close

Enter

Log in using OpenID

26653-18878

embedDownload
T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZ (MADEN İŞLETME RUHSATI) AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/172 TLMT.
Satılmasına karar verilen Maden İşletme Ruhsatının cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Ruhsat Safhası: İşletme
Maden TÜRÜ: IV.Grup
Maden Cinsi: Manyezit, Krom Ruhsat
Yürürlük Tarihi: 17.01.2013
Sicil NO: 200703075
Ruhsat Bitiş Tarihi: 17.01.2023
SAHA BİLGİLERİ: Kütahya ilinin Güneydoğusunda Büyüksaka köyü güneyinde ve Köye 4 km
mesafede bulunmaktadır. Bölgede önceden yapılan çalışmalarda Kuzeybatı Anadolu'da yaygın olarak
yüzeylenen ve İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Nallıhan, Keskin eğrisinin güneyinde yer alan
ofiyolit kütlelerinin tamamının Neotetisin kuzey kolundan türemiş olduğu, sonucuna varılmıştır.
Ruhsat saha sınırları dahilinde Y: 259679, X: 4357694 koordinatları ve civarında açılan ocakta
ultrabazik kayaçların içerisinde ve onları yer yer keser vaziyette manyezit cevherleşmesi gözlenmiş. Bu
cevherleşmenin kalınlığını tespit etmek güç olmakla birlikte genel olarak 5-20 cm kalınlığında manyezit
gözlenmiştir. Karnabahar görünümlü olan manyezitlerde yer yer ağsal damarlar oluşmuştur. Yine Y:
259707, X: 4357809 koordinatı ve civarında açılan ocakta yapılan gözlemde 50-60 cm kalınlığında yanık
harzburjit ve serpantinler içerisinde manyezit cevherleşmesi gözlenmiştir. Y: 258017, X: 4357974
koordinatı ve civarında açılan yarmada kalınlıkları yer yer düzensiz fay dokanağında bulunan krom
cevherleşmesi gözlenmiştir. Manyezit elde edilecek olan kütle yaklaşık olarak: 752000 ton manyezit
olarak hesaplanmış. Bu kütleden %5 manyezit cevheri elde edilmektedir. Krom elde edilecek olan kütle
yaklaşık olarak 32000 ton krom olarak hesaplanmış. Ayrıca kıymet taktirine ilişkin mali hesaplarda
tünevan krom ve manyezit maliyeti ve satış fiyatları ise, bu ruhsat, mücavir sahalar ve Kütahya ilindeki
manyezit ve krom sahaları için Maden işleri Genel Müdürlüğüne verilmiş olan satış bilgi formları göz
önüne alınarak ortalama değerlerden tespit edilmiştir. Buna göre;
Tüvenan Manyezitin ortalama ocak başı güncel satış fiyatı: 62 TL/ton yerindeki değeri 6,2 TL/ton
Tüvenan Kromun ortalama ocak başı güncel satış fiyatı: 340 TL/ton yerindeki değeri 34 TL/ton
Manyezit İçin 752.000 x 0,05x 6,2 TL/ton= 233.120 TL
Krom İçin 32.000 x 0,2 x 34 TL/ton= 217.600 TL
Kıymeti: 450.720,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 17/06/2014 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü: 15/07/2014 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri: Ali Paşa Mah. A. Karaa Bulvarı Kütahya Belediyesi Kültür Sarayı 2. Kat Vip Salonu
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esat is.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Maden işletme ruhsat larının sat ışının 3213 sayılı Maden Kanununun 6. maddesinde belirtilen
şartlara haiz şahıs ve şirketlere yapılması gerektiğinden, bu hükümlere bağlı olarak ihaleye katılarak pey
sürmek isteyen kişi "maden hakkı iktisabına ehil olduğuna dair T.C. Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanlığı
Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden (MIGEM) alınmış belgenin sunulması şartıyla" ihaleye
katılabilecektir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2013/172 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur. 05/04/2014
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 26653- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL ASLİYE 5. HUKUK
MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU
ESAS NO: 2011/493
I. İLAN
MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, KAYYIM
arasında mahkememizde görülmekte olan Gaiplik ve Tescil davasında;
Türk Medeni Kanunun 33/2 maddesi gereğince ilgilisinin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay
içerisinde, gaip İrini Kupas'ın adreslerini bildirmedikleri ya da gaibi tanıyorlar ise gaibin adresini
veya kendilerini tespite yarayan bilgileri vermedikleri ya da gaip kişi bizzat Hakimliğimize
müracat etmediği taktirde;
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Bostan Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesinde bulunan 96 pafta, 781
ada, 7 parsel sayılı 65 m2 sahalı ev vasıflı taşınmaz'ın İRİNİ KUPAS'ın gaipliğine, iş bu hissenin
Hazine adına tesciline karar verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 18/02/2014
(Bas›n: 18878- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
GAİBE VE 3. ŞAHISLARA DUYURU
ESAS NO: 2012/9 Esas
19/02/2014
MALİYE HAZİNESİ ile EMİN OĞLU YUSUF KAYYIMI İSTANBUL DEFTERDARI arasında
mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Türk Medeni Kanununun 33/2 maddesi gereğince ilgilisinin; iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay
içerisinde, gaip Emin oğlu Yusuf'un adreslerini bildirmedikleri yada gaibi tanıyorlar ise gaibin
adresini veya kendilerini tespite yarayan bilgileri vermedikleri ya da gaip kişi bizzat
Hakimliğimize Müracaat etmediği takdirde;
İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hobyar mahallesinde bulunan 1134 ada, 66 parsel sayılı taşınmazın 1/2
hisseli taşınmazın Emin oğlu Yusuf’un Gaipliğine, iş bu hissenin Hazine adına tesciline karar
verileceği tüm ilgili kişilere ilanen duyurulur. 20/02/2014
(Bas›n: 18879- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
722 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content