close

Enter

Log in using OpenID

Ders Planı - Ahmet Emin Baysal

embedDownload
T.C.
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
SOSYAL HİZMET YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
SHZ 507 SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL HİZMET YÖNETİMİ (2014-2015 GÜZ DÖNEMİ)
DERSİ VEREN
DERS SAATLERİ
: Yrd.Doç.Dr.Mehmet BİRİNCİ ([email protected])
: Cumartesi 14:00 - 17:00
Dersin Amacı
§ Sosyal politikanın doğuşu ve gelişimi, sosyal politika kavramı ve kapsamı üzerinde durmak, bu
konuda yapılan tartışmaları gözden geçirmek.
§ Sosyal politikaların oluşturulması ve uygulanmasında sosyal hizmet meslek ve disiplinin katkılarını
tartışmak.
§ Sosyal politikaların oluşumunda etkili olan kurumları (hem ulusal hem de uluslararası düzeyde) ele
alarak, Türkiye örneğinde tartışmak.
§ Yönetime ilişkin geçmişten günümüze gelen yönetim kurumları ile çağdaş yönetim yaklaşımları
konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
§ Sosyal politikaların uygulanmasında önce çıkan kurumların yönetim tarzlarını ve nasıl yönetilmeleri
gerektiği konusu üzerinde durmaktır.
Dersin İşleniş Yöntemi
Yüksek lisans eğitiminde asıl amaç, öğrencilerin belirli bir alanda daha derinlemesine eğitilmesidir. Bu
nedenle öncelikli hedef öğrencilere, bilimsel bilgi üretme ve bilimsel bilgiden yararlanma davranışı
kazandırmak olacaktır. Bu amaçla öğrencilere ödevler verilecek ve bu ödevler sınıf ortamında öğrenciler
tarafından sunulacak ve tartışılacaktır. Ayrıca öğrencilerin, çeşitli sosyal hizmet kurumlarında yapacakları
inceleme ve araştırmalarla birlikte, bu kurumların nasıl yönetildiklerini ortaya koymaları sağlanacak ve
bu kurumların daha iyi bir yönetim için neler yapılması gerektiği üzerinde sınıf ortamında tartışmalar
yapılacaktır.
Değerlendirme
Dönem içi en az iki ödev ve vize sınavı, dönem sonunda ise bir final sınavı yapılacaktır.
a) Dönem içi değerlendirme : 60 %
• Vize: 20 % (Eğitim-öğretimin 9. Haftasında yapılır).
• Ödevler, sunum ve diğer çalışmalar: 40 % (Yarıyıl içerisinde yapılacak ödev ve/veya sunum
ve diğer çalışmalardan oluşur).
b) Final: 40 % (Akademik takvimde belirtilen final haftasında yapılır.)
• Vize ve Final sınavları; derse ilişkin teorik bilgi ve yoruma dayalı olarak, ayrıca açık uçlu
sorulardan oluşabilir. Ders planında belirtilen temel ve yardımcı kaynaklar bu sınavlarda
birlikte değerlendirilebilir. Sınavlar kesinlikle test (çoktan seçmeli) olarak yapılmaz.
c) Diğer önemli hususlar
• Öğrencilerin verilen ödevleri bizzat kendilerinin yapması gerekir.
• Öğrencilerin başka kaynaklardan yapacağı alıntıları istenilen formatta ve usulüne uygun
olarak yapmaları gerekir. Aksi takdirde, başta dersten kalma olmak üzere intihal muamelesi
yapılır ve çeşitli sonuçlar doğurur.
• Sınavlardan kopya çekilmesine veya her ne şekilde olursa olsun kopyaya teşebbüs edilmesine
müsamaha edilmez. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7/e ve 8/d
madde hükümlerine göre “sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs
etmek” suçunu “yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma” cezasıyla
cezalandırmaktadır. Sınavda kopya çeken veya çekmeye teşebbüs edenlerin isimleri
haklarında disiplin soruşturması açılması istemiyle Enstitü Müdürlüğü’ne bildirilir.
• Öğrenciler derslerin en az 70 %’ine katılmak zorundadır. Derse katılımı 70 %’den az olan
öğrenciler bu dersten doğrudan başarısız sayılır. Bu öğrenciler; final ve dolayısıyla bütünleme
sınavına alınmazlar.
SHZ 507, GÜZ 2014-2015
DERS İÇERİĞİ
KONU
HAFTA
KONU BAŞLIKLARI
1. Hafta
27 Eylül 2014
Sosyal Politika
-
Sosyal politika kavramı,
Sosyal politikaların doğuşu, gelişimi,
Sosyal politikanın kapsamı, dar ve
geniş anlamda sosyal politika
kavramının tartışılması,
2. Hafta
11 Ekim 2014
Sosyal Politikaların
Oluşturulması ve
Uygulanmasında
Sosyal Hizmet ‘in
Katkısı”
-
Sosyal hizmet ve sosyal politika
ilişkisi,
Sosyal refah ve sosyal hizmet ilişkisi
vb.
Yönetim
-
3. Hafta
18 Ekim 2014
-
4. Hafta
25 Ekim 2014
Organizasyon
(örgüt), Örgütlerde
Davranış ve Başlıca
Süreçler
-
-
5. Hafta
01 Kasım 2014
Çağdaş Yönetim
Yaklaşımları
-
-
6. Hafta
08 Kasım 2014
Türkiye’de Sosyal
Politikaların
Oluşturulması
7. Hafta
15 Kasım 2014
Türkiye örneğinde
sosyal politikaların
oluşturulmasında
etkili olan
uluslararası
kuruluşlar
Sosyal Politikalara
İlişkin Ulusal ve
Uluslararası
Mevzuata Bakış
8. Hafta
22 Kasım 2014
SHZ 507, GÜZ 2014-2015
-
FAYDALANILABİLECEK
KAYNAKLAR
Taşçı, F. (2012). Sosyal Politika
Ahlakı.
Tokol, A., Alper, Y. (2014).
Sosyal Politika.
Koray, M. (2007). Sosyal
Politikanın Anlamı ve İşlevini
Tartışmak.
Erdut, Z. (2004). Liberal Ekonomi
Politikaları ve Sosyal Politika.
Doğru, E.S. (2008). Türkiye’de
Sosyal Politika Uygulamaları ve
Kimsesiz Çocuklar.
Danış, M.Z. (2007). Sosyal
Hizmet Mesleği ve Disiplininde
Sosyal Politikanın Yeri ve Önemi.
Koçel, T. (2007). İşletme
Yöneticiliği.
Eren, E. (2003). Yönetim ve
Organizasyon
Ülgen, H., Mirze, S.K. (2010).
İşletmelerde Stratejik Yönetim.
Eren, E. (2003). Yönetim ve
Organizasyon
Sarıkaya, M. (Ed.) (2011). Sosyal
Hizmet Kurumlarında Yönetim.
Erdoğan, İ. (2007). İşletmelerde
Davranış.
Eren, E. (2008). Örgütsel
Davranış ve Yönetim Psikolojisi.
Koçel, T. (2007). İşletme
Yöneticiliği.
Yönetim ve organizasyon ile ilgili
temel kavramlar
Yönetim düşüncesinin tarihsel
gelişimi
Yönetim ve ‘Sosyal Hizmet’
arasındaki ilişki
Organizasyon yapıları, klasik
yönetim ve organizasyon teorisi,
davranışsal (neo-klasik) yönetim ve
organizasyon teorisi, modern
organizasyon teorileri
Sistem yaklaşımı, Durumsallık (koşul
bağımlılık) yaklaşımı,
Yönetim, İletişim, yönetimde otorite,
güç ve etkileme, yöneticilik ve
önderlik, yöneticilik ve motivasyon,
organizasyonlarda gruplar,
organizasyonlarda
Adaptasyon (uyum yaklaşımları),
Ülgen, H., Mirze, S.K. (2010).
toplam kalite yönetimi anlayışı,
İşletmelerde Stratejik Yönetim.
temel (öz, çekirdek) yetenek, dış
Gökçek Karaca, N., Demirci, E.
kaynaktan yararlanma, değişim
(Ed.) (2013). Sosyal Hizmet
mühendisliği
Yönetimi.
Kıyaslama, Personeli güçlendirme,
Stratejik ortaklıklar, Öğrenen
organizasyonlar
Balanced Scorecard (BSC)
Stratejik yönetim
Türkiye’de sosyal politikaların tarihsel gelişimi,
Türkiye’de sosyal politikaların oluşturulmasında katkısı olan ulusal güçler,
Türkiye’de sosyal politikaların oluşturulmasında katkısı olan kamu
kurumları.
ILO, UNICEF, UNESCO, WHO, UNDP, UNFPI, FAO,
Avrupa Konseyi, AB Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları,
Uluslararası Af Örgütü,
Diğer Kurum ve Kuruluşlar.
Anayasa, yasalar, kalkınma planları, yıllık programlar, hükümet
programları, bütçe yasaları vb.
Uluslararası bildirgeler, sözleşmeler, uluslararası ikili ve çok taraflı
anlaşmalar, uluslararası toplantılarda kararlaştırılan stratejiler, hedefler ve
eylem planları vb.
9. Hafta
29 Kasım 2014
10. Hafta
06 Aralık 2014
11. Hafta
13 Aralık 2014
12.Hafta
20 Aralık 2014
13.Hafta
27 Aralık 2014
14.Hafta
03 Ocak 2015
Final Sınavı
Vize Haftası
Sosyal Politikaların
Uygulama Alanları
-
Çalışma yaşamı, çalışma ilişkileri, yoksulluk, sosyal güvenlik, istihdam,
işsizlik, dezavantajlı gruplara yönelik uygulamalar vb.
Sosyal Hizmet
Kurumlarında
Örgütsel Davranış
-
Sos. Hiz. Kurumları
ve Stratejik
Yönetim
Gönüllü Soysal
Hizmetler ve
Yönetimi
Uluslararası Göç ve
Türkiye
-
Sosyal hizmetlerde etik değerler, mesleki roller ve örgütsel davranış
açısından çalışma koşulları
Sosyal çalışmacılara yönelik olarak öne çıkan örgütsel davranış konuları
İş stresi, tükenmişlik, iş tatmini, işten ayrılma niyeti ve diğer araştırma
konuları
Stratejik Yönetim nedir?, stratejik yönetime ilişkin temel kavramlar,
Sosyal hizmet kurumları ve stratejik yönetim anlayışı.
-
-
Gönüllü sosyal hizmet kuruluşlarında yönetim (Türkiye ve AB üyesi bir
ülke ayrıca karşılaştırılacaktır)
- Uluslararası Göç ve Bu Bağlamda Türkiye’nin değerlendirilmesi.
- Türkiye’de son yıllarda yaşanan göç hareketleri vb.
10 Ocak 2015 Cumartesi
Kaynaklar
1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmet Yönetmeliği.
http://www.aile.gov.tr/tr/2176/Mevzuat.
633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.
2) Bacak, B., Dönmez Kara, C.Ö. (2009). Küreselliğin Önlenmesinde Yoksulluğun Rolü. Yönetim
Bilimleri Dergisi, (7:2), 83-98.
3) Buğra, A., Keyder, C. (Derl.) (2013). Sosyal Politika Yazıları: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika
Forumu (Çev. B.Yakut-Çakar, U. Barış Balaban). İstanbul: İletişim Yayınları.
4) Danış, M.Z. (2007). Sosyal Hizmet Mesleği ve Disiplininde Sosyal Politikanın Yeri ve Önemi.
Toplum ve Sosyal Hizmet, 18:2; 51-63.
5) Doğru, E.S. (2008 ). Türkiye’de Sosyal Politika Uygulamaları ve Kimsesiz Çocuklar. AÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
6) Eren, E. (2008). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojis (11. Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
7) Eren, E. (2003). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar) (6.Baskı). İstanbul: Beta
Yayınevi.
8) Erdoğan, İ. (2007). İşletmelerde Davranış (7. Baskı). İstanbul: Miad Yayınları.
9) Erdut, Z. (2004). Liberal Ekonomi Politikaları ve Sosyal Politika. Çalışma ve Toplum Dergisi 2004;
2:11-37. http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=273&part=1.
10) Gökçek Karaca, N., Demirci, E. (Ed.) (2013). Sosyal Hizmet Yönetimi. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi Yayınları.
http://www.aile.gov.tr/tr/2176/Mevzuat.
11) Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği (11.Baskı). İstanbul: Arıkan Yayınevi.
12) Koray, M. (2008). Sosyal Politika (3.Baskı). Ankara: İmge Yayınevi.
13) Koray, M. (2007). Sosyal Politikanın Anlamı ve İşlevini Tartışmak. Çalışma ve Toplum Dergisi 2007;
15:19-56. http://asosindex.com/journal-article-fulltext?id=175&part=1.
14) Kesgin, B. (2013). Kamu Sosyal politikalarında Sosyal Yardım. İstanbul: Açılımkitap.
15) Sarıkaya, M. (Ed.) (2011). Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim. İstanbul: Nobel.
16) Taşçı, F. (2012). Sosyal Politika Ahlakı. İstanbul: Nobel
17) Tokol, A., Alper, Y. (2014). Sosyal Politika. Dora Yayınları.
18) Tokol, A. (2013). Uluslararası Sosyal Politika (2.Baskı). Bursa: Dora Basım Yayın Dağıtım.
19) Uğur, S. (2013). Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri. Bursa:
Ekin Basım Yayın Dağıtım.
20) Ülgen, H., Mirze, S.K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınevi.
21) Zafir, C.Z. (2009). Neoliberalizmin Minimal Devlet Yaklaşımına Bir Eleştiri. Yönetim Bilimleri
Dergisi, (7:2), 65-82.
SHZ 507, GÜZ 2014-2015
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content