close

Enter

Log in using OpenID

DENEY NO: 1

embedDownload
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
BMT209 - MANTIK DEVRELERĠ
T.C.
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ
TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
MANTIK DEVRELERĠ
LABORATUVAR DENEY FÖYÜ
1
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
BMT209 - MANTIK DEVRELERĠ
DENEY NO : 1
ÖĞRENCĠNĠN
DENEY ADI : TEMEL MANTIK KAPILARI VE DEVRE
UYGULAMALARI
DENEYĠN YAPILIġ TARĠHĠ
:
RAPOR TESLĠM TARĠHĠ
:
ADI
SOYADI
SINIFI
NUMARASI
:
:
:
:
AMAÇ:
Mantık Devreleri-I dersinde görmüş olduğumuz fonksiyonlardan “VE (AND) ”, “VEYA (OR)” fonksiyonlarının
incelenmesi, bunlarla ilgili örnek problem çözülmesi, ilgili eşdeğer elektrik devresinin çizilmesi, minterimleri (f) ve
maksterimleri (F) bulunarak doğruluk tablosunun oluşturulması.
TEORĠK BĠLGĠ:
“VE (AND) ” kapısı, girişlerine uygulanan mantıksal değerleri çarparak çıkışına aktarır. Her iki girişi de mantıksal
“1” olduğunda çıkışı mantıksal “1”; girişlerinden herhangi biri mantıksal “0” olduğunda çıkışı mantıksal “0” olur.
“VEYA (OR) ” kapısı, girişlerine uygulanan mantıksal değerleri toplayarak çıkışına aktarır. Her iki girişi de
mantıksal “0” olduğunda çıkışı mantıksal “0”; girişlerinden herhangi biri mantıksal “1” olduğunda çıkışı mantıksal “1”
olur.
2
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
BMT209 - MANTIK DEVRELERĠ
DENEY ADI:
DENEY NO: 1
TEMEL MANTIK KAPILARI VE
DEVRE UYGULAMALARI
KULLANILACAK DEVRE ELEMANLARI:
Elemanın Adı
Adet
Değeri
7408 (VE KAPISI)
2
7432 (VEYA KAPISI)
2
LED
5
DĠRENÇ
5
330Ω
DĠRENÇ
5
10KΩ
KULLANILACAK ARAÇLAR:
1. Güç Kaynağı (0 - 12V)
2. Breadboard
3. Bağlantı Kabloları
ENTEGRE ġEMALARI:
7408 Entegre Bağlantıları
7432 Entegre Bağlantıları
3
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ
BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ
DENEY NO: 1
BMT209 - MANTIK DEVRELERĠ
DENEY ADI:
TEMEL MANTIK KAPILARI VE
DEVRE UYGULAMALARI
UYGULAMA – 1 (VE KAPISI):
DEVRE ġEMASI:
DOĞRULUK TABLOSU
A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
F
UYGULAMA – 2 (VEYA KAPISI):
DEVRE ġEMASI:
DOĞRULUK TABLOSU
A
B
0
0
0
1
1
0
1
1
F
ĠġLEM BASAMAKLARI:
1. VE, VEYA, DEĞĠL, VE-DEĞĠL, VEYA-DEĞĠL kapılarını yukarıdaki devre şemalarına uygun olacak
şekilde bağlayınız.
2. Entegre besleme bağlantılarını yapınız.
3. Kapı girişlerine doğruluk tablosundaki değerleri sırayla uygulayarak, çıkışları tabloya kaydediniz. Çıkış
durumları hakkında yorum yapınız. (Yorumlar sonuç kısmına yazılacaktır.)
SONUÇ:
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
272 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content