close

Enter

Log in using OpenID

PDF İndir - Türkiye Aile Hekimliği Dergisi

embedDownload
Sürekli T›p E¤itimi
Türk Aile Hek Derg 2004; 8(2): 57-62
Servikal Miyelopatinin Tan› ve Tedavisi
THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CERVICAL MYELOPATHY
Murat Bezer1, Mesut Fatih2, Bülent Erol3, Bar›fl Kocao¤lu2, Osman Güven4
Özet
Summary
Poliklini¤e boyun, omuz, kol a¤r›s› ve kol uyuflmas› flikayetiyle
baflvuran hastalar›n bir bölümünde neden servikal miyelopati
olabilir. Bu yaz›, servikal miyelopatiye ba¤l› semptomlar›, oluflma mekanizmalar›n›, tedavi ve komplikasyonlar› özetlemektedir.
Cervical myelopathy may be the ethiological factor for neck
and shoulder pain and upper extremity numbness in clinics.
This article summarize symptomatology, physiopathology,
treatment and the complications of the illness.
Anahtar sözcükler: Üst ekstremite, a¤r›, uyuflma, myelopati
›fl bas› sonucu oluflan spinal kord disfonksiyonuna servikal miyelopati ad› verilir. Kronik bir
tablo olup orta yafllarda (en s›k 50 yafl üzeri) ve
C4-5, C5-6 ve C6-7 seviyelerinde görülür.1-6 Literatürde servikal miyelopatinin insidans ve cinsiyet oran›na
ait bilgi yoktur. Bununla birlikte servikal spondilotik
de¤iflikliklerin 60 yafl üzerindeki kad›nlar›n %70’inde,
erkeklerin ise %85’inde görüldü¤ü bilinmektedir.1-8
D
Anatomi
Key words: Upper extremity, pain, numbless, myelopathy
oldu¤u düflünülen faktörler aras›nda; servikal disk hernisi, spinal kord iskemisi, a¤›r çal›flma koflullar› ve
postüral ya da genetik e¤ilim say›labilir. 50 yafl›n›
aflm›fl Down Sendromlu hastalar›n %70’inde servikal
spondilotik miyelopati görülebilir.
Miyelopati oluflumundaki ilk aflama intervertebral
disk dejenerasyonudur.12-13 Nükleus pulposus y›rt›l›r,
anulus fibrosus flifler. Çevre eklem ve ba¤lar dejenere
olur, osteofitler oluflur, son olarak santral-lateral kanal
daralarak iskemiye yol açar (Tablo 2).1-6
Servikal omurgan›n fonksiyonel birimi 2 faset eklemi, 2 nörosantral eklem ve intervertebral disk mesafesinden5,7-11 oluflan kompleks yap›d›r. Spinal kanal,
omur gövdesinin arka duvar›, yan pediküller, iyi geliflmifl büyük yan kitle, artiküler lateral kolon ile arka servikal laminalar taraf›ndan oluflturulur.
‹nstabilite: Faset artriti, disk mesafesinin daralmas›,
spondilolistezis, instabilite göstergeleridir ve spinal
kordda noktasal kompresyona neden olur. White ve arkadafllar›, servikal vertebradaki segmenter instabiliteyi
yan grafilerin de¤erlendirilmesi ile -radyolojik olaraktranslasyonel ve angüler olarak 2 tipe ay›rd›lar.10-11
Etiyoloji ve Fizyopatoloji
Deformite: Ço¤unlukla disk dejenerasyona ba¤l›
olarak ön kolon k›sal›r. Deformite, tek bafl›na a¤r›l› olmasa da instabiliteyi kolaylaflt›r›r.
Servikal miyelopati konjenital ve edinsel olmak
üzere iki ana grupta incelenir (Tablo 1). Klinikte en s›k
görülen, edinsel miyelopatidir; genellikle C3-C7 seviyelerinde, spondiloz sonucu meydana gelir.1-6 Servikal
spondilotik miyelopati gelifliminde predispozan
1)
2)
3)
4)
Nöral kompresyon: Deformiteye sonucu orta hatta oluflan bask› miyelopatiye, yan spur ise radikülopatiye neden olabilir (fiekil 1).6
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Ortopedi ve Travmatoloji Uzman›, Yard. Doç. Dr.
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Asistan Dr.
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Ortopedi ve Travmatoloji Uzman›, Uzm. Dr.
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Ortopedi ve Travmatoloji Uzman›, Prof. Dr.
2004 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimli¤i Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD)'a aittir. Her hakk› sakl›d›r. Deomed Medikal Medya taraf›ndan yay›mlanmaktad›r.
Copyright © 2004 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.
FASET EKLEM
YÜZEY‹
OSTEOFITLER
DARALMIfi
SPINAL KANAL
NORMAL
SPINAL
KANAL
fiekil 1
fiematik spinal stenoz görünümü
Klinik ve Tan›
fiikayetler ve bulgular
Spondilotik servikal miyelopati ço¤unlukla sinsi seyreder. Hasta, en s›k, boyun tutulmas›, boyun hareketleri
s›ras›nda krepitasyon, kolda hafif a¤r›, ellerde uyuflukluk
ve kar›ncalanma flikayetiyle baflvurur.
Hastal›k de¤iflik belirtilerle ortaya ç›kabilir.6,7 Bafll›calar›; uyuflma (ilk bulgudur, önce kolda daha sonra bacakta ve gövdede ortaya ç›kar), a¤r› (genellikle boyun arkas›ndad›r kürek kemi¤i üzerine yans›r; baz› çok a¤›r miyelopatilerde a¤r› olmayabilir), yürüme bozuklu¤u
(ayaklar› birbirine tak›l›p düflme), ataksi, imza atman›n
ve yaz› yazman›n zorlaflmas›, yaz›n›n bozulmas›, yemek
yeme güçlü¤ü veya kafl›¤› a¤z›na getirmede zorlanma,
kronik uyuflukluk ve intrensek motor disfonksiyon, hassas parmak hareketleri gerektiren aktivitelerde ince tremor, mesane ve barsak disfonksiyonudur.6,7 Boyunda a¤r› ve tutukluluk, kol a¤r›s› ve sensorimotor refleks de¤ifliklikleri birlikte saptand›¤›nda servikal miyelopati kolayca tan›nabilir. Muayenede, ileri dönemlerde ortaya ç›kan bacaklarda spastisite, ataksi, vibrasyon ve pozisyon
duyusu kayb› da aranmal›d›r.6,7
Fizik muayene
Radyolojik olarak servikal spondilopatik miyelopatisi olabilece¤i düflünülen hastalar›n yar›s›nda, kök veya
kord tutulumuna ait muayene bulgular› mevcuttur.
58
| Bezer M ve ark. | Servikal Miyelopatinin Tan› ve Tedavisi
Hiperrefleksi: Servikal spondilotik miyelopatinin
karakteristik fizik muayene bulgusudur. Diyabetik nöropatisi olan miyelopati hastalar›nda hiperrefleksi gözlenmeyebilir. Canl› bir triseps refleksi ile birlikte biseps ve
supinator reflekslerde (C5 ve C6) azalma veya kay›p
saptanabilir (C5-6 seviyesindeki miyelopatiye ba¤l› kord
kompresyonu için patognomiktir).12-15 C6-7 ve C7-T1 seviyelerinde izole miyelopatide üst ekstremite refleksleri
normaldir.
Hiperaktif pektoral kas refleksi: Deltopektoral çukurdan geçen pektoral tendon üzerine parmakla vuruldu¤unda omuzda adüksiyon ve iç rotasyonun ortaya ç›kmas› üst servikal vertebralardaki (C2-3 ve C3-4 seviyelerde) kord kompresyonunu gösterir.12,13
Klonus: Ayaklarda klonus gözlenebilir.
Babinski bulgusu: Ayak taban› kalemle çizildi¤inde
patolojik baflparmak ekstansiyonu ortaya ç›kar.
Hoffman bulgusu: Orta parma¤›n çimdiklenmesi ile
bafl ve iflaret parma¤›nda refleks kontraksiyon görülür.
Dinamik Hoffman bulgusu: Tekrarlayan servikal
fleksiyon ve ekstansiyon sonras›nda ortaya ç›kan Hoffman refleksidir. Erken miyelopatinin bir göstergesidir.
Klonus, Babinski ve Hoffman, spinal kord disfoksiyonuna ait spesifik bulgulard›r.
Öksürme testi: Miyelopatinin fliddetine göre hasta
öksürmeye zorland›¤›nda kollarda a¤r›, elektriklenme ve
uyuflma ortaya ç›kabilir.
Tablo 1
Servikal Miyelopatinin Etiyolojisi
Edinsel Miyelopati
Konjenital Miyelopati
Kranioservikal
bileflke anomalileri
Atlas ve foramen
magnumun
konjenital füzyonu
Servikal spondilozik
miyelopati
Odontoid proses
anormalli¤ine
ba¤l› atlantoaksiyel
dislokasyon
Kronik servikal
disk hernisi
Romatoid artrite
ba¤l› atlantoaksiyel
dislokasyon
Posterior
longitudinal
ligament
ossifikasyonu
Mükopolisakkaridoz
Mükopolisakaridoz
Tip
Tip IV
IV
Paget hastal›¤›
(Osteitis deformans;
daha çok torasik
vertebralar› tutar)
Morquio Sendromu
(odontoid prosesin
yoklu¤u veya
hipoplazisi tipiktir)
dislokasyon
Spinal kordun
radyasyon yaralanmas›
Akondroplazi
(4. kromozom
mütasyonu)
Nadir görülen
nedenler
Geçici
radyasyon
miyelopatisi
Gecikmifl ilerleyici
radyasyon
miyelopatisi
L’hermitte belirtisi: Valsalva manevras›, boyunda
fleksiyon veya ekstansiyon ile gövde ve bacaklarda
elektriklenme ve flok hissinin ortaya ç›kmas› L’hermitte
belirtisi olarak adland›r›l›r.12.13
Duyu muayenesi: Kol ve bacaklar›n duyu muayenesi yap›lmal›d›r. Parmaklarda k›smi veya tam uyuflukluk
saptanabilir. En belirgin duyu muayenesi bulgusu Romberg belirtisidir (Gözler kapal› ve ayaklar bitiflik pozisyonda ayakta duramama-dengeyi sa¤layamama).
Motor muayene: K›smi veya tam güç kayb› saptanabilir. Koldaki kas gruplar›nda atrofi saptanabilir.
Yürüme muayenesi: Bacaklardaki spastisiteye ba¤l› yürüme bozuklu¤u ve yürürken sallanma gözlenebilir.
‹leri dönemlerde tutuk ve spastik yürüyüfl karakteristiktir.
Vertebral arter kompresyonuna ait bulgular: Bafl
dönmesi, bulant›, sersemlik ve zaman zaman bulan›k
görme ortaya ç›kabilir.
Intraspinal
lipom
Araknoid
divertiküliti
Soliter
osteokondroma
Radyoloji
Direkt Grafiler
Klinik bulgular miyelopati düflündürdü¤ünde ilk tan›
arac› olarak (AP-lateral, fleksiyon-ekstansiyon, lateraloblik grafiler) tercih edilir.1-6 Grafilerde malalignment,
kemik anomalileri, dejeneratif de¤ifliklikler ve instabilite
de¤erlendirilir. Spinal kanal›n sajital çap› 15-18 mm’dir.
13 mm’nin alt›nda ise sajital çap daralm›flt›r. Myelopati,
genellikle, çap 7-12 mm’ye düfltü¤ünde belirti verir.6,11-15
Fleksiyon ve ekstansiyon grafileri instabilite ve spondilolistezisi gösterir.6
Translasyonal instabilite: Sajital planda 3.5 mm’nin üstündeki bir yer de¤ifltirme translasyonal instabilite olarak
kabul edilir.
Angüler instabilite: Ard›fl›k segmentler aras›ndaki
aç›lanman›n 11°C’den fazla olmas› angüler instabilite
olarak kabul edilir. Konjenital servikal myelopati tan›s›nda Pavlov Oran› (spinal kanal›n sajital çap›n›n verteb-
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 8 | Say› 2 | 2004 |
59
Tablo 2
Miyelopatinin patofizyolojisi
Anulus fibroziste
fliflme
Nukleus pulposusda
y›rt›lma
lo 3); normal de¤er 17 puand›r. Miyelopatide skor düfler, hastalar ald›klar› puana göre gruplara ayr›l›r.1,19 (1417 puan: Hafif; 6-13 puan: Orta; 5 puan ve alt›: fiiddetli).
Ay›r›c› Tan›
Disk
dejenerasyonu
Osteofit
oluflumu
Çevre eklem ve
ligamanlarda
dejenerasyon
Spinal
korda bas›
‹skemi
Miyelopati
ran›n sajital çap›na oran›) kullan›l›r. Bu oran 0.6’n›n alt›nda ise mutlak konjenital stenoz düflünülür.6
Boyun, omuz ve kolda a¤r› ve uyuflukluk flikayetiyle
baflvuran hastada servikal miyelopati d›fl›nda, disk hernisi, brakiyal pleksus lezyonlar›, omuz hastal›klar›, medial
ve lateral epikondilit, tuzak nöropatileri, Paget hastal›¤›,
akci¤er tümörleri, amiyotrofik lateral skleroz, mültipl
skleroz, karaci¤er yetersizli¤i, herediter spastik parapleji, adrenolökodistrofi akla gelmelidir.12-19
Disk Hernisi
Miyelopatinin ilk olarak disk hernisinden ay›rdedilmesi gerekir. Çünkü servikal disk hernisi spinal kaynakl› boyun, omuz ve kol a¤r›lar›n›n en s›k nedenidir. Servikal disk hernisi ço¤unlukla C6-7 seviyesinde, 50 yafl›n
Tablo 3
Japonya Ortopedi Derne¤i, Servikal Miyelopati Skorlamas›: (K1)
Kategori
Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG)
Yumuflak doku, nöral yap›lar, spinal kordun yap›sal
de¤ifliklikleri, enflamatuvar de¤ifliklikler ile kemikteki
medüller de¤ifliklikleri (dejeneratif veya neoplastik) de¤erlendirmede kullan›l›r.5,16-18
Servikal Miyelografi
‹nvaziv, daha az kullan›lan bir yöntemdir. Metal implant tafl›yanlarda MRI çekilemez; BT ile kombine edilen
miyelografi alternatif bir yöntem olarak kullan›labilir.5
Miyelografi ile servikal disk hernisi, posterior longitudinal ligament kemikleflmesi ve spinal kanal›n çap› de¤erlendirilebilir.
Elektromyelografi (EMG)
Myelopati tan›s›nda EMG’nin yeri k›s›tl›d›r; lezyonun seviyesini, radikülopati olup olmad›¤›n›, miyelopati
ile brakiyal pleksus ve periferik sinir patolojilerini ay›rmada faydal› olabilir. EMG’de myelopatiye ait de¤ifliklikler, nörolojik travma veya tutulumdan en az 2-3 hafta
sonra gözlenebilir,5,15 böylece akut ve kronik de¤iflikliklerin ayr›m›nda faydalan›labilir.
Miyelopati, cerrahi öncesi ve sonras›nda Japonya
Ortopedi Derne¤inin skorlamas› ile de¤erlendirilir (Tab-
60
| Bezer M ve ark. | Servikal Miyelopatinin Tan› ve Tedavisi
Puan
I. Üst ekstremite motor fonksiyonu
Kafl›k veya çubuk ile yemek yiyemiyor
Kafl›k ile yemek yiyebiliyor ama çubuk ile yiyemiyor
Çubuk ile yemek yiyebiliyor ama yetersiz
Çubuk ile zor veya sakar bir flekilde yemek yiyebiliyor
Normal
0
1
2
3
4
II. Alt ekstremite motor fonksiyonu
Yürüyemiyor
Düz yolda de¤nek veya yard›mc› ile yürüyebiliyor
Sadece merdiven ç›karken yard›mc›ya ihtiyac› var
Destek almadan, fakat yavafl yürüyor
Normal
0
1
2
3
4
III. Duyu fonksiyonu
a) Üst ekstremite
Belirgin his kayb›
Minimal his kayb›
Normal duyu muayenesi
b) Alt ekstremite
Belirgin his kayb›
Minimal his kayb›
Normal duyu muayenesi
c) Gövde
Belirgin his kayb›
Minimal his kayb›
Normal duyu muayenesi
IV. Mesane fonksiyonu
Uriner retansiyon veya inkontinans
fiiddetli dizüri (retansiyon hissi)
Yüzeysel (önemsiz) dizüri (pollakiüri, retardasyon)
Normal
Nörolojik aç›dan normal bir insanda en iyi puan: (I+II+III+IV) = 17
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
Medial ve Lateral Epikondillit
Tablo 4
Servikal spondilotik miyelopatinin klinik özellikleri
Genel belirtiler
Genel bulgular
Sakar ve güçsüz eller
Bacakta tutukluk ve güçsüzlük
Boyunda tutukluluk
Omuz ve kollarda a¤r›
Titrek (sallanarak) yürüme
El kaslar›nda atrofi
Hiperrefleksi
Lhermitte bulgusu
Medial veya lateral epikondil üzerinde palpasyonla
hassasiyet ve bilek fleksiyon veya ekstansiyonunda yap›lan germe testinde a¤r› epikondilit için tipiktir.
Tuzak Nöropatileri
Tuzak nöropatileri (karpal, ulnar, kübital tünel) daha
çok, sinir trasesinde a¤r›, uyuflma ve güçsüzlük fleklinde
kendini gösterir. Nadiren dirsek, üst kol ve omuza yay›l›r.
Tuzak nöropatilerinin ayr›c› tan›s›nda EMG de¤erlidir.12.13
Duyu kayb›
Tablo 5
Servikal spondilotik miyelopati tan› ölçütleri
Paget Hastal›¤›
Karakteristik belirtiler
:
Bacakta tutukluk, kolda güçsüzlük
Karakteristik bulgular
:
Hiperrefleksi, ellerde atrofi
MRG veya BT bulgular›
:
Disk hernisi, osteofitlerin oluflumu,
ligaman hipertrofisi sonucu
spinal stenoz ve kord kompresyonu
Plazma alkalen fosfataz seviyesinin yüksekli¤i ay›rdedicidir.12,13
Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS)
C5-6 ve C6-7 seviyelerdeki primer bir nörolojik hastal›k (siringomiyeli, amiyotrofik lateral skleroz ve tümörler gibi) ile birlikte servikal osteoartrit varl›¤› servikal miyelopatinin ayr›c› tan›s›n› zorlaflt›rabilir. ALS ile
servikal miyelopati s›k olarak kar›flt›r›l›r, ay›rdedilmeleri önemlidir (Tablo 6).
Tablo 6
Servikal Spondilotik Miyelopati - ALS ay›r›m›
Özellik
Yafl
SSM
ALS
55 üzeri
55 üzeri
MRG Bulgular›
Spondiloz
Spondiloz
Fasikülasyonlar
Yok
Var
Kollarda atrofi
Var
Var
Bacaklarda atrofi
Yok
Var
Denervasyon
Yok
Var
alt›nda görülür. Semptomlar sinsi seyreder veya akut olarak ortaya ç›kar. A¤r›, boyun, oksipital bölge ve omuz
çevresindedir, kollarda parestezi - hiperestezi ve motor
güç kayb› olabilir.
Boyunda a¤r› ve tutukluluk, kolda a¤r› ve sensorimotor refleks de¤ifliklikleri ile birlikte miyelopati semptomlar› saptand›¤›nda servikal miyelopatiyi tan›mak kolayd›r. Fakat boyun ve kolda a¤r›, uyuflukluk ve di¤er flikayetlerin olmad›¤› vakalarda tan› güçleflebilir. Bu durumda özellikle mültipl skleroz’la ayr›c› tan› yap›lmal›d›r.
Saf spastik paraparezi daha çok mültipl skleroz, karaci¤er yetersizli¤i, herediter spastik paraparezi ve adrenolökodistrofi’ de görülmektedir.
Tedavi
Brakiyal Pleksus ve Omuz Kaynakl› Patolojiler
Boyun, omuz ve kol a¤r›s› söz konusu ise myelopati
a¤r›s› brakiyal pleksus ve omuz kaynakl› a¤r›lardan ay›rdedilmelidir.3 Miyelopatide a¤r› daha çok boyun ve ensededir; nadiren omuz ve kola yay›l›r. Brakiyal pleksus
kaynakl› a¤r›lar ise omuz çevresi, süpraklaviküler bölge
veya aksillada yayg›n olup bazen de kola yay›l›r. Klavikülan›n üstünde palpe edilebilen bir anomali de a¤r›n›n
brakiyal pleksus kaynakl› oldu¤unu düflündürür (sübklavian arter anevrizmas›, aksesuvar servikal kot, tümör).
Dolafl›m bozuklu¤u belirtileri de torasik outlet sendromunu düflündürmelidir.
Omuz kaynakl› a¤r›lar (sübakromiyal s›k›flma sendromu, kalsifik tendinit, sübakromiyal bursit, rotator k›l›f
y›rt›¤›, periartrit ve kapsülit) genellikle hareketle artar,
özellikle iç, d›fl rotasyon ve abdüksiyonda omuz haraketlerini k›s›tlar.3 Omuz MRG’si tan›da yararl›d›r.
Konservatif ve cerrahi olarak ikiye ayr›l›r.6
Konservatif Tedavi
Servikal miyelopatinin tedavisinde, ço¤u mekanik,
spondilotik de¤ifliklikler nedeniyle konservatif tedavinin
etkinli¤i tart›flmal›d›r.6,7 Konservatif tedavi daha çok
akut yumuflak disk hernisinde uygulan›r. Çok etkili olmamakla birlikte semptomlar›n hafiflemesine yard›mc›
olabilece¤i bildirilmifltir.9
Konservatif tedavide yatak istirahat›, immobilizasyon (servikal breys), antienflamatuvar ilaçlar, aerobik
egzersizler, durufl ve postür e¤itimi, ekstensör kaslar›
güçlendirici egzersizler kullan›l›r.5,6
Cerrahi Tedavi
Nöral dekompresyonu, deformitenin düzeltilmesini
ya da instabilitenin ortadan kald›r›lmas›n› hedefler. Cer-
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 8 | Say› 2 | 2004 |
61
rahinin ilk amac› spinal kord dekompresyonudur. Bu,
nöral elamanlar için yeterli sahan›n aç›lmas›n› sa¤lar.
Boyun, omuz ve kol a¤r›s› cerrahi endikasyon oluflturmaz. Ancak a¤r› kayna¤› olarak instabilite, deformite veya nöral kompresyon gösterilebilirse a¤r› da bir cerrahi
endikasyon oluflturur.2,5 Cerrahi tedavi yöntemleri anterior ve posterior olarak ikiye ayr›l›r.2,5,6
Anterior Cerrahi Yöntemler
Omurgaya önden ulafl›larak bas› ve instabilitenin ortadan kald›r›lmas› hedeflenir.4-6
• Anterior diskektomi + füzyon,
• Anterior korpektomi,
• Anterior diskektomi (füzyon yap›lmaks›z›n),
• Anterior mikrodiskektomi,
• Anterior vertebral arter dekompresyonu
(arteriyel stenoz semptomlar›n› ortadan
kald›rmak için) uygulanabilir.
Anterior cerrahi uygulanan hasta sigara içiyorsa, füzyona ait nonunion, kemik greftin kollaps›, breys komplikasyonlar› görülebilir.6
Posterior Cerrahi Yöntemler
Omurgaya arkadan ulafl›larak bas›n›n ve instabilitenin ortadan kald›r›lmas› hedeflenir.4-6 Temelde iki teknik
kullan›l›r. Laminektomi ve laminoplasti. Her iki tekni¤e
de foraminotomi veya füzyon eklenebilir. Laminektomide sagital çap› art›rma amac›yla lamina arkadan ç›kar›l›r.
Laminoplastide ise lamina bir bütün halinde pediküllerin
medialinden kesilip arkaya kayd›r›larak sagital çap ve
spinal kanal hacmi art›r›l›r.
Sonuç
Servikal miyelopati, 50 yafl üzerinde boyun, omuz,
kol ve bacaklarda a¤r›, uyuflma ve güçsüzlü¤ün en s›k
nedenlerinden biridir. MRG, spinal darl›¤›n derecesini
belirlemede ve miyelopati’nin ay›r›c› tan›s›nda yararl›d›r. Konservatif tedaviler çok baflar›l› de¤ildir, pek çok
semptomatik hastada cerrahi dekompresyon uygulan›r.
Kaynaklar
1.
Hirabayashi K, Toyama Y, Chiba K. Expansive laminoplasty for
myelopathy in ossification of the longitudinal ligament. Clin Orthop
1999; (359): 35-48.
2.
O’Brien MF, Peterson D, Casey AT, Crockard HA. A novel technique
for laminoplasty augmentation of spinal canal area using titanium miniplate stabilization. A computerized morphometric analysis. Spine 19965;
21(4): 474-83.
3.
Maurice V, Allan HR. Pain in the back, neck, and extremities. Adams
and Victor's Principles of Neurology - Textbook. New York; McGrawHill, Medical Pub Division, N2001.
4.
Roselli R, Pompucci A, Formica F ve ark. Open-door laminoplasty for
cervical stenotic myelopathy: surgical technique and neurophysiological
monitoring. J Neurosurg 2000; 92(1 Suppl): 38-43.
5.
Keith H, Bridwell L. Ronald L, De Wald. Cervical disc disease.
Textbook of Spinal Surgery’de, 2. bask›. Philadelphia, Lippincott-Raven
Publishers, p. 1997.
6.
Keith H, Bridwell L. Ronald L, De Wald. Cervical spondilosis.
Textbook of Spinal Surgery’de, 2. bask›. Philadelphia, Lippincott-Raven
Publishers, p. 1997.
7.
Maurice Victor, Allan HR. Disease of spinal cord. Adams and Victor's
Principles of Neurology Textbook’da. New York; McGraw-Hill,
Medical Pub. Division, 2001.
8.
Fields MJ, Hoshijima K, Feng AH, Richardson WJ, Myers Bs. A biomechanical, radiologic, and clinical comparison of outcome after multilevel cervical laminectomy or laminoplasty in the rabbit. Spine 2000;
25(22): 2925-31.
9.
Boyce RH, Wang JC. Evaluation of neck pain, radiculopathy, and
myelopathy: Imaging, conservative treatment, and surgical indications.
Instr Course Lect 2003; 52: 489-95.
10. White AA, Southwick WO, Panjabi MM. Clinical instability in the
lower cervical spine:A review of past and current concepts. Spine 1976;
1: 15.
11. Dwyer A. Aprill C. Thalcott J, et al. Referred pain patterns from stimulation of the cervical zygo-apophyseal joints. 14th Annual Meeting
Cervical Spine Research Society, Palm Beach, FL, Dec. 10-13, 1986.
12. Alexander JT. Natural history and nonoperative management of cervical
spondylosis. Principles of Spinal Surgery’de. Ed: Menezes AH, Sonntag
VK. New York, McGraw-Hill Companies, Health Professions Division,
1996; 547-57.
13. Yoo K, Origitano TC. Familial cervical spondylosis. Case Report. J
Neurosurg 1998; 89: 139-41.
14. Hoppenfeld S. Physical Examination of the Spine and Extremities.
NewYork; Appleton-Cetury-Crofts, 1976.
15. Denno JJ, Meadows GR. Early diagnosis of cervical spondylotic
myelopathy. A useful clinical sign. Spine 1991; 16: 1353-5.
16. Watson JC, Broaddus WC, Smith MM, Kubal WS. Hyperactive pectoralis reflex as an indicator of upper cervical spinal cord compression.
Report of 15 cases. J Neurosurg 1997; 86: 159-61.
17. Dvorak J, Janssen B, Grob D. The neurologic work-up in patients with
cervical spine disorders. Spine 1990; 15: 1017.
18. Matsuda Y, Miyazaki K, Tada K ve ark. Increased MR signal intensity due to cervical myelopathy. J Neurosurg 1991; 74: 887.
17. Okamoto A, Shinomiya K, Furuya K ve ark. Postoperative magnetic
resonance imaging in pationts with cervical myelopathy. Spine 1991; 16:
530.
18. Ross JS, Masaryk TJ, Modic MT. Postoperative cervical spine: MR
assessment. J Comput Asist Tomog 1987; 11: 955.
19. Japanese Orthopaedic Association. Scoring system for cervical
myelopathy. Nippon Seikeigeka Gakkai Zasshi 1994; 68: 490-503.
Gelifl tarihi: 05.10.2003
Kabul tarihi: 02.05.2004
‹letiflim adresi:
Dr. Murat Bezer
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›
Altunizade 81190 ‹STANBUL
Tel: (0216) 325 45 82
Faks: (0216) 325 45 82
e-posta: [email protected]
62
| Bezer M ve ark. | Servikal Miyelopatinin Tan› ve Tedavisi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
259 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content