close

Enter

Log in using OpenID

BWL205 - Türk-Alman Üniversitesi

embedDownload
Türk-Alman Üniversitesi
Ders Bilgi Formu
Dersin Adı
Maliyet Muhasebesi
ECTS
Kredisi
5
Ders
(saat/hafta)
4
Ön Koşullar
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Dersin Türü
Dersin Sunum Şekli
Dersin Koordinatörü
Dersi Veren(ler)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenim
Çıktıları
Dersin Kodu
BWL 205
Uygulama
(saat/hafta)
2
Dersin Yarıyılı
3
Laboratuar
(saat/hafta)
0
Yok
Almanca
Lisans
Zorunlu
X
Yüz Yüze
X
Doç. Dr. E. Şule Aydeniz
Doç. Dr. E. Şule Aydeniz
Yok
Seçimlik
Uzaktan Eğitim
Bu dersin amacı, maliyet muhasebesi dersinde öğrenilen temel
kavram ve bilgilerle stratejik maliyet kararlarını alabilmektir.
Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları vermek,
Maliyetlerin sınıflandırılması, maliyet unsurları, maliyet yerleri ve
maliyet dağıtım yöntemlerini uygulayabilmeyi sağlamak, maliyet
taşıyıcılarını, nihai ürün maliyetinin ve satış fiyatının
belirlenmesini sağlamak, başabaş noktası ve katkı payını
belirlemek.
1) Maliyet muhasebesi ile ilgili temel kavramları öğrenir
2) Maliyetleri sınıflandırılmayı, maliyet unsurlarını öğrenir
3) Maliyet muhasebesinin temel amaçlarını ve birimlerin
maliyetlerini hesaplama tekniklerini kullanır
4) Maliyet yerleri ve maliyet dağıtım yöntemlerini
uygulayabilme becerisini geliştirir
5) Maliyet muhasebesinde hammadde, işçilik ve genel
üretim giderlerini tanımayı ve bu giderleri hesaplamayı
kavrayabilir
6) Maliyetleri, maliyet yerlerine dağıtmayı anlamak ve ürün
1
maliyetini hesaplar
7) Katkı payını ve başabaş noktasını anlayıp stratejik maliyet
kararlarını verir
Kaynaklar
Ders Kitabı
Yardımcı Kaynaklar
Kostenrechnung I; Lothar Haberstock
Derste dağıtılan skriptler
Haftalık Konu Dağılımı
Hafta
Konular
1
Maliyet Muhasebesinin Tanımı Ve Kapsamı, Amaçları, Genel Muhasebe İle Maliyet
Muhasebesi, İstatistik ve Planlama Arasındaki İlişki
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Gider Ve Harcama Kavramları, Giderlerin Sınıflandırılması, Maliyet Muhasebesi
Sistemi Ve Maliyetlerin Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemler, Maliyet Muhasebe
Sisteminin Temel Aşamaları
Giderler, Doğrudan Ve Dolaylı İlk Madde Ve Malzemeleri tanıma,
Malzemenin Değerleme Yöntemlerini (Ortalamalar Yöntem,FİFO, LİFO, HİFO,
Standart Fiyat Yöntemi Ve Piyasa Fiyat Yöntemi) Örneklerle İşleyişinin Açıklanması
İşçilik ve Personel Giderleri(İşçilik Çeşitlerini Belirleme,İşçilik Zamanını Ölçme, Net
maaş hesaplamaları), Hesapsal Maliyetler, Dağıtım anahtarları, maliyet yerlerine
dağıtılmasının açıklanması ve problemlerle pekiştirlmesi
Maliyet yerlerinde ekonomik ve kontrol analizlerinin açıklanması
ARA SINAV
Maliyet taşıyıcılarının ve yöntemlerinin açıklanması
Maliyet taşıyıcı yöntemlerini kullanarak birim başına ürün maliyetini ve satış
fiyatının, problemlerle pekiştirilmesi
Ürün başına maliyeti belirleyerek diğer stratejik maliyet kararlarında (buy or make
stratejisi, indirim ve iskonto fiyatlarının belirlenmesi, vb.) kullanımın, problemlerle
pekiştirilmesi
Gelir Tablosu, Hesap planında 7/A ve 7/B düzeni ve bununla ilgili muhasebe kayıtları
Satılan Malın Maliyet tablosunun amacı, hesaplanması ve maliyet kararlarında
kullanılması
Katkı payının temel kavramının, çeşitlerinin, açıklanması ve problemlerle
pekiştirilmesi
Başabaş noktası, türleri, hesaplanması ve problem çözme
Örnek problem çözmeler
Değerlendirme Sistemi
2
Yarıyıl Çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev (Kısa ara sınav-quiz)
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Aktivite Sayısı
Katkı Payı
1
%15
%35
%50
%100
%50
%50
%100
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleriyle İlişkisi
No Program Yeterlilikleri
İşletmelerin her alanında
1
2
3
4
5
6
7
uzmanlaşabilmek için gerekli, yönetim ve
organizasyon, muhasebe, finans,
pazarlama, üretim yönetimini kapsayan
temel işletmecilik fonksiyonları ve
işletmecilikte sıklıkla kullanılan sayısal
tekniklerle ile ilgili ayrıntılı teorik bilgiye
sahip olma.
Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu
nitelikte hukuk ve iktisat bilgisine sahip
olma.
İşletmelerde karşılaşılan problemleri
tanımlayabilme ve çözüm geliştirmek için
niteliksel ve niceliksel yöntemleri
uygulayarak veri toplayabilme, verileri
düzenleyebilme, verileri analiz edebilme,
analiz sonuçlarını yorumlayabilme.
İşletmeciliğin gerektirdiği temel bilişim
teknolojilerini kullanabilme.
Elde ettiği bilgiyi bir işletmeyi kurmak
veya yönetmek için kullanabilme.
Bölümün öğretim dili olan Almancayı
alanıyla ilgili yazılı ve sözlü iletişim
kurabilecek düzeyde kullanabilme.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci
Dersin Öğrenim Çıktılarının Katkı
Düzeyi
1
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
3
8
9
10
11
12
ile işletme alanında yeniliklere, bireysel
ve kurumsal gelişime açık olma.
İşletmeyi ilgilendiren konularda takım
çalışması yaparak bilgi ve teknikleri
paylaşabilme, geliştirebilme ve
uygulayabilme.
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik
değerlerin bilincinde olma.
İşletme bilimi ile farklı disiplinler
arasında ilişki kurabilme.
Yapı ve içerik açısından yeterli, anlaşılır
ve kaliteli dokümanlar hazırlama ve
sunumlar yapma.
Kendi kendine öğrenme becerisi ile
öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme
ve bunun giderilmesine yönelik ileri
düzeyde çalışmalar sürdürebilme.
X
X
X
X
X
ECTS İş Yükü Tablosu
Etkinlikler
Ders Saati
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev (Quiz)
Sunum
Projeler
Ara Sınav(lar)
Final
Etkinlik Sayısı
15
Süre (Saat)
4
İş Yükü
60
5
2
10
1
10
10
1
1
30
40
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü/30 saat
ECTS Kredisi
30
40
150
150/30
5
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
339 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content