
124 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content