close

Enter

Log in using OpenID

Cennet göller tek tek yok oluyor

embedDownload
Cennet göller tek tek
yok oluyor
Konya Havzas›'ndaki Beyflehir, Akflehir ve Meke göllerinde
sular y›lda 1 metre çekiliyor. Önlem al›nmazsa 10 y›l içinde
bölgedeki göllerin tümünün kurumas›ndan endifle ediliyor.
Teslime TOSUN/ Kerem PULGAT
Konya DHA
ller b lgesi olarak bilinen Konya
Havzas ’ndaki Bey ehir G l , Ak ehir
G l ve Meke G l ’ndeki sular h zla
ekiliyor. Su miktar nda y lda ortalama 1 metrelik
d
ya an rken nlem al nmazsa 10 y l i inde
b lgedeki g llerin tamamen kuruyaca
bildirildi.
Meke art k kurtulamaz
D nyan n nazar boncu u olarak bilinen Meke
Krater G l ’n n sular , b lge yeterli ya
almamas
ve g l n beslendi i yeralt sular n n
ift ilerce
kullan lmas y z nden ekildi. Daha nce 12 metre
derinli e ula an Meke G l ’n n derinli i 1 metreye
d t . B lgenin yeterli d zeyde ya
almas i in
T rk Silahl Kuvvetleri a a land rma al mas
ba latt . Ancak g l
kurtarman n m mk n
g r nmedi i kaydedildi.
B lgede bulunan di er k
k g ller Su la ve
avu lu G l’den geriye amur deryas kal rken
Hotam
ve Akg l de tamamen kurudu.
itibariyle b lgedeki 12 baraj dolduran y
5000 aile g
etti
miktar 191 kilogram olarak
Nasrettin Hoca’n n maya ald
g toplam
l olarakyabilinen
l lyla
rken 72
miktar
Ak ehir G l de son y llarda tam anlam
l y ll k ortalama ya
324 kilogram oldu u bildirildi.
g r n m n ald .
Jeoloji
M hendisleri Odas Konya ubes
G lden ge imini sa layan yakla k 5000
aile,
kan Genler G mez de kurakl k ve
sular n kurumas y z nden g
etti.T2.Ba
rkiye’nin
b y k tatl su g l olan koruma alt ndaki
Bey
orakla
maehir
tehlikesinin giderek b y d
ne
G l de kurakl k, yanl
sulama, tardikkat
m ve kirlenme
ekerek
yle konu tu:
y z nden batakl k olmaya ba lad . 25 Gy llerimiz
l nce yava yava batakl k g r n m n
derinli i 24 metre l len Bey ehiralmaya
G l ’nban lad
en . Son y llar n en kurak d nemi
derin yeri bu y l 9 metre olarak belirlendi.
k ndaki tatl su bitince y
ya yoruz. Bal
Yeralt
e idinin de 14’ten sadece 3 e ide indi i g ldeki
tuzlu suya b rakacak. Tuzlu su da topra
baz adalara art k rahat a y r yerek gidilemiyor.
tamam n
orakla t racakt r. Bu y l ya
ok olur ve yeralt sular artarsa bu tehl
Barajlar da kurudu
k smen atlatabiliriz.
E er ya
seviyesi
Kurakl k nedeniyle Konya’daki barajlarda
da su
k giderse
10 y l i inde g llerde s
son 72 y l n en d
k seviyesinde. d
DS 4.B lge M d rl
verilerinekalmayabilir.
g re, 1 Ekim
92
92
D nyan n nazar boncu u Meke G l n n derinli i
1 metreye d t . T rk Silahl Kuvvetleri nin
a a land rma al mas da g l kurtarmaya yetmedi.
Meke G l
n n d n
‘Ulla’da yine sorun ç›kt›
Hoca n n
mayas
tutmad
Nasrettin Hoca n n
birka y l ncesine kadar
skenderun K rfezi’nde demirli harand
lde beklerken
kaydedilirken bunlar aras nda a
maya ald
(solda)
en at
n patlat larak ok k
toksik at k y k yle batan M/V Ullasertle
gemisindeki
g l olarak bilinen at klar
parkez
alara
karma
al mas , bir
dahab l nmesi ve vakumla
Ak ehir de, h zla l durduruldu.
yor.
6 Eyl l 2004’te 2200 ekilmesinin
ton toksik de bulundu u kaydedildi.
skenderun
Kaymakam Cengiz Horozo lu,
Neredeyse bir damla at kla batan gemideki y k n
kar lmas
ihalesini
ne kadar2 yap lan al malarda yakla
suyu kalmayan, otlar kazanan in aat ve gemi kurtarma bug
irketinin
1400 ton at
n
kar ld
n s yled
kaplayan bu g lden Haziran’da ba latt
daha nce de defalarca
Denizdeki at k maddenin s rekli daha d
ge imlerini sa layan tam
e itli nedenlerle ask ya al nan sertle
al malar,
ti inibubelirten Horozo lu,
5000 aile, aresizlikten
kez de gemideki at
n sertle mesi
nedeniyle
stlenen
firma yeni y ntem ar yor. En s
g
etmek zorunda kalddurduruldu.
.
Her ge en g n daha da
ve sertle
kolayeny ntemin bulunmas yla
at
n
kar labilmesi i in yeni
y ntemlerin
h zlanacak.
dedi AA.
93
93
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content