close

Enter

Log in using OpenID

2013 konferans programı.FH11

embedDownload
ULUSLARARASI ROTARY 2440. BÖLGE KONFERANSI
01-04 MAYIS 2014 HÝLTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
Deðerli Dostlarýmýz,
Konferans süresince sizlerden tek ve önemli isteðimiz, yaka kartlarýnýzý sürekli
üzerinizde bulundurmanýzdýr. Kartlar bizlerin iletiþimi için kolaylýk saðlarken, otel
iþletmesinin sizlere sunacaðý hizmetlerde kolaylýk getirecektir.
Konferans programýmýz, otel iþletmesinin sunduðu hizmetlerden dolayý "ULTRA
HERÞEY DAHÝL" sistemi ile gerçekleþecektir. Yine de bu sisteme dahil olmayan
hizmetler bulunmaktadýr. Bu nedenle kullanacaðýnýz hizmetlerin ekstra pozisyonu
için gerekli bilgiler DOSYALARINIZIN içindedir.
Oturumlarýn zamanýnda baþlamasý ve bitirilmesi önemlidir. Bu yýl programýmýz öðle
yemeði ile sonlanacaktýr. Bu sayede sizler daha fazla dinlenme ve otelin sunduðu
hizmetlerden faydalanma fýrsatý bulacaksýnýz. Ancak bu durum oturumlarýn zamanýnda
baþlamasý ile mümkün olacaktýr. Bu nedenle lütfen oturumlarýn baþlama saatinden
5 dakika önce yerlerinizi alýnýz ve cep telefonlarýnýzý kapalý veya sessizde olmasýna
dikkat ediniz.
Gala Gecesi davetiyelerinizi yanýnýzda bulundurmanýzý önemle rica ederiz. Gala Gecesi
0-12 yaþ arasý çocuklarýmýz için balo salonunda yer ayrýlmayacak olup, onlar için
Çocuk Kulübü kullanýmýný belirtmek isteriz.
Sizlerden en önemli ricamýz, 04 Mayýs 2014 Pazar günü konferansýmýzýn tamamlandýðý
son gün, odalarýnýzýn saat 12:00 ye kadar boþaltýlmasýdýr. Kulübümüz ulaþýmla ve
Havaalaný transferleri ile ilgili olarak beklemeniz gereken saatlerde sizlere yardýmcý
olacaktýr.
Konferans süresince, program ve istekleriniz ile ilgili olarak lobide bulunan Gündoðdu
Rotary Kulübü masasý sürekli hizmet verecektir. Bunun dýþýnda acil konularda
ulaþabileceðiniz telefon numaralarý aþaðýdadýr.
Hande Arslanalp
Nejat Tezol
Selman Uysal
Banu Þahinoðlu
Konf.Org.Kom.Bþk.
Konf.Org.Kom.Sek.
Konf.Org. Kom. Saymaný
Gündoðdu RK Bþk.
0532
0532
0532
0532
413
281
743
363
45
27
96
16
56
26
76
19
Konferans süresince, yakýnlarýnýzýn sizlere ulaþabilmesi için verebileceðiniz otele ait
telefonlar;
Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa Tel: 0252 311 01 50 Fax: 0252 311 02 07
Konferans süresince her türlü saðlýk probleminiz için otelde sürekli bir saðlýk personeli
bulunmakta, acil durumlarda anlaþmalý hastane ambulansýnýn otele intikali en geç
3 dakika sürmektedir.
ULUSLARARASI ROTARY 2440. BÖLGE KONFERANSI
01-04 MAYIS 2014 HÝLTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
ULUSLARARASI BAÞKANIN MESAJI
Deðerli Rotaryenler ve Misafirler,
Jetta ve ben, 2013-14 Bölge Konferansýna katýlan
herkese en samimi selamlarýmýzý gönderiyoruz.
Rotaryen olarak pek çok bölge konferansýna
katýlmanýn zevkini yaþadýk ve bu konferansta da
sizlerle olmayý arzu ediyorduk; ancak bu mümkün
olamadý. Þuna eminiz ki, sizler Rotary bilgileri,
eðlence ve dostukla dolu bir programýn tadýna
varacaksýnýz ve umuyoruz ki bu konferans sizler
için ilham kaynaðý ve ödüllendirici olacaktýr.
Konuþmacýlarý, ki buna benim temsilcim de
dahildir, dinlerken ve konferans için planlanmýþ
çeþitli aktivitelere katýlýr iken, sizden bir Rotaryen
olmanýn ve Rotary Ailesinin bir parçasý olmanýn ödül ve fýrsatlarýný düþünmenizi
istiyorum. Rotary için duyduðunuz coþkuyu baþkalarý ile paylaþmak, Rotary üyeliðinin
büyümesi ve güçlenmesi için gerçek anahtardýr.
Rotary, çok uzun bir süre için iyi korunmuþ bir sýr idi. Þimdi, Rotary'nin harika
fýrsatlarýný baþkalarý ile paylaþmamýzýn zamanýdýr. Bir arkadaþýnýza bu konferanstaki
herhangi bir deneyiminizi ve kulübünüzün ve bölgenizin bir sene boyunca neler
yaptýðýný anlatýn. Yine bir arkadaþýnýzý herhangi bir toplantýnýza veya özel bir aktivitenize
davet edin. Rotary ile Yaþamlarý Deðiþtirmek için ne güzel bir yol!
Rotary'e daha fazla hizmet ettikçe aldýðýmýz mükafatlar da büyüyor. Rotary yolculuðum
boyunca öðrendim ki, Rotary'e hizmet ettikçe en çok deðiþen yaþam benimki idi.
Jetta ve ben Rotary'nin güzel haberlerini paylaþmak ve Rotary'e aktif þekilde hizmet
etmek için bize katýlmanýzý rica ediyoruz.
Baþarýlý bir bölge konferansý için en iyi dileklerimizle.
Sevgilerimle,
Ron D.Burton
Uluslararasý Rotary Baþkaný, 2013-2014
ULUSLARARASI ROTARY 2440. BÖLGE KONFERANSI
01-04 MAYIS 2014 HÝLTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
UR BAÞKAN TEMSÝLCÝSÝNÝN ÖZGEÇMÝÞÝ
GDG Avner Fuchs ve eþi Adi / UR Baþkan Temsilcisi
- 2440.Bölge Konferansý 2014
Avner, 1990 yýlýnda Gedera Rotary Kulübünde kurucu
üye ve kurucu baþkanýdýr. 2005-06 döneminde
2490.Bölge - Ýsrail Bölge Guvernörü olarak hizmet
etmiþtir.
2013 Jerusalem (Kudüs) Rotary Enstitüsü komite
baþkanlýðýný, bölgesinde Su ve Hijyen Komitesi ile
Ülkelerarasý Komite Baþkanlýðý yapmýþtýr.
Halen ikamet ettiði Gedera'da Geriatri Enstitüsü sahibi ve iþleticisidir. Eþi Adi, Aile Hekimi olup,
Havacýlýkla ilgili Týp diplomasý da sahibidir. Ayný zamanda Cessna uçak pilotluðu yapmakta, iyi bir
kayakçý, baþarýlý bir kemancý ve orkestra üyesidir.
Fuchs çifti, klasik müzik tutkunudur, Ýsrail Filarmoni Orkestrasý düzenli izleyicisidir. Çiftin 3 çocuðu
olup, evli iki kýzlarýndan 3 torunlarý vardýr.
DÖNEM BAÞKANININ MESAJI
Deðerli Rotary Ailem,
2013-14 Rotary Döneminde sloganýmýz “Rotary ile Yaþamlarý
Deðiþtirin” di. Bu yýl yaptýðýmýz hizmet projelerinden keyif alacaðýnýzý
ve çevremize gösterdiðiniz duyarlýlýkla yaþamlarý deðiþtireceðinizi hayal
ediyorduk. Hayallerimizi gerçekleþtirdik. Ne mutlu hepimize.
Rotary’de yeni þeyler söylemenin, yeni yaklaþýmlar sergilemenin çok
önem taþýdýðýný düþünüyordum. Sizler de bu düþüncemi paylaþtýnýz.
Hepinize teþekkür ederiz.
Bu yýl dönem projelerimizi altý ana baþlýk altýnda toplamýþtýk.
Rotary’i Ekonomik kýlmak, Saðlýk Þenliði, Rotary Ormaný, Okuma-Yazma, Afet Barýnak Paketi Lojistik
Merkezi ve bütün bunlarý toplumumuza anlatabilmek için özenli Türkçe kullanýmý. Temel hedefimiz
bu projelerin önemli bir kýsmýnýn Rotary Toplum Birliklerine mal edilmesiydi. Bunu büyük ölçüde
baþardýk. Elinize, gönlünüze saðlýk.
Saðlýklý,Rotary projeleri ile dolu günlerde hep iyilik ve güzelliklerle buluþmak ümidi ile.
Sevgi ve Saygýlarýmla
Esat Kardýçalý
Uluslararasý Rotary 2440. Bölge Baþkaný, 2013-14
ULUSLARARASI ROTARY 2440. BÖLGE KONFERANSI
01-04 MAYIS 2014 HÝLTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
1 Mayýs Perþembe
14:00 - 17:00 Otele Giriþler
17:00 - 19:15 1.Gün Açýlýþ Oturumu
GRAND PHASELIS
Açýlýþ
Murat Balcý / Þengül Kavasoðlu
Saygý Duruþu / Israil ve ABD Ulusal Marþlarý
Gündoðdu RK Bþk.
Banu Þahinoðlu
Org.Kom.Baþkaný
Hande Arslanalp
Konuklarýn Takdimi
Murat Balcý / Þengül Kavasoðlu
Bayrak Töreni
Murat Balcý / Þengül Kavasoðlu
Konferansýmýz
GDG Sezai Moral
UR Baþkanýnýn Mesajý
GDG Sezai Moral
Müzikle Hoþgeldiniz
Soprano : Selmin Günöz
Rotary Korosu
Piyano : Ýclal Kardýçalý
Açýlýþ Konuþmalarý
Esat & Ýclal Kardýçalý
2440. Bölge Fed. Bþk.
Haluk & Þebnem Ulusoy
2420. Bölge Fed. Bþk.
Gürkan & Rana Olguntürk
2430.Bölge Fed. Bþk.
Gelecek Dönem
Müfit & Sema Ülke
Federasyon Baþkanlarý 2420. Bölge Fed. Bþk.
Korhan & Aylin Atilla
2430. Bölge Fed. Bþk.
Mecit & Oya Ýsce
2440. Bölge Fed. Bþk.
Federasyon Bþk. Adaylarý Reha Akýn & Sedef Bahçecioðlu
2440. Bölge Fed. Bþk.
Adayý 2015-16
Ýsmail & Cemile Rodoplu
2440. Bölge Fed. Bþk.
Adayý 2016-17
UR Baþkan Temsilcisi
PDG Avner Fuchs
19:15 - 19:30 Kapanýþ ve Duyurular
Hande Arslanalp / Org.Kom.Bþk.
19:30 - 20:00 2013-2014 Dönem Hizmet Sergisi-Tayfur Yaðcý Resim Sergisi
FUAYE ALANI
Açýlýþý ve Hoþgeldiniz Kokteyli
20:00 - 21:30 Akþam Yemeði
ANA RESTORAN
21:30 - 23:30 Tiyatro Aþk ve Komedi / Nilgün Belgün
ANFÝTÝYATRO
ULUSLARARASI ROTARY 2440. BÖLGE KONFERANSI
01-04 MAYIS 2014 HÝLTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
2 Mayýs 2014 Cuma
PASHA
08:00 - 08:45 Büyük Baðýþçýlar, Paul Harris Dostlarý ve
Benefaktörler Kahvaltýsý
GRAND PHASELIS
08:45 - 08:55 Salona Yerleþim
08:55 - 09:00 Toplantý Açýlýþý
Hande Arslanalp Org.Kom.Bþk.
09:00 - 10:30 2.Gün 1.Oturum
Murat Balcý/Þengül Kavasoðlu
Rotaractlarýmýz
Banu Baysak - Rana Kesken
Interactlarýmýz
Latif Gökçe
RYLA
Hülya Köseleci
Toplum Liderleri Geliyor
Huriye Serter
Rotary Dostluk Deðiþim
Salih Menteþe
Rotary Toplum Birlikleri
Hüseyin Sezersan
Toplum Hizmetleri Projeleri
Iþýl Niþli
Okuma Yazma
Gökhan Görçiz
Saðlýk Þenliði
Dr.Cüneyt Tuðrul-Fatih Akçiçek
Üyelik ve Büyüme
Aslý Musal
Meslek Hizmetleri
Mazhar Ýzmiroðlu
Eþlere Teþekkür/Rotary Aný Kitabý Ýclal Kardýçalý
Halkla Ýliþkiler
Nedim Atilla
Sosyal Medya
Serkan Ceylan
Gençlik Deðiþim
Gökþin Akçalý
FUAYE
10:30 - 10:50 Dostluk ve Kahve Arasý
Murat Balcý/Þengül Kavasoðlu
10:50 - 11:50 2.Gün 2.Oturum
UR Baþkan Temsilcisi
PDG Avner Fuchs
Rotary Vakfý
Selim Yegen
Afet Barýnak Paketi Lojistik Merkezi Erhan Gökdað
Hobi Gruplarý
Sinan Akýn
Müzikli Dakikalar
Selmin Günöz & Ýclal Kardýçalý
11:50 - 12:30 Yeni Teknoloji Trendleri ve Kitlesel Fonlama / Savaþ Ünsal
12:30 - 12:40 Asamble Sunumu
Nilüfer Rotary Kulübü
12:40 - 12:50 Konferans Sunumu
Güzelyalý Rotary Kulübü
12:50 - 12:55 Kapanýþ ve Duyurular
Hande Arslanalp Org.Kom.Bþk.
13:00 - 14:30 Öðle Yemeði
ULUSLARARASI ROTARY 2440. BÖLGE KONFERANSI
01-04 MAYIS 2014 HÝLTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
2 Mayýs 2014 Cuma
15.00 - 17.00
15.00 - 16.00
15.00 - 17.00
16:00 - 17:00
16.00 - 17.00
20:00 - 21.30
21.30 - 22.00
22:00 - 24:00
Eþler Faaliyetleri
Cupcake süsleme
ANA RESTORAN
Tavla Þampiyonasý
MEETÝNG ROOM 1
Zumba Dansý
MEETÝNG ROOM 2
Dermokozmetik sunum
MEETÝNG ROOM 3
Akþam Yemeði
ANA RESTORAN
Gençlik Deðiþim Öðrencileri Gösterisi
ANFÝTÝYATRO
HAVUZ BAÞI
Havuz Baþý Partisi (OLDIES BUT GOLDIES)
3 Mayýs 2014 Cumartesi
08:45 - 08:55 Salona Yerleþim
GRAND PHASELIS
08:55 - 09:00 Toplantý Açýlýþý
Hande Arslanalp/Org.Kom. Bþk.
09:00 -11:00 3.Gün 1. Oturum
Murat Balcý / Þengül Kavasoðlu
Bölge Baþkan Yardýmcýsý
Esat Kardýçalý / Ýclal Kardýçalý
ve Baþkanlar Aný Plaket Töreni
11:00 - 11:30 Feng Shui ''Pozitif Enerjiyi Yakalayýn'' / Ferda Ünsal
FUAYE
11:30 - 11:50 Dostluk ve Kahve Arasý
11:50 - 13:30 Bölge Baþkaný, Bölge Hizmet ve Bölge Üstün Hizmet Ödüllerý
Murat Balcý / Þengül Kavasoðlu
Esat Kardýçalý / Ýclal Kardýçalý
UR Baþkan Temsilcisi
PDG Avner Fuchs
Bir Dönem Böyle Geçti
Esat & Ýclal Kardýçalý
Gündoðdu Rotary Kapanýþ Dansý
Kapanýþ ve Duyurular
Hande Arslanalp/Org.Kom. Bþk.
13:30 - 15:30 Öðle Yemeði
ANA RESTORAN
20:30 - 24:00 Gala Yemeði (Blue Note Orkestrasý)
GRAND PHASELIS
4 Mayýs 2014 Pazar
08:00 - 12:00 Kahvaltý ve Otelden Ayrýlýþ
ULUSLARARASI ROTARY 2440. BÖLGE KONFERANSI
01-04 MAYIS 2014 HÝLTON BODRUM TÜRKBÜKÜ RESORT & SPA
SPONSORLARIMIZ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
853 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content