close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru ve Öğrenci Kabul Yönergesinden

embedDownload
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM BAŞVURU VE ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ
06 Ocak 2015
Amaç ve Kapsam
Madde 1- Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 14. maddesinin (1) fıkrasına istinaden hazırlanan bu
yönergenin amacı Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların
başvurabileceğini ve kabul koşullarını belirlemektir.
Başvuru ve Öğrenci Kabulü
Madde 2- Lisansüstü programlara Ek-1’de yer alan ilgili alandan mezun olanlar başvurabilir. Ancak farklı alandan başvurularla ilgili
Anabilim Dalı Başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu Kararına göre işlem yapılır.
Sınav ve Değerlendirme
Madde 3- Lisansüstü programlar itibariyle değerlendirme kriterleri aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
a)
Doktora programları (Yüksek Lisans derecesiyle mezun olanlar)
Ana Bilim/Ana Sanat
Dalı
İşletme
İktisat
Maliye
Ekonometri
Tarih
Yüksek
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
%10
%10
%10
%10
%10
Bilim Dalı
ALES
Türü ve
Puanı
ALES
Puanının
Oranı
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
-
EA 60
EA 60
EA 60
EA 60
SÖZ 60
%50
%50
%50
%50
%50
%10
%10
%10
%10
%10
ALES
Türü ve
Puanı
ALES
Puanının
Oranı
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
EA 80
EA 80
EA 80
EA 80
SÖZ 80
%50
%50
%50
%50
%50
%15
%15
%15
%15
%15
ALES
Türü ve
Puanı
ALES
Puanının
Oranı
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
EA 55
EA 55
EA 55
EA 55
EA 55
%50
%50
%50
%50
%50
%10
%10
%10
%10
%10
-
EA 55
%60
EA 55
EA 55
EA 55
Y. Dil
Puanının
Oranı
%10
%10
%10
%10
%10
BilimMülakat
Puanının
Oranı
%20
%20
%20
%20
%20
Başarı
Puanı
(En az)
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
b) Doktora programları (Lisans derecesiyle mezun olanlar)
Ana Bilim/Ana Sanat
Dalı
İşletme
İktisat
Maliye
Ekonometri
Tarih
Bilim Dalı
-
Yüksek
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
Y. Dil
Puanının
Oranı
BilimMülakat
Puanının
Oranı
Başarı
Puanı
(En
az)
%15
%15
%15
%15
%15
%20
%20
%20
%20
%20
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
-
%10
%10
%10
%10
%10
BilimMülakat
Puanının
Oranı
%30
%30
%30
%30
%30
Başarı
Puanı
(En
az)
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
%30
-
%10
-
2,2
%50
%60
%50
%10
%30
%10
-
%30
-
%10
%10
%10
%30
2,2
2,2
2,2
EA 55
%60
%30
-
%10
-
2,2
EA 55
EA 55
%50
%50
%10
%10
-
%10
%10
%30
%30
2,2
2,2
-
c) Tezli Yüksek Lisans programları
Ana Bilim/Ana Sanat
Dalı
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İşletme
İktisat
İktisat
Kamu Yönetimi
Kamu Yönetimi
Maliye
Ekonometri
Bilim Dalı
Muhasebe ve Denetim
Finans
Sayısal Yöntemler
Yönetim Organizasyon
Pazarlama
Yönetim Organizasyon
(2.Grup)
Para-Banka
Kamu Yönetimi (l.Grup)
Kamu Yönetimi
(2.Grup)
-
Yüksek
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
-
-
-
Y. Dil
Puanının
Oranı
-
1/3
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bankacılık ve Finans
Sosyoloji
Tarih
Tarih
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Batı Dilleri ve Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler
EA 55
%50
%10
-
%10
%30
2,2
Finansal Ekonomi
Yeniçağ Tarihi
Yakınçağ Tarihi
T.C. Tarihi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
-
-
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%10
%30
%30
%30
%30
%30
%30
%30
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
Arkeoloji
-
%10
-
%10
%30
2,2
Grafik
-
%40
-
%10
%50
2,2
Resim
-
%40
-
%10
%50
2,2
Birleşik Sanatlar
-
EA 55
%50
EA 55
%50
%50
SÖZ 55
%50
SÖZ 55
%50
SÖZ 55
SÖZ 55
%50
SÖZ 55
%50
EA-SÖZ%50
SAY 55
ALES
ARANMAYACAK
ALES
ARANMAYACAK
ALES
ARANMAYACAK
%40
-
%10
%50
2,2
d) Tezsiz Yüksek Lisans programları
Ana Bilim/Ana Sanat
Dalı
Bilim Dalı
-
İşletme
Kamu Yönetimi
İktisat
Ekonometri
Finansal Ekonometri
ALES
Türü ve
Puanı
ALES
Puanının
Oranı
ALES
ARANMAYACAK
ALES
ARANMAYACAK
ALES
ARANMAYACAK
ALES
ARANMAYACAK
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
Yüksek
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
-
-
BilimMülakat
Puanının
Oranı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Yüksek
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
Y. Dil
Puanının
Oranı
BilimMülakat
Puanının
Oranı
Y. Dil
Puanının
Oranı
Başarı
Puanı
(En az)
-
%100
%100
%100
%100
e) Tezli Bilimsel Hazırlık programları
Ana Bilim/Ana Sanat
Dalı
İşletme
İktisat
Kamu Yönetimi
Bilim Dalı
Yönetim Organizasyon
Para-Banka
-
ALES
Türü ve
Puanı
ALES
Puanının
Oranı
Lisans
Genel Not
Ort. Oranı
EA 55
EA 55
EA 55
%60
%60
%60
%30
%30
%30
—
—
—
%10
%10
%10
—
—
—
Başarı
Puanı
(En az)
2,2
2,2
2,2
Madde 4a) Yüksek lisanstan Doktora programlarına öğrenci kabulünde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme (YDS) sınavından en az 55 puan
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
b) Lisanstan Doktora programlarına öğrenci kabulünde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme (YDS) sınavından en az 65 puan veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.
c) Lisanstan Doktora programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan
alınması zorunludur.
d) Adayın transkriptinde mezuniyet ortalaması dörtlük not sitemine göre belirtilmiş ise değerlendirmeye bu not alınır. Mezuniyet
ortalaması yüzlük not sistemine göre belirtilmiş ise, bu not 25’e bölünerek elde edilen puan (dörtlük not sistemine dönüştürülmüş şekli)
değerlendirmeye alınır.
e) Adayların ALES ve Yabancı Dil Sınav puanları 25’e bölünerek dörtlük not sitemine dönüştürülür.
f) Adayların başarı puanı, dörtlük not sitemine göre ve virgülden sonra beş (5) basamak yazılarak ilan edilir.
g) Yüksek lisans programlarına müracaat eden adaylardan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme (YDS) sınavı veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden belgesi olanların belgelerindeki puanlarının başarı puanına %10 katkı sağlanır, belgesi olmayan
adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.
h) Yüksek lisans programlarına müracaat eden ve yüksek lisans bilim alanı yabancı dil olan adaylar, öğrenim gördükleri yabancı dil
dışında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan belgesi olanların
belgelerindeki puanlarının başarı puanına %10 katkı sağlanır, belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama
2/3
yapılır.
i) Bilim-Mülakat sınavları, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili anabilim dallarına göre belirleyeceği komisyonlar tarafından yapılır.
Adayların bilim-mülakat sınavına katılmaları ve en az 100 üzerinden 50 puan almaları zorunludur. Bilim-Mülakat sınavına katılmayan veya
katıldığı halde 100 üzerinden 50 puanın altında puan alanlar başarısız sayılır.
j) Önceden ilan edilen kontenjanlara, öğrencilerin aldıkları başarı puanlarına göre sıralama yapılır. Ayrıca yedek liste de ilan edilir.
Puanların eşit olması durumunda, ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. ALES puan şartı aranmayan Enstitü Güzel Sanatlar Fakültesi
Ana Sanat Dalları için başarı puanının eşit olması durumunda lisans genel not ortalaması yüksek olan aday tercih edilir.
Yürürlük
Madde 5- Bu Yönerge hükümleri Üniversite Senatosu onayından sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6- Bu yönerge hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
3/3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
260 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content