close

Enter

Log in using OpenID

1 Türk Dili 1 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 1

embedDownload
DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ
2013- 2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ĠÇĠN ÖN KAYIT YAPAN ÖĞRENCĠ SAYILARI
VE AKADEMĠK TAKVĠM
SINIF DERSĠN ADI
1
1
1
1
1
1
1
1
Türk Dili
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
Seçimlik
Ġktisat
Anayasa Hukuku
Medeni Hukuk
Hukuk BaĢlangıcı
Yabancı Dil
10
29
47
10
SINIF DERSĠN ADI
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Avrupa Birliği Hukuku
Seçimlik
Borçlar Hukuku (Genel)
Ġnsan Hakları Hukuku
Ġdare Hukuku
Türk Hukuk Tarihi
Ceza Hukuku (Genel)
Maliye
Hukuk Sosyolojisi
Milletlerarası Hukuku
10
25
94
71
42
32
55
SINIF DERSĠN ADI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Medeni Usul Hukuku
EĢya Hukuku
Seçimlik
Kıymetli Evrak Hukuku
Vergi Hukuku
Ġdari Yargılama Hukuku
Borçlar Hukuku (Özel)
Ticari ĠĢletmeler ve Ortaklıklar Hukuku
Genel Devlet Teorisi
Ceza Hukuku (Özel)
46
74
46
19
42
61
124
108
SINIF DERSĠN ADI
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Sosyal Güvenlik Hukuku
Ceza Muhakemesi Hukuku
Adli Tıp
Ġcra-Ġflas Hukuku
Hukuk Felsefesi
Avukatlık ve Noterlik Hukuku
Milletlerarası Özel Hukuk
Miras Hukuku
Seçimlik
Ticaret Hukuku II (Deniz-Sigorta)
ĠĢ Hukuku
19
161
52
28
55
44
Sağlık hukuku 13
30
23
VAKIFBANK (ÜNĠVERSĠTEYE BAĞLI ġUBE) TR22 0001 5001 5800 7302 3353 10
NOLU IBAN HESABINA YAZ EĞĠTĠMĠ UYGULAMASI ÜCRETĠNĠ YATIRMA
VE KESĠN KAYIT YAPTIRMA TARĠHĠ:
07.07.2014 - 10.07.2014

KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN DEKONT ĠLE BERABER HUKUK
FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠNE MÜRACAAT ETMEK
GEREKMEKTEDĠR.

BĠR DERSĠN AÇILABĠLMESĠ ĠÇĠN EN AZ 10 KĠġĠNĠN KESĠN KAYIT
YAPTIRMASI GEREKMEKTEDĠR.

BĠR DERS ĠÇĠN ÖĞRENCĠNĠN ÖN KAYIT TALEBĠ OLMASINA
RAĞMEN, KESĠN KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠ SAYISI 10 KĠġĠDEN AZ
OLAN DERSLER AÇILMAZ VE ÖĞRENCĠNĠN YATIRMIġ OLDUĞU
ÜCRETĠ KENDĠSĠNE ĠADE EDĠLĠR.

DAHA ÖNCE AKADEMĠK TAKVĠMDE PLANLANAN 4 HAFTALIK
ZAMAN DĠLĠMĠNE SADECE 6 KREDĠ ALMA ĠMKANI VARDI.
ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN MAĞDURĠYETLERĠNĠN GĠDERĠLMESĠ
AMACIYLA ÜNĠVERSĠTEMĠZ SENATO KARARIYLA GEREKLĠ
DÜZELTMELER YAPILMIġ OLUP, ALINACAK KREDĠ SAYISI 12 YE
ÇIKARTILMIġTIR.

1 (BĠR) KREDĠ ÜCRETĠ 47.70 TL OLUP, ALINACAK KREDĠ SAYISI
KADAR YUKARIDAKĠ IBAN NUMARASINA ÜCRETĠN YATIRILMASI
GEREKMEKTEDĠR.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ AKADEMİK TAKVİMİ
AKADEMİK FAALİYET
Yaz öğretiminde açılacak derslerin belirlenmesi, ilgili
06.06.2014
kurullardan onaylanması ve ilan edilmesi
09 - 30.06.2014
Ön Kayıt
14.07.2014
Yaz Öğretimi Başlangıcı
05.09.2014
Yaz Öğretimi Bitişi
08.09.2014
Yaz Öğretimi Sınav Başlangıcı
14.09.2014
Yaz Öğretimi Sınav Bitişi
Eylül ayı içinde yapılmak üzere
Yaz Öğretimi Sonrası Tek Ders Sınavı
ilgili akademik birim yönetim
kurulunca belirlenecektir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
242 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content