close

Enter

Log in using OpenID

T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ

embedDownload
26 ÇARŞAMBA 26 Mart 2014
T.C. DEVREKANİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2013/325 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı - Özellikleri : Kastamonu İli, Seydiler İlçesi, Yukarıarslanlı Mah. Pınarcık Mevkii, 106 Ada, 1 Parsel sayılı,
60.687,63 m2 yüzölçümlü Betonarme Fabrika Binası ve Arsası nitelikli taşınmaz satışa sunulmuştur. Fabrika ve arsası ilçe
merkezinde organize sanayi içerisindedir. Ana yola yakın olup, ulaşım imkanları iyidir. Elektrik ve su mevcuttur. Arazinin topoğrafik yapısı düzgündür. Fabrika faal durumdadır. Çevre düzenlemesi oldukça düzgündür. Girişinde güvenlik bulunmaktadır. Fabrika yaklaşık 5-6 yaşlarında bakımlı bir yapıdır. Fabrikada imalat yapılmakta olup yapılan imalattan dolayı binada %5
yıpranma öngörülmüştür. Fabrika III. Sınıf A grubu yapı sınıfında yer almaktadır.
imar Durumu : Kastamonu İli, Seydiler Belediye Başkanlığı'nın 11/10/2013 tarih ve 556 sayılı yazısına göre taşınmazın belediye mücavir alanı ve imar planı içerisinde kalmakta olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.668.409,49 TL
KDV Oranı :%18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında mevcuttur.
1. Satış Günü : 13/05/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 09/06/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : DEVREKANİ HÜKÜMET KONAĞI OTOPARKI.
Kastamonu - Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü Gereğince Satış Şartları:
Organize Sanayi Bölgesi Kanunu 15. md.si 3. fıkrası uyarınca "bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara satış yapılabilir." hükmü uyarınca Kastamonu - Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolü'nün 6. maddesinde "Seydiler OSB'si Karma OSB'dir. OSB'lerde kurulamayacak tesisler ile temel şartlar, OSB Uygulama Yönetmeliğinde belirtilmiştir." hükmü yer almaktadır. Buna göre, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101. ve 102. maddeleri uyarınca; OSB'lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler, Arsa Tahsisleri ve Satışları; Kurulamayacak tesisler
MADDE 101 - (1) OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
9) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın
yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB'lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi
ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
6) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
7) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
8) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) OSB; karma OSB'lerde, yukarıda sayılan tesisler ile OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atıksu arıtma tesislerine
etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak, üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
Temel Şartlar
MADDE 102 - (1) OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
ç) OSB’lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.
Alıcı adayları, yukarıda bahsi geçen OSB Uygulama Yönetmeliğin 102. maddesindeki temel şartlara haiz olmak ve 101. maddesindeki kısıtlamalar haricindeki sektör gruplarında faaliyet göstermek ve OSB Kanunu hükümleri gereği mal veya hizmet
üretimine yönelik sanayi tesisi kurma amacını taşıması şartı ile ihaleye iştirak edebilir ve taşınmazı satın alabilirler.
Yukarıda belirtilen satış şartları da dahil olmak üzere Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, İİK. 127. maddesi uyarınca tapuda kayıtlı olmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere bu ilanın İLANEN TEBLİGAT yerine geçeceği ilân olunur. 13/03/2014
(İİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
Basın:19212 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BURSA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(FİKRİ VE SINAI HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2009/517 ESAS
Davacı Hid-Tek Makine San.Tic.Ltd.Şti vekili Av. Erdem Turan Tarafından Davalı Çinler Otomotiv Mamulleri San.Tic.Ltd.Şti
aleyhine Mahkememizde görülmüş olan Markaya Tecavüzün Önlenmesi ve Tazminat davasında yapılan yargılama sonucunda 02.05.2011 tarih ve 2009/517 Esas 2011/116 Karar sayılı 02/01/2014 tarihinde kesinleşen karar ile;
"MARKAYA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ VE MADDİ TAZMİNAT DAVASINDA;
DAVANIN KISMEN KABULÜNE;
T.P.E.'de davacı Hid-Tek Makine San. Tic.Ltd. Şti. adına 23.08.2007 gün ve 2007/45484 nolu "SANG-A " olarak tescilli olan
Markaya 556 Sayılı KHK nin 61/c Maddesine göre , DAVALININ TECAVÜZÜNÜN ÖNLENMESİNE,
556 Sayılı KHK nin 66/b maddesine göre 3.166,84 TL Maddi Tazminatın davalıdan alınarak Davacıya VERİLMESİNE,
556 sayılı KHK 72 .mad .gereğince karar kesinleştiğinde hüküm özetinin masrafı ileride davalıdan tahsil edilmek üzere Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000 üzerinde olan bir gazetede İLANINA ,
MANEVİ TAZMİNAT DAVASINDA;
DAVANIN KISMEN KABULÜNE;
Dava konusunu oluşturan Davacının sahibi olduğu Markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak şeklindeki
davranışların ağırlığı ile davacı markasının piyasadaki imajı ile güvende ve manevi ticari varlığında meydana gelen kayıp ve
zarar durumu dikkate alınarak 556 Sayılı KHK nin 62/b maddesi uyarınca takdiren 1.000,00 TL
Manevi Tazminatın davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE,
Fazlaya ilişkin davacı talebinin REDDİNE, " dair karar verilmiş olup,
Mahkememizin iş bu kararı 556 sayılı K.H.K. 72 .mdsine göre İlan olunur. 31/01/2014
Basın:18438 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. KAZAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2006/116 Esas
DAVALI: EMİRE VARLIK( Ahmet kızı) İmrendi Köyü Kazan/ ANKARA
Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının dava dilekçesinde özetle; Kamulaştırma yasası'nın 10. Maddesi hükmü uyarınca; mülkiyeti davalılara ait 1051 parselde yer alan dava konusu taşınmazın üzerinden geçirilen enerji iletim hattı irtifak sahası ( üst geçit) hakkının devri için kumalaştırma bedelinin tespiti ve irtifak hakkı tesisinin davacı adına tapuya tescili talep edilmiştir.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden
ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 17/06/2014 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği , Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 26/02/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın:19349 www.bik.gov.tr
T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2013/1282 Esas
DAVALI : TUNCER AYMERGEN
Davacı Gülten Aymergen tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden
ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.
Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 06/05/2014 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil
ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda
devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/03/2014.
Basın:18952 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ANKARA 16. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/399 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli Özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, 27295 Ada No, 7 Parsel No, Keklik Pınarı Mah. Mahalle/Mevkii, 13 Bağımsız Bölüm Ön
bahçede 4 arabalık otopark ve bahçesi bulunmaktadır. Tek asansörlüdür. Isınma doğâlgazli kombi iledir. Daire 2. katta kuzey ve batı yönü konumludur. Salon, 3 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, wc ve 3 balkondan ibarettir. Antre, banyo, wc zemini seramik, kaplı, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. E-7 nolu depo eklentisi vardır. Taşınmazın 1/2 hissesi
borçlu adına kayıtlıdır.
Adresi
: Keklikpınarı Mahallesi, 902. Sokak Üzerinde İmarın 27295 Ada 7 Parsel Üzerine Kurulu 3 Kapı Numaralı Onur 1 Apartmanının 2. Normal Kat 13 Kapı Nolu Bağımsız Bölüm Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü
: 110m2
Arsa Payı
: 67/1334
İmar Durumu : Dosyasında
Kıymeti
: 75.000,00 TL (1/2 hisse miktarıdır.)
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Behice Çetinkaya adına "aile konutudur" şerhi var. Ayrıntılı bilgi dosyasında
1. Satış Günü
: 06/05/2014 günü 10:00 - 10:05 arası 2. Satış Günü: 03/06/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: ANKARA ADLİYESİ 2 NOLU MEZAT SALONU
Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki besinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2012/399 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03/03/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Basın:18933 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. ERBAA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/2000 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Tokat İli, Erbaa İlçesi, Batı Mahallesi, Samsun Caddesi Mevkii, 6 cilt, 561 sayfa, 620
ada, 16 parsel. Yüzölçümü 524.00 m2, Ana Taş. Nitelik KARGİR APARTMAN VE ARSASI, Blok/Kat/ Giriş-B.B.No : - / İKİNCİ/ - ( Bağ.Böl. No : 3 ), Arsa Pay/ Payda : 2/7, Bağ. Böl. Nitelik : MESKEN
Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Alişan Diktaş Cd. Bina No 102 Daire Kapı No: 3 Erbaa/TOKAT
İmar Durumu : Tapuda Batı, mevcut Fatih Sultan Mehmet Mahallesi olan taşınmaz Belediye sınırları içerisinde olup uygulama imar planında Bitişik Nizam Konut ve Ticaret alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 103.000.00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 09/06/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 04/07/2014 günü 10:00- 10:10 arası
Satış Yeri : Erbaa İcra Müdürlüğü Erbaa / TOKAT
HALİ HAZIR DURUMU : Taşınmaz şehir merkezine 400 m mesafede olup, etrafında Yuvakent Sitesi, Atakent Sitesi, yakın
çevresinde 2-3 katlı betonarme yapılar vardır. Bulunmuş olduğu cadde üzerinde yeni yapılaşmalar mevcuttur. Parsel üzerinde 1 adet çam, 1 adet kiraz, 1 adet nar ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz parsel içerisindeki dört katlı betonarme binanın son
katında yer almakta olup inşaat alanı brüt 130,00 m2 dir. Mesken 1 yatak odası, 1 oturmalı mutfak, 1 salon, wc ve banyodan
oluşmaktadır. Evin iç kapıları ahşap kapıdır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Dış cephedeki pencere doğramaları pvc doğramadır.
Isıtma sistemi sobalıdır.
2 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Tokat İli, Erbaa İlçesi, Batı Mahallesi, Erek Caddesi Mevkii, 18 Cilt, 1683 sayfa. 708
ada, 11 parsel. Yüzölçümü : 201,18 m2. Ana Taş. Nitelik : ARSA
Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Erek Caddesi Gül Sk. Kapı No : 3 Erbaa / TOKAT
imar Durumu : Tapuda Batı mevcutta Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bulunan taşınmaz Belediye sınırları içerisinde olup uygulama imar planında Ayrık Nizam 3 katlı konut alanında kalmaktadır. Sit alanı, yol, yeşil alan vb. Faktörlerinden etkilenmemektedir.
Kıymeti : 34.000,00 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 09/06/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 04/07/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Erbaa İcra Müdürlüğü Erbaa / TOKAT
HALİ HAZIR DURUMU : Taşınmaz tapuda arsa vasıflıdır ancak parsel içerisinde tek katlı yığma tuğladan yapılmış mesken
vardır. Ev olarak kullanılan yapının oturum alanı 80,00 m2 dir. Mesken 2 yatak odası, 1 mutfak, 1 salon, wc ve banyodan oluşmaktadır. Evin iç kapıları ahşap kapıdır. Giriş kapısı çelik kapıdır. Dış cephedeki pencere doğramaları pvc doğramadır. Isıtma sistemi sobalıdır. Parsel üzerinde 1 adet incir, 2 adet erik, 1 adet vişne, 4 adet gül, 2 adet ayva, 2 adet asma, 1 adet hanımeli ağacı mevcuttur.
İİK 127 .Mad.Göre Satış İlanın Tebliği : Adresleri tapu kaydında mevcut olmayan ve tebliğ imkansızlığı nedeniyle tebligat
yapılamayan alakadarlara işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
Satış şartları : 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2013/2000 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİKm.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
Basın:18335 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
Yenimahalle Tapu Müdürlüğünden :
İLANEN DUYURULUR
(Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyet Çevrilecektir)
43107 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın 131/47142 hissesi GÜLLÜ SARI, DUDU BAŞER, HAŞİM SARI, MELİHA SARI
,SEFA SARI, DİLBER KILIÇASLAN, MUTTALİP SARI, FATMA YEŞİLDAL, NURCİHAN ÇINAR, İSMAİL KARGIN,
DİLBER ÇAYIR, YUSUF KARGIN, 43161 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 67/4120 hissesi GÜLLÜ SARI, DUDU BAŞER, HAŞİM SARI ,MELİHA SARI, SEFA SARI, DİLBER KILIÇASLAN, MUTTALİP SARI, FATMA YEŞİLDAL, NURCİHAN ÇINAR, İSMAİL KARGIN, DİLBER ÇAYIR,YUSUF KARGIN ,43158 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazın 539/7270
hissesi GÜLLÜ SARI, DUDU BAŞER, HAŞİM SARI, MELİHA SARI, SEFA SARI, DİLBER KILIÇASLAN, MUTTALİP
SARI, FATMA YEŞİLDAL, NURCİHAN ÇINAR, İSMAİL KARGIN, DİLBER ÇAYIR,YUSUF KARGIN adlarına kayıtlı
iken ; Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 'nden verilen 30/12/2011 tarihli ve 2011/2541 Esas 2011/2680 Karar sayılı
veraset belgesine istinaden GÜLLÜ SARI ,DUDU BAŞER, HAŞİM SARI, MELİHA SARI ,SEFA SARI, DİLBER KILIÇASLAN, MUTTALİP SARI, FATMA YEŞİLDAL, NURCİHAN ÇINAR, İSMAİL KARGIN, DİLBER ÇAYIR, YUSUF KARGIN isimli mirasçıların payları 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadasto Kanununa eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilecektir
Bu nedenle ; yukarıda açıklanan mirasçılar 19/03/2014 tarih Çarşamba günü, saat 8:00 dan itibaren 2/4/2014 tarih Çarşamba günü, saat 17.00 kadar, anılan Kanun hükmüne göre ,elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazı olan
varsa bu itirazı veya paylaşma davası açılmış ise dava açıldığı hususunun bu ilanın tebliğinden itibaren ( 15 günlük
süre içinde )Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Herhangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek , hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.
19/03/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Basın:18942 www.bik.gov.tr
T.C. HAVZA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)
SAYI: 2013/166 ESAS
Davacı Duran Kaya tarafından davalı Zeynep Kaya aleyhine mahkememize açılan Boşanma davası sonunda verilen karar
gereğince;
1- DAVANIN KABULÜNE, Samsun ili, Havza ilçesi, Kayacık Köyü, C:47 H:4 TC NO:25691461442 de nüfusa kayıtlı Kasım
ve Fatma oğlu, Kayacık 28/03/1947 d.lu DURAN KAYA ile aynı yerde nüfusa kayıtlı TC NO: 64441381630 Osman ve Hatice
kızı, Kadirli 05/05/1965 d.lu ZEYNEP KAYA'ın TMK 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2- 50 TL tedbir nafakasının karar kesinleşinceye kadar davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
Dair hüküm verilmiş olup hükmün adresi tespit edilemeyen davalı Osman kızı Zeynep Kaya'a son ilan tarihinden itibaren 15
gün içinde Yargıtayda temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usülen anlatıldı. 20/02/2014
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/03/2014
Basın:19644 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content