close

Enter

Log in using OpenID

burayı tıklatınız… - Yabancı Diller Yüksekokulu

embedDownload
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ
YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI
(5 Nisan 2015 tarihli) YDS (YABANCI DĠL) SINAVINA HAZIRLIK KURSU
KURS GÜNLERĠ VE
SAATLERĠ
Pazar Günü
09.00 – 13.15 Arası (Günde
5 ders)
26 Ocak
2014 ve 8 ġubat 2015
tarihleri arasında dönem
arası nedeniyle ders
yapılmayacaktır.
BAġLANGIÇ
TARĠHĠ
09.11.2014
BĠTĠġ TARĠHĠ
29.03.2015
TOPLAM
DERS SÜRESĠ
95 DERS SAATĠ
(19 HAFTA)
KURS ÜCRETĠ
Kasım: 200 TL
Aralık: 200 TL
Ocak: 200 TL
ġubat: 160 TL
TOPLAM 760 TL
KAYIT YERĠ VE TARĠHĠ :
30/10/2014 (PerĢembe) tarihine kadar Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Birimi / Dokuz ÇeĢmeler
Kampüsü Buca/ĠZMĠR adresinde yapılacaktır.
DÜZEY BELĠRLEME
SINAVI YERĠ VE TARĠHĠ
31/10/2014 (Cuma) günü saat 14:00’da Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü dersliklerinde yapılacaktır.
KURSUN AMACI:
Katılımcıları 5 Nisan 2015 tarihli YDS sınavına hazırlamaktır.
KURSUN ĠÇERĠĞĠ:
Dil bilgisi konuları, Kelime türleri, anlamları ve kullanımları, Dil bilgisi
konularına ait paragraflar ve okuma parçaları, Dil bilgisi alıĢtırma ve
testleri, ÇıkmıĢ sınavların çözümleri, Özgün deneme sınavları
Yeterli sayıda baĢvuru olduğu takdirde sınıf açılacak, Sınıflar en az 10 kiĢilik olacaktır.
BANKA HESAP
NUMARASI
KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ
BELGELER:
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ:
Ödeme planında belirtilen her ayın en geç son iĢ gününe kadar T.Vakıflar Bankası
BALÇOVA ġUBESĠ NEZDĠNDE BULUNAN D.E.Ü.DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU BĠRĠMĠNĠN IBAN
NO:TR290001500158007299649448 NOLU HESABINA, ÖĞRENCĠNĠN; ADI, SOYADI
VE TC KĠMLĠK NUMARASI BELĠRTĠLEREK yapılacaktır.
Nüfus cüzdanı fotokopisi.
D.E.Ü Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü Dokuz ÇeĢmeler
Kampüsü
B BLOK Buca / ĠZMĠR
Akademik Koordinatör: Okt. Sevgin TURGUT KAHYAOĞLU 420 44
25 - 160
Ġdari Koordinatör: Faruk ZEYTUN Tel: 420 44 25 - 154
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content