close

Enter

Log in using OpenID

CORNELL DEMANSTA DEPRESYON ÖLÇE⁄‹ (CDDÖ)

embedDownload
CORNELL DEMANSTA DEPRESYON ÖLÇE⁄‹ (CDDÖ)
Özgün ad›: Cornell Scale for Depression in Dementia (CDDS)
Alexopoulos GS, Abrams RC, Young RC, Shamoian CA. Cornell Scale for Depression in Dementia.
Biol Psychiatry 1988;23:271-284.
Genel bilgi: Demansl› hastadaki depresif belirtileri de¤erlendirmek amaçl›d›r. Hasta, hasta yak›nlar› ve
bak›m veren kiflilerden al›nan bilgilerle doldurulur; görüflmeci de¤erlendirme yapar. 19 madde vard›r,
her birine 0-2 aras›nda puan verilir. Tüm puanlar toplanarak ölçek toplam puan› bulunur. CDDÖ’nün
Türkçe formunun majör depresyonu tan›mada en uygun eflik de¤eri 7/8 olarak saptanm›flt›r (Amuk
T. ve ark. 2003).
Türkçe formun makalesi: Amuk T, Karada¤ F, O¤uzhano¤lu N, O¤uzhano¤lu A. Cornell Demansta
Depresyon Ölçe¤inin Türk Yafll› Toplumunda Geçerlik ve Güvenilirli¤i. Türk Psikiyatri Dergisi 2003;
14:263-271.
CORNELL DEMANSTA DEPRESYON ÖLÇE⁄‹ (CDDÖ)
A. Duygudurum ile iliflkili bulgular
1. Anksiyete (Huzursuz görünüm, derin düflünceli görünüm, kayg›l› hal) 0
2. Üzüntü (Üzgün yüz görünümü, üzgün ses tonu, a¤lamakl› hal) 0
1
3. Sevinçli olaylara tepki vermeme 0
1
2
4. ‹rritabilite (Kolayca öfkelenme, k›sa süreli gevfleme) 0
1
2
1
2
2
B. Davran›fl de¤ifliklikleri
5. Ajitasyon (Huzursuz beden dili, ellerini s›kma, saç›n› çekme) 0
1
2
6. Retardasyon (Hareketlerde yavafllama, yavafl konuflma, yavafllam›fl reaksiyon) 0
7. Çok say›da fiziksel yak›nma (Yaln›z gastrointestinal yak›nmalar varsa 0 puan) 0
8. ‹lgi kayb› (Her zamanki aktivitelere ilgide azalma) 0
1
2
(De¤ifliklik akut olarak, örne¤in 1 aydan k›sa süredir var ise puan verilir)
1
1
2
2
C. Fiziksel bulgular
9. ‹fltah kayb› (Her zamankinden az yemek yeme) 0
1
2
10. Kilo kayb› (1 ayda 2.5 kg'dan fazla kay›p varsa 2 puan) 0
1
2
11. Enerji kayb› (Kolay yorulma, aktiviteyi sürdürememe) 0
1
2
(De¤ifliklik akut olarak, örne¤in 1 aydan k›sa süredir var ise puan verilir)
D. Döngüsel fonksiyonlar
12. Duygudurumda diürnal de¤ifliklik (Semptomlar sabahlar› daha kötüdür) 0
13. Uykuya dalmakta güçlük (Her zamankinden geç uykuya dalma) 0
1
14. Uykudan s›k uyanma 0
1
2
15. Sabah erken uyanma (Her zamankinden erken uyanma) 0
1
2
1
2
2
E. Düflünsel de¤ifliklikler
16. Özk›y›m (Hayat› yaflamaya de¤er bulmama, intihar düflüncesi ya da giriflimi) 0
17. Zay›f özgüven 0
1
2
(Kendini suçlama, de¤ersiz bulma, baflar›s›zl›k/becerisizlik duygusu)
18. Kötümserlik (Kötülük beklentisi) 0
1
2
19. Duygudurum ile uyumlu sanr›lar (Yoksulluk, hastal›k, kay›p sanr›lar›) 0
1
De¤erlendirme
Bu testteki toplam 19 madde 0, 1, 2 olarak puanlan›r.
0 = Yok, 1 = Hafif ya da orta derece, 2 = fiiddetli
1
2
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
28 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content