close

Enter

Log in using OpenID

bilimel araştırma yöntemleri

embedDownload
BİLİMEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
1.
Aşağıda verilen hangi değişkenler
korelasyon katsayısı +1’e yakın çıkar?
A) Hız – hedefe varma süresi
B) Uykusuzluk – dikkatli olma
C) Göz rengi – boy uzunluğu
D) Güdülenme – başarı
E) Kilo – ders başarısı
arasındaki
3.
Öğrencilerinin Türkçe ve matematik test puanlarına
ilişkin saçılım grafiğini oluşturan ve bu grafikten
hareketle, sınıf öğretmeni bu iki dersin ilgileşimini
(korelasyon) 0,93 olarak bulmuştur.
Buna göre
Öğrenciler Türkçe dersinde daha başarılıdırlar
Türkçe dersi ile matematik dersi arasında
olumlu – güçlü bir ilişki vardır.
III.
Sınıfın yarıdan fazlası her iki dersten de
başarılıdır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I. II. ve III.
I.
II.
4.
2.
Bir öğretmen slayt gösterisi ile sunduğu derslerin
öğrenci başarılarına olan etkisini ölçmek istemiş. Bir
sınıfta geleneksel yöntemlerle ders anlatmış diğer
sınıfta ise slaytlarla dersini anlatmıştır. Yaptığı çalışma
sonunda şu grafiği çıkarmıştır.
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.
Slayt kullanımı
Başarı
Yukarıdaki örnek durum için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Yapılan deneysel çalışmada bağımlı ve bağımsız
değişken arasında negatif korelasyon vardır.
B) Geleneksel yöntemlerle ders anlatılan sınıf deney
grubudur.
C) Deneysel çalışmada bağımsız değişken slayt
gösterisi ile ders sunumudur.
D) Öğretmenin kullandığı öğretim yöntemi deneyin
bağımlı değişkendir.
E) Yapılan deneysel çalışmada korelasyon sıfıra yakın
bir değer almıştır
Üst sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının
devam ettiği özel bir kreşten, her yaş grubundan 30
olmak üzere üç ve beş yaşındaki çocuklardan 60 çocuk
seçilir. Bu çocukların hangi sözcükleri bildikleri dikkatli
bir biçimde ölçülür. Ve araştırma sonuçları kaydedilir.
Yukarıda verilen örnek durum için
I.
Gruplar bazı özellikler bakımından eşitlenmiş
bireylerden oluşmaktadır.
II.
Araştırmada yaşın söz varlığı üzerine etkisi
araştırılmıştır.
III.
Seçilen örneklem ülkedeki tüm çocukları temsil
etmemektedir.
yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
E) I. II. ve III.
5.
Alt sosyo- ekonomik düzeyden gelen 30 erkek ve 5 kız
çocuğun örneklem olarak seçildiği bir bir araştırmada,
çocuklardaki çatışma çözme becerileri incelenmek
istenmiştir. Bu çocukların davranışlarını incelemek için
onları diğer çocuklarla oynamaları ve arkadaşlarıyla
oyuncak yüzünden girdikleri bir çatışmayı nasıl
çözdükleri incelenmiştir.
Yukarıdaki deneysel çalışmada yapılan hata
aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?
A) Bölük etkisi
B) Tesadüfi hata olması
C) Örneklemin evreni kapsamaması
D) Sırasal desen kullanılması
E) Sistematik gözlem yapılması
6.
Dört yaşında Kağan isimli bir çocuk daima
anaokulunun oyun bahçesinde diğer çocuklara vurmakta
ve onlarla dalga geçmektedir. Olay her olduğunda iki
öğretmen hemen onun yanına koşup onu durdurmakta
ve
diğer
çocuklara
vurmaması
gerektiğini
anlatmaktadır. Fakat Kağan, diğer çocuklara vurmaya
devam etmektedir. Deneyi yapan araştırmacı Kağan’ın
öğretmeninin dikkatini çekmek için diğer çocuklara
vurduğunu düşünmüş ve öğretmenlere Kağan her
saldırgan olduğunda onu görmezden gelmelerini
söylemiştir.
Başlangıçta
Kağan’ın
saldırgan
davranışlarında bir artış olmuş; öğretmenlerinin düzenli
olarak bu yaklaşımı uygulamalarından birkaç gün sonra
Kağan’ın vurma davranışı azalmaya başlamıştır.
Kağan’ın davranışlarındaki değişimin öğretmenlerin
stratejilerindeki değişime bağlı olup olmadığını
belirlemek için öğretmenlere eskiden Kağan’a
davrandıkları gibi davranmaları söylenmiştir. ( Yani
Kağan her vurduğunda ona dikkat etme gibi) Tekrar
vurma oranında bir artış olmuş ve öğretmeninin
ilgisinin Kağan’ın davranışlarını kontrol ettiği
anlaşılmıştır.
Yukarıda
aşağıdaki
bilimsel
araştırma
tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Test
B) Anket
C) Sırasal
D) Kesitsel
E) Vaka inceleme
7.
Aynı yaşta olan üstün zekalı çocuklar üzerinde yapılan
bir araştırma yaklaşık 70 yıl sürmüştür. 1922 yılında
başlayan bu çalışma 1992 yılında bitirilmiş ve 70 yıl
süren bu çalışmada çocukların; deneyimleri, kişisel
özellikleri, kariyerleri, aileleri, fiziksel ve ruh sağlıkları
konularında emeklilik dönemine kadar veriler
toplanmıştır.
Yukarda verilen durum hangi bilimsel araştırma
türüne örnektir?
A) Kesitsel
B) Meta – analiz
C) Survey
D) Gözlem
E) Boylamsal
8.
Bilimsel araştırma metotları ile ilgili aşağıdaki
değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kesitsel desen yönteminin önemli sınırlılıklarından
biri her bireyin zamanın sadece bir anında
gözlenmesi ve bu gözlemin bireyin gelişimi ile
ilgili çok bir şey ifade etmemesidir.
B) Standart testlerde puanlar bir uygulamadan diğerine
değişiyorsa test güvenilir olmayabilir.
C) Vaka çalışmalarının en önemli avantajı deneklerin
derinlemesine incelenmesine fırsat vermesi ve
örneklemin evreni temsil düzeyinin yüksek
olmasıdır.
D) Boylamsal yöntemin önemli sınırlılıklarından biri
zamanın uzun tutulması durumunda deneklere
ulaşma sıkıntısıdır.
E) Deney grubu, deneysel bir çalışmada müdahale
edilen ve bağımsız değişkenle maniple edilen
gruptur.
9.
Davranışların zaman içindeki kararlılığını gösterme
fırsatını sağlaması bakımından hangi yöntem
diğerlerinden daha avantajlıdır?
A) Kesitsel
B) Boylamsal
C) Survey
D) Test
E) Gözlem
10. Ergenler
üzerinde
yaşadıkları
bölgenin,
kültürlerinin
etkisini araştırmak isteyen bir
araştırmacının aşağıdakilerden hangisini kullanması
maliyetli ancak etkili olacaktır?
A) Sistematik gözlem
B) Etnografya
C) Boylamsal
D) Kesitsel
E) Sıralı
11. Yaşları 11, 14 ve 17 olan bir grup öğrenci üzerinde
yapılan bir araştırmada, öğrencilere 6 ay arayla aynı ilgi
envanteri uygulanmış. Ve iki uygulama arasındaki
tutarlılığa bakılmıştır. Buna göre 11 yaşındaki
çocukların ilk ilgi testi ile 6 ay sonra uygulanan ikinci
test arasındaki korelasyon .49 olarak bulunurken 14
yaşındaki çocuklarda bu katsayı .61 olarak bulunmuş,
17 yaşındaki çocuklarda ise katsayı .78 çıkmıştır.
Buna
göre
aşağıdaki
sonuçlardan
hangisi
çıkarılabilir?
A) Yaş
ilerledikçe
ilgi
testlerinin
geçerliği
düşmektedir.
B) Yaş ilerledikçe ilgi testlerinden elde edilen puanlar
daha kararlı hale gelmektedir.
C) Yaş ilerledikçe ilgiler önemsizleşiyor yetenek
önem kazanmaktadır.
D) Yaş ilerledikçe ilgi testlerinden elde edilen
sonuçların güvenirliği düşmektedir.
E) Yaş ilerledikçe ilgiler çeşitlenmekte ya da
değişmektedir.
12. “Bir okulda yer alan bir grup çocuğun sosyal beceriler
geliştirmesine yardımcı olacağı düşünülen bir program
dahilinde iletişim becerileri eğitimi verilecektir.”
Yukarıdaki cümle bir deneysel çalışmanın konusu
olsa bu deneysel çalışmanın bağımsız değişkeni
aşağıdakilerden hangisi olur?
A) Sosyal beceri
B) Bir grup çocuk
C) İletişim becerileri
D) Araştırmacı görüşleri
E) Okul
14. “Sigara içen deney grubu üyelerinin, sigara içmeyen
kontrol grubu üyelerine göre kanser riski daha fazladır.”
Hipotezi deneysel bir çalışma için
I.
Sigaranın miktarı açıkça belirtilmeli
II.
Sigaranın ne kadar süre içildiği açıklanmalı
III.
Sigaranın türü açıklanmalı ( Filtreli – filtresiz
vs )
IV.
Kanserin ne şekilde ne türde ve ne aşamada
olduğu belirtilmelidir.
ne gibi eksiklikler taşımaktadır?
A) I. ve II.
B) II.ve III.
C) III. ve IV.
D) II. III. ve IV.
E) I. II. III. ve IV.
15. Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Gözlem tekniğinde gözlenen davranışın nedenleri
hakkında bilgi sağlamak zordur.
B) Klinik yöntem ile yapılandırılmış görüşme birbirine
benzer tekniklerdir.
C) Gözlem tekniğinden elde ettiğimiz bilgileri
görüşme yaparak açabiliriz.
D) Vaka incelemesinin temel sınırlılığı tek bir olayın
incelenmesi ile gelişim hakkında genel bilgi
vermesinin zor olmasıdır.
E) Doğal gözlem baltamızı ağacın tam istediğimiz
noktasına vurmak olarak düşünürsek, sistematik
gözlem daha tesadüfidir.
16. Deneysel çalışmada bir değişkenin başka bir değişken
üzerindeki etkisi araştırılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi deneysel bir
çalışmanın konusu olamaz?
A) Öğrencilerin bazı televizyon programlarını
izlemeleri nasıl önlenebilir?
B) Düzenli spor faaliyetlerinin insan zihninin gelişimi
üzerine nasıl bir etkisi vardır?
C) Okul öncesi eğitimi alan bireyin zekâ düzeyinde bir
fark var mıdır?
D) İlköğretimde geometri öğretimi bireyin bilişsel
gelişimini değiştirir mi?
E) Düzenli alkollü içki tüketimi ağır mide
hastalıklarına yol açar mı?
Bu tablodaki bilgilerden hareketle 17 ve 18. soruları
çözünüz.
Yaş
1980
1985
Doğum Yılı
13. “İşbirlikli çalışmaları akademik özgüven üzerindeki
etkisi” üzerine bir araştırma yapılmak istenmekte. Bir
okuldan 30 kız ve 30 erkek öğrenci belirlenmiş. Kızlar
kontrol grubu, erkekler ise deney grubudur. Erkek
öğrencilere 3 ay boyunca işbirlikli çalışmalar
yaptırılmış ve sürecin sonunda erkek öğrencilere
akademik özgüven testi uygulanmış ve bu testte yüksek
puan aldıkları görülmüştür. Bu noktada “işbirlikli
çalışmaların akademik özgüven üzerinde etkili olduğu
anlaşılmıştır”
Yukarıdaki deneysel çalışma için
I.
Gruplar kız ve erkeklerden oluşturularak
akademik özgüven üzerinde etkili bir değişken
olan cinsiyet kontrol değişkeni (ara değişken)
deneye karışmıştır.
II.
Deney grubu öğrencilerine bağımsız değişken
( işbirlikli çalışmalar) gösterilirken kontrol
grubu öğrencilerine gösterilmemesi hatadır.
III.
Öntest uygulaması yapmadan deneyin sonunda
yapılan test öğrencilerin çalışma öncesinde
hangi düzeyde oldukları hakkında bilgi
vermediği için, öntest uygulanmaması hatadır.
aşağıdaki değerlendirmelerden hangisinin yapılması
uygundur?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve III.
D) II. ve III.
E) I. II. ve III.
1990
1995
5
1985
A
1990
B
1995
C
2000
D
10
1990
E
1995
F
2000
G
17. Yukarıdaki
tabloda
karşılaştırılması kesitsel
olabilir?
A) D, C, B , A
B) A, E, H, J
C) C, F , H
D) D, F , J, E
E) A, F
15
1995
H
2000
I
20
2000
J
hangi
grupların
bir araştırma örneği
18. Yukarıdaki
tabloda
hangi
grupların
karşılaştırılması boylamsal bir araştırma örneği
olabilir?
A) D, C, B , A
B) A, E, H, J
C) C, F , H
D) D, F , J, E
E) A, F
19. Çocuklarda dil gelişimini evrelerinde gözlenen farklı
davranışları incelemek isteyen bir araştırmacının bu
amacına aşağıdaki araştırma tekniklerinden hangisi
daha çok hizmet eder?
A) Kesitsel
B) Boylamsal
C) Vaka analizi
D) Survey ( Anket)
E) Korelasyon desen
20. Anne babalar bilirler ki şiddet içerikli programlar
izlemek çocuğun saldırgan davranışlarında etkilidir. Bu
yüzden bilinçli anne babalar çocuklarına bu tip
programları izletmek istemezler. Bu durumu sağlayan
bir tahmin - yordamadır.
Anne babalar bu bilgileri elde etmesine en çok katkı
sağlayan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etnografya
B) Kesitsel
C) Boylamsal
D) Korelasyon veya deneysel desen
E) Anket
22.
Deney
Grubu
---- I
Öntest
---- II
---III
Sontest
İşlem
yok
---IV
21.
Çoklu zeka kuramına göre her bireyin farklı zeka
alanları vardır. Ve bu zeka alanları ile başarılı olacakları
alan – meslek arasında güçlü bir ilişki söz konusudur.
Zeka Alanı
Meslek
Korelasyon
Sözel
Yazarlık
.49
Mantık
Mühendislik
.21
Bedensel
Sporcu
-.42
Ritmik
Müzisyen
.21
Görsel
Ressam
-.34
Yukarıda deneysel bir çalışmanın sürecini açıklayan akış
şeması verilmiştir.
Akış şemasında boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Kontrol grubu – öntest yok – işlem var – sontest yok
B) Kontrol grubu – öntest var – işlem yok – sontest var
C) Deney grubu – öntest var – işlem var – sontest yok
D) Kontrol grubu – öntest var – işlem var – sontest var
E) Deney grubu – öntest yok – işlem var – sontest var
Yukarıda bazı mesleklerden kişilere uygulanmış çoklu
zeka testinin kişilerin meslekleri ile o meslekle ilgili
zeka alanı arasındaki korelasyon verilmiştir.
Buna göre uygulanan çoklu zeka testi için
aşağıdakilerden hangisini söylemek en doğrudur?
A) Kullanışlığı düşük, zaman ve emek gerektiren bir
araçtır.
B) Test sürekli ölçümlerde benzer sonuçlar
çıkarmamıştır.
C) Test amacına hizmet etme açısından başarısızdır.
D) Teste sosyal kabul hatası karıştığı için güvenilir
değildir.
E) Duyarlı bir ölçüm sağlamadığı için geçerliği
düşüktür.
23. Üç grup üzerinde yapılan kesitsel bir araştırmada, üç
grubun bir olayı değerlendirmede ahlaki yargılar
bakımından tamamen farklı olduğu gözlenmiştir.
Buna göre bu farklılığın sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hazır bulunuşluk
B) Yaş
C) Olgunlaşma
D) Büyüme
E) Öğrenme
24. Yaşları 5 , 17, 25, 30 ve 40 olan beş grup üzerinde
yapılan bir çalışmada yaşa bağlı olarak yaratıcılık
düzeyleri aşağıda verilmiştir.
Yaş
40
30
25
17
5
Yaratıcılık
%2
%2
%2
%10
%90
Bu verilen bilgilere göre yapılan bu araştırmadan
çıkarılacak sonuç ve kullanılan bilimsel araştırma
yöntemi aşağıdakilerden hangisinde bir arada
verilmiştir?
A) Sonuç: Yaş ilerledikçe insan zekası azalmakta
Yöntem: Kesitsel
B) Sonuç: Yaş ile yaratıcılık arasında pozitif
korelasyon vardır.Yöntem: Boylamsal
C) Sonuç: Yaş ile yaratıcılık arasında pozitif
korelasyon vardır.Yöntem: Kesitsel
D) Sonuç: Yaş ile yaratıcılık arasında negatif
korelasyon vardır. Yöntem: Kesitsel
E) Sonuç: Yaş ilerledikçe yaratıcılık azalmaktadır
Yöntem: Boylamsal
25. “Zeka kapasitesi ile tırnak uzunluğu” arasında
yapılacak bir çalışmada korelasyon katsayısının
aşağıdakilerden hangisine benzer çıkması beklenir?
A) O,23
B) 0,03
C) 0,9
D) -0,89
E) 0,99
26. Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme
yeterliklerine sahip olma düzeyleri; kayıtlı oldukları
programlara göre manidar bir farklılık göstermektedir.
Yukarıdaki cümlede bağımsız değişken hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Öğretmen adayları
Ölçme değerlendirme yeterlikleri
Kayıtlı oldukları programlar
Farklılık
Sahip olma düzeyleri
27. Deneysel çalışmalarda deneysel kontrolü sağlamak için
kullanılan yöntemlerden biri de körlemesine
yöntemidir. Bu yöntemde araştırmacı deneğin, deney ya
da kontrol gruplarının hangisinde yer aldığını bilmez.
Bu yöntemin kullanılmasındaki amaç aşağıdaki
durumlardan hangisini en aza indirmektir?
A) Araştırmacının
beklentisinden
kaynaklanacak
yanlılık hataları
B) Denek kaybı yüzünden çalışmaların sekteye
uğraması
C) Deneklerin olgunlaşmasından kaynaklı iç geçerliğin düşmesi
D) Yanlış eşlemeler yüzünden grupların karşılaştırılamaması
E) Deney ve kontrol gruplarındaki denek sayılarının
eşitlenememesi
28. Mersin’de bir orta okulda 3. sınıf öğrencisi olan Ferhat
okul arkadaşlarına karşı sıklıkla şiddet uygulamakta ve
öğretmenlerine karşı da psikolojik baskı uyguladığı
görülmüştür. Okul psikolojik danışmanı Ferhat
hakkında yaptığı araştırmalarda şu sonuçlara ulaşmıştır:
Görme işitme gibi duyularında herhangi bir sorun
yoktur; akıl yürütme becerileri gelişimine uygun. Daha
önce herhangi bir psikolojik tedavi görmemiş. Boy ve
ağırlık bakımından gelişim dönemindeki bireyler içinde
%95’te , Okula devam konusunda sıkıntıları var,
bugüne kadar 4 okul değiştirmiş. Akademik başarı
düşük, derse ve okula karşı tutum genel itibarı ile
olumsuz. Anne baba çalışıyor , ortanca çocuklardan
biri toplamda 7 kardeşler. Abilerinden biri cezaevinde
amcaoğlu yakın dönemde öldürülmüş. Ailenin çocuk
üzerinde kontrol ve otoritesi zayıf, internet en büyük
eğlencesi, ayrıca şiddet içerikli bilgisayar oyunlarına
karşı düşkünlük söz konusu. Geleceğe dönük iş ya da
meslek planı ya da akademik plan yapmamış
Buna göre okul psikolojik danışmanı bilimsel
araştırma yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?
A) Vaka konferansı
B) Aile konferansı
C) Vaka incelemesi
D) Vaka kaydı
E) Gözlem
29. Bir grup çocuk üzerinde yapılan bir araştırmada
çocuklar 7 yaşındayken, 11 yaşındayken 14
yaşındayken ve 17 yaşındayken olmak üzere toplanda
dört kere zeka testi uygulanmıştır. Uygulama sonucunda
çocukların zeka gelişimleri hakkında bilgiye
ulaşılmıştır.
Yapılan bu araştırmada kullanılan araştırma deseni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meta – analiz
B) Sırasal
C) Kesitsel
D) Boylamsal
E) Gözlem
30. Bir ilköğretim okulunda yapılan deneysel bir çalışmada
deney ve kontrol grupları titizlikle oluşturulmuştur.
Ancak deney grubuna yapılan öntest ve sontest
ölçümleri arasında anlamlı denebilecek bir fark
oluşmamıştır.
Bu durumun nedeni,
I.
Bağımsız değişken ile bağımlı değişken
arasında sıfıra yakın bir ilgileşim olması
II.
Yapılan deneysel çalışmaya ara değişkenlerin
karışması
III.
Bağımsız
değişkenin
kontrol
grubuna
uygulanmaması
yukarıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I. II. ve III.
31. Bireylerde gözlenen saldırgan davranış, öfkeyi
denetleyememe, karamsarlık ve hayal kurma gibi
davranışların üzerinde izlenen şiddet içerikli dizilerin
etkisinin araştırıldığı bir araştırmada, bir grup öğrenciye
şiddet içerikli bir dizi izletilmiş , diğer bir gruba ise
hiçbir şey yaptırılmamıştır. Başlangıçta özdeş olan
gruplar son test ölçümlerinde deney grubunda gözle
görülür bir artış gözlenmiştir.
Yukarıda verilenlere göre yapılan deneysel
çalışmanın bağımsız değişkeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Saldırgan davranışlar
B) Öfkeyi denetleyememe
C) Şiddet içerikli diziler
D) Hayal kurma
E) Karamsarlık
32. 1-2 yaştaki çocuklardan oluşan bir grup denek 3 yıl
boyunca 6 ay ara ile tekrar tekrar gözlenmiş. Bu
araştırmada çocukların oyunlarının karmaşıklığı ile
akranlarının sosyal yeterlilikleri arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuştur.
Yukarıda verilen araştırma deseni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Vaka analizi
B) Kesitsel
C) Sırasal
D) Boylamsal
E) Meta analiz
33. Çalışmanın bağımsız değişkeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sürekli öfke davranışı
B) Akılcı – duygusal – davranışçı yöntemle yapılan
grupla psikolojik danışma
C) Öğrencilerin cinsiyeti
D) Öğrencilerin okudukları okul ve şehir
E) Öğrencilerin yaş dönemleri ( ergenlik )
34. Çalışmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri
arasındaki korelasyonun aşağıdakilerden hangisi
gibi olması beklenir ?
A) 1,00
B) 0,87
C) 0,19
D) -1,00
E) -0,76
35. Yukarıda verilen deneysel çalışma için
Aşağıdaki parçada yer alan bilgilerden hareketle 33 – 34.
soruları çözünüz.
I.
Akılcı – duygusal – davranışçı yaklaşıma dayalı grupla
psikolojik danışmanın orta okul 3. sınıf öğrencilerinin
öfkelenme
davranışına olan etkisinin araştırıldığı bir
çalışmada, ön test , son test ve izleme ölçümlü deneysel bir
yöntem kullanılmıştır. Gaziantep ilinde okuyan öğrenciler
arasından seçilen sürekli öfke düzeyleri yüksek 8 kız 10
erkek toplam 18 öğrenciden oluşan bir çalışma grubu
seçilmiştir. Öğrenciler ikiye bölünmüş ve birinci gruptaki
öğrencilere 9 oturum ( 9 hafta) Akılcı – Duygusal –
Davranışçı yaklaşıma dayalı grupla psikolojik danışma
verilmiştir. İkinci gruptaki öğrencilere ise sürekli öfke
üzerinde etkisi olmadığı bilinen mesleki rehberlik
çalışmaları yapılmıştır. Birinci gruptaki öğrencilerin ön test
sonuçları yüksek iken son test sonuçları anlamlı derecede
düşmüştür. Çalışma bittikten 6 hafta sonra izleme testine
alınan birinci grup öğrencilerin sürekli öfke test sonuçları
yine anlamlı derecede düşük çıkmıştır ( Son testte aldıkları
kadar)
II.
III.
Birinci grup öğrencilerinde gözlenen sürekli
öfke
davranışının
düşüşü
süreklilik
göstermektedir.
Deneysel çalışmada placebo kontrol grubu
kullanılmıştır.
Çalışmada
bir
neden
sonuç
ilişkisi
doğrulanmak istenmiştir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I.
Yalnız II.
I. ve II.
II. ve III.
I. II. ve III.
36. Deneysel çalışmalarda ön test ve son test olarak
hangi değişken ölçülür?
A) Bağımlı değişken
B) Bağımsız değişken
C) Ara değişken
D) Sürekli değişken
E) Süreksiz değişken
Aşağıda verilen bilgilerden hareketle 37– 40.
soruları çözünüz.
Şiddet içerikli TV programlarını izleyen çocuklardaki
saldırganlık davranışlarının araştırıldığı bir deneysel
çalışmada, bir grup çocuğa şiddet içerikli TV
programları izletilirken diğer grup çocuğa ise hiçbir
şey izletilmemiştir. Üçüncü bir gruba ise şiddet içeriği
olmadığı bilinen ve saldırgan tepki oluşturmadığından
emin olunan bir TV programı izletilmiştir. Ancak
araştırmacılar ikinci grup çocuklarda saldırgan
arkadaş
ortamında
bulunmalarından
kaynaklı
saldırganlık davranışlarında artış gözlemişlerdir.
41. Yapılan deneysel bir çalışmada , öfke kontrol eğitiminin
saldırganlık davranışları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Çalışma için deney ve kontrol grupları oluşturulmuş ve
iki gruba sürekli öfke davranışı tutum ölçeği
uygulanmış. Ardından deney grubuna 6 hafta boyunca
öfke kontrol eğitimi verilmiş , kontrol grubuna ise
herhangi bir çalışma yaptırılmamıştır. 6 hafta sonra iki
gruba da son test uygulanarak ön test ve son test
sonuçlarının aritmetik ortalaması karşılaştırılmıştır.
Deneysel çalışmada öfke denetimi eğitimi ile saldırgan
davranışlar arasında negatif korelasyon testip edilmiştir.
xD ( Deney grubu aritmetik ortalama )
xK ( Kontrol grubu aritmetik ortalama )
sD ( Deney grubundaki kişi sayısı )
sK ( Kontrol grubundaki kişi sayısı )
Buna göre
I.
II.
III.
37. Kontrol değişken: Bağımlı değişkeni aynen bağımsız
değişken gibi etkileyen araştırmada ele alınmadığı için
kontrol altında tutulması gereken değişkenlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kontrol
değişkendir?
A) Şiddet içerikli TV programları
B) Şiddet içerikli olmadığı bilinen TV programları
C) Saldırgan arkadaş grupları
D) Deney grubunun kendisi
E) Saldırgan davranışlardaki artış
38. Yukarıda verilen deneysel çalışmada araştırmanın
konusu olan bağımsız değişken nedir?
A) Saldırgan arkadaş grupları
B) Şiddet içerikli TV programları
C) Şiddet içerikli olmadığı bilinen TV programları
D) Saldırgan davranışlardaki artış
E) Deneysel çalışmanın yapıldığı ortam
39. Yukarıda verilen deneysel çalışmada 3. Grup
aşağıdakilerden hangisi ile en iyi ifade edilir?
A) Deney grubu
B) Ön test grubu
C) Son test grubu
D) Kontrol grubu
E) Placebo kontrol grubu
40. Deneysel çalışmadaki “Şiddet içerikli davranış
oluşturmadığı
bilinen
TV
programları”
aşağıdakilerden hangisi ile en iyi açıklanır?
A) Bağımsız değişken
B) Sürekli değişken
C) Placebo değişkeni
D) Bağımlı değişken
E) Nicel değişken
xD öntest = xK öntest
sD = sK
xD sontest < xK sontest
İfadelerinden hangilerinin doğru olması beklenir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
C) I. ve II.
D) II. ve III.
E) I. II. ve III.
YANIT ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
D
C
B
E
C
E
E
C
B
B
B
C
C
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
E
E
A
C
B
B
D
C
D
B
D
B
C
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
A
C
D
C
C
D
B
E
E
A
C
B
E
40
41
C
E
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
536 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content