close

Enter

Log in using OpenID

82459-82490-82422

embedDownload
T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU’NA
İZAFETEN ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/202 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara İli Yenimahalle İlçesi Ostim Mahallesi Uzay Çağı Caddesi 1234. Sokakta 130
kapı nolu Kargir Dükkan vasıflı işyerinin bulunduğu yere rastlayan imarın 17098 Ada, 14 parselini
teşkil eden 354,20-m2 yüzölçümünde arsa üzerine inşa edilmiş işyeri Bodrum + Zemin +
Asmakatlıdır. Bodrum katı lokal alandan ibaret olup, depo olarak kullanılmaktadır. Zemin katta
atölye alanı, ahşap bölmeli dinlenme alanı, ile yan cepheden dışardan girişli bir oda
bulunmaktadır. Zemin kattan asma kata demir konstrüksiyon merdiven ile çıkılmaktadır. Asma
katta 1 adet ofis, 1 Adet depo, hol ve wc-lavabo mahalleri bulunmaktadır. İşyerinin iç kapıları ve
dış pencereler demir doğramadır. Soba ile ısıtılmaktadır. İşyerinin net kullanım alanı bodrum katta
215-m2, zemin kat 194-m2, asma kat 49-m2 ve ilave asma kat 17-m2 olmak üzere toplam: 475-m2
olarak ölçülmüştür. Taşınmaz ve müştemilatı bu haliyle hissedarlar arasındaki ortaklığın
giderilmesi amacıyla satılarak paraya çevrilecektir. Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut
bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi: Ostim Mahallesi Uzay çağı Cad. 1234. Sok. No: 13 Y.Mahalle/ANK
Yüzölçümü: 354,20-m2
Arsa Payı: Tamamı
İmar Durumu: İmarlıdır.
Kıymeti: 550.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 17/02/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü: 20/03/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 Nolu mezat salonu Sıhhiye/Ankara
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/202 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 19/12/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 82459- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/512 Esas
30/10/2014
Konu: Gaiplik ilanı
Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Yozgat Defterdarlığı arasında mahkememizde
görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle; Yozgat ili Merkez
Eskipazar Mahallesi Kevenli aralığı 457 ada 3 parsel sayılı taşınmazda 1/16 hissesi
bulunan Mehmet eşi Havva'nın bütün araştırmalara rağmen bulunamadığı ve adresi
tespit edilemediğinden, Mehmet eşi Havva'nın hayat ve mematlarından bilgileri
olanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2014/512 Esas sayılı
dava dosyasına bildirmeleri, ilan süresi sonunda hiç bir hak sahibi çıkmadığı takdirde
TMK 32, 588 ve devamı maddeleri uyarınca Yozgat Merkez Eskipazar Mahallesi 457
ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1/16 oranında maliki olan Mehmet eşi Havva'nın
gaipliğine ve gaibin mirasının devlete geçeceğine karar verileceği T.M.K.nun 588 ve
33/2 maddeleri gereğince ilan olunur. 30/10/2014
(Bas›n: 82490- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ
MEMURLUĞU’NDAN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/15 SATIŞ
Satılmasına karar verilen t aşınmazın cinsi, niteliği, kıy met i, adedi, önemli
özellikleri:
Özellikleri: Taşınmaz tapunun İstanbul ili Esenyurt ilçesi Kıraç Atatürk mahallesi
591.sokağa kain, 1020 ada 4 no ile kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın tamamıdır.
Taşınmazın tamamı 9.000,00 M2 dir. Satışa konu taşınmaz %10-15 eğimli, engebeli
ve alt kısmı kazıldığından kademeli bir topoğrafik yapıya sahiptir. Sınırları belli
değildir. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmamaktadır. Zemini tabi
toprak ve bitki örtüsü ile kaplı haldedir. Parsel imar planında ara konumlu olup alt
ve üst kısmında olmak üzere 2 yola cephelidir. Parselin alt kısmı ticari imarlı olup bu
kısım 30 metrelik yola cephelidir. Alt kısım hariç planında görülen çevre imar yolları
mahallinde henüz oluşturulmamıştır. Taşınmaz konum olarak Beylikdüzü Beygah
halk pazar yerinin ve emka sitesinin kuzey tarafı olan yeşi hasbahçe konutlarının alt
kısmında,Osman Bakırcı ilkokulunun hemen batısında bulunmaktadır. Taşınmaz
D-100 Karayoluna ve metrobüse 1.5 km yürüme mesafesindedir. Yakın çevresinde
boş parseller alt kısmında da Esenyurt deresi bulunmaktadır. Sosyal alanlara kısmi
uzaklıkta olup toplu taşıma araçları ile ulaşıma yürüme mesafesindedir. Taşınmazın
bulunduğu bölge hızlı bir gelişim göstermektedir. Parsele 591. sokaktan
ulaşılmaktadır. Parselin alt kısmından yüksek gerilim hatları geçmektedir.
İmar Durumu: İstanbul ili Esenyurt ilçesi, Atatürk mahallesi 1020 ada 4 nolu parsel
İBB tarafından 11.02.2010 onay tarihli Esenyurt Kıraç 4.Etap 1/1000 ölçekli uygulama
imar planında Taks: 0.30, Emsal: 1.0, Hmax: 12.50 m yapılaşma şartı ile Ticaret+konut
alanında kalmaktadır. Konut alanlarından 360 m2’den küçük parsel teşekkül edilemez
ibaresi mevcuttur. (Ayrıntılar dosyada mevcuttur. )
Kıymeti: 9.900.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz hisseli olup malikler hisseleri oranındadır. Ayrıntılı
bilgi dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü: 27/01/2015 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü: 27/02/2015 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri: Büyükçekmece 2.İcra Müdürlüğü Büyükçekmece/İstanbul
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 201 4/15 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 11/12/2014
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e karşılık
(Bas›n: 82422- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2014/511 Esas
30/10/2014
Konu: Gaiplik ilanı
Davacı Maliye Hazinesi ile davalı Yozgat Defterdarlığı arasında mahkememizde
görülmekte olan Gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle; Yozgat ili Merkez Aşağı
Nohutlu Mahallesi Kevenli aralığı 9 pafta 250 ada 9 parsel sayılı taşınmazın sahipleri
Ethem eşi Şehriban ile Ethem oğlu Mehmet'in bütün araştırmalara rağmen
bulunamadığı ve adresleri tespit edilemediğinden, Ethem eşi Şehriban ile Ethem oğlu
Mehmet'in hayat ve mematlarından bilgileri olanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay
içinde mahkememizin 2014/511 Esas sayılı dava dosyasına bildirmeleri, ilan süresi
sonunda hiç bir hak sahibi çıkmadığı takdirde TMK 32, 588 ve devamı maddeleri
uyarınca Yozgat Merkez Aşağınohutlu Mahallesi 9 pafta 250 ada 9 parsel sayılı
taşınmaz maliklerinden: Ethem eşi Şehriban ile Ethem oğlu Mehmet'in gaipliğine ve
gaibin mirasının devlete geçeceğine karar verileceği T.M.K.nun 588 ve 33/2 maddeleri
(Bas›n: 82492- www.bik.gov.tr)
gereğince ilan olunur. 30/10/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
737 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content