close

Enter

Log in using OpenID

09 Temmuz 2014 Çarşamba - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Hitit’e yeni bir
merkez daha
‘Yetim Gülerse
Dünya Güler’
Hitit Üniversitesi bünyesinde
Deneysel Tüketici Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi kuruldu.
* HABERÝ 2’DE
Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut Özsoy, Hüseyin Ünlü, Mahmut Aþýkoðlu ve Cengiz Kýlýnç farklý illere atandý.
Milli Eðitim Þube Müdürleri deðiþti
* HABERÝ 10’DA
* HABERÝ 5’DE
Dünya Yetimler Günü
etkinliði düzenlenecek.
Ethem Erkoç’tan
Atýf Hoca kitabý
ÇORUM
9 TEMMUZ 2014 ÇARÞAMBA
ÝHH'nýn
teklifiyle Ýslam
Ýþbirliði
Teþkilatý ÝÝT,
her yýl
Ramazan
ayýnýn 15.
gününü Ýslam
aleminde
Dünya Yetimler
Günü Olarak ilan
etti.
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Ethem Erkoç
Eðitimci Yazar Ethem Erkoç, yaþadýðý
dönemin en büyük alimlerinden olan ve
dönemin Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan
haksýz bir yargýlama neticesinde idam
edilen Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný
* HABERÝ 14’DE
kitaplaþtýrdý.
Hekimlerin sorunlarý Kafkas’ta
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak ile Yönetim Kurulu ve
merkez delege üyelerinden oluþan
heyet, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
Agah Kafkas’ý makamýnda ziyaret
etti.
Dodurga-Osmancýk Ýlçe Baðlantý Grup Yolu'nda asfalt baþladý.
Dodurga-Osmancýk
yolu asfaltlanýyor
* HABERÝ 3’DE
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile yönetim kurulu Agah Kafkas’ý ziyaret etti.
Sanayi Sitesi yönetimi TSO Yönetim Kurulu
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti.
Sanayi Sitesi
TSO'dan
destek istedi
Sanayi Sitesi Yapý
Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu
Üyeleri ile birlikte TSO Yönetim
Kurulu Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal'ý ziyaret etti.
* HABERÝ 9’DA
‘Nerde o eski Ramazanlar’
Hakimiyet’te
Yazar Mustafa Özçatalbaþ’ýn
Çorum’da eski
Ramazan’larý anlatan yazý dizisi
Hakimiyet Ramazan sayfasýnda.
‘Þu Bizim
Çorum-Devane
Hatýralarý’ isimli
kitabý ile Ço- Mustafa Özçatalbaþ
rum’un geçmiþini
mizahi üslupla gözler önüne seren, sýcak ve samimi üslubu ile okuyucudan
büyük ilgi gören Yazar Mustafa Özçatalbaþ, yine keyifli bir yazý dizisine imza atýyor. “Nerde O Eski Ramazanlar’
baþlýklý yazý dizisi ile Çorum’da eski
Ramazanlarý anlatacak olan Özçatalbaþ’ýn yazýlarý bugünden itibaren Hakimiyet Ramazan Sayfasý’nda.
Düvenci’nin
sorunlarý için giriþim
AK Parti
Çorum
Milletvekili
ve
TBMM
Ýdare
Amiri
Salim
Uslu,
Düvenci
Beldesi’ni
ziyaret etti.
* HABERÝ
12’DE
Þaziye Kýdýkoðlu’na bronz madalyasý teslim edil-
Ýlk madalyalý kan baðýþçýsý
Çorum’da düzenli olarak kan
baðýþýnda bulunan bir ev hanýmý
Kýzýlay tarafýndan bronz
madalya ile ödüllendirildi.
* HABERÝ 6’DA
Düvenci’nin genel sorunlarý hakkýnda bilgi alýndý.
CHP seçim startýný
Aþdaðul'dan verdi
CHP Ýl
Baþkaný
Cengiz
Atlas, 10
Aðustos'ta
yapýlacak
olan
cumhurbaþkanlýðý ilk tur
seçim startýný
Aþdaðul'u
ziyaret ederek
verdi.
* HABERÝ
9’DA
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan
Dodurga-Osmancýk Ýlçe
Baðlantý Grup Yolu'nda
Karayollarý standartlarýna göre
iyileþtirme amaçlý baþlatýlan
çalýþmalarda son aþamaya
gelinerek, asfaltlama iþlemine
geçildi.
* HABERÝ 3’DE
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar.
Traktör kazalarýna
kampanyalý tedbir
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB)
Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2013
yýlýnda 5 bakanlýk, TZOB ve bir þirketin
iþbirliðiyle "Güvenli Traktör Kullanýmý
Projesi" hazýrlandýðýný, eðitimlerin
Konya ve Manisa'dan sonra
Balýkesir'in Gönen Ýlçesinde Gönen
Ziraat Odasýnýn katkýlarýyla gerçekleþtirildiðini bildirerek, "Proje
kapsamýnda verilecek eðitimlerle ülke
genelinde 10 bin çiftçiye ulaþýlmak
isteniyordu, ikiye katlanarak 23 bin
678 çiftçiye eðitim verildi" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Aþdaðul’da seçim startýný verdi.
* HABERÝ 6’DA
2
Hitit’e yeni bir
merkez daha
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
Mustafa Demirer
Hitit Üniversitesi
bünyesinde Deneysel
Tüketici Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi
kuruldu.
Üniversite
yönetiminin Deneysel
Tüketici Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi
teklifi Yükseköðretim
Yürütme Kurulu
toplantýsýnda
incelenerek uygun
görüldü.
Deneysel Tüketici
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi hakkýnda...
Hitit Üniversitesi
Deneysel Tüketici
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (HÜTAM),
Türkiye’de üniversite
bünyesinde tüketici
araþtýrmalarýnda
nörogörüntüleme
teknikleri kullanýlarak
deneysel araþtýrmalar
yapan ilk ve tek merkez
olma özelliði
taþýmaktadýr. Merkezin
amacý, tüketicilerin satýn
alma kararlarýný neden
ve nasýl verdiklerinin,
satýn alma kararlarýný
etkileyen faktörlerin
nörobilim yardýmýyla
belirlenmesidir.
Nörobilim, nöroloji ve
psikolojinin araþtýma
yöntemlerini kapsar.
Dolayýsýyla
nöropazarlama,
tüketicilerin
beyinlerindeki karar
verme noktalarýnýn
belirlenmesinde
nörobilim ve
nörogörüntüleme
tekniklerinin
kullanýlýlarak deneysel
araþtýrmalar
yapýlmasýna olanak
saðlar.
HÜTAM’ýn
faaliyetleri arasýnda
nörobilim, nöroloji,
psikoloji, pazarlama,
ekonomi ve maliye gibi
disiplinlerarasý
ulaþtý
Üniversitede merkez sayýsý 11’e yükseldi.
Üniversitenin teklifi YÖK
toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü.
bilimdallarýnýn
çerçevesinde talepte
yardýmýyla deneysel
bulunan iþletmelere
tüketici araþtýrmalarý
danýþmanlýk hizmeti
yapmanýn yanýsýra,
saðlayacaktýr. Merkez,
deneysel tüketici
deneysel tüketici
araþtýrmalarýnda
araþtýrmalarý konusunda
kullanýlan
ulusal ve uluslararasý
nörogörüntüleme
alandaki benzer
teknikleri ve
merkezlerle iþbirliði
teknolojileri hakkýnda iþ
yaparak ortak
dünyasý ve
çalýþmalarda
araþtýrmacýlara yönelik
bulunacaktýr. HÜTAM,
bilgi ve eðitim
ülkemizdeki kamu ve
seminerleri düzenlemek
özel sektör
de bulunmaktadýr.
üniversiteleri ile
Ayrýca HÜTAM’ýn
nörobilim, nöroloji,
çalýþmalarý kapsamýnda
psikoloji, nöroekonomi,
deneysel araþtýrma
nöromaliye ve
yöntemleri konusunda
nöropazarlama
ulusal ve uluslararasý
konularýnda bilgi
düzeyde uygulanabilir
alýþveriþinde bulunmayý
projeler üretilerek
ve ortak projeler
bilimsel veri toplanmasý
geliþtirmeyi de
planlanmaktadýr.
planlamaktadýr.
HÜTAM üniversiteMerkez sayýsý 11’e
sanayi iþbirliði
2011 yýlýnda 3 olan
merkez sayýsý yeni
merkezle birlikte 11’e
ulaþtý. Üniversite
bünyesinde faaliyet
gösteren merkezler
þöyle;
Hitit Üniversitesi
Deneysel Tüketici
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (06.07.2014)
Hitit Üniversitesi
Gýda Güvenliði,
Tarýmsal Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi
(05.05.2014)
Hitit Üniversitesi
Alternatif Enerji
Sistemleri ve
Biyomedikal Uygulama
ve Araþtýrma Merkezi
(26.09.2013)
Hitit Üniversitesi
Kadýn ve Aile Sorunlarý
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (17.09.2013)
Hitit Üniversitesi
Uzaktan Eðitim
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (18.06.2013)
Hitit Üniversitesi
Su Ürünleri ve Su
Sporlarý Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi
(04.06.2013)
Hitit Üniversitesi
Karadeniz Arkeolojisini
Araþtýrma, Uygulama
ve Araþtýrma Merkezi
(18.07.2012)
Hitit Üniversitesi
Bilimsel Teknik
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (17.10.2011)
Hitit Üniversitesi
Hitit Uygarlýðý
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (06.02.2011)
Hitit Üniversitesi
Sürekli Eðitim
Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi (15.12.2009)
Hitit Üniversitesi
Hacý Bektaþ Velî
Araþtýrma ve Uygulama
Merkezi (30.04.2008)
Hane halkýnda harcama
Hanede çalýþan fert sayýsý
harcama kalýplarýný etkiliyor.
TÜÝK verilerine göre, 2012
Hanehalký Bütçe Araþtýrmasý
sonuçlarýna göre hanehalkýndaki
çalýþan fert sayýsýna göre
hanelerin harcama paylarýnýn
deðiþtiði görülüyor.
Hanelerin %6,9'unu tek
kiþilik haneler, %19,5'ini iki
kiþilik, % 23,6'sýný üç kiþilik ve
%25,2'sini ise dört kiþilik haneler
oluþturuyor. Hanelerin %24,9'u
da beþ ve daha fazla
büyüklükteki haneler.
Çalýþan ferdi olmayan hane
oraný %17,2. Buna karþýlýk
sadece bir ferdin çalýþtýðý hane
oraný %43,7 ve iki ferdin çalýþtýðý
hane oraný %28,6. En az beþ
ferdin çalýþtýðý hanelerin tüm
haneler içindeki oraný ise %1'in
altýnda. Tek kiþilik hanelerde
çalýþan fert oraný %37. Beþ ve
daha fazla kiþiden oluþan
hanelerin %5,4'ünde çalýþan fert
bulunuyor.
Çalýþan fert sayýsýna göre
harcamalarýn daðýlýmý
Gýda ve alkolsüz içeceklere
%25,1 oranýyla en yüksek payý
ayýran haneler, beþ ve daha fazla
çalýþan ferdin bulunduðu haneler
iken; gýda harcamasý payý en
düþük olan grup %17,7 oranýyla
iki ferdin çalýþtýðý haneler.
Çalýþaný olmayan haneler,
konut harcamalarýna %34,7
oranýnda pay ayýrýrken; beþ ve
daha fazla ferdin çalýþtýðý
hanelerde bu oran %14,8.
Çalýþaný olmayan hanelerde
toplam harcama içindeki
ulaþtýrma harcamalarýnýn payý
%10,4 iken, beþ ve daha fazla
ferdi çalýþanlarýn payý %20,5
olmuþ.
Eðlence ve kültür harcamasý
payý en yüksek olan haneler, iki
ferdi çalýþanlar iken; en düþük
olan grup, beþ ve daha fazla ferdi
çalýþanlar. Haber Merkezi
ÝFTAR’DA
AÇIÐIZ
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Din görevlisi adaylarý için özel eðitim
Ensar Vakfý’ndan Yeterlilik
Sýnavý’na Hazýrlýk Kursu
Erol Taþkan
Ensar Vakfý Çorum Þubesi, din görevlisi ve
Kur'an Kursu öðretmeni olmak isteyen adaylara Hazýrlýk Kursu düzenledi.
Ýmam Hatip Lisesi Kýzlar Bölümü'nde sürdürülen yeterlilik kurslarýna yoðun ilgi var. Yaklaþýk
150 kursiyerin katýldýðý derslerde, Kur'an, Hadis, Fýkýh, Kelam, Tefsir, Dinler Tarihi, Akaid gibi meslek
derslerinin yanýsýra, KPSS'ye yönelik olarak Türkçe,
Tarih, Ýnkýlap Tarihi gibi dersler de okutuluyor.
Ensar Vakfý Yönetim Kurulu Üyesi Dilaver
Çelik'in koordinatörlüðünde devam eden hazýrlýk
kursu, 30 Aðustos tarihinde son bulacak.
Din görevlisi ve Kur'an Kursu öðretmeni olmak için hazýrlanan adaylar, düzenlenen hazýrlýk
kursunun kendileri için çok önemli bir fýrsat olduðunu belirterek, Ensar Vakfý'na konuya gösterdiði ilgi
ve hassasiyeti için teþekkür ettiler.
Sanayi üretimi azaldý
TÜÝK Mayýs ayý Sanayi
Üretim Endeksi’ni açýkladý.
Mevsim ve takvim
etkisinden arýndýrýlmýþ
sanayi üretimi bir önceki
aya göre %1,0 azaldý
Sanayinin alt sektörleri
(2010=100 temel yýllý)
incelendiðinde; 2014 yýlý
Mayýs ayýnda bir önceki aya
göre madencilik ve
taþocakçýlýðý sektörü
endeksi %2,6, imalat sanayi
sektörü endeksi %1,0
azaldý; elektrik, gaz, buhar
ve iklimlendirme üretimi ve
daðýtýmý sektörü endeksi ise
ayný kaldý.
Takvim etkisinden
arýndýrýlmýþ sanayi üretimi
bir önceki yýlýn ayný ayýna
göre %3,3 arttý
Sanayinin alt sektörleri
(2010=100 temel yýllý)
incelendiðinde; 2014 yýlý
Mayýs ayýnda bir önceki
yýlýn ayný ayýna göre
madencilik ve taþocakçýlýðý
sektörü endeksi %8,7,
imalat sanayi sektörü
endeksi %2,7 ve elektrik,
gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve daðýtýmý sektörü
endeksi ise %5,4 arttý.
Mevsim ve takvim
etkisinden arýndýrýlmýþ ana
sanayi gruplarýnda en
yüksek düþüþ sermaye malý
imalatýnda gerçekleþti
Ana Sanayi Gruplarý
(MIGs) sýnýflamasýna göre,
2014 yýlý Mayýs ayýnda bir
önceki aya göre en yüksek
düþüþ %5,7 ile sermaye
malý imalatýnda gerçekleþti.
Mevsim ve takvim
etkisinden arýndýrýlmýþ
imalat sanayiinde en yüksek
düþüþ diðer ulaþým araçlarý
imalatýnda gerçekleþti
Ýmalat sanayi alt
sektörleri incelendiðinde,
2014 yýlý Mayýs ayýnda bir
önceki aya göre en yüksek
düþüþ %21,2 ile diðer
ulaþým araçlarý imalatýnda
gerçekleþti. Bu düþüþü,
%13,3 ile makine ve
ekipmanlarýn kurulumu ve
onarýmý, %8,2 ile kayýtlý
medyanýn basýlmasý ve
çoðaltýlmasý takip etti.
Mevsim ve takvim
etkisinden arýndýrýlmýþ
imalat sanayiinde en yüksek
artýþ tütün ürünleri
imalatýnda gerçekleþti
Ýmalat sanayi alt
sektörleri incelendiðinde,
2014 yýlý Mayýs ayýnda bir
önceki aya göre en yüksek
artýþ %9,8 ile tütün ürünleri
imalatýnda gerçekleþti. Bu
artýþý, %4,9 ile fabrikasyon
metal ürünleri
imalatý(makine ve teçhizat
hariç), %3,3 ile ana metal
sanayii takip etti.
Haber Merkezi
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Dodurga-Osmancýk
yolu asfaltlanýyor
Ýl Özel Ýdaresi
tarafýndan DodurgaOsmancýk Ýlçe Baðlantý
Grup Yolu'nda
Karayollarý
standartlarýna göre
iyileþtirme amaçlý
baþlatýlan çalýþmalarda
son aþamaya gelinerek,
asfaltlama iþlemine
geçildi.
Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Ömer
Arslan, çalýþmalarla
ilgili olarak DodurgaOsmancýk Ýlçe Baðlantý
Grup Yolu'nda
incelemede bulunarak,
Ýl Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri
Müdürü Recep
Çýplak'tan bilgi aldý.
Bu kapsamda
geçtiðimiz Þubat
ayýnda baþlatýlan
çalýþma kapsamýnda
grup yolunda
iyileþtirme
gerçekleþtirildi.
Yaklaþýk 35 bin
metrelik yol zemini ile
kenarlarýnda kazý
çalýþmasý ve yine
yaklaþýk 20 bin
metreküp dolgu
yapýldý. Yol
güzergâhýna 5 tane
kutu menfez ve 15
farklý noktaya HDPE
Boru konuldu.
Çalýþmalarla trafik
akýþý rahatlatýldý ve
görüþ mesafesi
Karayollarý
standartlarýna uygun
hâle getirildi. Altyapý
çalýþmalarý
tamamlandýktan sonra
ise geniþliði 6 metre
olan yolda asfaltlama
iþlemine baþlanýldý.
1.Kat Asfaltta
13,650 metre ve 2. Kat
Asfaltta 2,50 metre
olmak üzere toplam 16,
150 metre asfaltlama
çalýþmasýnýn 11
Temmuz 2014 Cuma
günü tamamlanmasý
planlanýyor.
Dodurga-Osmancýk Ýlçe Baðlantý Grup Yolu'nda asfalt baþladý.
Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, çalýþmalarý yerinde inceledi.
Asfalt çalýþmasý Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlýyor.
Çalýþmalarla trafik akýþý rahatlatýldý ve görüþ
mesafesi Karayollarý standartlarýna uygun hâle getirildi.
(Haber Merkezi)
En fazla
kazandýran
yatýrým araçlarý
Tabipler Kafkas’ýn
makamýnda
Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak ile yönetim kurulu Agah Kafkas’ý ziyaret etti.
Enise Aðbal
Çorum
Tabip
Odasý Baþkaný Dr.
Mustafa Azak ile Yönetim Kurulu ve merkez delege üyelerinden oluþan heyet, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
Agah Kafkas’ý makamýnda ziyaret etti.
Ziyaretten memnuniyet duyduðunu
ifade eden Kafkas, heyetin tüm üyeleri ile
tek tek tanýþýp, çalýþma
þartlarý ile ilgili bilgiler
aldý. Çorum ilinde saðlýk alanýndaki geliþmelerin ele alýndýðý ziyarette, son dönemde
gündemde olan Aile
Hekimlerinin nöbet
konusu da görüþüldü.
Heyette bulunan
Aile Hekimleri nöbet
ile ilgili konularda sahanýn düþüncelerini
aktarýrken, Bakan Yardýmcýsý Kafkas, Aile
Hekimliði sistemiyle
birinci basamak saðlýk
hizmetlerinin ve çalýþanlarýnýn iyi bir noktaya ulaþtýðýný söyledi.
Uzman hekimlerin de hastanelerdeki
çalýþma koþullarý ile ilgili isteklerini dinleyen Kafkas, hastanelerdeki þartlarýnýn gün
geçtikçe iyileþtiðini
belirterek, Çorum'daki
saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Ýl
merkez ve ilçelerde tamamlanýp
hizmete
açýlmýþ olan ve halen
inþaatý devam eden
Hastane ve 1. basamak
Görüþmede saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarý gündeme geldi.
Çorum Tabip Odasý Saðlýk Bakanlýðý’na nezaket ziyaretinde bulundu.
saðlýk kuruluþlarý sayesinde Çorum'un saðlýk alanýnda istenilen
seviyeye ulaþacaðýný
söyledi. Özellikle tamamlanacak olan Týp
Fakültesi hastanesi ile
çalýþma koþullarýnýn
daha iyi noktaya ulaþacaðýný, imkânlarýn artacaðýný ve Çorum'un
bölgede söz sahibi bir
konuma geleceðini
vurguladý.
Kafkas,
“Çorum saðlýk alanýnda hak ettiði yere gelerek halkýmýzý en iyi
hizmeti alacak.” dedi.
Tabip odalarýnýn
öncelikle hekimlerin
haklarýný savunmasýný,
saðlýk çalýþanlarýný ilgilendiren kanun ve
yönetmeliklerde Bakanlýkla istiþare içinde
olmasý gerektiðini ve
odalarýn aktaracaðý görüþlerin kendileri için
deðerli olduðunu dile
getiren Kafkas, böyle
bir anlayýþla hareket
eden yeni Çorum Tabip Odasý yönetimi ile
birlikte baþarýlý projeler geliþtirilebileceðini
söyledi.
Ziyarette, misafirleriyle samimi olarak ilgilenen Balan
Yardýmcýsý, yeni seçilen yönetimi tebrik
edip görevlerinde baþarýlar diledi.
Maðazamýzla hizmetinizdeyiz “Ýster bir, ister bin kapý”
PANEL KAPI
130.00¨
MEMBRAN KAPI
260.00¨
BAÞARANLAR AHÞAP SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
(Ç.HAK:1743)
TÜÝK Haziran ayýnda Finansal Yatýrým
Araçlarýnýn Reel Getiri Oranlarýný açýkladý.
Aylýk en yüksek reel getiri Borsa Ýstanbul (BIST) 100 Endeksi’nde gerçekleþti
En yüksek aylýk reel getiri, Yurt Ýçi
Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) ile indirgendiðinde %3,37, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiðinde ise %3,11 oranlarýyla BIST 100 Endeksi’nde gerçekleþti.
YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde; yatýrým
araçlarýndan Amerikan Dolarý %1,26, Devlet
Ýç Borçlanma Senetleri (DÝBS) %0,91, mevduat faizi %0,35, külçe altýn %0,30 ve Euro
%0,20 oranýnda reel getiri saðladý. TÜFE ile
indirgendiðinde Amerikan Dolarý %1,01,
Devlet Ýç Borçlanma Senetleri %0,66, mevduat faizi %0,10 ve külçe altýn %0,05 oranýnda reel getiri saðlarken, Euro %0,05 oranýnda yatýrýmcýsýna kaybettirdi.
BIST 100 Endeksi üç aylýk deðerlendirmede; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde %23,01,
TÜFE ile indirgendiðinde ise %20,07 oranýyla yatýrýmcýsýna en yüksek reel getiri saðlayan yatýrým aracý olurken, külçe altýn YÝÜFE ile indirgendiðinde %8,02, TÜFE ile indirgendiðinde ise %10,22 oranýnda yatýrýmcýsýna en çok kaybettiren yatýrým aracý oldu.
Altý aylýk deðerlendirmeye göre BIST
100 Endeksi; YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde
%6,11, TÜFE ile indirgendiðinde ise %5,53
oranýnda yatýrýmcýsýna en yüksek kazancý
saðladý. Ayný dönemde Euro, YÝ-ÜFE ile indirgendiðinde %3,13, TÜFE ile indirgendiðinde ise %3,66 oranýnda yatýrýmcýsýna en
çok kaybettiren yatýrým aracý oldu.
3
Showroom: Küçük San. Sit. 9. Cad. No:16 ÇORUM Tel: 0 364 234 84 97 Fax:0 364 234 77 66
Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad.No:11 ÇORUM Tel: 0 364 250 19 19 Fax:0 364 250 19 21
www.doorx.com.tr [email protected]
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
Ýllerin iþgücü
haritasý çýkarýldý
Türkiye’de
iþsizlik
de 49,9, Erzurum yüzde
oraný en yüksek, iþgücüne
50,0, Aksaray yüzde 50,1,
katýlma ve istihdam oraný en
Trabzon yüzde 50,3, Karadüþük iller Güneydoðu Anaman yüzde 50,3, Nevþehir
dolu Bölgesi'nde bulunuyor.
yüzde 50,5, Samsun yüzde
50,5, Amasya yüzde 50,7,
Türkiye Ýstatistik KuArtvin yüzde 50,7, Mersin
rumu (TÜÝK) Diyarbakýr
yüzde 50,7, Kayseri yüzde
Bölge Müdürü M. Salih
51,0, Erzincan yüzde 51,1,
Uras, illerin iþgücü verileriGiresun yüzde 51,3, Bayni açýkladý. Ýl düzeyinde teburt yüzde 51,3, Bursa
mel iþgücü göstergeleri
yüzde 51,4, Rize yüzde
2013 verilerine göre, iþsiz51,5, Yozgat yüzde 51,5,
lik oraný en düþük iller GüBilecik
yüzde 51,6, Çorum
neydoðu Anadolu Bölgeyüzde 52,0, Ýstanbul yüzde
si'nde yer alýyor. Batman
52,2, Ordu yüzde 52,2,
yüzde 23,4 ile ilk sýrada yer
Kütahya yüzde 52,5, Yaloalýrken, Batman’ý yüzde
va yüzde 52,7, Elazýð yüz20,6 ile Mardin, yüzde 20,5
M. Salih Uras
de 53,1, Kýrklareli yüzde
ile Siirt, yüzde 20,1 ile Þýr53,8, Tunceli yüzde 54,0,
nak, yüzde 18,7 ile DiyarbaAfyonkarahisar yüzde 54,1, Malatya yüzde 54,1, Isparkýr ve yüzde 16,3 ile Þanlýurfa takip ediyor. Ýþsizlik orata
yüzde
54,2,
Edirne
yüzde
54,3,
Uþak yüzde 54,4, Binnýnýn en düþük olduðu il ise yüzde 4,2 ile Karaman olgöl yüzde 54,6, Kocaeli yüzde 54,8, Sakarya yüzde
du. Karaman’ý yüzde 4,7 ile Konya, yüzde 5,1 ile Mani54,8, Karabük yüzde 55,1, Aydýn yüzde 55,2, Bolu yüzsa, yüzde 5,4 ile Uþak, yüzde 5,6 ile Afyonkarahisar ve
de 55,3, Zonguldak yüzde 55,3, Manisa yüzde 55,5,
yüzde 5,8 ile Ardahan ile Aksaray takip ediyor.
Muðla yüzde 55,5, Ýzmir yüzde 55,9, Düzce yüzde 56,6,
Diðer illerin iþsizlik oraný ise þöyle:
Tekirdað yüzde 56,7, Aðrý yüzde 57,1, Antalya yüzde
"Ýzmir yüzde 15,4, Osmaniye yüzde 14,0, Adana
57,5, Denizli yüzde 57,7, Bartýn yüzde 58,5, Iðdýr yüzyüzde 13,2, Mersin yüzde 12,4, Hatay yüzde 12,2, Hakde 58,6, Burdur yüzde 58,9, Kars yüzde 59,5 ve Ardakari yüzde 11,7, Kahramanmaraþ yüzde 11,6, Ýstanbul
han yüzde 62,8."
yüzde 11,2, Yalova yüzde 11,0, Bitlis yüzde 10,6, Muþ
GÜNEYDOÐU ÝLLERÝNDE ÝSTÝHDAM DA
yüzde 10,4, Van yüzde 10,3, Ankara yüzde 10,2, KocaDÜÞÜK
eli yüzde 10,1, Sivas yüzde 10,0, Kayseri yüzde 9,9, BoÝstihdam oraný en düþük iller de Güneydoðu Analu yüzde 9,6, Sakarya yüzde 9,4, Adýyaman yüzde 9,1,
dolu Bölgesi'nde yer alýyor. Batman yüzde 27,8 oranýyIsparta yüzde 8,7, Düzce yüzde 8,7, Yozgat yüzde 8,6,
la istihdam oraný en düþük ile olurken, Batman’ý yüzde
Eskiþehir yüzde 8,5, Tunceli yüzde 8,1, Kýrklareli yüz29,7 ile Mardin, yüzde 29,8 ile Siirt, yüzde 30,0 ile Þýrde 8,0, Kýrýkkale yüzde 8,0, Karabük yüzde 8,0, Antalnak, yüzde 30,2 ile Diyarbakýr, yüzde 32,4 ile Þanlýurfa
ya yüzde 7,9, Edirne yüzde 7,8, Elazýð yüzde 7,8, Matakip etti.
latya yüzde 7,8, Kilis yüzde 7,7, Zonguldak yüzde 7,6,
Trabzon yüzde 7,4, Kýrþehir yüzde 7,3, Muðla yüzde
Diðer illerin istihdam oraný ise þöyle:
7,3, Gümüþhane yüzde 7,2, Tekirdað yüzde 7,2, Artvin
"Osmaniye yüzde 37,8, Adýyaman yüzde 39,2,
yüzde 7,1, Bingöl yüzde 7,0, Aydýn yüzde 6,9, Burdur
Hakkari yüzde 39,9, Hatay yüzde 40,3, Kýrýkkale yüzde
yüzde 6,9, Gaziantep yüzde 6,9, Iðdýr yüzde 6,9, Aðrý
41,1, Kilis yüzde 41,1, Muþ yüzde 41,2, Van yüzde 41,4,
yüzde 6,8, Çankýrý yüzde 6,8, Erzincan yüzde 6,7, Rize
Bitlis yüzde 41,5, Kahramanmaraþ yüzde 41,5, Çankýrý
yüzde 6,7, Amasya yüzde 6,6, Bursa yüzde 6,6, Erzuyüzde 42,4, Eskiþehir yüzde 42,9, Kýrþehir yüzde 43,1,
rum yüzde 6,6, Kars yüzde 6,6, Samsun yüzde 6,6, ToAdana yüzde 43,3, Sinop yüzde 43,5, Gaziantep yüzde
kat yüzde 6,6, Bilecik yüzde 6,5, Denizli yüzde 6,5, Gi43,6, Kastamonu yüzde 44,2, Balýkesir yüzde 44,4,
resun yüzde 6,5, Kastamonu yüzde 6,2, Sinop yüzde
Mersin yüzde 44,4, Ankara yüzde 44,5, Sivas yüzde
6,2, Bayburt yüzde 6,2, Bartýn yüzde 6,2, Çanakkale
44,7, Çanakkale yüzde 45,0, Kayseri yüzde 46,0, Konyüzde 6,1, Niðde yüzde 6,1, Ordu yüzde 6,1, Balýkesir
ya yüzde 46,2, Gümüþhane yüzde 46,3, Niðde yüzde
yüzde 6,0, Kütahya yüzde 6,0, Nevþehir yüzde 6,0 ve
46,3, Ýstanbul yüzde 46,4, Trabzon yüzde 46,6, Erzurum
yüzde Çorum 5,9."
yüzde 46,7, Tokat yüzde 46,7, Yalova yüzde 46,9, ArtÝþgücüne katýlma oraný en düþük iller de Güneydovin yüzde 47,1, Yozgat yüzde 47,1, Samsun yüzde 47,2,
ðu Anadolu Bölgesi'nde yer alýyor. Batman yüzde 36,2
Aksaray yüzde 47,2, Ýzmir yüzde 47,3, Amasya yüzde
oranýyla iþgücüne katýlma oraný en düþük il olurken,
47,4, Nevþehir yüzde 47,5, Erzincan yüzde 47,7, GireBatman’ý yüzde 37,2 ile Diyarbakýr, yüzde 37,4 ile Marsun yüzde 47,9, Bursa yüzde 48,0, Rize yüzde 48,1,
din, yüzde 37,5 ile Siirt, yüzde 37,6 ile Þýrnak, yüzde
Bayburt yüzde 48,1, Karaman yüzde 48,1, Bilecik yüz38,7 ile Þanlýurfa ve yüzde 43,1 ile Adýyaman takip edide 48,2, Çorum yüzde 48,9, Elazýð yüzde 48,9, Ordu
yor.
yüzde 49,0, Kocaeli yüzde 49,2, Kütahya yüzde 49,3,
Isparta yüzde 49,5, Kýrklareli yüzde 49,5, Sakarya yüzDiðer illerin iþgücüne katýlma oranlarý ise þöyle:
de 49,7, Tunceli yüzde 49,7, Malatya yüzde 49,9, Bolu
"Osmaniye yüzde 43,9, Kilis yüzde 44,5, Kýrýkkayüzde 50,0, Edirne yüzde 50,1, Karabük yüzde 50,7,
le yüzde 44,7, Hakkari yüzde 45,2, Çankýrý yüzde 45,5,
Bingöl yüzde 50,8, Afyonkarahisar yüzde 51,1, ZongulHatay yüzde 45,9, Muþ yüzde 46,0, Van yüzde 46,2, Sidak yüzde 51,2, Aydýn yüzde 51,4, Uþak yüzde 51,4,
nop yüzde 46,4, Bitlis yüzde 46,5, Kýrþehir yüzde 46,6,
Muðla yüzde 51,5, Düzce yüzde 51,7, Tekirdað yüzde
Gaziantep yüzde 46,8, Eskiþehir yüzde 46,9, Kahraman52,6, Manisa yüzde 52,7, Antalya yüzde 52,9, Aðrý yüzmaraþ yüzde 47,0, Balýkesir yüzde 47,2, Kastamonu
de 53,2, Denizli yüzde 54,0, Iðdýr yüzde 54,5, Burdur
yüzde 47,2, Çanakkale yüzde 47,9,Konya yüzde 48,4,
yüzde 54,9, Bartýn yüzde 54,9, Kars yüzde 55,5 ve ArNiðde yüzde 49,3, Ankara yüzde 49,5, Sivas yüzde 49,7,
dahan yüzde 59,1."(ÝHA)
Adana yüzde 49,9, Gümüþhane yüzde 49,9, Tokat yüz-
Kargý’da okul tepkisi
Çorum’un Kargý ilçesinde bulunan Anadolu Öðretmen Lisesi’nin, Anadolu Lisesine dönüþtürülmesine, ilçede bulunan esnaf ve þoförler odalarý tepki gösterdi.
Kargý Esnaf Odasý Baþkaný Bekir Kýzýlkaya ve
Kargý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Orhan
Camcý, Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi’nin, Anadolu
Lisesine dönüþtürülmesine tepki gösterdiklerini belirterek ortak bir açýklama yaptýlar.
Ýlçenin uzun yýllar sonucunda büyük uðraþlarla
Anadolu Öðretmen Lisesine Kavuþtuðu’nu belirten
Kargý esnaf Odasý Baþkaný Bekir Kýzýlkaya, "Kargýmýzda 2010 yýlýnda rahmetli belediye baþkanýmýz Ahmet Hamdi Akpýnar’ýn ve dönemin kaymakamý sayýn
Tolga Kamil Ersöz beyin katkýlarý ile ilçemize kurulan ve bölgemizde erkek ve kýz yurdu ayrý olan tek
okulun, Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn ortaöðretimin yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý kapsamýnda Anadolu lisesine dönüþtürüleceði bilinmektedir. Anadolu
Öðretmen Lisesinin ilçemiz eðitim ve kültür düzeyine
yaptýðý olumlu katkýlar açýldýðý günden beri gözlen-
mektedir. Ýlçe halký olarak, geleceðimizi emanet edeceðimiz aydýn nesillerin gözlerimizin önün de yetiþtiðini görmek bizlere güven ve gurur vermektedir. Ancak Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi’nin de, Anadolu
Lisesi’ne çevrileceðini öðrenmek ilçe esnafý ve halký
olarak bizleri ziyadesi ile üzmüþtür. Sungurlu, Osmancýk ve Alaca’da bulunan Anadolu Öðretmen Liselerinin de, Fen Liselerine çevrilecek olmasý ilçemiz
Kargý’nýn gözetilmediði anlamýna gelmektedir" dedi.
Kargý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Orhan Camcý ise ilçenin sürekli kan kaybettiðini belirterek, ‘Ýlçemizde halen devam eden Kargý Hidro
elektrik Santrali(HES) ve Boyabat Barajý ile ilçemizde ekilebilir sulak arazinin üçte biri kullanýlamaz hale
geldiðinden ilçemiz halkýnýn ve esnafýnýn telafisi olmayan ekonomik zararlarý olmuþtur. Hal böyleyken
okullarýmýzda öðrenim gören, þehir dýþýndan gelen
öðrencilerin ilçemiz esnafýna ve özellikle yolcu taþýmacýlýðý yapan esnaflarýmýza katkýsý yadsýnamaz.
Okullarýn dönüþtürmesinin açýklanmasýnýn ardýndan
Osmancýk ve Alaca ilçelerindeki Anadolu Liseleri
Fen Liselerine dönüþtürülmüþtür. Diðer ilçelere uygulanan bu ayrýcalýðýn tüm
ekipmanlarý ve kýz ve erkek yurtlarý ile tam teþekküllü olan Kargý Anadolu
Öðretmen Lisesi’ne saðlanmamasý üzücüdür. Yapýlan bu haksýzlýk özellikle
HES ve baraj yapýmýndan
sonra sürekli göç veren ilçemizin esnafý ve halkýný
tarafýndan kabul edilemez.
Siyasetçilerimiz ve yetkililerimizden ilçemize yapýlan bu haksýzlýðýn giderilmesini talep ediyoruz’
Kargý’da Anadolu Öðretmen Lisesi’nin, Anadolu Lisesine dönüþtürülmesine tepki var. þeklinde konuþtu.(ÝHA)
Burada her þey el üretimi
Emre Kut
Yýllarýn
deðiþmeyen lezzeti
Has Unlu Mamülleri,
Ramazan Ayýnda da
müþterilerine hizmet
vermeye devam
ediyor.
20 Yýllýk
tecrübesi ile yufka,
kadayýf, mantý, eriþte,
su böreði, tatlý-tuzlu
kurabiye ve tatlý
çeþitleri ile
müþterilerinin ilgi
gösterdiði Has Unlu
Mamülleri, daha bir
çok çeþitleri ile Ilýca
Caddesi(Metropol
Karþýsý) No:14/B'de
deðerli müþterilerini
bekliyor.
Firma sahibi
Abdulhamit Özdek,
ürünlerinin tamamýnýn
kendi imalatlarý
olduklarýný belirterek,
imalathanede üretilen
ürünlerin makine deðil
el açmasý olduðunu
vurguladý.
1995 yýlýnda
kurulan firmada hijyen
konusunda oldukça
titiz davrandýklarýný
dile getiren
Abdulhamit Özdek,
bayramlarda baklava,
börek, kadayýf sipariþi
aldýklarýný hatýrlatarak,
"Ramazan
bayramýnda isteðe
baðlý sipariþ alýyoruz.
Tecrübeli kadromuz
ile her geçen gün
geliþen firma olarak,
müþterilerimize daha
iyi hizmet etme
hedefindeyiz." diye
konuþtu.
Ramazan bayramýnda isteðe baðlý sipariþ alýnýyor.
Ýmalathanede üretilen ürünler makine deðil, elde üretiliyor.
1995 yýlýnda kurulan firmada hijyen konusunda oldukça titiz davranýlýyor.
Has Unlu Mamülleri, Ramazan Ayýnda da müþterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHH’dan Dünya
Yetim Günü etkinliði
Mustafa Demirer
ÝHH'nýn teklifiyle
Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý
ÝÝT, her yýl Ramazan ayýnýn 15. gününü Ýslam
aleminde Dünya Yetimler Günü olarak ilan etti.
ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, Çorum
ÝHH Dünya Yetimler
Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacaklarýný, peygamberimizin (sav) bizlere emaneti olan yetimlere sahip çýkmak ve
dünyadaki tüm yetimler
adýna farkýndalýk oluþturmak istediklerini bildirdi.
Özkabakçý'nýn verdiði bilgiye göre, 11
Temmuz 2014 Cuma
Günü Hürriyet Meydaný'nda 'Yetim' temalý fotoðraf sergisi açýlacak.
Cuma Namazý'ndan
sonra fotoðraf sergisinin
açýldýðý PTT Merkez Þubesi önünde diðer sivil
toplum kuruluþlarý ile
birlikte basýn açýklamasý
yapýlacak.
12 Temmuz 2014
Cumartesi günü Eþref
Hoca Caddesi'ndeki Çorum ÝHH Ofisi'nin yanýndaki parkta saat 17.30'da
yetimlerimiz ve aileleriyle birlikte Dünya Yetimler Günü kutlanacak.
Etkinlikte çocuklarýn seveceði karakterlerin
animasyonu, HacivatKaragöz orta oyunu, palyaço gösterisi yapýlacak.
Çocuklara dönük
yiyecekler ikram edilecek. Yetimlere kýyafetler
ve oyuncaklar hediye
edilecek. Yine çocuklarýn
dilinden Kur'an-ý Kerim
tilaveti, ilahiler, þiirler,
ezgiler söylenecek. Akþam birlikte iftar programý düzenlenecek.
Özkabakçý, yaptýðý
Dünya Yetimler Günü etkinliði düzenlenecek.
açýklamada, þöyle dedi;
"Senede bir günde olsa
yetimlerimizle beraber
olmak onlarýn yanlarýnda
olduðumuz göstermek ve
baþýný okþamak bizlerin
görevi olduðunu düþünüyoruz. Bu günden itibaren Çorum Merkezde bulunan yetimlerimize de
baðýþçýlar aracýlýðý ile
destek olacaðýz. Dünyada kayýtlý iki yüz milyon
yetim var, kayýtsýz bir bu
kadar daha yetim olduðu
düþünülüyor. Yapacak
çok iþimiz var. Hayatýn
gürültüsü yetimlerimizin
sesini boðuyor. Yetim
günüyle bu gürültüyü,
yýrtýp bir günde olsa onlara yüzümüzü dönmeliyiz. Biz yaptýklarýmýzýn
ve yapmamýz gerekirken
yapmadýklarýmýzýn hesabýný vereceðimiz bir güne iman ediyoruz. Yetim-
lerimiz bizim cennetimiz
olabilir. Biz inanýyoruz
ki Yetim Gülerse Dünya
Güler.
Dünya
Yetimler
Günü'ne dünyanýn en
çok istismara uðrayan
grubunu oluþturan yetim
çocuklara vurgu yapabilmek ve çocuklarýn hayatlarýnda sahici ve kalýcý
deðiþiklikleri sürdürülebilir projelerle gerçekleþtirebilmek amacýyla lüzum görülmüþtür. Kýsa
orta ve uzun vadeli projeler hazýrlandý bu konuyla ilgili tüm mercilerle ve devletlerle paylaþýldý.
22 yýldýr dünya genelinde edindiði insani
yardým tecrübesi ile yetimlere destek olan ÝHH,
2013 yýlý eylül ayýnda
Dünya Yetimler Gü-
nü'nün ilanýyla ilgili içinde Türkiye'nin de bulunduðu 57 Ýslam ülkesinin
çatý kuruluþu olan Ýslam
Ýþbirliði Teþkilatý'na (ÝÝT)
gerekçeli bir proje gönderdi. 9-11 Aralýk 2013
tarihlerinde Gine'nin baþkenti Conakry'de düzenlenen Dýþiþleri Bakanlarý
Konseyi 40. Oturumunda ÝHH'nýn Dünya Yetimler Günü teklifini görüþen ÝÝT, her yýl Ramazan ayýnýn 15. gününün
Ýslam âleminde Dünya
Yetimler Günü olarak idrak edilmesini karara
baðladý. 40. Oturum 1/40
ICHAD numaralý kararýn
21. Maddesi'ne göre ÝÝT,
bu kararýný bünyesinde
bulunan bütün sivil toplum kuruluþlarýna ve hayýr kuruluþlarýna iletmiþ,
onlara Dünya Yetimler
Günü'nde uluslararasý
kamuoyunu yetim gerçeði konusunda bilinçlendirmek üzere harekete
geçmeleri ve bu günde
yetimlere yönelik her
türlü sosyal projeyi baþlatmalarý çaðrýsýnda bulunmuþtur.
Dünya
Yetimler
Günü, özelde Ýslam dünyasýný genelde ise tüm
dünya halklarýný yetim
bir Peygamberin (sav)
emanetleri olan minik
yavrulara sahip çýkmaya
davet ediyoruz.
Yetimlerin Efendisi
Peygamberimiz (sav)
"Kendi yetimini veya
baþkasýna ait bir yetimi
himaye eden kimse ile
ben (þehadet parmaðý ile
orta parmaðýný bir araya
getirerek) cennette bu
kadar yakýn olacaðýz"
buyurmuþlar ve bizlere
yeryüzünün bütün yetimlerini iþaret etmiþlerdir."
Her gün 500 kiþiye iftar
Çorum’un Osmancýk Koyunbaba Eðitim
ve Kültür Vakfý’her yýl
olduðu gibi bu yýlda Ramazan ayý boyunca iftar
yemeði vermeye devam
ediyor.
Koyunbaba Eðitim ve Kültür Vakfý yýl
boyunca devam ettirdiði
yardým faaliyetlerini
Ramazan ayýnda da devam ettiriyor. Vakýf aþevi Ramazan ayý boyunca her gün 500 kiþi için
iftar sofrasý kuruyor.
Koyunbaba Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkan Yardýmcýsý Emrullah Koçak, Ramazan ayý
boyunca hem iftar hem
de sahurda sýcak yemek
çýkaracaklarýný belirterek, Alan el ile veren el
arasýnda köprü olan Koyunbaba Eðitim ve Kültür Vakfýnýn hayýrseverlerin yardýmlarýný ihtiyaç sahiplerine en iyi
þekilde
ulaþtýrdýðýný
söyledi. Ýhtiyaç sahiplerine vakýf aracýlýðý ile
ayni ve nakdi yardýmda
bulunmak isteyen hayýrseverlere de çaðrýda bulunan Koçak, hayýrseverlerin 600 TL karþýlýðýnda vakýfta iftar verebileceklerini belirtti.
1995 yýlýnda kurduklarý vakýf hakkýnda
da bilgi veren Koçak,
“Osmancýk’ta bir zat
varmýþ ve çobanlýk yaparmýþ. Geleni, geçeni
aðýrlar onlarý hoþnut
edermiþ. Sanki çýnar gi-
Koyunbaba Eðitim ve Kültür Vakfý iftar veriyor.
Ramazan ayý boyunca iftar yemekleri devam ediyor.
bi gölgesinde barýndýrýrmýþ garibaný, fakiri,
yoksulu ve yetimi. Ýsteyene aþ isteyene yoldaþ
olurmuþ, insanlarý hoþ,
yarataný hoþnut (razý)
edermiþ. Sonra ulu çýnar
terk edilmiþ, kurumaya
býrakýlmýþ. Yýl 1995.
Ulu çýnarda yeni bir filiz
oluþmuþ. Osmancýklýlar
su vermiþ, kollamýþlar
çýnarý. Çýnar dallanmýþ
gölge olmuþ garibana
fukaraya. Osmancýk’ta
uðrak yeri olmuþ çýnar
gölgesi. Ramazanda iftar yemeði, okumak isteyen garip gençlere barýnak - sýðýnak olmuþ.
Osmancýklý büyütmüþ
çýnarý, ululaþtýrmýþ. Tam
seksen yedi garip, fakir
ama baþarýlý gence
mekân olmuþ çýnar gölgesi. Adýna yakýþýr hal
almýþ. Osmancýk’ta Koyunbaba Eðitim Ve Kültür Vakfý açýkta býrakmamýþ okumak isteyip
de Osmancýk’a gelen
gençleri. Baðrýna basmýþ, onlara aþ vermiþ,
elbise vermiþ, yurt vermiþ. Osmancýklýlar ne
iyi etmiþler bu çýnarý büyütmüþler. Bu çýnar kurumasýn bu vakýf yok
olmasýn. El verelim, birlik olalým hoþ edelim insanlarý, hoþnut edelim
yaradaný Koyunbaba
Vakfý, Osmancýklý hayýrseverlerle beraber yaþayacak, Hayýrseverlerin göz nuru olacak. Osmancýklý yaþatacak Osmanlý’nýn emaneti olan
bu çýnarý” diye konuþtu.(ÝHA)
Ramazan Çadýrý'nda dün akþam düzenlenen iftarý iþadamý Atila Özejder verdi.
Ýftarý Atila Özejder verdi
Hurþit Bozkurt
Hayýrsever
vatandaþlarýn
katkýlarý ile Çorum
Belediyesi tarafýndan
kurulan Ramazan
Çadýrý'nda dün
akþam düzenlenen
iftarý iþadamý Atila
Özejder verdi.
Ramazan Çadýrý
dar gelirlinin,
ekonomik durumu
elveriþli
olmayanlarýn, yolda
kalmýþlarýn,
öðrencilerin,
Çorum'da misafir
ettiðimiz mültecilerin
imdadýna yetiþiyor.
Ýftar çadýrýnda
davetlilere her akþam
zengin bir mönü
ikram ediliyor.
Geleneklerimizi
n, örf ve
adetlerimizin hayat
bulduðu iftar
sofralarý birlik,
beraberlik ve
kardeþlik
duygularýnýn
geliþmesine vesile
oluyor.
Ýnsanlar ayný
sofrada oturup hem
iftar açýyor hem
sohbet etme fýrsatý
buluyor.
Ýftar yemeðinin
mönüsü her zaman
olduðu gibi zengin
oluyor. Ýftar
Çadýrýnda her gün
bin kiþiye iftar
veriliyor.
Ýftar
programlarýna
Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Alper
Zahir, Zeki Gül,
Turhan Candan ve
Ahmet Yabacýoðlu
dönüþümlü olarak
katýlýyor.
Ýftar çadýrýnda geleneklerimiz, örf ve adetlerimiz hayat buluyor.
Ramazan Çadýrý'nda Grup Sada ilahiler seslendiriyor.
Ýftar yemeðinin mönüsü her zaman olduðu gibi zengin oluyor. Ý
Ýftar Çadýrýnda her gün bin kiþiye iftar veriliyor.
5
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
Traktör kazalarýna
kampanyalý tedbir
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2013 yýlýnda 5 bakanlýk, TZOB
ve bir þirketin iþbirliðiyle "Güvenli Traktör Kullanýmý
Projesi" hazýrlandýðýný, eðitimlerin Konya ve Manisa'dan sonra Balýkesir'in Gönen Ýlçesinde Gönen Ziraat
Odasýnýn katkýlarýyla gerçekleþtirildiðini bildirerek,
"Proje kapsamýnda verilecek eðitimlerle ülke genelinde
10 bin çiftçiye ulaþýlmak isteniyordu, ikiye katlanarak
23 bin 678 çiftçiye eðitim verildi" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, istatistiklerin tarým
araçlarýnýn karýþtýðý trafik kazalarýnda daha fazla oranda
ölüm ve yaralanmanýn meydana geldiðini vurguladý.
Araþtýrmalarýn ölümlü trafik kazalarýnýn toplam kazalar
içinde oraný ortalama %2,5 iken, traktörlerin karýþtýðý
kazalarýn ölümle sonuçlanma oranýnýn yaklaþýk dört kat
daha fazla olduðunu gösterdiðini bildiren Bayraktar, güvenli bir þekilde kullanýlmayan tarým araçlarýnýn da diðer araçlar gibi trafik için tehlikeli ve insan güvenliði bakýmýndan büyük riskler oluþturduðunu belirtti.
Trafik güvenliði küresel boyutta önem arz ediyor
Trafik kazalarýnýn tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de büyük bir sorun yarattýðýný ve dolayýsýyla trafik
güvenliðinin küresel boyutta önem arz ettiðini belirten
Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Günümüzde trafik kazalarýnýn yol açtýðý maddi ve
manevi kayýplar ne yazýk ki korkunç boyutlara ulaþmýþtýr. Dünya Saðlýk Örgütü rakamlarýna göre, her yýl dünyada 1,3 milyon insan trafik kazalarýnda hayatýný kaybetmekte, 50 milyondan fazla insan yaralanmakta veya
sakat kalmaktadýr. Bu kadar ölüm, yaralanma ve sakatlýk savaþlarda bile görülmüyor.
Birleþmiþ Milletler kararýyla 2011-2020 yýllarý arasýnda trafik güvenliðinin saðlanmasý ve trafik kazalarýndan kaynaklanan ölümlerin yüzde 50 oranýnda azaltýlmasý amacýyla üye ülkeler, trafik güvenliði için on yýllýk
eylem planlarýný açýklamaya davet edilmiþlerdir. Ülkemiz de bu çaðrý doðrultusunda on yýllýk 'Trafik Güvenliði Eylem Planý'ný hazýrlamýþ ve bu planýn uygulanmasý
amacýyla çalýþmalara baþlanmýþtýr."
Traktör kazalarýnýn önlenmesi için ne yapmalý
Tarýmsal faaliyetlerin yoðunlaþtýðý dönemlerde
traktörlerin kazalara karýþma sayýlarýnýn arttýðýný bildiren Bayraktar, þöyle devam etti:
"Traktörlerin karýþtýðý kazalarýn önlenmesi için; sürücülerin hýz kurallarýna ve kavþaklarda geçiþ önceliðine
uymalarý, tepe lambasý gibi ýþýk donanýmlarýnýn tam ve
çalýþýr durumda olmasý, traktörlerde koruyucu kabin bulunmasý ve römorklarýn arkasýna standartlara uygun reflektörlerin takýlmasý önemlidir. Devrilmelerin ve traktörden insan düþmesi þeklindeki kazalarýn önüne geçmek için traktöre aþýrý yükleme yapýlmamasý, açýkta ve
yük üzerinde insan taþýnmamasý, ani ve kontrolsüz manevralardan kaçýnýlmasý gerekmektedir.
On Yýllýk Eylem Planý'nda da yer alan bu konunun
ayrýntýlý olarak incelenmesi, gerekli önleyici tedbirlerin
alýnmasý ve çözüm önerilerinin geliþtirilmesi için Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, Ýçiþleri Bakanlýðý, Ulaþtýrma,
Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý,
Milli Eðitim Bakanlýðý, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ve Yiðit Akü iþbirliðiyle 'Güvenli Traktör Kullanýmý Projesi' hazýrlanmýþtýr.
Projeyle traktör kullanýcýlarýný trafik kurallarý hakkýnda bilgilendirmek, güvenli traktör sürüþ tekniklerini
benimsetmek, traktörlerin sebep olduðu trafik kazalarýný
azaltmak, traktör kullanýcýlarýna kullandýklarý traktörün
daha iyi tanýtmak ve benimsetmek ve doðru traktör kullanýmýyla tarýmsal iþlerin güvenli yapýlmasýný saðlamak
amaçlanmaktadýr.
Proje kapsamýnda "Güvenli Traktör Kullanýmý
Kampanyasý" adý altýnda verilecek eðitimlerin ilk iki
ayaðýnýn Konya'nýn Altýnekin ve Manisa'nýn Saruhanlý
içlerinde gerçekleþtirildiðini hatýrlatan Bayraktar, "Türkiye Ziraat Odalarý Birliði olarak il ve ilçelerde bulunan
ziraat odalarýmýz vasýtasýyla projenin yürütülmesine ve
eðitimlerin traktör kullanan geniþ kitlelere ulaþmasýna
destek olmaktan dolayý büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.
(Haber Merkezi)
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar.
Vergisini düzgün ödeyen ödüllendirilecek
Vergisini düzgün ve zamanýnda ödeyen mükellefler
dan yapýlacak yoklama, denetim ve bazý inceleme faaliödüllendirilecek, uyumsuz mükelleflere ise yeni yaptýyetleri kapsamý dýþýnda býrakýlacak. Uyumlu mükelleflerýmlar gelecek
rin özelge talepleri öncelikli ve belirli sürelerde yerine getirilecek.
Maliye Bakanlýðý, uzun süredir üzerinde yoðunlaþtýðý çalýþmayý tamamladý.
Öte yandan, vadesi gelmemiþ borçlarý için gerekli
þartlarý saðlamasý durumunda tecil faizi ile makul bir süMaliye Bakaný Mehmet Þimþek, giderek artan, "verre ve makul tutarlarda borcun vadesi uzatýlabilecek. Bugisini düzgün ödeyen mükellefler ödüllendirilmeli" talepnun yaný sýra vergi rekortmenlerinin ilan edilmesi gibi
lerini dikkate alarak, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýný (GÝB) hauyumlu mükellefleri de belirli periyotlarla kamuoyuna
rekete geçirdi. Bu kapsamda GÝB Baþkaný Adnan Ertürk
ilan etmeyi düþünüyoruz. Belirli bir düzeyin üzerindeki
ve ekibi, detaylý bir çalýþmayla "Vergisel Uyum Analiz
uyumlu mükelleflere, talep etmeleri durumunda, vergisel
Modeli ve Mükellef Deðerlendirme Sistemi"ni hazýrladý.
analizlerini ve kendi sektörü ile kýyaslamasýný içeren bir
Bilgisayar teknolojileri kullanýlarak, ülkedeki tüm mükelrapor da verebiliriz ve söz konusu mükellefler, indirimli
leflerin davranýþ eðilimlerinden hareketle vergi kanunlateminat uygulamasý sisteminden yararlandýrýna karþý uyum ve uyumsuzluklarý deðerrýlabilir."
lendirebilecek sistemin geliþtirilmesi için de
GÝB'de halen yoðun bir çalýþma sürüyor.
Vergisi ödemeyen daha sýký takip edilecek
Proje ile uyumlu ve uyumsuz mükelleflerin ayrýþtýrýlmasý ve uyumlu mükellefleUyumsuz mükelleflerin ise daha sýk bilrin vergi dairesi uygulamalarý çerçevesinde
gilendirileceðini, daha sýký takip edileceðini
teþvik edilmesi amaçlanýyor.
ve sadece Maliye Bakanlýðý deðil, ilgili tüm
kamu kuruluþlarýnca incelenmesinin saðla"77 milyonun hakkýný kayba uðratmanacaðýný anlatan Þimþek, burada da asýl
yan mükellefler ödüllendirilecek"
amaçlarýnýn vergiye uyumu artýrmak olduðuKonuya iliþkin sorularý yanýtlayan
nu bildirdi.
Þimþek, vergisini düzgün ve zamanýnda
Yapýlacak bu çalýþmalar sonucunda da
ödeyen, bu anlamda 77 milyonun hakkýný
söz konusu uyumu ciddi oranda artýrmayý hekayba uðratmayan mükellefleri artýk ödüldeflediklerini aktaran Þimþek, uyumsuz mülendireceklerini bildirdi.
Mehmet Þimþek
kellefler için yapýlmasý düþünülen eylemleri
Þu an yeni bir sistemin hazýrlandýðýný ve
ise þöyle sýraladý:
bu sistemle vergi açýsýndan uyumlu ve uyumsuz mükel"Uyumsuz
mükellefler periyodik olarak ziyaret edilefleri birbirlerinden ayýracaklarýný anlatan Þimþek, bulerek uyumsuzluk gösterdikleri konular ve daha uyumlu
nun sonucunda da uyumlu mükelleflerin ödüllendirileceolabilmeleri için izleyecekleri yollar hakkýnda bilgilenðini, uyumsuz mükelleflere ise yeni yaptýrýmlarýn gelecedirme yapýlacak. Özellikle e-yoklama sistemi tam anlaðini söyledi.
mýyla uygulamaya geçtikten sonra 'mükellef bilgilendirBakan Þimþek, bu sistemin ve þu an için düþünülen
me' görevi ekiplere iletilerek bu mükelleflerin ziyaret
ödül ve yaptýrýmlarýn bir baþlangýç olduðunu ve zamanla
edilmesi saðlanacak. Mükellefler arasýndan uyumsuzluk
yeni ödüller ve yeni cezalarýn söz konusu olabileceðini
konularýna göre seçilecek mükellef gruplarýna uyuma daifade etti.
vet yazýlarý gönderilecek ya da e-yoklama sistemi tam anUyumlu mükellefe ödüller
lamýyla uygulamaya geçtikten sonra 'uyuma davet' göreYeni sistemle yapýlacak analizler sonucunda belirlevi, ekiplere verilerek bu grup mükellefler iþ yerlerinde
necek uyumlu mükelleflere verilecek teþvikleri de anlauyuma davet edilecek.
tan Þimþek, þu bilgileri verdi:
Bazý mükellefler için vergi dairesi tarama-kontrol
"Yeni kurguda söz konusu mükellefler için þunlarý
servisleri ya da denetim koordinasyon müdürlükleri taradüþünüyoruz. Tabii bunlarýn þu an için taslak olduðunu ve
fýndan sadece uyumsuzluk kapsamýndaki belirli noktalardeðiþebileceðini de belirtmek isterim. Yeni sisteme göre
da vergi inceleme çalýþmalarý yapýlacak. Uyumsuzluðu
uyumlu mükelleflerin vergi iade talepleri duruma göre,
yüksek olan mükellefler ise müdahale edilmesi gereken
teminatsýz, incelemesiz ve/veya yeminli mali müþavir ramükellefler olabileceði için, doðrudan Vergi Denetim
poru aranmaksýzýn hýzlý bir þekilde yerine getirilecek. BeKurulu, Emniyet, SGK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý
lirli bir düzeyin üstünde uyumlu olan mükellefler ise ihgibi ilgili kurumlara iletilecek."(AA)
barlarýn deðerlendirilmesi hariç olmak üzere GÝB tarafýn-
Þaziye Kýdýkoðlu’na bronz madalyasý teslim edildi.
Ýlk madalyalý kan baðýþçýsý
Çorum’da düzenli olarak
kan baðýþýnda bulunan bir ev
hanýmý Kýzýlay tarafýndan
bronz madalya ile
ödüllendirildi.
Çorum’un ilk madalyalý
bayan kan baðýþçýsý olan
Þaziye Kýdýkoðlu’na bronz
madalyasýný Kýzýlay Çorum
Kan Baðýþý Merkezi Müdürü
Dr. Yeþim Yýlmaz ve Kan
Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný
Yasemin Çal tarafýndan
verildi. Kurtardýðý hayatlar
adýna Kýdýkoðlu’na teþekkür
eden Yýlmaz, tüm bayanlarý
kan baðýþýnda bulunmaya
davet etti.
Çorum Kan Baðýþý
Merkezi Müdürü Dr. Yeþim
Yýlmaz, düzenli gönüllü kan
baðýþçýlarýnýn yüzde 90’nýn
erkek baðýþçýlar olduðunu
söyledi.
Türkiye’de bayan kan
baðýþçýsý oraný yüzde 10 iken,
geliþimini tamamlamýþ
ülkelerde bu oranýn oraný
yüzde 40’lar seviyesinde
olduðuna dikkat çeken Dr.
Yeþim Yýlmaz, “Bayan kan
baðýþçýsý oranýnýn az olmasýnýn
en önemli nedeni bir takým
önyargýlardýr. Bu önyargýlarýn
zaman içerisinde aþýlacaðýný ve
bayan kan baðýþçýsý
sayýlarýmýzýn artacaðýný
düþünmekteyim. Bu inancýmý
bu yýlki gönüllü kan baðýþçýlarý
kutlamalarýnda madalya hak
eden baðýþçýlar içerisinde ilk
kez bir bayan baðýþçýnýn da
bulunmasý desteklemektedir’’
dedi.
Türkiye’de gönüllü kan
baðýþýnýn oldukça yeni bir
kavram olduðunu hatýrlatan
Yýlmaz, 2005 yýlýnda Saðlýk
Bakanlýðý’nýn baþlattýðý
“Güvenli Kan Temini
Programý” kapsamýnda kan
toplama sorumluluðunun
tamamen Türk Kýzýlayý’na
verilmesiyle birlikte ülkede
gönüllü kan baðýþýnýn
gündeme geldiðine dikkat
çekti.
Yýlmaz, 2005 yýlýndan
bugüne kadar Türk
Kýzýlayý’nýn yaptýðý kan baðýþý
kampanyalarý ve kan baðýþý
eðitim seminerleri neticesinde
düzenli kan veren gönüllülerin
sayýsýnda her geçen gün artýþ
olduðunun altýný çizdi.
2013 yýlý itibariyle yatan
hastalarýn kan ihtiyacýnýn
yüzde 80’inin Türk Kýzýlayý’na
yapýlan gönüllü kan
baðýþlarýyla karþýlandýðýný
anlatan Kýzýlay Çorum Kan
Baðýþý Merkezi Müdürü Dr.
Yeþim Yýlmaz, Çorum’da bu
oranýn yüzde 90’nýn üzerinde
olduðunu açýkladý.
Türk Kýzýlayý’nýn
amacýnýn tüm hastalarýn kan
ihtiyacýný karþýlayabilir
duruma gelip, hasta
yakýnlarýnýn tamamýný ‘sokak,
sokak’ kan aramaktan
kurtarmak olduðunu
vurgulayan Yýlmaz, bu amaç
doðrultusunda kan toplama
faaliyetlerini yoðun bir þekilde
sürdürdüklerini ifade etti.
2010 yýlýnda hizmete
açýlan Çorum Kan Baðýþý
Merkezi’nce her yýl 14
Haziran Gönüllü Kan
Baðýþçýlarý Günü’nün de
madalya törenleri
düzenlenerek düzenli, gönüllü
kan baðýþçýlarýný ev ve iþ
yerlerinde ziyaret edip çeþitli
etkinliklerle bu özel günü
kutladýklarýný anlatan Yýlmaz,
“Türk Kýzýlayý’nýn kan
baðýþçýlarý için uyguladýðý
madalya sisteminden
bahsetmek gerekirse 12 kan
baðýþý yapan gönüllülere bronz
madalya, 25 kan baðýþý yapan
gönüllülere gümüþ madalya ve
35 kan baðýþý yapan
gönüllülere altýn madalya
takdimi yapýlmaktadýr. 2014
yýlýnda Çorum Kan Baðýþý
Merkezinin düzenli gönüllü
kan baðýþçýlarý içerisinde 72
tanesi bronz madalyayý hak
etti” ifadelerini kullandý.(ÝHA)
Özel Eðitim Meslek Lisesi bakýmda
Gülesin Aðbal Demirer
Özel Eðitim
Meslek Lisesi'nde
tadilat ve tamirat
çalýþmalarý baþladý.
Okul Müdürü
Cafer Can, 2013-2014
Eðitim-Öðretim yýlýnda
bakanlýkla yapýlan
görüþmeler sonucu
saðlanan küçük onarým
ödeneði ile okul ve
pansiyon birimlerinde
tadilat ve tamiratýn
baþladýðýný bildirdi.
Bu kapsamda
okul ve pansiyon
birimlerinde dört adet
öðrenci tuvaleti, bir
banyo ile bir Metal
Teknolojisi
Atölyesi'nin tadilat ve
tamiratýnýn
gerçekleþeceðini, bu
çalýþmalarýn en kýsa
sürede bitirilerek ilgili
alanlarýn yeni eðitim ve
öðretim yýlýna hazýr
olacaðýný, böylece
öðrencilerin daha
hijyenik þartlarda
eðitim öðretimlerine
devam edeceklerini,
daha modern bir atölye
ortamýna
kavuþacaklarýný
söyledi.
Daha önce
yapýlan çalýþmalar
sayesinde modern bir
yiyecek içecek
atölyesi, mobilya ve iç
mekan tasarýmý atölyesi
ve biliþim teknolojileri
atölyesini
oluþturduklarýný, en
büyük eksikleri olan
metal teknolojileri
atölyesinin bitirilmesi
ile de okulun güç
kazanacaðýný ifade etti.
Çorum Özel
Eðitim Meslek
Lisesi'nin yeni bir okul
olmasýna raðmen
Türkiye genelinde 20
iþitme engelli lise
arasýnda en çok
öðrencinin eðitim
gördüðü ilk üç okuldan
biri olduðunu belirten
Can, Çorum'un bölge
okullarý arasýnda
önemli bir yerinin
bulunduðunu, bunun
Çorum ili için
sevindirici bir durum
olduðunu söyledi.
Okul Müdürü Cafer Can
Özel Eðitim Meslek Lisesi'nde tadilat ve tamirat çalýþmalarý baþladý.
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Belediye mülküne
sahip çýkýlacak’
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, kamuoyunun doðru aydýnlatýlmasý için
yerel basýnda yer alan
‘mülkiyeti belediyeye
ait bazý gayrimenkullerin satýþý’ konusu ile ilgili haberlere açýklýk getirdi.
Karataþ’ýn açýklamasý þöyle;
“Osmancýk Belediye Meclisinin Temmuz
ayý oturumunda görüþülen "mülkiyeti belediyeye ait Yazý Mahallesi
491 ada 2 parselde kayýtlý binanýn 1. ve 2. baðýmsýz bölümleri ile Gemici Mahallesi 418 ada
1 parseldeki taþýnmazýn
satýþý" ile ilgili Osmancýk Kent Konseyi ile bir
sivil toplum örgütünün
ve bazý siyasi parti baþkanlarýnýn görüþünü içeren basýn açýklamalarý
yerel basýnda haber olarak yer almýþtýr.
Haber konusu olan
basýn açýklamalarýnda
tek taraflý görüþlere yer
verilmesi ve kamuoyunu yanýltýcý ifadeler kullanýlmasý nedeniyle kamuoyunun konu hakkýnda doðru bilgilendirilmesi amacý ile aþaðýdaki açýklamanýn yapýlmasýna ihtiyaç doðmuþtur.
Belediyemize ait
gelir getirmeyen bazý
gayrimenkullerin yatýrýma
dönüþtürülmesi
amacý ile Yazý Mahallesi 476 ada 1 - 2 parseller, Cumhuriyet Mahallesi 769 ada 12 - 13 parseller, Yazý Mahallesi
491 ada 2 parselde kayýtlý binanýn 1. ve 2. ba-
Hamza Karataþ
ðýmsýz bölümleri, Gemici Mahallesi 418 ada
1 parseldeki taþýnmazýn
satýþa çýkartýlmasý belediye meclisinde görüþülmüþ, Plan ve Bütçe
Komisyonuna havale
edilmiþtir.
Satýþý düþünülen
gayrimenkuller uzun
yýllardýr belediyemize
her hangi bir gelir saðlamadýðý gibi özellikle haber konusu olan taþýnmazlar yýllýk deðer kaybý ve bakým giderleri
dolayýsý ile belediye
bütçesini olumsuz etkilemektedir.
Ýlçemiz için büyük
yatýrýmlara hazýrlanan
belediyemiz öz kaynak
üretme çabasýnda olup
satýþý gündeme gelen
gayrimenkullerin kaynaða çevrilmesi ve dolayýsý ile yatýrýma dönüþtürülmesi düþünülmektedir.
Ayrýca söz konusu
taþýnmazlarý kullanan
sivil toplum örgütlerinin
belediyeye kira ödemiyor olmasý maddi külfetin dýþýnda ilçemizde faaliyet gösteren yaklaþýk
80 sivil toplum örgütüne
birden ücretsiz yer tahsis edilemeyeceðinden
bir adaletsizliði de beraberinde getirmektedir.
Osmancýk Belediyesi bünyesinde kurulan
kent konseyine yer verilmediði þeklindeki beyanlar ise gerçek dýþý
olup amacýný aþan ifadeler içermektedir.
Belediyenin
bir
parçasý olarak gördüðümüz kent konseyine belediye bünyesinde bir
ofis tahsis edilmiþ, toplantýlarýný daha kolay
yapabilmeleri için bütün
imkânlarý ile birlikte belediye meclisini kullanmalarýna olanak saðlanmýþtýr. Kent konseyi seçim süreci sonrasýndaki
ilk toplantýsýný da
27.06.2014 tarihinde
burada gerçekleþtirmiþtir. Kent Konseyi yönetimi kendilerine tahsis
edilen belediye binasýndaki ofisi beðenmedikleri gibi, kendilerine resmi yazýyla bildirilmesine raðmen Kent Konseyine ait belgeleri almaya
da gelmemiþlerdir. Bu-
na raðmen amacýný aþan
gerçek dýþý ifadelerle,
þov niteliðinde basýn
açýklamalarý yaparak
kamuoyunu yanýltmaya
çalýþmaktadýrlar.
Belediyemiz tüm
uygulamalarýnda eþitliði
gözetmek ve adaleti
saðlamak durumunda
olup her sivil toplum örgütüne de eþit mesafededir. Bu nedenle sivil
toplum örgütleri arasýnda ayrýcalýða yer verilmemesi konusunda kararlýlýðýmýz devam edecektir.
Ayrýca halkýmýzýn
emaneti olan belediyemizin öz kaynaklarýnýn
doðru ve verimli kullanýlmasý konusundaki
hassasiyetimizi de bir
kez daha vurgulamak isteriz. Bu doðrultuda belediyemizin
bütçesi
doðru planlamalarla yönetilecek, kaynaklarýmýzýn bir kuruþunun dahi
israf edilmesine fýrsat
verilmeyecek ve yatýrýmlara istikrar kazandýrýlacaktýr. Bu doðrultuda
belediyemizin mülküne
de sahip çýkýlacaktýr.
Ýlçemizde yatýrýmlarýn emin adýmlarla
sürmesi, þehrimizin istikrarlý bir þekilde büyümesi ve geliþmesi, halkýmýzýn huzuru ve refahý için Osmancýk Belediyesinin adil bir güven
kaynaðý olduðunu vurgulayarak, tek taraflý ve
halkýmýzý yanýltýcý ifadelerden üzüntü duyduðumuzu belirtiyor, ilgili
kuruluþlarý daha duyarlý
olmaya davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygýyla duyurulur.”
(Haber Merkezi)
Ýskilip’te prostat semineri
“Prostat ve Hastalýklarý”na karþý bilinçlendirildi.
dan din görevlilerine kaEðitim seminerlemuayenesi yaptýrmasý
rinde prostat türleri,
gerektiði vurgulandý.
dar toplumun bütün keprostat kanseri taný ve tesimlerine prostat ve hasSeminerler sonunda
davisi hakkýnda bilgiler
talýklarý hakkýnda farkýnOpr. Dr. Selçuk Erdem,
verildi. Seminerlerde aydalýk ve bilinçlendirme
katýlýmcýlardan gelen sorýca
40
yaþ
üstü
erkekleeðitimi verildi.
rularý
cevaplandýrrin yýlda bir kez üroloji
dý.(ÝHA)
dý.Olay, dün akþam meydana geldi. Ýki kiþi, bahçe
sulamasý yüzünden tartýþtý. Tartýþma kavgaya dö-
Tamir
sýrasýnda
yaralandý
Osmancýk’ta motor tamiri sýrasýnda yaralanan kiþi Çorum’a sevk edildi.
S.D. Çiftlikler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iþyerine motor tamiri yaparken elinden
yaralandý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan genç, ileri
tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.
Haber Merkezi
Enise Aðbal
Ýskilip'te devam
eden alt yapý çalýþmalarýný denetleyen ve bu
sýrada vatandaþlar tarafýndan iletilen talep ve
önerileri deðerlendiren
Belediye Baþkaný Recep Çatma, bu defa da
yüklenici firma yetkilileri ile birlikte çalýþma
alanlarýný gezdi.
AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Belediye Meclis Üyesi
Murat Önder, firma
yetkilileri ve Belediyenin ilgili birimlerinin de
eþlik ettiði denetimlerde Baþkan Çatma, zaman zaman personeline
hayatý olumsuz etkileyen sýkýntýlarýn acilen
giderilmesi konusunda
talimatlar verdi. Çalýþmalarýn hýz kazanmasý
ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini
istedi.
Çalýþmalarýn aksaksýz yürümesi için
denetimlerin hýz kesmeden devam edeceðinin altýný çizen Çatma,
"Devam eden alt yapý
çalýþmalarýnda vatandaþlarýmýzýn yaþadýðý
sýkýntýlarý en azamiye
indirebilmek için yoðun çaba sarf ediyoruz"
dedi.
Çalýþmalarýn aksaksýz yürümesi için denetimlerin hýz kesmeden devam edeceði belirtildi.
Çalýþmalarýn hýz kazanmasý ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli talimatlar verildi.
Mustafa Demirer
Bahçe sulama
kavgasý, 1 yaralý
Çorum'un Ortaköy
ilçesine baðlý köyde, bahçe sulama tartýþmasýnda
bir kiþi tabancayla yarala-
Baþkan Çatma alt yapý
çalýþmalarýný denetledi
Baþkan Çatma, yüklenici firma yetkilileri ile birlikte çalýþma alanlarýný gezdi.
Temizlik seferberliði
Opr. Dr. Selçuk Erdem
Çorum’un Ýskilip
ilçesinde kamu çalýþanlarý ve vatandaþlar
“Prostat ve Hastalýklarý”na karþý bilinçlendirildi.
Ýskilip Atýf Hoca
Devlet Hastanesi Üroloji
Uzmaný Opr. Dr. Selçuk
Erdem, gardiyanlardan
hükümlülere, muhtarlar-
7
nüþtü. Bu sýrada taraflardan biri ruhsatlý tabancasý
ile diðerine bir el ateþ etti.
Sýrtýna isabet eden tek
kurþunla yaralanan kiþi,
ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne
kaldýrýlarak ameliyata
alýndý.(DHA)
Yaya aðýr
yaralandý
Alaca'da aracýn çarptýðý yaya aðýr yaralandý.
Ayhan Mahallesi Ankara Caddesi'nde
aracý ile seyreden S.Y. E.B.Ö. isimli 4 yaþýndaki kýz çocuðuna çarptý. Aðýr yaralanan çocuk ilçede yapýlan ilk tedavinin ardýndan Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk
edildi.
Haber Merkezi
Ýskilip'te devam eden alt yapý
çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ederken, Belediye ekipleri de çalýþmalarýn
bitirildiði alanlarda
temizlik çalýþmasý
baþlattý.
Yürütülen alt
yapý çalýþmalarýnda
vatandaþlarýmýzýn
toz ve topraktan
daha az etkilenmesi için baþlatýlan temizlik çalýþmalarý
þehrin bütün bölgelerine yayýlacak.
Belediye Baþkaný Recep Çatma,
altyapý çalýþmalarýndan dolayý doðal
olarak fiziki bozulmalardan halkýmýzýn olumsuz etkilenmesini azaltmak
ve temiz kent olma
iddiasýyla baþlatýlan çalýþmalarýn
mahalle mahalle,
sokak sokak devam edeceðini söyledi.
Belediye ekipleri çalýþmalarýn bitirildiði alanlarda temizlik çalýþmasý baþlattý.
Alt yapýnýn bozduðu cadde ve sokaklar düzenleniyor.
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
12
RAMAZAN
R amazan
Hoþ geldin ya þehri
'Rabbim! Beni ve kardeþimi baðýþla, bizi rahmetine
kabul et. Zira sen merhametlilerin en
merhametlisisin.'
(Â'raf/151)
'Doðrusu sizin
yardýmcýnýz sadece
Allah'týr. O, yardým
edenlerin en
hayýrlýsýdýr.'
(Al-i Ýmran/150)
Ýmsak
03.14
Ýftar
20.22
Dört Halife'nin Son Günleri
Hz. Ömer'in
Son Günleri 5
Vefatý / Þehadeti:
ödenmesini vasiyyet etti.
Borçlarýnýn kendi emlakinden,
Hz. Ömer, bir yandan devlet
býraktýðý mirastan ödenmesini
sorumluluðunu düþünüyor ve o
ýsrarla vurguladý ve ayrýntýlarýný
yönde tedbirler alýyor, diðer
söyledi.
Cenaze namazýný
yandan da ölümcül yaralarýn
Suheyb-i Rumi’nin kýldýrmasýný,
sonucuna hazýrlanýyordu. Yanýna
kabre oðlu Abdurrahman, Sâ’d b.
gelenlerden bazýsý Hz. Osman’ý,
Ebu Vakkas, Hz. Osman ve
bazýsý Hz. Ali’li halife olarak
Abdurrahan
b. Avf’ýn indirmesini
göstermesini istiyordu. O da
vasiyyet etti.
geleceðin sorumluluðunu, yeni
halifenin vebalini taþýmak
Bundan sonra Hz. Ömer,
istemiyordu. Verdiði
“Allah” zikriyle
cevapta bunu çok net
meþgul oldu. Mecusi
Ethem ERKOÇ hançeriyle
açýklýyordu: “Bu
ethemerkoç@corumhakimiyet. net yaralanmasýndan üç
yükü hayatýmýzda
yüklendik, taþýdýk.
gün sonra gece vakti,
Öldükten sonra da mý
Allah Allah diyerek
taþýyalým.”
ruhunu teslim etti.
Tarih, hicretin 23. yýlý
Oðlu Abdullah’ý
Zilhicce ayý (3 Kasým
yanýna çaðýrdý, bazý
644) idi.
tenbihlerde bulundu:
Yaralandýðý anda
“Yavrum, ben
vefat etmediði için
ölürken yönümü
Hz.
Ömer’in
kýbleye çevir. Ölünce
cenazesini oðlu Abdullah yýkadý.
gözlerimi kapat. Kefenim için çok
Yanýnda bulunanlarýn yardýmýyla
masraf yapma. Eðer Allah katýnda
kefenledi. Namazýný Suheyb-i
hayýrlý bir amelim varsa mezarýmý
Rumi kýldýrdý. Sonra Ravza-i
geniþletir... Cenazemi kaldýrýrken
Mutahhara’da Hz. Ebu Bekir’in
beni sahip olmadýðým hasletlerle
omuz hizasýna baþý gelecek
temize çýkartmaya çalýþmayýn.
þekilde defnettiler. Kabrine oðlu
Beni bir an önce Rabbime
Abdurrahman, Hz. Osman,
kavuþturun.”
Abdurrahman b. Avf ve Sa’d b.
Þurayý oluþturduðu sýrada
Ebu Vakkas indirdiler. Þu anda
oðlu Abdullah’ý Hz. Aiþe
Mescid-i Nebevi’nin içinde Hz.
validemize gönderdi:
Muhammed (sav) Hz. Ebu Bekir
“Aiþe’ye git, selamýmý söyle.
ve Hz. Ömer yan yana
Ömer b. Hattab, arkadaþlarýnýn
yatmaktadýr.
yanýna defnedilmek istiyor, de.
Hz. Ömer; on sene, altý ay,
Zira Resulullah ile Ebu Bekir’in
sekiz gün halifelik görevini
yanýna defnedilmeyi çok arzu
sürdürmüþ ve 63 yaþýnda vefat
ediyorum”
etmiþtir.
Hz. Ömer’in oðlu Abdullah,
Hz. Ömer’in þehadeti, bütün
doðru Hz. Aiþe’nin yanýna gitti.
Ýslâm âlemini yasa boðdu.
Hz. Aiþe de üzgündü ve
Herkesin
gözü yaþlýydý. Ýslâmýn
aðlýyordu. Abdullah, babasýnýn
ýþýðýný Irak, Ýran, Kafkasya,
isteðini iletti. Hz. Aiþe de:
Suriye, Filistin, Mýsýr ve Libya’ya
“Aralarýndaki boþ yeri kendim
kadar ulaþtýran, her inançtan ve
için düþünüyordum. Fakat gönül
her milletten insanlara adaletle
hoþluðuyla Hz. Ömer’e
hükmeden büyük insan ve eþsiz
býrakýyorum. Zira onu kendime
devlet baþkaný Hz. Ömer’in
tercih ederim” dedi.
vefatýna herkes üzülmüþtü.
Abdullah, eve döndü ve Hz.
Hz. Ömer, bir servet deðil,
Aiþe’nin cevabýný nakletti. Hz.
Ömer de “En büyük arzum bu idi” 80.000 dirhem borç býrakmýþtý. O
da
kaldýðý
evin satýlmasýyla
dedi ve çok memnun oldu.
tamamen ödenmiþtir.
Oðluna borçlarýnýn hesap edilip
Nerde o eski Ramazanlar!
Aklýmýzýn ýraða ermediði bebeklik yýllarýmýzda tanýþtýk biz
Mustafa
Ramazanlarla. Ebeveynlerimiz o
ÖZÇATALBAÞ
onbir ayýn Sultaný'nýn yaklaþmasýyla hele de sayýlý günler kala büyük bir sevinç ve heyecan dalgasýyla coþardý.
-"Ramazan geliyor oðlum
Ramazan"
Ciðerparelerimizi öylesine
sevindireni bizler de sever olduk
öylece. Temcit davuluyla birlikte anneler baþýmýzý okþayarak
uyandýrýrdý biz çocuklarý. Yaðda yahut sac'da mayalý
katmer, yanýçlar; içlerinde peynir ýspanak, kiminde yumurta var, hepsi tereyaðlý. Kayýsý, erik, elma hoþafý sahur sofralarýnýn yegâne taamýydý. Fakirler fakiri olsak
da o yýllar, huzur ve sevinç zenginiydik! Büyüklere imrenip bazý günler oruca biz de niyetlenirdik. Lakin sabah
olupta sokaða çýktýðýmýzda, bizden küçükleri ellerinde
sahur mayalýsý v.s yiyeceklerle görünce çileden çýkar,
yalana yutkuna evlere koþardýk.
- Anaaa acýktým ben orucu bozacaðým!
- Olur mu hiç yavrucuðum?
- Niye niye bebekler yiyo dýþarýda.
- Sen onlarýn aðabeysisin amma.
- Bana ne bana ne, acýktým acýktým..
- Bari öðleye kadar bozma da yarým tekne orucu tutmuþ olursun. Akþam ya bi komþu emmiye ya
da babana satar para kazanýrsýn tamam mý?
Paranýn lafýný duyunca hemen gevþerdik;
- Allah için tutulan oruç hiç
satýlýr mý ana?
- Sen sabisin oðlum daha,
sevabý hem sana olur hem de
alana..
- Tamam öyleyse..
- Gel þimdi þu hamur teknesinin altýna gir de biraz bekle.
- Niye?
- Yarým tekne orucu tutuyor-
sun ya adettir…
- Ha ha ha, ula emmede komiksin ana….
…………………
Bir kaç yýl sonra daha da büyüyünce yani dokuz on
yaþýmýza basýnca bütün oruç tutmaya gayret ettik. Sokakta aç acýna oynarken öyle, oruç olduðumuzu öðrenen
bazý nine ve emmiler 'aferin' der, mevsimine göre bize
bir iki kiraz, kayýsý, þeker, hurma, incir verirlerdi. 'Ýftarlýk' derdik biz ona. Zengin çocuklarý sokakta yedikleri zeytinyaðýnda nar gibi kýzarmýþ tava mayalýsýndan
böler uzatýrdý biraz.
-Al la iftarlýk yap bana da sevap olsun.
Gün boyu bir kutuda sakladýðýmýz iftarlýklarý, arada bir açar yutkunarak bakardýk onlara..
-Akþam top atýlsýn bak hepinizi nasýl yiyeceðim.
………………………
(ARKASI YARIN)
.:: Oruç’a Dair ::.
Gebeler oruç tutabilir mi?
Ramazan orucunu
tutmamak için geçerli
mazeretlerden biri de gebelik veya
çocuk emzirmektir. Gebe veya
emzikli olan kadýnlar, kendilerine
yahut çocuklarýna bir zarar
gelmesinden korkmalarý halinde
oruç tutmayabilirler. Bunlar bir
yönüyle hasta hükmünde
olduklarý gibi, onlara bu ruhsatý
tanýyan hadisler de
(Sürecek)
bulunmaktadýr. Kendisi
dayanabilecek ve çocuk da
etkilenmeyecek ise hamile ve
çocuk emziren anne oruç tutabilir.
Bu konuda alanýnda uzman bir
hekime danýþýlmasý uygun olur.
Hamilelik ve çocuk emzirme gibi
meþru sebeplerle oruç tutamayan
bayanlar, tutamadýklarý bu
oruçlarýný þartlarýn elveriþli
olduðu baþka zamanlarda kaza
ederler"
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
9
Sanayi Sitesi TSO'dan destek istedi
TSO'nun yeni Yönetim Kurulu Üyesi Ömer
Altýkardeþ, Yeni Sanayi Sitesi'nin çeþitli sorunlarýný
gündeme taþýmak amacýyla, Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte
TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. Ziyarette Kooperatif Baþkaný Hýdýr
Balaban, Yeni Sanayi Sitesi'nin bazý eksikleri hakkýnda bilgiler vererek, bu eksiklerin giderilmesi için
TSO'nun desteðine ihtiyaç duyduklarýný söyledi.
Hýdýr Balaban ayrýca, Ömer Altýkardeþ'in
TSO'nun Yönetim Kurulu'na seçilmesinden dolayý
memnuniyetini dile getirerek, bundan sonraki dönemde TSO ile daha istiþareli bir çalýþma ortamý yakalayabileceklerini ifade etti.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, kooperatif yöneticilerine görevlerinde baþarýlar dileyerek,
projeci bir yönetimin görev baþýnda olduðunu söyledi. Kooperatif yönetimindeki herkesin kendi alanlarýnda çok baþarýlý olmuþ kiþiler olduðunu belirten
Baþaranhýncal, "Ancak bu yeterli olmamaktadýr. Ýster kooperatif olsun, ister esnaf odasý ya da ticaret
ve sanayi odasý olsun fark etmez; üyelerinin desteði
olmadan hiçbir kurum ya da yönetim baþarýlý çalýþmalar yapamaz" demiþtir.
Yeni Sanayi Sitesi'nde daha önce yapýlanlarýn
ya da yapýlamayanlarýn muhasebesinin bir kenara
býrakýlarak yeni yönetimin desteklenmesi gerektiðini vurgulayan Baþaranhýncal, "Büyük iþlerin baþarýldýðý Sanayi Sitemiz, 'küçük' ifadesinden kurtuldu,
artýk 'yeni' ifadesiyle anýlýyor. Kooperatifimizin baþýnda da yeni bir yönetim var. Yeni yönetimimiz,
Sanayi Sitesi'nin eksiklerini belirlemiþ ve bu eksiklerin giderilmesi yönünde çalýþmalarýna baþlamýþ
görünüyor. Biz de Ticaret ve Sanayi Odasý olarak
elimizden gelen desteði sunacaðýz. ÇESOB'un da
bu süreçte yanýmýzda olacaðýndan eminiz" demiþtir.
Söz konusu taleplerin yerine getirilmesinde
Çorum Belediyesi'nin desteðinin de çok önemli olduðunu belirten Baþaranhýncal, "Çorum Belediyesi, Çorum'un önünü açmak adýna Sanayi Sitesi'ni tasfiye ederek buradaki esnafý, hak maðduriyeti yaþatmaksýzýn Yeni
Sanayi Sitesi'ne taþýnmaya teþvik etmektedir. Dolayýsýyla Yeni Sanayi Sitesi'ndeki eksiklere kayýtsýz kalmayacaktýr" þeklinde konuþtu.
Baþaranhýncal, ziyaretlerinden dolayý Kooperatif yöneticilerine teþekkür etti.
Sanayi Sitesi yönetimi TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti.
Enderun teravih mest etti
Gülesin Aðbal Demirer
‘Enderun Usulü
Teravih’ ve ‘Cumhur
Müezzinliði’
uygulamasýnýn ikincisi
geçtiðimiz Cumartesi
akþamý yoðun bir
katýlýmla Binevler
Camii’nde
gerçekleþtirildi.
Ýl Müftüsü Mehmet
Aþýk, namazdan önce
yaptýðý vaazda Enderun
Teravihinin bir Osmanlý
geleneði olduðunu,
kaybolan bu geleneði
2010 yýlýnda Ýstanbul
Müftü Yardýmcýsý iken
Ýstanbul’da baþlattýklarýný
ve bunu 2011 yýlýndan
itibaren de Çorum’da her
hafta bir camide
uyguladýklarýný, ilk defa
da Binevler Camii’nde
uygulayacaklarýný
söyledi. Ramazan’da
farklý uygulamalarla
cemaate manevi atmosfer
yaþatmanýn mutluluðunu
yaþadýklarýný ifade eden
Aþýk, bunu namazlardan
sonra cemaatten gelen
memnuniyetlerinden
anladýklarýný belirtti.
Müftü Aþýk,
Enderun teravihi ve
cumhur müezzinliði ile
teravihin her dört rekatýný
ayrý bir imam-Hatip'in
kýldýrdýðýný ve 6
Müezzin-Kayyým
Enderun Teravih Cumartesi akþamý yoðun bir katýlýmla
Binevler Camii’nde gerçekleþtirildi.
tarafýndan Ramazan
Camii Ýmam-Hatibi Asef
Hüzzam makamýnda
ayýna ulaþmaktan
Ömer Saðdýç, Gülabid
Çakýr Camii ÝmamHatibi
duyulan sevincin dile
Camii Vekil Ýmam-Hatibi
Abdülhamit Çýplak’ýn
getirildiði Saba, Uþþak,
Mustafa Ateþ, Abdibey
kýldýrmasý ile cemaat
Muhayyer Kürdi,
Camii Müezzin-Kayyýmý
mest oldu.
Nihavent, Rast
Fatih Meþe) kýldýrmasý,
Namaz sonrasýnda
makamlarýnda ilâhilerin
Müezzin-Kayyýmlarýn
cami içinde cemaat
okunduðunu söyledi.
Huzur Camii Müezzintarafýndan Ýl Müftüsü
Kayyýmý
Hasan
Çakmak,
Binevler Camii’nde
Mehmet Aþýk ile görevli
TEDAÞ Mescidi Ýmamçifte ezan okunmasýyla
Ýmam-Hatipler ve
Hatibi Sefa Kýrcý, Hicret
baþlayan ve manevi
Müezzin Kayyýmlar
Camii Müezzin-Kayyýmý
ziyafete dönüþen gecede
cemaat tarafýndan
Ýlhami Kurt, Emre Camii
yatsý namazýný Hicaz
musafaha edilerek
Müezzin-Kayyýmý Murat
makamýnda Ulu Camii
cemaatle birlikte hatýra
Küyük, Devane Camii
Baþ Ýmam-Hatibi
fotoðrafý çekildi.
Müezzin-Kayyýmý
Mustafa Gökmen
Binevler Camii
Selahattin
Meþe
ve
kýldýrýrken, her dört
görevlileri tarafýndan
Valide Camii Müezzinrekatý ayrý bir imamRamazan boyunca
Kayyýmý Numan Acer’in
Hatibin (Çakýr Camii
teravihten sonra cemaate
ayrý makamlarla ilahiler
Ýmam-Hatibi Abdülhamit
yapýlan çay ve pasta
seslendirmeleri ile devam
Çýplak, Selimiye Camii
ikramý geleneði devam
eden
Teravih
namazýndan
Ýmam-Hatibi Muharrem
etti.
sonra Vitr namazýnýn
Kunduz, Köy Hizmetleri
Gençler yine boþ durmadý
Gülesin Aðbal Demirer
Gençlik ve Spor
Bakanlýðý'nýn 81 ilde
gençlik merkezleri
aracýlýðýyla hayata
geçirdiði Genç Dönüþüm
Projesi kapsamýnda
Öðrenci Seçme ve
Yerleþtirme Merkezi'nin
yapmýþ olduðu
sýnavlarda öðrencilere
verilen sýnav setleri
toplanarak ihtiyaç sahibi
okul ve öðrencilere
ulaþtýrýldý.
Proje kapmasýnda,
gençlik merkezlerine üye
gençlerde sosyal
sorumluluk ve
gönüllülük bilincinin
artýrýlmasý, gençlik
merkezlerinin çeþitli sivil
toplum kuruluþlarýyla
ortak faaliyet
gerçekleþtirebilme
becerilerinin
geliþtirilmesi ve ihtiyaç
sahibi öðrencilere destek
saðlanmasý amaçlanýyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Aþdaðul’da seçim startýný verdi.
CHP seçim startýný Aþdaðul'dan verdi
Hurþit Bozkurt
Cumhuriyet
Halk Partisi Ýl
Baþkaný Cengiz Atlas,
10 Aðustos'ta
yapýlacak olan
cumhurbaþkanlýðý ilk
tur seçim startýný
Aþdaðul'u ziyaret
ederek verdi. Atlas'a
Aþdaðul Belediye
Baþkaný Dursun
Uzunca ve parti
yöneticileride eþlik
etti.
CHP Ýl baþkaný
Cengiz Atlas 5 parti
ile birlikte aday
gösterdikleri Prof. Dr.
Ekmeleddin
Ýhsanoðlu için
vatandaþlardan destek
istedi. Aþdaðul'da
vatandaþlarý ziyaret
eden Atlas " Bu
seçim ülkemiz için
son derece
önemlidir.bizim
adayýmýz sayýn
Ekmeleddin
Ýhsanoðlu bugüne
kadar hakkýnda hiçbir
þaibe olmayan,
toplumun tüm
Cengiz Atlas’a Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca eþlik etti.
kesiminin
destekleyebileceði,
ömrünü bilime
adamýþ büyük bir
uzlaþmayla çýkmýþ
siyaset üstü bir
adaydýr. Bilindiði
üzere Sayýn
Ýhsanoðlu'na içinde
CHP'nin de
bulunduðu 5 parti
destek vermektedir.
Bu, Türkiye
Cumhuriyeti tarihinin
en büyük
uzlaþmasýdýr." dedi.
Baþbakan'ýn
Samsun'dan baþlattýðý
seçim kampanyasýna
gönderme yapan
Atlas, "Baþbakan
Mustafa Kemal'in
milli mücadeleyi
baþlattýðý Samsun'dan
seçim kampanyasý
baþlatmasý manidar.
Kendisine
danýþmanlarý
hatýrlatmamýþ
sanýrým. Kendisi 12
yýldýr bu ülkenin
kurucu felsefesine
türlü hakaretlerde
bulunmuþ, milli
deðerlerimizi yok
etmeye çalýþmýþtýr.
Direkten indirilen
bayraðýn hesabýný
sormayanlarýn o
bayraðý kanlarýyla
sulayanlara sahip
çýkýyormuþ gibi
gözükmesi bir
aldatmacadan
ibarettir" dedi.
Akkent’te mýntýka temizliði
Çorum Belediyesi,
mahallelerde baþlattýðý
mýntýka temizliklerine
devam ediyor. Temizlik
Ýþleri Müdürlüðü'ne
baðlý ekipler Akkent
Mahallesi'nde ilaçlama
yaptý, ot biçti ve
mýntýka temizliði yaptý.
Mahalle, baþtan aþaðý
Belediye ekipleri
tarafýndan temizlendi.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan
Candan, yaklaþýk 5
yýldan beri tüm
mahalleleri sokak sokak
süpürdüklerini
belirterek
"Mahallelerimizi
düzenli olarak belirli
periyotlarda
süpürüyoruz. Mýntýka
ekiplerimiz belirlenen
mahallede sabah
çalýþmalarýný baþlatýyor,
akþama kadar tüm
çalýþmalarýný
tamamlýyor.
Kaldýrýmlarý süpürüyor,
sokaklarý temizliyor,
varsa otlarý biçiyorlar.
15 kiþiden oluþan
mýntýka ekibimiz tüm
mahallelerimizi baþtan
aþaðý temizliyor" dedi.
Çorum Belediyesi, mahallelerde baþlattýðý mýntýka temizliklerine devam ediyor.
Akkent Mahallesi'nde ilaçlama yapýldý, ot biçildi ve mýntýka temizliði yapýldý.
Muhtar'dan
Belediye'ye teþekkür
Sýnav setleri ihtiyaç sahibi okul ve öðrencilere ulaþtýrýldý.
Çorum Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü Mahmut
Atalay Gençlik Merkezi,
Hafta sonu yapýlan KPSS
sýnavý öncesi Gençlik
Liderleri ve üye gençler
ile sýnav olan okullarýn
önünde ihtiyaç sahibi
okullar için kalem
setlerini toplayýp gençlik
merkezine getirerek
ihtiyaç sahibi okullar için
paketleyip ulaþtýrmaya
hazýr hale getirdik.
Proje sürecinde
toplam 500 adet kýrtasiye
seti toplandý.
Çorum Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü Mahmut
Atalay Gençlik Merkezi,
gençlik liderleri ve üye
gençler adýna, projeye
katkýlarýndan dolayý Hitit
Üniversitesi
çalýþanlarýna, sýnavda
görev alan okul
yetkililerine ÖSYM
görevlilerine ve sýnava
giren gençlere teþekkür
etti.
Temizlik Ýþleri
Müdürlüðü amiri Seydi
Merdoðlu gözetiminde
yapýlan çalýþmalardan
duyduklarý
memnuniyeti dile
getiren Akkent
Mahallesi Muhtarý
Necip Güler, mahalleye
yapýlan çalýþmalar
nedeniyle belediye
personeline ve Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Akkent mahallesi sakinleri temizlikten dolayý teþekkür etti.
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
9 TEMMUZ 2014
Milli Eðitim Þube
Müdürleri deðiþti
Recep Mebet
Milli Eðitim Þube
Müdürleri’ni içine alan
‘Zorunlu Yer Deðiþtirme
Atamalarý’ yapýldý.
Çorum’da görev yapan 4 Milli Eðitim Þube
Müdürü farklý þehirlere
atanýrken yerlerine ise 5
yeni isim getirildi.
Kamuoyunda ‘rotasyon’ olarak bilinen atamalar neticesinde Çorum
Milli Eðitim Þube Müdürleri’nden Mahmut Özsoy
ve Hüseyin Ünlü Ankara
Milli Eðitim Þube Müdürlükleri’ne, Mahmut Aþýkoðlu Kocaeli Gebze Milli
Eðitim Þube Müdürlüðü’ne, Cengiz Kýlýnç ise Bursa
Yýldýrým Milli Eðitim Þube Müdürlüðü görevine tayin oldu.
Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan açýklanan ka-
rara göre Laçin Milli Eðitim Þube Müdürü Sinan
Güngör, Dodurga Milli
Eðitim Þube Müdürü Erhan Yaþar, Turhal Milli
Eðitim Þube Müdürü Ahmet Ýnan, Elazýð Milli Eðitim Þube Müdürü Ali Rýza
Ekmekyapar ve Yozgat
Akdaðmadeni Milli Eðitim
Þube Müdürü Kasým Gülek Özer ise Çorum Milli
Eðitim Þube Müdürleri’ne
atandý.
Mevcut Milli Eðitim
Þube Müdürleri Ahmet
Karaman, Arslan Arslan ve
Özcan Kuþcu ile birlikte
Çorum Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesindeki þube
müdürü sayýsý 8’e çýktý.
Atamasý yapýlan þube müdürlerinin Ramazan
Bayramý’ndan sonra yeni görevlerine baþlamalarý
bekleniyor.
Milli Eðitim Þube Müdürleri Mahmut Özsoy, Hüseyin Ünlü, Mahmut Aþýkoðlu ve Cengiz Kýlýnç farklý illere atandý.
Nefes Derneði’nin
iftarý 15 Temmuz’da
Recep Mebet
Nefes Alevi
Bektaþi Kültür ve
Eðitim Derneði
tarafýndan organize
edilen iftar programý
15 Temmuz 2014 Salý
akþamý Dalgýçlar
Otel’de
gerçekleþecek.
‘Kardeþliðimize
Canlar Feda’
sloganýyla tertip
edilen iftar
programýnda lokma
duasý ve gülbenk,
Kuran-ý Kerim
tilaveti, açýlýþ ve
protokol konuþmalarý
ile yemek ikramý yer
alacak.
Programla ilgili
olarak Nefes Alevi
Bektaþi Derneði’nden
yapýlan yazýlý
açýklamada þu
ifadelere yer verildi:
“Ülkemizdeki
Nefes Derneði, ‘Kardeþliðimize Canlar Feda’ sloganýyla iftar programý düzenliyor.
birlik, beraberlik ve
kardeþliði
derinleþtirmek,
aramýzdaki muhabbet
ve dayanýþmayý
güçlendirmek
düþüncesiyle
düzenlediðimiz
geleneksel iftar
programýnýn bu yýl ki
ana temasý ‘Kuran’ýn
Boyasý Ehl-ibeyt’in
Mayasý Birlikten
Dirliðe’.
‘Mü’minler
ancak kardeþtirler’
ayeti kerimesinin
ýþýðýnda Hz. Ali’nin,
‘Mü’minin
tebessümü yüzünde,
hüznü ise
kalbindedir’ buyruðu
doðrultusunda
Ramazan Ayý’nda
iftar sofrasýnda bir
araya geleceðiz.”
Avantaj Dünyasý
ve Park 19’dan iftar
Avantaj Dünyasý ve Park 19 Alýþveriþ Merkezleri iftar programý düzenledi.
Recep Mebet
Avantaj
Dünyasý ve Park
19 Alýþveriþ
Merkezleri
tarafýndan
düzenlenen
geleneksel iftar
yemeði önceki
akþam gerçekleþti.
Alaybey
Talebe Yurdu’nda
gerçekleþen iftar
programýna
Avantaj Dünyasý
ve Park 19 AVM
sahibi Ergül
Karagöz, maðaza
müdürleri ve
çalýþanlarý ile çok
sayýda davetli
katýldý.
Akþemsettin
Camii Ýmam
Hatibi Hafýz Sefa
Kýrcý’nýn Kuran-ý
Kerim tilavetiyle
baþlayan
programda
Ulucamii Ýmam
Hatibi Kurra Hafýz
Mustafa
Bozduman ile
Müezzin
Sameddin Ertürk
ve Duran Yalçýn
tarafýndan mevlid-i
þerif okundu.
Ramazan
Ayý’nýn manevi
iklimini yansýtan
ilahilerin de
seslendirildiði
programda yemek
ikramýnýn ardýndan
dua edildi.
Dua sonrasý
kýsa bir selamlama
konuþmasý yapan
Ergül Karagöz,
katýlýmlarýndan
dolayý davetlilere
teþekkür ederek
Ramazan-ý
Þerifleri’ni tebrik
etti.
Ergül Karagöz (sol baþta), davetlilere hitaben bir selamlama konuþmasý yaptý.
Düzenlenen program dualar eþliðinde sona erdi.
Ýftar programýna çok sayýda davetli katýldý.
Karahacipliler’in
iftarý 17 Temmuz’da
Recep Mebet
Karahacipliler Derneði Baþkaný Ýsmail Akdaþ
Karahacipliler
Yardýmlaþma Derneði
tarafýndan düzenlenen
iftar yemeði, 17 Temmuz 2014 Perþembe
akþamý Gülüm Düðün
Salonu’nda gerçekleþecek.
Programla ilgili
açýklama yapan Dernek Baþkaný Ýsmail
Akdaþ, Çorum’da yaþayan tüm Karahacip-
liler’i iftar yemeðine
davet etti.
Ramazan Ayý’nýn
birlik ve beraberlik
açýsýndan önemli bir
zaman dilimi olduðuna iþaret eden Ýsmail
Akdaþ, Kuran-ý Kerim
tilavetiyle baþlayacak
program hakkýnda
detaylý bilginin
Karahacipliler
Derneði’nden
alýnabileceðini
sözlerine ekledi.
Alaybey Talebe Yurdu salonunda gerçekleþen iftar programýna ilgi büyüktü.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
11
Sistem’li baþarý
Recep Mebet
Sistem Dersanesi’nde dün ‘Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG)’ konulu basýn
toplantýsý düzenlendi.
TEOG sonuçlarýnýn deðerlendirildiði toplantýya Sistem Dersanesi kurucularýndan Murat
Þimþek, bazý öðretmenler ve sýnavda dereceye
giren öðrenciler katýldý.
2013-2014 Eðitim Öðretim Yýlý’ný baþarýlarla geride býraktýklarýný anlatan Murat Þimþek, 2014 TEOG sonuçlarýna göre de büyük bir
baþarýya imza attýklarýný vurguladý.
“TEOG sonuçlarýna göre öðrencilerimizden Gürçay Aygün 488,231, Hazal Uysal
486,671, Dilara Özüyaðlý 483.000, Zeynep Uçgun 477,628 puan alarak büyük baþarý elde etti” diyen Þimþek, öðrencilerle birlikte velileri
ve emektar öðretmenleri kutladý.
Sistem Dersanesi’nin Çorum’un köklü eðitim kuruluþlarýndan biri olduðuna dikkat çeken
Þimþek, elde ettikleri baþarýnýn temelinde eðiti-
me getirdikleri yeni bakýþ açýsýnýn yattýðýný
söyledi.
Eðitim-öðretimin ekip iþi olduðunu belirten Þimþek, alanýnda uzman bir öðretmen kadrosuyla 28 yýldýr hizmet verdiklerini kaydetti.
Sistem Dersanesi olarak eðitim alanýndaki
faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getiren Þimþek, “2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý’nda da
yeni baþarýlar için kollarý sývadýk” dedi.
Sýnavlarýn ardýndan en önemli aþamanýn
tercih dönemi olduðuna da dikkat çeken Þimþek, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
“Tercihlerde doðru ve stratejik yöntemlerle, hata yapmadan çocuklarýmýza yön vermek
amacýyla Dersanemiz Rehberlik Servisi’ni tüm
velilerin ve öðrencilerimizin hizmetine sunduk.
‘Doðru Tercih’ sloganýyla baþlattýðýmýz
rehberlik ve tercih danýþmanlýðý çalýþmalarýmýzdan faydalanmak ve detaylý bilgi almak isteyenleri Sistem Dersanesi’ne bekliyoruz.”
Sistem Dersanesi, Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG)’te dereceye giren öðrencilerini tanýttý.
Ýbrahim Çayýrý’nda
hummalý çalýþma
Recep Mebet
Çorum Belediyesi,
Buharaevler Mahallesi
Ýbrahim Çayýrý Sokaklarý’nda düzenleme çalýþmasý baþlattý.
Belediye Fen Ýþleri
Müdürlüðü’ne
baðlý
ekipler, yapýlaþmanýn
yoðunlaþtýðý bölgede yol
bakým ve yenileme çalýþmasý gerçekleþtirdi.
Bölgedeki çalýþmalarýna hýz veren Çorum
Belediyesi, açýlan yeni
yollarda düzenleme çalýþmasý yaptý.
Selçuk Caddesi civarýndaki sokaklardaki
çalýþmalarýn devam ettiðini belirten yetkililer,
planlama dahilinde yollarýn asfaltýnýn da tamamlanacaðýný kaydettiler.
Ýbrahim Çayýrý Sokaklarý’nda düzenleme çalýþmasý baþlatýldý.
Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü’ne baðlý ekipler, yapýlaþmanýn yoðunlaþtýðý bölgede yollarý bakýma aldý.
Þahin: ‘Paslanmazda
çözüm ortaðýyýz’
Þahin Paslanmaz, zengin ürün yelpazesi ve teþhir salonlarýyla müþterilerinin hizmetinde.
Murat Çetin
Bekir ve Þükrü
Þahin kardeþler tarafýndan 1991 yýlýnda
kurulan Þahin Paslanmaz, zengin ürün
yelpazesi ve teþhir
salonlarýyla müþterilerinin hizmetinde.
“Paslanmaz konusunda çözüm ortaðýyýz” diyen Þükrü
Þahin, ürün çeþitleri,
imalat ve montaj çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler verdi.
Küçük Sanayi
Sitesi’ndeki atölyelerinde gerçekleþtirdikleri üretim faaliyetlerinden bahseden Þahin, yaptýðý
açýklamada þunlarý
söyledi:
“Ýþ yerlerinde
her türlü paslanmaz
balkon ve merdiven
korkuluklarý, alüminyum balkon ve
merdiven korkuluklarý, pleksi korkuluk
modelleri, temperli
camdan hiç dikmesiz alüminyum ve
paslanmaz korkuluklar, demir doðramanýn her çeþidi,
paslanmaz bayrak
direkleri, paslanmaz
çamaþýrlýk modelleri, ferforje dekoratif
korkuluklar, alüminyum kompozit panel
modellerinin yaný sýra her ölçü ve ebetta
panel çit, tel örgü
imalatlarýný uzman
ekibimizle gerçekleþtiriyoruz.
KSS 23. Cadde
20. Sokak numara
6’da faaliyet gösteren atölyemizde, 300
metrekare kapalý,
150 metrekare açýk
alan üzerinde üretim
yapýyoruz. Sunduðumuz hizmetleri
daire karþýlýðýnda da
gerçekleþtiriyoruz.
Ayrýca müþterilerimize ürünlerimizi daha güzel tanýtabilmek amacýyla 200
metrekarelik teþhir
salonumuzu da faliyete geçirdik. Çaðdaþ anlayýþýmýz, baþarýlý çalýþmalarýmýz
ve iþ anlayýþýmýzla
Çorum’un ve ilçelerinin dört bir köþesine imzamýzý taþýdýk.
Titiz özenli ve
kaliteli iþlerimizle,
teknolojiyi
takip
ederek, günden güne
büyüyerek markalaþma yolunda ilerlemekteyiz.Sadece
fiyatlarýmýzla deðil,
verdiðimiz söz, zaman ve tanýdýðýmýz
uygun ödeme koþullarý ile iddialýyýz.
Kredi kartýna 12 ay
taksit imkaný sunuyoruz.
Çorum’un ileri
gelen mütahitlerin-
Þükrü Þahin, “Paslanmaz konusunda çözüm ortaðýyýz” dedi.
Þahin Paslanmaz, imal ettiði ürünleri teþhir salonlarýnda müþterilerine sunuyor.
Þükrü Þahin, panel çit, tel örgü imalatý da yaptýklarýný söyledi.
Paslanmaz kromdan üretilen ürünlerin büyük ilgi gördüðü belirtildi.
Þahin Paslanmaz, KSS 23. Cadde 20. Sokak numara 6’da faaliyet gösteriyor.
den referaslarýmýz
mevcut. Ayný sektörde faaliyet gösteren
arkadaþlarýmýza da
hayýrlý iþler ve hayýrlý Ramazanlar diliyor, çalýþmalarýmýzla ilgili detaylý bilgi
almak isteyen herkesi Þahin Paslanmaz
Krom Sanayi’ne davet ediyoruz.”
12 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
9 TEMMUZ 2014
Baþbakan’a destek istediler
AK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye’nin ve milletin korku tüneline hapsedilmeye çalýþýldýðý günlerin geride kaldýðýný söyledi.
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Düvenci Beldesi ziyaretinde vatandaþlarla bir araya gelerek
sohbet etti. Uslu, 10 Aðustos’ta gerçekleþtirilecek olan
cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Baþbakan Recep Tayyip
Erdoðan’a destek istedi.
Türkiye’de yalanla, dolanla siyaset yapýlan günler
ile güçlülerin ve galiplerin üstün tutulduðu demokrasi
anlayýþýný geride býrakýrken halkýn gücünü ve iradesini
öne çýkaran yeni bir süreç baþlattýðýnýn altýný çizen Uslu, “Bu bazý çevreler ve ülkelerin hoþuna gitmedi. Hoþlarýna gitmediði içinde baþbakanýmýzdan kurtulmak istiyorlar. Baþbakanýmýzý yýldýrmaya çalýþýyorlar. Partimizi
kapatmaya kalkýþtýlar. Etrafýmýzý ateþ çemberine dönüþtürerek yeni haritalar çizmeye çalýþýyorlar. Türkiye ve
Türkiye’nin liderliðini mecalsizleþtirmek istiyorlar. Türkiye itibar kazandý. Güç kazandý. Bölgede kimse destursuz gezemeyecek. Bu yüzden ülkenin elini kolunu baðlamak, bir taraftan taþeron örgütler ve taþeron siyasetçiler bir diðer taraftan da yalan siyasetiyle ülkenin önü kesilmek isteniyor” dedi.
90 yýldýr ilk kez milletin cumhurbaþkanýný kendisinin seçeceðini ve bunun engellenmeye çalýþýldýðýnýn
altýný çizen Uslu, “Atatürk vefat ettiðinde ordu meclisi
kuþatmýþ ve o dönemde Ýsmet Ýnönü’nün cumhurbaþkaný olmasýný saðlamýþtý. Ali Fuat Baþgil’in kafasýna silah
dayanmýþtýr, cumhurbaþkanlýðý adaylýðýndan dolayý.
Halk kimi seviyorsa ona düþman bunlar. Halk kimi istiyorsa ona karþý bunlar. Onun içinde halk kendi inancýný,
vicdanýna, haysiyetine sahip çýkmak için 10 aðustosta
seçime gideceðiz. Devlet baþkanlýðý üzerinden topluma
korku vermeye çalýþýyorlar. Muhtar bile olamaz denilen
birisini cumhurbaþkaný seçip herkese haddini bildirmek
lazým” diye konuþtu.
Konuþmasýnda CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nu da eleþtiren Uslu, “Kýlýçdaroðlu, Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan için kaçaçak diyordu.internete
yazýn Kýlýçdaroðlu’nun gaflarý ve çarklarý diye göreceksiniz. En sonu burada kendi adayýna “Metin Nohut” diye yaptý. Baþbakana kaçacak diyenler 64 yýldýr iktidar
yüzü göremedi. Çünkü bu milletin milli, manevi deðerleriyle ahlakýyla örtüþmedi, sahici davranmadýlar. Ramazan geldi Müslüman oldu, Ramazan gitti unuttu.
Bende sizdenim benim anam babamda hacý hoca dedi.
ama benim kafamýn içiyle, benim gönlümün içiyle uðraþtý. Masum insanlarýn ahýný aldýlar. En son 1946 yýlýnda iktidar olmuþlar. Açýk oy gizli sayýmla. O günden bugüne 17 kez genel seçim, 17 kez genel seçim yapmýþýz.
6 kez referandum yapmýþýz. 39 defa seçimi kaybetmiþ
bir parti var. Bizim hareketimiz resmen 2001 yýlýnda baþladý. 8 seçimle referandum
geçirdik. Hepsinden alnýmýzýn akýyla çýktýk. Onlar 27 yýl
iktidarda kalmýþlar gizli oy
açýk tasnifle kalmýþlar. Ama
milletin vicdanýnda asla yer
bulamamýþlar milletin vicdanýnda kaybetmiþler.Asýl olan
neymiþ adayý deðiþtirmek deðilmiþ. Genel baþkaný deðiþtirmek deðilmiþ. Parti amblemini deðiþtirmek deðilmiþ.
Kafanýn içini deðiþtirmek lazýmmýþ. Ýnandýrýcý ve güven
verici olmak lazýmmýþ” ifadeAK Parti Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
lerini kullandý. (ÝHA)
Uslu, Düvenci’de vatandaþla buluþtu.
Düvenci’nin sorunlarý Uslu’da
AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Düvenci Beldesi’ni ziyaret etti.
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
belediye meclis üyeleri
ve parti yöneticilerinin
hazýr bulunduðu ziyarette
milletvekili Salim uslu,
30 Mart yerel seçimlerinde Belediye Baþkaný seçilen Necmettin Yalçýn’ý
kutlayarak yeni görevinde baþarýlar diledi.
Düvenci Belediye
Baþkaný Necmettin Yalçýn, 30 Mart’ta milletten
aldýklarý emanete sahip
çýktýklarýný belirterek,
hak ve adaletten ayrýlmadan hizmet vermeye çalýþtýklarýný söyledi. Belediyenin 638 bin TL borcunun bulunduðunu dile
getiren Yalçýn, buna karþýlýk piyasadan belediyenin 51 bin TL alacaðýnýn
bulunduðunu belirtti.
Belediye olarak yaþadýklarý sorunlarýn baþýnda araç ve personel sýkýntýsý geldiðini dile getiren Yalçýn, “Toplum Yararýna Çalýþma Programý
kapsamýnda
istihdam
edilen iþçilerin çalýþma
süreleri dolunca elimiz
kolumuz baðlandý. Süre
uzatýmý ile ilgili yaptýðýnýz giriþimlerden 5 iþçimiz tekrar iþ baþý yapacak. Bundan dolayý size
teþekkür ediyorum” dedi.
Beldeye baðlý mahallelerde yaþanan sorunlarla ilgili brifing veren
Yalçýn, daha sonra belde
merkezi ve mahallelerde
yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda Uslu ve Köse’ye
bilgi verdi.
TOPLUMUN
TÜM KESÝMLERÝNÝ
KUCAKLADIK
AK Parti Çorum
milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Çorum’u yaþayan her insaný mezhebi, inancý, siyasi düþüncesi ne olursa
olsun toplumun tüm kesimlerini kucakladýklarýný ve her yere eþit þekilde
hizmet götürdüklerini belirtti.
AK Parti hükümetleri döneminde Çorum’daki ihtiyaç sahiplerine 419 milyon TL’lik
sosyal yardým yapýldýðýný
açýklayan Uslu, sanayicilere ise istihdam ettikleri
iþçiler için 400 milyon
TL sigorta prim desteði
saðlandýðýný, Toplum Yararýna Çalýþma programý
kapsamýnda
istihdam
edilen kiþilere ise 19 milyon TL para ödemesi yapýldýðýný belirtti. Çorum’a 8 milyar TL’lik yatýrým yapýldýðýný açýklayan Uslu, “Vatandaþlardan alýnan vergilerin yine
vatandaþa hizmet olarak
geri dönüyor. Ayrýca tüm
belediyelere eþit davrandýk, bu bizderdin deðildir
diye ayrýma tabi tutmadýk. Devlete borç para satarak para kazananlarýn
gelir kapýlarýný kapattýk.
O paralarý halka aktardýk.
Böylece o büyük devasa
yatýrýmlar oluþtu. Çorum’a yapýlan yatýrýmlardan memnunuz. Organize Sanayi Bölgesi’ne
çaðrý merkezi açtýk. 253
gencimiz burada istihdam edildi.Fen liselerimiz açýlýyor, üniversitemizin fiziki alanlarý geliþiyor.Üniversitemiz hem
fiziki hem ekonomik
hem de sosyal geliþmenin en büyük unsurlarýndan birisidir. Üniversitemizin akademik kadro
sayýsýný artýrdýk. Sahip
olduðu alaný geniþlettik.
Düvenci beldesine yapýlacak çok iþ olduðunu
gördüm. buradan þunu
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu, Düvenci Beldesi’ni ziyaret etti.
Düvenci’nin genel sorunlarý hakkýnda bilgi alýndý.
anlýyoruzki burada yönetim zafiyeti oluþmuþ. Kapatýlan beldelerimizde
dahi bu kadar bu kadar
sorunla karþýlaþmadýk.
Sorunlarýn her biri farklý
kurumlarla ilgili. Bu sorunlarýn çözümü noktasýnda bugünden yarýna
söz veremem. Çünkü bazý sorunlarýn yatýrým
programýna alýnmasý gerekiyor.” dedi.
BAÞBAKANIMIZLA BU ÜLKENÝN
MAKUS TALÝHÝ DEÐÝÞTÝ
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse
ise, Düvenci beldesinin
22 yýllýk bir belde olmasýna raðmen gerekli hizmeti alamadýðýný gördüklerini dile getiren Köse,
“Bu durum bundan sonrada böyle olacak demek
deðildir. Eksikliklerin giderilmesi adýna baþkanýmýz var gücüyle çalýþýyor. Bizler siyasetçiler
olarak milletvekilleriyiz
ve kamu kurumlarýyla
aranýzda köprü olmaya
devam edeceðiz. 10
Aðustos’ta Cumhurbaþkanlýðý seçimimiz var.
Biz sizlere güveniyoruz.
Bu ülkenin makus talihini deðiþtiren o karanlýk
günleri geride býrakarak
Türkiye’yi aydýnlýk yarýnlara taþýyan milletin
adamý Tayyip Erdoðan
cumhurbaþkanlýðýna
aday oldu. Hedefimiz buradaki bin 350 oyun bin
350 tanesini de alabilmek. Çünkü bizler Recep
Tayyip Erdoðan’la birlikte yol arkadaþlýðý yaparak bu ülkenin gidiþatýný
deðiþtirdik. Fikirlerimizi
söyleyemediðimiz inancýmýzý yaþayamadýðýmýz
karanlýk günleri geride
býraktýk. Herkesin Tayyip
Erdoðan’ý desteklemek
için geçerli bir sebebi var.
Onun için 10 Aðustos’ta
bize düþen milletin adamýný desteklemek ve ilk
turdaki seçimde Düvenci’den oylarýn tamamýný
bekliyoruz. Geleceðimiz
dünden daha iyi olacak”
dedi.
Belediye ziyaretinin ardýndan Uslu ve beraberindekiler Ataköy ve
Kýþladeresi mahalleleri
ile diðer bölgelerdeki yatýrýmlarý yerinde inceleyerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. (ÝHA)
3 bin kiþilik geleneksel iftar
Bayat Belediyesi tarafýndan düzenlenen iftar yemeðinde yaklaþýk 3 bin kiþi topluca iftar yaptý.
Enise Aðbal
Bayat Belediyesi
tarafýndan düzenlenen
iftar yemeðinde
yaklaþýk 3 bin kiþi
topluca iftar yaptý.
Bayat Lisesi
bahçesinde verilen iftar
yemeðine AK Parti
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu , AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Bayat
Kaymakamý Hakan
Þeker, Bayat Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü,
AK Parti Bayat Ýlçe
Baþkaný Sadýk Memiþ,
Çorum Kredi ve Yurtlar
Kurumu Müdürü Erol
Kavuncu, Çorum Tapu
Ýl Müdürü Nurettin
Buyruk, Siyasi ve
Hukuk Ýþleri Baþkaný
Rami Bekiroðlu, Seçim
Ýþleri baþkaný Yaþar
Anaç, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya Çorum Kadýn
Kollarý Baþkaný Melek
Pehlivan, Bayat Ýl
Genel Meclis Üyeleri,
Ak Parti Belediye
Meclis Üyeleri ve
vatandaþlar katýldý.
‘Kimsesizin kimi
olmak için buradayýz’
Ýftar yemeði
sonrasý bir konuþma
yapan Bayat Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü,
miafirlere katýlýmlarý
için teþekkür ederek,
“Baþý rahmet ortasý
maðfiret sonu
günahlardan kurtuluþ
olan Ramazan-ý þerifin
böyle güzel bir iftar
sofrasýna davetimize
icabet eden tüm
katýlýmcýlara hoþ
geldiniz diyor hepinize
saygýlar sunuyorum.
Bizler bu ayýn
paylaþma, yardýmlaþma,
kardeþlik ayý olduðuna
inanýyoruz. Bugün bu
iftar sofrasýnda
bulunmakla birlik ve
beraberliðimizin,
kardeþliðimizin en
güzel örneðini
veriyoruz. Bu akþam
burada bulunamayan
fakat her zaman
gönlümüzde olan 370
ihtiyaç sahibi
hemþerimize
esnaflarýmýzýn
katkýlarýyla ramazan ayý
boyunca her akþam 3
kap sýcak yemek ve
meyveyi sefertaslarýyla
Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, geleneksel iftarda vatandaþla buluþtu.
belediye personelimizce
evlerine servis
yapýyoruz. Bunu
severek zevkle
yapýyoruz. Çünkü biz
yaratýlaný yaratandan
ötürü seviyoruz ve
kimsesizin kimi olmak
için buradayýz. Sadece
belediyeciliðin yol, su,
kanalizasyon
yapmaktan ibaret
olmadýðýný biliyoruz.
Büyük medeniyet
yolunda insan,
demokrasi, þehir
vizyonumuzu
güçlendirerek
medeniyet
tasavvurumuzun
þehirlerimize ve hayata
yansýmasýný saðlamayý
amaçlýyoruz. Bizler
insaný yaþat ki devlet
yaþasýn diyen þeyh
Edibali'nin yolunda
gitmeyi kendimize þiar
edindik. Bugüne kadar
ilçemize yapýlan her
yatýrýmda devamlý
yanýmýzda olan
bugünde bizleri yalnýz
býrakmayan
milletvekillerimize, il
baþkanýmýza ve
yönetimine, ilçe
baþkanýmýz ve
yönetimine, her
etkinliðimizde madden
ve manen yanýmýzda
olan esnafýmýza, bir
Bayatlý'dan daha çok
Bayatlý gibi yapýlan her
çalýþmaya bir ve
beraber yaptýðýmýz
kaymakamýmýza, hiçbir
fedakarlýktan
kaçýnmayan emniyet
güçlerimize ve belediye
personelimize sizlerin
huzurunda ayrý ayrý
teþekkür ediyor
þükranlarýmý
sunuyorum. Allah nasip
ederse bu ayýn 15 inde
umre yolculuðuna
çýkacaðým. Hepinizin
hakkýnýzý helal etmenizi
istiyorum. Eðer ki
benim bir hakkým varsa
ben hepsini sizlere helal
ediyorum. Birlik
beraberlik ve kardeþlik
içerisinde feyzinden
rahmetinden istifade
edilen bir ramazan ayý
geçirmeniz dileklerimle
hepinize hayýrlý
akþamlar diliyor
saygýlar sunuyorum.”
dedi.
Gece, Çarþý Camii
Müezzini Ali Koca’nýn
Kuran-ý Kerim ziyafeti
ile baþladý.
Sosyal sorumluluk
bilinciyle her yýl
Ramazan ayýnda ihtiyaç
sahibi ailelerin yanýnda
olduklarýný belirten
Belediye Baþkaný
Ekrem Ünlü,
etkinliklerin hemen
öncesinde yaptýðý
konuþmasýnda, bu
Ramazan ayýnda da
ayný bilinçle sýcak
yemek daðýtým
hizmetine devam
ettiklerini söyledi. Ünlü,
“Bu yýl 370 kiþi bu
hizmetten
faydalanacaktýr. Günlük
olarak 3 çeþit sýcak
yemek ve tatlý daðýtýmý
yapýlýyor. Ramazan
etkinliði kapsamýnda bu
gece ilahi ve ezgi
sanatçýlarý, semazen
gösterileri, Kur’an-ý
Kerim ziyafeti, havai
fiþek gösterileri ve
hediyeli yarýþmalar
yapýlacak. Sosyal
faaliyetler Bayat'ta
kaynaþmayý
saðlayacak.” dedi.
Bayatlýlar’ýn
yoðun ilgi gösterdiði
etkinlikte, çocuklarýn
sandalye kapma ve bilgi
‘10 Aðustos yeni
bir sürecin baþlangýcý’
AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan ise, toplumsal
dayanýþma, paylaþma,
kardeþlik ve sevgi
baðlarýnýn yoðunluk
kazandýðý, manevi
duygularýn arttýðý,
milletçe birlik ve
beraberliðin daha da
güçlendiði mübarek
Ramazan ayýnýn
mutluluðunu
yaþadýklarýný belirterek,
Ramazan ayýnýn Ýslam
alemi ve Türkiye için
hayýrlara vesile olmasý
için temennide bulundu.
10 Aðustos'un
Türkiye'de yeni bir
sürecin baþlangýcý
olacaðýný dile getiren
Ceylan, hedeflerinin ilk
turda Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan'ý
cumhurbaþkaný
seçtirmek olduðunu ve
bunun için gece-gündüz
demeden çalýþacaklarýný
ifade etti.
‘AK belediyeler
biliyorlar ki komþusu aç
iken tok yatan bizden
deðildir’
AK Parti Çorum
milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu
ise, Ramazan ayý sadece
yemek vakitlerinin
deðiþtiði veya aç
kalýnan bir ay
olmadýðýný belirterek,
"Açlarýn halinden
anlama ayýdýr. Ramazan
ayý küresel bir dini
eylemdir. Dünyanýn
herhangi bir köþesinde
kim aç ve açýkta ise onu
görme, anlama
eylemidir. Çorum’daki
bütün AK belediyeler
biliyorlar ki komþusu aç
iken tok yatan bizden
deðildir. Ramazan
ayýnýn rahmet ve
bereket ayý olmasý
aslýnda insani ve Ýslami
anlayýþýmýzýn,
sorumluluðumuzun
gereðini yerine
getirmekten
kaynaklanmaktadýr.
Bunu kiþisel tercih
olmasýnýn ötesinde dini
bir vecibe olmanýn
ötesinde bir devlet
politikasý haline
getirdik" diye konuþtu.
AK Parti
iktidarýnda Çorum'da
ihtiyaç sahibi insanlara
419 milyon TL'lik
yatýrým yapýldýðýný
açýklayan Uslu,
geçmiþte bu paralarýn
bir kýsým çevrelere
gittiðini, adýna teþvik ve
kredi dendiðini ancak
geri dönüþünün
olmadýðýný belirtti.
Sosyal devletin
büyümesinden,
Türkiye'nin
güçlenmesinden
rahatsýz olanlarýn yeni
kumpaslar, senaryolar
ve desiseler peþinde
olduðunu dile getiren
Uslu, 10 Aðustos
seçimlerinin
Türkiye'nin geleceði
açýsýndan önemli
olduðunu sözlerine
ekledi.
Bayat’ta Ramazan bir baþka
Gülesin Aðbal Demirer
Bayat Belediyesi
tarafýndan düzenlenen
dördüncü Geleneksel
Ramazan Þenlikleri
coþkulu bir þekilde
yapýldý. Yeni Mahalle
Cumhuriyet
Meydanýnda yapýlan
þenlikler halkýn büyük
ilgisini çekerken,
eðlenceli vakit
geçirmelerini de
saðladý.
Hafta sonu
Cumartesi gecesi
gerçekleþen etkinlikte
meydana akýn eden
yaklaþýk bin Bayatlý,
eðlenceli bir gece
geçirdi. Bayat
Kaymakamý Hakan
Þeker gecede
Bayatlýlar’ý yalnýz
býrakmadý. Özellikle
çocuklarýn palyaço
gösterilerine gösterdiði
ilgi görülmeye deðerdi.
yarýþmalarý da renkli
görüntülere sahne oldu.
Kuran-ý Kerim
tilavetinin ardýndan
sahne alan Ravza Ýlahi
Grubu sanatçýlarý
sesiyle tam not aldý.
Geç saatlere kadar
devam eden gece,
semazen gösterisi ve
havai fiþeklerle sona
erdi.
Geleneksel Ramazan Þenlikleri
coþkulu bir þekilde yapýldý.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:12 RAMAZÂN: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:26 Haziran 1430 Hýzýr:65
9
2014
TEMMUZ
Ýnsanlarýn en aþaðýsý, din
kisvesi altýnda, dünya menfaati saðlayanlardýr.
Abdullah bin Mübârek
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
03.14
05.11
12.52
16.49
20.22
22.08
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
94
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
GAZÝ
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
VEFAT EDENLER
1-Çimento Fabrikasý' ndan emekli Osman ÝDGU' nun
ablasý, Emlak Bankasýndan emekli Ahmet YURDAKUL'
un baldýzý, Aydýn ÞAKACI' nýn kayýnvalidesi, Nesrin, Nevin ve Nilgün BENLÝ' nin annesi; Nurdane BENLÝ.
2-Mollahasan Köyü' nden gelme, Rýza ATEÞ' in eþi;
Yosma ATEÞ.
3-Merhum Seydi KANAT' ýn oðlu, Öðretmen Arif
Ömer KANAT' ýn kardeþi, Çorum Belediyesi Zabýta
Amiri Mustafa KANAT' ýn yeðeni; Muzaffer KANAT.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Namaz Allah'a
Veysel Uysal
ve ahiret gününe
[email protected] hotmail.com
iman eden
Müslüman'larýn
üzerlerine
Rabbimizin kesin
bir emri olup, farzý
ayýndýr. Buluð
çaðýna eren her
9
Müslümanýn bizzat
yerine getirmesi
gereken bir farzdýr.
Kazasý vardýr ama kefareti yoktur. Kadýnlar
için zaruri hallerin dýþýnda terki yoktur.
Peygamberimiz (a. s) müþriklerin
baskýlarýna raðmen bazen Mescidi Haramda,
bazen de ashabý ile deðiþik evlerde
namazlarýný eda ediyorlardý. Darul Erkam'ý
mescit haline getirdiklerini de görmekteyiz.
Müþrikler, Namazlarýný kýlarken
peygamberimiz ve ashabýna her türlü
kötülüðü reva görüyorlardý. Peygamberimize
engel çýkaranlara Kuran da "Namaz kýlarken
bir kulu (Peygamber'i namazdan) men edeni
gördün mü? Ne dersin, o (Peygamber) doðru
yolda ise yahut takvayý emrediyorsa? Ne
dersin o (men eden, Peygamber'i) yalanlýyor
ve doðru yoldan yüz çeviriyorsa? (Bu adam)
Allah'ýn, (yaptýklarýný) gördüðünü bilmez
mi!" (Âlâk 9-14) böyle uyarýlýyorlar.
Namazýn dinde ki yeri baþýn vücuttaki
yeri gibidir. Peygamberimiz "Namaz dinin
direðidir. " Yani namazýný kýlan, imanýný
muhafaza ederek dinini ayakta tutar. O'nu
terk eden ise ahirette ki geleceðini risk altýna
sokmuþ olur. Taberani, Peygamberimizin
yeni Müslüman olanlara ilk olarak namazý
öðrettiðini yazýyor.
Her dinin, mezhebin, rejimin veya
düþünce sistemlerinin olmazsa olmazlarý
vardýr. Dinimizin de olmazsa olmazlarýnýn
baþýnda namaz gelir. Kuran’da cennetlik olan
bazý kimselerin, cehennemde Müslüman
olarak bildikleri bazý tanýdýklarýna siz
Müslüman'dýnýz burada (Cehennemde) ne
iþiniz var diye soracaklar. "Onlar cennetler
içindedir. Günahkârlara: Sizi þu yakýcý ateþe
sokan nedir? diye uzaktan uzaða sorarlar.
Onlar þöyle cevap verirler: Biz (dünyada)
namaz kýlanlardan deðildik, yoksulu da
doyurmuyorduk. " (Muddesir 40-44)
buyruluyor.
Peygamberimiz ve ashabý Bedir ve
deðiþik bir çok savaþlarda bile guruplar
halinde cemeatle namazlarýný kýlmýþlardýr.
Namaz da bir çok þükür bir aradadýr. Þükür
kalp, dil, bedenle ve infakla olur. Ayný
zamanda saðlýk ve sýhhatin þükrü de
ibadetlerdir. Namaz kýlan bir kimse Allah'ý
zikreder. Kur'an okur ve kadelerde
(oturuþlarda)ise salatü selam getirir. Yani
namaz kýlan bir Müslüman günde 5 vakit
namazýnda ibadetlerin bir çoðunu icra ederek
büyük sevaplar kazanmýþ olur.
Kuran da namaz kelimesi 34 yerde
zekatla beraber, 65 yerde de zekattan ayrý
olarak geçer. Toplam 99 ayette namazýn
farziyetinden ve hikmetlerinden bahsedilir.
Bu kadar çok ayette namazdan bahsedilmiþ
olmasý namazýn ne kadar önemli olduðundan
ve Müslüman'larýn hayatýnda ki etkisini
ortaya koymasý açýsýndan bizlere önemli bir
mesaj vermektedir. Namazsýz bir
Müslümanlýk ve namazsýz bir Ýslam toplumu
düþünülemez. Çünkü namaz Ýslam'ýn ve
Müslüman'larýn sembolüdür. Namaz dini
hayatý, zekatta sosyal hayatý ayakta tutan iki
önemli unsurdur.
Namazýn terki ise hiçbir zaman uygun
görülmemiþtir. Seferi durumlarda yolculuðun
meþakkatleri olduðu için farz namazlar
kýsaltýlmýþtýr.
VAHYÝN IÞIÐINDA Hasta olunduðu
zaman veya
yaþlýlýk halinde
oturarak hatta
yattýðý yerden ima
ile kýlýnabilme
ruhsatý verilmiþtir.
Sadece
kadýnlarýmýz ve
kýzlarýmýza özel
durumlarýnda
kýlmama izni verilmiþtir. Namazý inkar eden,
alay eden veya hafife alarak terk eden ise
Ýslam dairesinden çýkmýþ olur. Kul haklarý
hariç diðer günahlar için tövbe edildiðinde
affolunma ümidi vardýr. Fakat namaz için
affolunma diye bir durum söz konusu
deðildir.
Hanefi, Hambeli, Maliki, Þafii gibi
bütün mezheplere göre de müminin namazý
terk etmesi, ilahi azabý gerektiren
günahlardan dýr. Çeþitli sebeplerden dolayý
namazlarýný terk edenler ilk fýrsatta
kýlamadýklarý namazlarýn farzlarýný kaza
niyetiyle kýlmalarý gerekir. Peygamberimiz
"Sizden biri uyku sebebi ile veya gaflet
yüzünden 1 vakit namazý kýlamamýþsa
hatýrladýðý zaman onu kýlsýn Buyurmuþtur.
(Buhari)
Kasten veya tembellikten dolayý birkaç
vakit namazý terk edenlerle, 3 hafta üst üste
cuma namazýný terk edenler için mezheplerin
oldukça farklý fetvalarý var. Cuma namazýnýn
terki konusunda peygamberimiz " kim hiçbir
mazereti olmadýðý halde üst üste 3 cuma
namazýný terk ederse ve akabinde de ölürse
cenaze namazý kýlýnmaz. Buyurmuþtur.
Kimlerin cenaze namazlarý kýlýnmaz zaten o
da belli. kadýnlara mahsus hallerde namaz
düþer, o süre zarfýnda kadýnlar namazdan
sorumlu deðillerdir. Yani kýlmazlar ve kaza
da yapmazlar. Bu onlar için Allah'ýn bir
ruhsatýdýr. Fakat tutamadýklarý oruçlarýný ilk
fýrsatta kaza ederler.
Sen benim kalbime bak, namaz
kýlmýyorum ama kalbim çok temiz. Allah'ýmý
ve Ýyilik yapmayý da seviyorum , kimseye de
zararým yok. duada ediyorum diyenler var.
Halbuki sana bu kalbi veren Rabbimizin
imtihan için gönderdim, sorumluluklarýnýz
var ve þunlar diyerek ýsrarla yerine
getirmemizi istediði, karþýlýk vermeyenleri
ise cehennemle tehdit ettiði bir ibadeti
yapmayan bir kimse sadece kendisini
aldatmýþ olur. Kalbin temizliði de yaradan
Rabbi tanýyarak ona iman etmek ve imanýn
gereklerini yerine getirmekle olur. Kalbim
çok temiz dememiz bir anlam ifade etmez.
Önemli olan icraattýr, yapýlan iyiliklerden
dolayý sevap da kazanmýþ olabiliriz. Eðer
namaz yoksa Rabbimizin rýzasýný kazanýp
cennete gitmemize yetmez. Bir insan
namazýný kýlamýyorsa kalbinde Allah'a karþý
derin bir boþluk var demektir. Þeytan her an
onu yanlýþ yollara sevk edebilir. Allah
korusun küfrede düþürebilir.
Dinin direði olan namaz imanýn pratiðe
dönüþmüþ halidir. Dinin yalnýz bir vicdani
mesele olduðunu zannederek namazýný
kýlmayanlar Müslüman olduklarý halde
geleceklerini tehlikeye attýklarýnýn farkýnda
deðiller.
Namaz müminlerin günde beþ defa içine
girip maddi ve manevi olarak temizlendikleri,
tövbe ile arýndýklarý bir derya, güvenli bir
sýðýnak, muhkem bir kaledir. Namazýn bu
özelliklerinden dolayýdýr ki asrý saadetten
günümüze kadar hak dostlarý namazý
hayatlarýnýn merkezine koyarak hakkýn
rýzasýný kazanmýþlardýr. Rabbimizden onun
Mü’minin Miracý
namaz
13
Ýþte Ramazan… 1
Ramazan….
"Üç aylar" olarak vasýflandýr- Tefekkür
dýðýmýz, aylarýn sonuncusu…
Dünyamýz
Manevi bir ticaret mevsimi
olarak adlandýrýrýz onu…
Büyük Ýslam Dünyasý…
Ve güzel ülkemiz…
Doðulu ve batýlýsý ile,
Güneylisi ve kuzeylisi ile…
Bu sadece Müslümanlarý deðil, bütün Dünya insanlarýný yakýnRaþit Yücel
dan ilgilendirir.
rasityü[email protected]
Ýslamlardan önce, daha önce- corumhakimiyet. net
ki kavimlere ve Peygamberlere de
farz kýlýnan bir ibadettir.
Bakara suresinde:
"O Ramazan ayý ki, insanlara doðru yolu gösteren, apaçýk delilleri taþýyan ve hak ile batýlýn arasýný ayýran Kur'an, o ayda indirilmiþtir" denilmiþtir.
Ondan sonra ehli iman adeta bir ordu hükmüne
geçmiþtir.
Çocuklardan yaþlýlara,
Yetiþkinlerden gençlere…
Hiçbir kanuni mecburiyetin olmadýðý,sýrf Allahýn emri ve emrettiði bir ibadeti için yapýlan bir vecibedir…
Ýslam'ýn beþ þartýndan birincilerindedir…
Ýslami þearin büyüklerindendir.
Orucun çok hikmetleri vardýr…
Cenab-ý Hakkýn Rablýðýna,
Ýnsanlarýn sosyal hayatýna,
Þahsi hayatýmýza,
Nefsimizin terbiyesine,
Nimetlerdeki þükrümüze….
NÖBETÇÝ ECZANELER
BOSTANCI
ZÜLAL
GÜLABÝBEY MH. ATA
CD. NO:30/A
225 38 48
EÞREF HOCA CAD.
NO:21/4 23 NÝSAN
ÝLKOKULU KARÞISI
METEOROLOJÝ
2.8906
2.8912
2.1260
2.1266
Gram
ALIÞ
90,41
SATIÞ
90.44
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6941
9 TEMMUZ 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
Ethem Erkoç’tan
Atýf Hoca kitabý
www.corumhakimiyet.net
9 TEMMUZ 2014
Eðitimci Yazar Ethem Erkoç, yaþadýðý
dönemin en büyük
alimlerinden olan ve
dönemin Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan
haksýz bir yargýlama
neticesinde idam edilen
Ýskilipli Atýf Hoca'nýn
hayatýný kitaplaþtýrdý.
Erkoç, tarihe mâl
olmuþ ilim ve fikir
adamlarýnýn hayatýndaki her evrenin deðerlendirilmesi gerektiðini,
bu düþünceden hareketle Ýskilipli Atýf Hoca'nýn hayatýný, düþüncelerini konu edinen
böyle bir eserin hazýrlýðýna baþladýðýný söyledi. Ýskilipli Atýf Ho-
ca'ya yöneltilen suçlamalarý, savunmalarýn,
lehinde ve aleyhinde
oluþan fikirleri, idama
doðru giden yolu ve sonucu olduðu gibi aktarmaya çalýþtýðýný söyleyen Ethem Erkoç, "Bazý konularýn tartýþýlamaz olduðu tezine karþýlýk hazýrladýðýmýz bu
kitapta her þeyin tartýþýlabileceðini, lehte ve
aleyhteki düþüncelerle
birlikte verdik." dedi.
Kitabýn hazýrlanma aþamasýnda ve basýmýnda emeði geçen
herkese teþekkür eden
Erkoç, “Bundan önceki
eserlerimizde olduðu
gibi bu kitabýn yayýmlanýp okuyucuya buluþmasýný saðlayan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye de çok
teþekkür ediyorum."
dedi.
Çorum Belediyesi
Kültür Yayýnlarý arasýnda çýkan ‘Ýskilipli Atýf
Hoca - Hayatý, Düþünceleri ve Ýdamý’ adlý kitaba sahip olmak isteyen vatandaþlar kitabý
Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürlüðü'nden temin
edebilirler.
(Haber Merkezi)
Ethem Erkoç, Kitabýn hazýrlanma aþamasýnda ve basýmýnda emeði geçen herkese teþekkür etti.
TDED’den 2 yeni kurs daha
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED)
Çorum Þubesi yaz kurslarýna yaðlýboya ve karakalem resim kursunu da
ekliyor.
Hafta içi her gün
diksiyon, baðlama, Osmanlýca, iþaret dili gibi
pek çok alanda kurs açan
TDED Çorum Þubesi,
yoðun istek üzerine
üçüncü kez resim kursu
açýyor.
Konuyla ilgili yazýlý
açýklama yapan TDED
Çorum Þube Baþkaný
Turhan Candan, 1 Aðustos 2014 Cuma günü
baþlayacak olan kurslara
baþvurularý almaya baþladýklarýný söyledi. Dernek binasýnda verilecek
olan kurslara katýlmak
isteyen ve resme yetene-
ði olan herkesi beklediklerini dile getiren Candan, "Yeni dönem kurslarýmýz arasýnda yer alan
karakalem ve yaðlý boya
resim kursuna kayýt olmak isteyenler Halk Eðitim Merkezi'ne baþvuru-
TDED Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan
larýný yapabilirler. Resim
öðretmeni Rukiye Özdemir tarafýndan verilecek
olan kurslarýn sonunda
katýlýmcýlara sertifika verilecek. Kurslarýmýzý baþarýyla tamamlayan kur-
siyerlere yönelik düzenleyeceðimiz Amasya gezisi ile yaðlýboya ve karakalem resim kursu sona erecek" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Eczacýlara reklam yasaðý
Saðlýk Bakanlýðý’nýn aldýðý kararla eczaneler
cam ve vitrinlerine ilaç, kozmetik ve gýda takviyesi
gibi ürünlerin ilanlarýný asamayacak.
Saðlýk Bakanlýðý, vatandaþý yanlýþ yönlendirdiði
gerekçesiyle eczane vitrinlerindeki ilanlara yasak getirdi. Vitrine yapýþtýrýlan ve eczane önüne koyulan panolara yapýþtýrýlan ilanlar artýk görüntü kirliliði de
oluþturmayacak. Ýki yýl önce yapýlan düzenlemenin
çýkan yönetmeliðini bakanlýk, saðlýk müdürlükleri
aracýlýðýyla eczanelere duyurdu. Kararý duyan kimi
eczaneler vitrinlerini boþaltýrken kimisi ürünlerini çýkartmaya hazýrlanýyor.
“ÝÞÝN AYARINI KAÇIRMIÞLARDI”
Ýzmir Eczacý Odasý, resmi internet sitesi aracýlýðýyla bakanlýðýn aldýðý kararý üyelerine duyurdu. Eczanelere getirilen ilan yasaðýný deðerlendiren Ýzmir
Eczacýlar Odasý Baþkaný Tuncay Sayýlkan, kararýn
doðru bir uygulama olduðunu söyledi. Bazý eczanelerin camlarýna yapýþtýrýlan tanýtýmlar yüzünden içerisinin görünmediðini belirten Sayýlkan, þöyle konuþtu:
"Bazý eczacý arkadaþlarým iþin ayarýný kaçýrmýþlardý.
Eczanenin tanýtýmdan içi görünmüyor. Eczaneler halkýn saðlýk danýþmaný konumunda bulunan ve güven
duyduðu yerlerdir. Böylesine yüksek misyonu olan
bir yerde görüntü kirliliði oluþturuluyor. Eczanelerin
daha net, sade, temiz ve yalýn halde olmasý gerekiyor.
Artýk eczanelerde, ’1 alana 1 bedava” þu hastalýða kesin çözüm”, “1 ayda 14 kilo verdiren ürün”, “þu ürün
saç dökülmesine iyi gelir’ gibi ilanlar yer almayacak."
Kararýn doðru bir uygulama olduðunu ancak tanýtýmlarýn tamamen kaldýrýlmamasý gerektiðini belirten Sayýlkan, sözlerine þöyle devam etti: “Tüm ürünleri tümden yasaklamak yerine eczanelerde standart
bir reklam alaný oluþturulup, ürünün neye iyi geldiði
belirtilmeden sadece tanýtýlmasý yasal hale getirilebi-
lirdi. Çünkü eczaneler dýþýnda da bu ürünler satýlýyor.
Biz insanlarýmýza ‘Tüm ürünleri eczaneden alýn’ diyorsak, bununla ilgili doðru yönlendirme yapabileceðimiz tanýtým amaçlý bir yer býrakabilirdik.”
Bakanlýðýn kararýyla her ilde farklý yorumlar yapýldýðýný aktaran Sayýlkan, karara aykýrý davranýlmasý
durumunda ne tür bir yaptýrýmýn uygulanacaðýnýn henüz tam olarak belirtilmediðini ifade etti.
ECZACILAR GÖRSELLERÝ ÝÇERÝ ALMAYA BAÞLADI
Yeni duyurulan tebliðleri alan eczacýlar da farklý
uygulamalara gitmeye baþladý. Eczacý Tansel Cihan
denetlemelerin yeni baþladýðýný belirterek þunlarý söyledi: “Ýlaç dýþýndaki ürünü satabilmenin tek yolu tanýtým. Bu kadar kirli bilgi ve internet satýþýnýn olduðu
bir piyasada doðru ürünü tanýtarak doðru bilgiyi vermek zorundayýz. Yoksa insanlarýmýz güvenilmeyen
ürünleri alacaklar. Biz çoðunu kaldýrdýk. Ancak, ayný
merciler lütfen aktarlarý da denetlesin. Bunu yanlýþ
uygulayan çok eczane vardý ama en azýndan sýnýrlama
getirilmeliydi. Bazý tanýtýmlarda gerçekten abartýya
kaçýlýyordu. Özellikle son dönemde ürünün neye iyi
geldiði yazýlmamasý gerekirken çok þey yazýlýyordu.
Biz çözüm olarak görselleri içeriye almayý düþündük.
Ama her eczane bunu yapabilir mi bilmiyoruz. Çünkü eczane içinde de yer olmasý gerekiyor.”
Eczacý Evren Meral de ilaçlarý eczanenin içinde
yeteri kadar tanýtamadýklarýný belirterek sözlerini þöyle sürdürdü: “Ürünleri dýþarýdaki vatandaþa yansýtmanýn en kolay yolu ya cama asmak ya da vitrine koymak. Böyle göstermeyi kýsýtlayýnca kârý olmayan bir
ürün daha da aþaðýya çekilmiþ oluyor. Yani satýþ yolumuz kapanýyor. Kapanýnca da satýþlarýmýz etkileniyor.
Aslýnda bu bizim için bir satýþ aracýydý ama kaldýrýlýyor.”(ÝHA)
Küçük Abdullah
Caddesi’ne asfalt
Çorum Belediyesi, Küçük Abdullah Caddesi'nde asfalt çalýþmalarýna baþladý.
Çorum
Belediyesi, Küçük
Abdullah
Caddesi'nde asfalt
çalýþmalarýna baþladý.
Caddedeki altyapý
çalýþmalarýnýn
tamamlanmasýndan
sonra asfalt
çalýþmalarýna
baþlayan Çorum
Belediyesi Fen Ýþleri
Müdürlüðü'ne baðlý
asfalt ekipleri kýsa
sürede caddenin
asfaltýný
tamamlayarak bölge
halkýnýn hizmetine
sundu.
Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Alper Zahir, Küçük
Abdullah
Caddesi'nde zemin
kazý çalýþmasý
yaptýklarýný, stabilize
ve mekanik malzeme
seriminden sonra da
asfalt çalýþmasýný
tamamladýklarýný
söyledi.
Yaklaþýk 400
metre uzunluðundaki
caddeye 650 ton
asfalt serimi
yaptýklarýný dile
getiren Zahir,
"Küçük Abdullah
Caddesi'ne ve yeni
asfaltladýðýmýz diðer
cadde ve sokaklarýn
Telekom ve Yedaþ
gibi kurumlar
tarafýndan tekrar
kazýlmamasý için
önlemler alýyoruz.
Asfalt çalýþmalarýnda
yol geçiþlerine kanal
boru hattý çekiyoruz.
Böylece yollarýmýzýn
ömrü daha da uzamýþ
oluyor " dedi.
(Haber Merkezi)
Alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýndan sonra asfalt baþladý.
Yaklaþýk 400 metre uzunluðundaki caddeye 650 ton asfalt serimi yapýldý.
Asfalt çalýþmalarýnda yol geçiþlerine kanal boru hattý çekiliyor.
Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý asfalt ekipleri kýsa sürede caddenin
asfaltýný tamamlayarak bölge halkýnýn hizmetine sundu.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
Cevherzade’de
Ramazan’a özel mönü
Cevherzade,
Ramazan ayýna özel
iftar mönüleri, tatlýlarý
ve güleryüzlü personeli
ile iftarda ve sahurda
hizmet vermeye devam
ediyor.
Yarým asýrdan uzun
bir süredir Çorum’da
pastanecilik sektöründe
profesyonel bir kadroyla
hizmet veren
Cevherzade, bol çeþitli
ve seçenekli yemek
mönülerini tatmak
isteyen herkesi
Cevherzade’ye davet
ediyor.
ve Türkiye’de adýndan
sýkça söz ettiren
Cevherzade, Hong
Kong’a tatlý göndermeyi
sürdürüyor. Özellikle
ülke dýþýna baklava
ihraç eden Cevherzade,
her gün sipariþ alarak
ülkemizin adýný yurt
dýþýnda duyuruyor.
Çorum’dan Hong
Kong’a uzanan tatlý
yolculuk
Çorum’da tatlý
dediðinizde ilk akla
gelen ilk isimlerden olan
ve kendini kanýtlamýþ
bir lezzetle adýndan söz
ettiren Cevherzade,
Çorum’da ürettiði
tatlýlarý dünyanýn her
yerine gönderiyor.
Yüzde yüz doðal Çorum
þekeri, Gaziantep’ten
getirtilen antep fýstýðý,
Urfa’dan gelen tereyað,
Oðuzlar’dan alýnan
ceviz ile ülke dýþýna tatlý
55 yýldýr
Çorumlu’ya hizmet
ediyor
Çorum’da
pastenecilik sektörünün
öncü kuruluþlarýndan
olan Cevherzade,
faaliyetlerini yurt dýþýna
yoðunlaþtýrdý. Çorum’da
gönderen Cevherzade,
iftardan sonra
vazgeçilmez olan tatlýyý
damak tadýnýza uygun
þekilde üretiyor. Kalitesi
ile sadece ülkemizde
deðil yurt dýþýndan da
sipariþ alan Cevherzade,
iftardan sonra tüm
Çorumlular’ý tatlý
yemeye davet ediyor.
Bayram sipariþleri
alýnmaya baþladý
Cevherzade
yaklaþan bayram
öncesinde tatlý
sipariþlerini almaya
baþladý. Çorumlular’ýn
özellikle bayramlarda
tercihleri arasýnda olan
Cevherzade, bu
bayramda da
Çorumlular’ýn uðrak
yeri olacak. Hijyenik
ortamlarda profesyonel
kadrosu ile yüzde yüz
doðal sipariþ üreten
Cevherzade’de sipariþ
alýmlarý þimdiden
baþladý.
Ýyi tatlý nasýl
yapýlýr?
Bölgenin ihracat
yapan tek firmasý olan
Cevherzade, ürünlerinde
yüzde yüz doðal þeker
kullanýyor. Ýyi bir
tatlýnýn özelliklerini
açýklayan Timur Cevher,
“Yufka ince açýlmýþ
olacak. Tatlýnýn fýrýnda
kalma süresi çok
önemli. Biz ürünlerimizi
yöreye özgü yerlerden
getirtiyoruz. Tatlýlarda
kullandýðýmýz
cevizimizi
Dodurga’dan, þekeri
yüzde yüz doðal
þekerden, tereyaðý
Urfa’dan, fýstýðý
Antep’ten getirtiyoruz.
Þerbet ayarý
yapýlmadýðýnda tatlýnýn
tadý kaçýyor.
Tatlýlarýmýzda % 100
doðal tereyað
kullanýlmalý. Tatlýnýn
kaliteli olup olmadýðýný
öðrenmenin tek yolu
midede oluþan yanmada
test edilir. Tatlý
kesinlikle buzdolabýnda
bekletilmemeli. Serin
bir yerde güneþ
görmemeli. Tatlý
yenilirken tatlýnýn alt
tabaný aðýzda, üst kýsmý
ise damaðýn üst
tarafýnda gelecek
þekilde yenmelidir”
dedi.
(Haber Merkezi)
Cevherzade, Ramazan ayýna özel iftar mönüleri ile iftar ve sahurda çalýþýyor.
Enerji içeceklerine dikkat!
Uzmanlar “Kas ve yað yakmak için kullanýlan içecekler çok masum deðiller" uyarýsýnda bulunuyor.
Uzmanlar “Kas ve yað
yakmak için kullanýlan
içecekler çok masum deðiller"
uyarýsýnda bulunuyor.nerji
içeceklerinin içinde bulunan
kafein, kalp ritim
bozukluklarýna, kalp kasý
rahatsýzlýklarýna, çarpýntýlara
ve yüksek tansiyona neden
olabiliyor.
Uzm. Dr. Mesut Polat
“Kas ve yað yakmak için
kullanýlan içecekler çok
masum deðiller" dedi. Uzm.
Dr. Mesut Polat “Gençler, sýnýr
tanýmaksýzýn spor yapmadan
önce veya kendilerini halsiz
hissettiklerinde güç ve zindelik
kazanmak için bazýlarý da kilo
verme programlarýnda
kendilerini halsiz hissettikleri
için enerji içeceklerini
kullanýyorlar. Enerji içecekleri
son derece riskli içeceklerdir.
Sebebi de enerji içeceklerinin
içerisinde bol miktarda kafein
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
bulunmaktadýr. Sürekli fazla
sayýda kafein aldýðýmýz zaman
vücut buna alýþmakta ve
yeniden daha fazlasýný
istemektedir. Fazla kafeinin
vücuda zararý kalp ritim
bozukluklarýna, kalp kasý
rahatsýzlýklarýna, çarpýntýlara
ve yüksek tansiyona sebep
olabilmektedir” diye konuþtu.
Doktor kontrolünde
kullanýlmalý
Bu tip içecekleri
kullanmadan önce kiþilerin
mutlaka doktor kontrolüne
girmesi gerektiðini vurgulayan
Polat “ Altta yatan gizli kalp,
kalp kasý rahatsýzlýðý, kalp
ritim bozukluðu, yüksek
tansiyon veya kalp iletim
kusurlarý var ise kiþinin bu tür
içeceklerden þiddetle
kaçýnmasý gerek" diyerek
þöyle konuþtu:
"Ayný zamanda çay, cola,
kahve ve enerji içeceklerinde
de kafein bulunmakta. Bu
içecekler bilinçsizce
kullanýldýðý için zaman vücuda
fazla kafein girmiþ oluyor.
Fazla miktarda alýnan kafein
vücuda böbrek üstü bezinden
adrenalinle noradrenalin
deþarjýna sebep olmaktadýr. Bu
hormonlar sepatik sistem
harekete geçirmek sureti ile
yüksek tansiyona kalpte iletim
bozukluklarýna ölümlere kadar
varan yani vücutta bir çeþit
kafein zehirlenmesine sebep
olmaktadýr. Kafein
zehirlenmesi sonucunda eðer
gizli bir iletim sýkýntýsý varsa
kalbin anormal hýzlanmasýna
kadar giden ve kalp kasýnýn
durmasýna kadar varabilen
ölümcül hadiseler olmaktadýr.
Bu bakýmdan bu içecekler
bilinçsizce, fütursuzca sayýsý
belirsiz þekilde
kullanýlmamalý. Mutlaka bir
doktor kontrolünden
geçirilmesinde fayda
var."(ÝHA)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
15
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
16 ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Bankalar artýk bu
ücretleri almayacak
Tüketiciler bankalara ödedikleri kredi kartý nakit
çekim ücreti ve yýllýk ücret gibi ücretleri artýk ödemeyecek.
Bankalarýn alacaklarý ücret ve komisyonlara iliþkin
çalýþmada sona gelindi. Tüketici devrimi olarak lanse
edilen yönetmelikle, bankalara ödenen ücretlerin bir kýsmý artýk tarih olacak.
Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun
(BDDK) hazýrladýðý ve bankalarýn aldýklarý komisyon ve
ücretleri kýsýtlayan düzenlemenin ayrýntýlarý ortaya çkýyor. Buna göre, kredi kartlarýndan çekilen nakit avanslar
için ücret talep edilemeyecek, banka kartlarý için yýllýk
ücreti alýnmayacak. Hazýrlanan yönetmelikte yer alan
bazý düzenlemeler þu þekilde:
NAKÝT AVANS DA BEDAVA
- Bankalar reddedilen kredi taleplerinde kamu kurumlarýna ya da 3. þahýslara yapýlmasý gereken ödeme
haricinde ücret talep edemeyecek.
- Kredili mevduat (KMH) hesaplarýndan kredi kullanýmlarý ve kredi kartýndan çekilen nakit için bankalarýn ücret almasý da yasak.
- Kredi çekilmesine iliþkin açýlan hesaplar sadece
krediyle ilgili iþlemlerde kullanýlýrsa tüketiciden herhangi bir ücret ve masraf istenemeyecek.
- Tüketicinin onayý olmadan KMH hesabý açýlamayacak.
- Bankalara tüketicilere yýllýk ücret dahil, herhangi
bir ücret tahsil etmeyeceði bir kart sunmak zorunda.
- Ayrýca bankalar, banka kartlarý ve sanal kredi kartlarý için yýllýk üyelik ücreti alamayacak.
ATM'LERDEN ÜCRETSÝZ YARARLANIR
- Hesap bulunan ATM'lerden para yatýrma, bakiye
sorma ve bankanýn belirlediði limit dahilinde para çekim
iþlemlerinde müþteriden ücret talep edilemeyecek.
- Kiralýk kasa ziyaretlerinde bankalar ücret isteyemeyecek.
- Bankalar tahsil edemedikleri yýllýk üyelik ücretini
ise sonradan tahsil edilmek üzere sadece 12 ay bekletebilecek. Bu dönemde tüketici için icra takibi de yapýlamayacak.
180 GÜN KULLANIM YOKSA ÜCRET DE
YOK
- Bankalar 180 gün kullanýlmayan kredi kartlarýný
'hareketsiz' kabul edecek ve yýllýk ücreti istemeyecek.
- Hesap özeti gönderimi, sanal kart için de ücret alýnamayacak.
- Bir yýl içinde kartýn kayýp veya çalýnmasý durumunda; ilk 2 yenilemeden de ücret alýnmayacak.
- Tüketicinin hesabýnýn bulunduðu bankadan kendi
hesabýna para yatýrma ve hesabýn bulunduðu bankaya
3'ncü kiþilerin para yatýrmasý durumunda ücret alýnmayacak. (Yeni Akit)
ÖSYM’den KPSS
sorularý ile ilgili açýklama
ÖSYM, 2014-KPSS Sýnavýnýn Genel Yetenek ve Genel
Kültür Testi kýsmýnda kýlavuzda belirtilen müfredata uyulmadýðý iddialarýna cevap verdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), 2014KPSS Lisans Sýnavýnýn Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi
kýsmýnda kýlavuzda belirtilen müfredata uyulmadýðý ve Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýndan az sayýda soru yöneltildiði iddialarýný cevapladý.
ÖSYM'den yapýlan açýklamada, bugün bazý basýn organlarýnda 5 Temmuz 2014 Cumartesi sabah oturumunda uygulanan 2014-KPSS Lisans Sýnavýnýn Genel Yetenek ve Genel
Kültür Testi kýsmýnda kýlavuzda belirtilen müfredata uyulmadýðý ve Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýndan az sayýda soru yöneltildiði iddialarýna yer verildiði belirtilerek " Öncelikle Merkezimiz Baþkanlýðýnca uygulanmakta olan Kamu Personeli Seçme
Sýnavýnda sorulacak testlerin kapsamlarý ve aðýrlýklarý Kamu
Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik hükümleri gereðince Devlet Personel
Baþkanlýðý ile birlikte belirlenmektedir. Müfredat diye bahse-
dilen “test kapsamlarý” ile bir test içindeki test konularý ve aðýrlýklarý, kaynaðýný doðrudan kanun veya yönetmelikten deðil
Devlet Personel Baþkanlýðý ile Merkezimizce yapýlan çalýþmadan almaktadýr. Dolayýsýyla iddia edildiði gibi bir mevzuat
hükmüne aykýrýlýktan bahsetme imkaný bulunmamaktadýr" denildi.
Bahsi geçen Sýnavýn Genel Kültür kýsmýnýn tarih testleri
aðýrlýðý yaklaþýk yüzde 45 olduðu kaydedilerek, "Bunun yaklaþýk yüzde 5’i Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki Türk
Devletlerinden, yaklaþýk yüzde 15’inin Osmanlý Devletinden,
yaklaþýk yüzde 20’sinin Atatürk Ýlke ve Ýnkýlaplarýndan, yaklaþýk yüzde 5’inin ise Çaðdaþ Türk ve Dünya Tarihinden sorulmasý öngörülmüþ, bu deðerlere tekabül eden Atatürk Ýlke ve
Ýnkýlaplarýndan 10 soru yöneltilmiþtir. Sýnav Kýlavuzunda da
oranlarýn yaklaþýk deðerler olduðu açýkça belirtilmiþ olup her
yýl bu soru adedi 10-14 arasý oluþmaktadýr. Bu sýnavda da Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlaplarýndan 10 test sorusu yöneltilmiþ olmasýnýn kýlavuza aykýrý olduðunu kabul etmek mümkün deðildir" ifadesi kullanýldý. (ÝHA)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
Diyanet Vakfý ihtiyaç
sahiplerini unutmadý
Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Aþevi’nde iftar yemeði verildi.
Enise Aðbal
Türkiye Diyanet
Vakfý Çorum Þubesi
tarafýndan, Çorum
Valiliði Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
bünyesinde bulunan
ihtiyaç sahibi ailelere
iftar yemeði verildi.
Geçtiðimiz
Pazar günü
Aþevi’nde
gerçekleþtirilen
yemek daðýtýmýnda Ýl
Müftü Yardýmcýsý
Abdullah Pamuklu,
Þube Temsilcisi
Mustafa Ersoy ve
Müftülük görevlileri
Hakký Özkaya ile
Recep Akyüz hazýr
bulundu.
Ýl Müftüsü ve
Türkiye Diyanet
Vakfý Çorum Þube
Baþkaný Mehmet
Aþýk, Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
Mütevelli Heyetinin
bir üyesi olarak
Çorum'da yaþayan
ihtiyaç sahibi
ailelerin durumlarýný
yakýndan bildiðini,
onlarýn her zaman
yanlarýnda
olduklarýný ifade
ederek, bu yýl
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý tarafýndan
KATKILARIYLA
Aþevi’nde iftar yemekleri verilebiliyor.
Ramazan ayý boyunca sýcak yemek veren
Çorumlu hayýrsever vatandaþlara teþekkür edildi.
kendilerinin de bu
düsturla hareket
ettiklerini söyledi.
Türkiye Diyanet
Vakfý Çorum Þubesi
ile Çorum halkýnýn,
ihtiyaç sahibi ailelere
Ramazan ayýnýn ana
temasýnýn ‘Hiç
Kimse Kimsesiz
Kalmasýn Bu
Ramazan ve Her
Zaman’ olarak
belirlendiðini ve
yardýmlarýnýn devam
edeceðini ifade eden
Aþýk, Ramazan ayý
boyunca sýcak yemek
veren Çorumlu
hayýrsever
vatandaþlara teþekkür
etti.
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
MAHMUT TUNABOYLU 2014/7. ÖYKÜ YARIÞMASI
KONU: 'EN GÜZEL ÖYKÜ'
AMAÇ: Genç yaþta kaybettiðimiz merhum Gazeteci- Yazar Mahmut Tunaboylu adýna düzenlenen yarýþ-
mayla Ýlimizde yazýlý edebiyatýn geliþmesine katký saðlamak, estetik yönü olan öykülerin üretimine destek vermek, böylece, ilimizde kültür ve sanatýn kalýcý eserlerle zenginleþmesine hizmet etmek, ayrýca genç yeteneklerin
gün yüzüne çýkmasýný saðlamak.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
KATKILARIYLA
YARIÞMA ÞARTLARI:
1. Yarýþmaya jüri üyeleri, jüri üyelerinin birinci derece
yakýnlarý ve daha önce yarýþmaya katýlýp derece alanlar
dýþýnda herkes katýlabilir.
2. Yarýþmaya katýlan eserler telif olacaktýr.
3. Konu serbesttir.
4. Yarýþmaya katýlan eserler daktilo ya da bilgisayarda
A4 kaðýdýna yazýlmýþ olacaktýr. Yazý büyüklüðü 12 puntodan küçük olmayacaktýr. Ayrýca, eserler CD'ye alýnmýþ haliyle de teslim edilecektir.
5. Eserler en fazla beþ sayfa olabilir.
6. Bir yarýþmacý en fazla üç eseriyle katýlabilir.
7. Eserler 8'er nüsha olarak teslim edilecektir.
8. Yarýþmaya katýlan eserlerde milletimizin sosyo-kültürel yapýsý dikkate alýnarak, ortak deðerleri incitici yorumlara yer verilmeyecektir. Toplumsal barýþ ve hoþgörüye saygý esas alýnacaktýr.
9. Eserlerin arka sað alt köþesine rumuz yazýlacaktýr.
10. Yarýþmaya katýlan eserler daha önce herhangi bir
yarýþmada derece almamýþ olmalýdýr.
11. Yayýmlanmýþ bir kitapta yer almamalýdýr.
12. Bir yarýþmacýnýn birden fazla ödül almasý halinde
büyük ödülü geçerli olacaktýr.
13. Katýlým formu eksiksiz bir þekilde doldurularak ayrý bir zarf içine vesikalýk bir fotoðraf ile birlikte konula-
Koordinatör: Gülesin Aðbal DEMÝRER
ADRES: Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný No:109 Kat:4 - ÇORUM
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým : 01.08.2014
Sonuç Deðerlendirmesi : 16.09.2014
(Ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacak)
Bilgi ve baþvuru için:
(0 364) 224 24 00 Dahili: 117
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Mahmut Tunaboylu 2014/ 7. Öykü Yarýþmasý
cak ve zarfýn üzerine sadece rumuz yazýlacaktýr.
14. Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin
ismiyle gazetelerde yayýnlanabilecektir. Eserler kitaplaþtýrýldýðýnda telif hakký ödenmez.
15. Eserler iade edilmeyecektir.
16. Ödül törenine yarýþmacýnýn katýlýmý þarttýr. Vekâlet
ya da posta yoluyla ödül teslimi yapýlamayacaktýr.
17. Yarýþmaya posta ya da elden müracaat edilebilir.
Baþvuru adresine ulaþmayan postalardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu deðildir.
JÜRÝ:
Yrd..Doç.Dr Elif Ayan NÝZAM
Yrd.Doç.Dr. Hiclal DEMÝR
Turhan CANDAN
Þahin ERTÜRK
Kenan YAÞAR
Hasan Hüseyin HASTAOÐLU
Halit YILDIRIM
ÖDÜLLER
1- 2.000 TL
2- 1.500 TL
3- 1.000 TL
MANSÝYONLAR
1- 500 TL
2- 500 TL
3- 500 TL
KATILIM FORMU:
YARIÞMACININ
Adý :
Soyadý :
Adres :
Tel :
Gsm :
Gönderilen eserin rumuzu, adý:
1…………..
……...........
2………….
…….........
3………….
…….........
Þartlarý kabul ediyorum.
Ad, Soyad ve Ýmza:
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
17
YSK geçici aday
listesini yayýmladý
Güneþ çarpmasý konusunda esmerler de sarýþýnlar kadar risk altýnda.
Ölümle sonuçlanabilecek güneþ çarpmasý
konusunda esmerlerin de sarýþýnlar kadar risk altýnda olduðu bildirildi
"Sýcak çarpmasý olarak da bilinen güneþ
çarpmasý vücut ýsýsýnýn 41 derecenin üstüne çýkmasý sonucu oluþur, ten rengiyle ilgisi bulunmamaktadýr"
Yeþilçam'ýn ünlü aktörlerinden Ayhan Iþýk'ýn
da ölüm sebebi olan güneþ çarpmasý ya da sýcak
çarpmasýnýn esmerleri de sarýþýnlar kadar etkilediði bildirildi.
Ýzmir Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Mehmet Nil
Hýdýr yaptýðý açýklamada, güneþ çarpmasýnýn güneþ altýnda uzun süre kalanlarda görülen bir yaz
hastalýðý olduðunu, aþýrý sýcak sonucu beden ýsýsýný ayarlayan mekanizmanýn bozulduðunu belirtti.
Þiddetli baþ aðrýsý, bulantý, kusma ve yüksek ateþle kendini gösteren güneþ çarpmasýnýn tedavi edilse bile öldürücü olabileceðini veya kalýcý zararlar verebileceðini anlatan Hýdýr, "Bu nedenle güneþ çarpmasýna karþý önlem alýnmasý büyük önem taþýr. Güneþ çarpmasýnda bedende ortaya çýkan deðiþiklikler aþýrý ýsýya karþý bir tepkidir. Direkt olarak güneþ ýþýnlarýna maruz kalmak
o bölgenin o anki hava sýcaklýðýndan daha fazla
ýsýnmasýna sebep olacaðýndan güneþ çarpmasý
görülme riskini yükseltir" dedi.
2014 - 2015 dönemi ofis
temizliði odacýlýk ve çay
ocaðý iþletmeciliði hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Þeker
Fabrikasý Toplantý Salonu
Saat: 14.00
***
9 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Yunus Emre Parký
aydýnlatma yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5
Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
10 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Sünnet Þöleni hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5
Ýhale Odasý
Saat: 10.00
***
11 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Camii dýþ cephe kaplama
tezyinat elektrik ve
makine tesisatý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 15.00
***
14 TEMMUZ
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Dedeaðaç ve Belpýnar
Erozyon Kontrolü
Uygulama Projesi hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah.Ýnönü
Cad. No: 72
Saat: 14.30
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Oyun grubu alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
15 TEMMUZ
Park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
18 TEMMUZ
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 DA 550 plakalý, 2011
model Volkswagen marka
Transporter 2.0 TDI tipli,
siyah renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no, 3873
sayfa no, 13 nolu
baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 218 ada no,
34 parsel no, Yavruturna
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Bilincin açma/kapama
düðmesi bulundu
YSK’dan adaylara dile uyarýsý
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafýndan
Cumhurbaþkaný seçim
sürecinde uygulanacak
siyasi reklama iliþkin
usul ve esaslarý belirlendi.
YSK, Medya hizmet
saðlayýcýlarýnýn,
Cumhurbaþkaný kesin
aday listelerinin Resmî
Gazete'de yayým tarihi
olan 11 Temmuz 2014 tarihinden oy verme gününden önceki yirmidört
saate kadar (9 Aðustos
2014, saat 24.00) olan sürede siyasi reklam yayýnlayabileceklerini, ilk oylamada geçerli oylarýn
salt çoðunluðu saðlanamadýðý takdirde ise Cumhurbaþkaný seçimi geçici
sonuçlarýnýn ilân tarihi
olan 11 Aðustos 2014 tarihinden oy verme gününden önceki yirmidört
saate kadar (23 Aðustos
2014, Saat 24.00) olan
sürede siyasi reklam yayýnlayabileceklerini açýkladý.
YSK kararýna göre,
adaylarýn ve siyasi partilerin siyasi reklamlarýnda
Türkçe kullanabilecek.
Adaylarýn ve siyasi partilerin verecekleri siyasi
reklamlarda Türk Bayraðý ve dini ibarelerin kullanýlamayacak.
Medya hizmet saðlayýcýlarýnýn, bu görevi
yerine getirirken demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçim
yapýlabilmesi için, adaylara ve siyasi partilere siyasi reklam tahsisi yaparken tarafsýzlýk, gerçeklik
ve doðruluk ilkelerine
uygun hizmet sunmalarý
gerekmekte.
Siyasi reklam yayýnlarýnýn 6112 sayýlý Kanun’un 8. ve Ticari Reklam ve Ýlanlara Ýliþkin Ýlkelere ve Uygulama
Esaslarýna Dair Yönetmeliðin 5, 6 ve 7. maddelerinde yer alan yayýn
hizmeti ilkelerine uygun
olacak. Ayný reklam kuþaðýnda, birden çok adayýn ve siyasi partinin siyasi reklam yayýnlanmasýný istemesi halinde; istekliler arasýnda kur’a çekilerek o reklam kuþaðýnda yayýnlanacak siyasi
reklamlarýn tespit edilmesi, yayýn dýþýnda kalan/kalanlara ise istekleri
halinde bir sonraki reklam kuþaðýnda yayýnlanmasý için öncelik verile-
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
8 TEMMUZ
Çorum Þeker Fabrikasý
Müdürlüðü
Bilincin daha iyi anlaþýlmasýnda yeni bir adým atýldý.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 892 ada no,
349 parsel no, Gülabibey
Mahalle/Mevkii, 17
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
22 TEMMUZ
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
19 H 441 plakalý 2008
model New Holland
marka mavi renkli
traktörün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
23 TEMMUZ
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Çalyayla
köyünde muhtelif yer ve
deðerlerde bulunan tarla,
bahçe vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
24 TEMMUZ
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi
Boþcakavak mevkii, 175
ada, 392 parsel, 4 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
73.500
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
1 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
06 DP 8070 plakalý 2012
model Ford marka Transit
330S tek kabin 125 tipli
açýk kasa kamyonetin
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
cek.
Medya hizmet saðlayýcýlarýnýn, yayýnlayacaklarý siyasi reklamlarýn
6112 sayýlý Kanun’un 10.
maddesi hükmünde yer
alan esaslara tabi olduðuna ve reklamlardan ayrý
olarak siyasi reklam kuþaðý düzenleyemeyecek.
Bir medya hizmet
saðlayýcýsýnda yayýnlanacak siyasi reklamlarýn ücretinin adaylara ve siyasi
partilere göre deðiþkenlik
gösteremeyecek.
11 Temmuz 2014 tarihinden yayýn yasaklarýnýn baþlayacaðý oy verme
gününden önceki son yirmidört saate kadar (9
Aðustos 2014, saat
24.00) olan sürede, ilk
oylamada geçerli oylarýn
salt çoðunluðu saðlanamadýðý takdirde Cumhurbaþkaný seçimi geçici sonuçlarýnýn ilân tarihi olan
11 Aðustos 2014 tarihinden oy verme gününden
önceki yirmidört saate
kadar (23 Aðustos 2014,
Saat 24.00) olan sürede,
medya hizmet saðlayýcýlarý tarafýndan yayýnlanacak siyasi reklamlarýn
Yüksek Seçim Kurulunun kararlarý doðrultusunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)
tarafýndan izlenerek, denetlenecek ve deðerlendirilecek.
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile ulusal düzeyde yayýn yapan
bütün özel radyo ve televizyon kanallarý ayrým
gözetilmeden izlenerek
siyasi reklam yayýn ilkelerine aykýrýlýðýnýn tespiti
halinde düzenlenecek raporlarýn, seçim dönemi
içinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca deðerlendirilip, her haftanýn
pazartesi ve perþembe
günü saat 17.00’ye kadar
Yüksek Seçim Kurulu
Baþkanlýðýna sunulacak.
Yerel düzeyde yayýn
yapan radyo ve televizyon kanallarýnýn siyasi
reklam yayýn ilkelerine
aykýrýlýðýnýn tespiti halinde ise, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafýndan düzenlenecek olan
raporlarýn, 298 sayýlý Kanun’un 149/A maddesi
çerçevesinde yayýn kuruluþunun merkezinin bulunduðu yer ilçe seçim
kurulu baþkanlýðýna bekletilmeden gönderilecek.
(ÝHA)
Bilincin daha iyi
anlaþýlmasýnda yeni bir adým
atýldý.
ABD'deki George
Washington Üniversitesinden
bilim adamlarý, beynin bir
bölgesini elektrikle uyararak sara
hastasý kadýnýn bilincini kontrol
etmeyi baþardý.
Hastalýðýn kaynaðýný
araþtýrýrken bilim adamlarý sol
beyindeki gri madde tabakasý
klaustruma elektrik verilmesiyle
hastanýn bilincini kaybettiðini,
hareket edemediðini, yanýt
veremediðini ve nefes
alýþveriþinin yavaþladýðýný fark
etti.
Elektrik verme iþlemi
sonlandýrýldýðýnda kadýnýn
bilincini yeniden kazandýðý
görüldü.
Klaustrumun bilinçte kilit rol
oynadýðýný belirten bilim
adamlarýndan Muhammed
Kubeissi, beyni bir arabaya
benzeterek "Arabayý çalýþtýrmak
için anahtara ihtiyaç var, sanýrým
biz bu anahtarý bulduk” ifadesini
kullandý.
Henüz tek vaka üzerinde test
edilmiþ olsa da sonuçlarýn,
yýllardýr bilim adamlarýnýn
kafasýný meþgul eden bilinçle
ilgili soru iþaretlerine cevap
olabileceði tahmin ediliyor.
"New Scientist" dergisinde
yayýmlanan araþtýrma, sinirlerin
ve bilincin daha iyi anlaþýlmasýna
ýþýk tutuyor.(Yaygýn basýn)
SATILIK
DEÐERLÝ
ARSA
(Ç.HAK:1943)
Sýcak, esmeri de
sarýþýný da
çarpýyor
Mehmet Ýhsanoðlu, Recep Tayyip Erdoðan
ile Selahattin Demirtaþ yer aldý.
Resmi Gazete’de yer alan listede adaylarla ilgili bilgiler þöyle sýralandý:
Ekmeleddin
Mehmet
Ýhsanoðlu
26.12.1943 doðumlu Mýsýr Ain Shams Üniversitesi Fen Bilimleri, Kimya
Recep Tayyip Erdoðan 26.02.1954
Marmara Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Ýþletme
Selahattin Demirtaþ 10.04.1973, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
Ankara yoluna cepheli, yeni Hastane
inþaatý karþýsýnda, imarda KDKÇA
iþaretli 3862 ada, 5 parseldeki
2500 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 777 56 75
(Ç.HAK:1602)
Güneþ çarpmasý konusunda esmerler de
sarýþýnlar kadar risk altýnda.
YSK, ilk oylamasý 10 Aðustos 2014 Pazar günü yapýlacak cumhurbaþkaný seçimi geçici aday listesini yayýnladý.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Baþkanlýðý cumhurbaþkaný seçimi nedeniyle aday gösterilenlere iliþkin geçici aday listesini yayýnladý.
Ýlk oylamasý 10 Aðustos 2014 Pazar günü, ilk oylamada geçerli oylarýn salt çoðunluðu saðlanamadýðý takdirde ikinci oylamasý 24
Aðustos 2014 Pazar günü yapýlacak olan
cumhurbaþkaný seçimi nedeniyle aday gösterilenlere iliþkin geçici listede Ekmeleddin
SATILIK ÝMARLI
ARSALAR
Bahçelievler Mahallesi
Hoyhoy mevkiinde imarlý,
müstakil tapulu arsalar
satýlýktýr.
Müracaat: 0 533 424 57 71
18 ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Karar kesinleþirse hiç bir
dernek yönetici bulamaz’
Malatyaspor eski baþkanlarýndan Hikmet Tanrýverdi yerel mahkemenin verdiði kararýnýn
kesinleþmesi halinde hiç bir derneðin yönetici bulamayacaðýný belirterek bu yanlýþýn
Yargýtay’dan döneceðine inandýðýný söyledi.
Malatyaspor Kulübü eski Baþkaný Hikmet Tanrýverdi, Malatyaspor Kamu Davasý'nda verilen cezalarýn adil olmadýðýný düþündüðünü söyledi.
Malatyaspor Kamu Davasý'nda verilen
karar ile ilgili açýklamalarda bulunan Malatyaspor kulübü eski baþkanlarýndan Hikmet
Tanrýverdi, "Mahkemenin verdiði karar onanýrsa, Türk futbolunun içerisine dinamit konulmuþ olur" dedi.
Fatih Karagümrükspor ve ÝHKÝB Baþkanlýðý görevini de yürüten Tanrýverdi, Malatyaspor Kamu Davasý'nda hukuk kargaþasý olduðunu iddia ederek,
"Bir kere bu dava sürecine bakýldýðý zaman davanýn bu þekilde sonuçlanmamasý
gerekirdi. Savunmamýzýn hiçbirisi kabul
edilmemiþ. Mahkemenin, genel kurulda
ibra edilmiþ bir yönetimi yargýlamasý ne
kadar doðru? Ona da
bakmak lazým. Burada
hukuk kargaþasý var.
Ben bu cezalarýn çok
adil olduðunu düþünmüyorum. Bu anlamda
Yargýtay'a baþvuracaðýz. Yargýtay'da da adaletin bir þekilde tecelli edeceðini düþünüyorum.
130 kiþinin yargýlandýðý ve 19 kiþinin ceza aldýðý bir dava süreci oldu" dedi.
"FUTBOL TARÝHÝNDE BÝR ÝLK"
Tanrýverdi, Malatyaspor Kamu Davasý'nýn futbol tarihinde bir ilk olduðunu ifade
ederek, "Bu tür bir dava futbol tarihinde de ilk
oldu. Bu emsal olmasý açýsýndan birçok kulübün ileride kapanmasýna veya yönetici bulamamasýna sebep olacaktýr. Bir þekilde iyi niyetle bir þeyler yapmak için gelen yöneticilerin, sadece orada muhasebe kayýtlarýndaki 12 eksiklik yüzünden sonradan yargýlanmalarýnýn önünün açýlmasý insanlarý bu tür yerlerde
görev almaktan men edecektir" diye konuþtu.
"SÜREKLÝ MUHASEBE KAYITLARI
KONTROL EDÝLEMEZ"
Mahkemenin verdiði kararýn Yargýtay'dan geri döneceðine inandýðýný dile geti-
ren Tanrýverdi, þunlarý söyledi:
"Bu kayýt üstünde yapýlan incelemelerde
çýkan sonuçlara göre verilen bir ceza. Baþkan
ya da þirket sahibi gidip de, muhasebe kayýtlarýna bakýp, hangisini girmiþ, hangisini girmemiþler, hangisi yazýlmýþ, hangisi yazýlmamýþ diye kontrol edemez. O yüzden bu bütün
dernekler açýsýndan sýkýntýlý bir süreç. O zaman muhasebeciler niye var? Veya yetkili
müdürler niye var? Tamamen olayý yönetim
kurulu, baþkan ve baþkan yardýmcýlarýna yýkmak ne kadar doðru? Bu kayýt problemlerinden kaynaklý bir durum. O yüzden gelecekte
diðer kulüp, diðer dernekler açýsýndan vahim
sonuçlar doðuracak
bir dava oldu. Öyle
bakýnca da kararýn,
Yargýtay'dan geri
döneceðini düþünüyorum."
"HÝÇBÝR DERNEK YÖNETÝCÝ
BULAMAZ"
Ta n r ý v e r d i ,
mahkemenin verdiði
kararýn onanmasý
durumunda, gelecekte derneklerin
yönetici bulmada sýkýntý yaþayacaklarýný belirtti.
Kararýn onanmayacaðýný düþündüðünü
kaydeden Tanrýverdi, "Karar onandýktan sonra söyleyecek hiçbir þey olmaz. Ben kararýn
onanmayacaðýný düþünüyorum. Adalet varsa
farklý tecelli eder. Þu dava, tamamen sansasyonel bir hareketle çýkarýlmýþtýr. Bugün siz
ayný davayý þirketlerdeki yönetim kurullarý
için de açabilirsiniz. Muhasebe kayýtlarý, muhasebeci ya da kulüp müdürünün eksik yaptýðý eylemlerden dolayý kulüp yöneticilerinin
ceza almasý doðru deðil. Neticede orada kayýtlarda eksiklikten dolayý bunlar ortaya çýktý.
Böyle bakýlýrsa tüm kurumlarda her gün, her
yerde, herkes ceza alýr. Karar onanýrsa, Türk
futbolunun içerisine dinamit konulmuþ olur.
Hiçbir kulüp yönetici bulamaz. Sadece futbol
deðil, binlerce dernek var. Bütün dernekler
ayný þekilde yönetici bulamazlar. Veya o yöneticilerin hepsi 10 sene içerisinde yargýlanma durumu var" ifadelerini kullandý.
* Ey oðul;
Mahir ODABAÞI
Sevmek güzeldir. Lakin sevgiye saMilli Eðitim Müdürlüðü
dýk kalmak daha güzeldir.
Sivil Savunma Uzmaný
* Ey oðul;
Dedelerine taþ atanýn, torunlarýna
kaya atýlýr. Sakýn kimseye taþ atma.
* Ey baba;
Hem temiz ol diyorsun, hem de suya-sabuna çok dokununca kýzýyorsun.
4
* Ey oðul;
Bebeler babalarý geçmelidir. Babasý
usta olanýn çocuðu mühendis olmalýdýr.
* Ey oðul;
* Ey oðul,
Kimsesizlerin vardýr bir kimsesi. Gerisini
Dedelerin aldýðý ahlarý torunlarý bir gün
öder. Deden size ah býrakmadý. Sende torunlarý- boþ ver, sen küstürme onu yeter ki.
na ah býrakma ve torunlarýna vasiyet et, yevmü
* Ey oðul;
kýyamette yakma.
Fakirin çocuðu bulabilse, zenginin çocuðu
* Ey oðul;
da kadir kýymet bilebilse baþarý süper olur. Ama
Bizim nesil nasýl daha faydalý olurum diye her zaman ikisi bir arada olmaz ne hikmetse.
kafa yoruyordu. Sizin nesil nasýl zengin olurum
* Ey oðul;
diye kafa yoruyor. Sen faydalý olurum diye kaGün gelecek iþini yapana maþallah denirfa yoranlardan ol.
ken, yapamayana inþallah denecek. Sonra ha* Ey oðul;
ram - helal karýþtýrýlýp afiyetçe yenecek. Sen yeEskiden okullarda öðrenciler hizmetlilere memeye çalýþanlardan ol ki, ailende huzur beöðretmenler kadar saygý gösterirdi. Þimdi artýk deninde sýhhat olsun.
öðretmenlere bile gösterilmiyor.
* Ey oðul;
* Ey oðul,
Sakýn ola iþinde samimi olanlarýn ahýný alÝþini en iyi yapmaya çalýþ. Kimsenin üzeri- ma. Tecrübeyle sabittir ki kýyamete kalmaz. Kane düþmeyen iþine karýþma ama sende kimseyi lýyorsa belki de samimiyetsizlik vardýr.
ayný þekilde iþine karýþtýrma.
* Ey oðul;
* Ey oðul;
Fabrikatörün çocuðu fabrikatör olursa normaldir.
Yalnýz pazarda çantayla çorap satarken,
Zorda kalan memurun rapor aldýðýnda kýzarsýn. Gün gelir sende zorda kalýr aynýsýný ya- zamanla çorap fabrikasý patronu olursa hayat
hikâyesi
yazýlýr.
parsýn ve kýzdýðým baþýma geldi diye birde ona
kýzarsýn.
(yazara öneri- eleþtiri: 536 568 1141)
* Ey oðul;
*
Emekli öðretmenler, yolda yürürken hep
ÖÐRETMENÝME VEFA: Osmancýk ÝHL
gençlerin gözlerine bakarlar. Öðrencimse belki (1980) öðretmenlerinden merhum Mansur
selam verir diye. O halde yolda öðretmenini ÝNAN (Samsun-Ladik) hocamýzý rahmetle yâd
gördüðünde selamsýz geçme.
ediyoruz… Ruhu þad ola…
Baba sözler
Baharspor sporcularýnýn havuz keyfi
Yaz dönemi
çalýþmalarýný
Baharspor’da yapan
minikler günün
yorgunluðunu Su
Dünyasý’nda attýlar.
Baharspor sahibi
Hasan Çalýþkan
okullarýnda
çalýþmalara katýlan
sporcular için
haftada bir gün
yüzme dersi
koyduklarýný ve her
hafta bir günki
çalýþmalarýnýn Su
Dünyasý havuzunda
yapýlacaðýný söyledi.
Bu etapta ilk
çalýþmalarýný dün Su
Dünyasý Yüzme
Havuzu’nda
yaptýklarýný belirten
Hasan Çalýþkan
önümüzdeki
haftalarda da bu
uygulamanýn devam
edeceðini söyledi.
Minik sporcularda
hem yorgunluk
atmak hemde yüzme
öðrenmeleri adýna bu
uygulamadan son
derece mennun
oldular.
Bronz’u Gümüþ oldu
Mayýs ayýnda
Bulgaristan’da
gerçekleþtirilen Yýldýzlar
Avrupa Güreþ
Þampiyonasý’nda Ayyýldýzlý mayo ile
mücadele eden ve serbest
stil 46 kiloda Avrupa
üçüncüsü olan milli
güreþçimiz Cabbar
Duyum’un bronz
madalyasý, ayný siklette
ilk sýrada yer alan Rus
Ýsmail Gadzhiev’in
dopingi çýkmasý
sonucunda gümüþ
madalyaya dönüþtü.
15-20 Temmuz
2014 tarihleri arasýnda
Slovakya’da organize
edilecek Yýldýzlar Dünya
Güreþ Þampiyonasý
öncesinde Uluslararasý
Güreþ Federasyonu
(FILA) tarafýndan
sevindirici bir haber
geldi.
2 ay önce
Bulgaristan’ýn Samokov
þehrinde yapýlan
Yýldýzlar Avrupa Güreþ
Þampiyonasý’nda 46
kiloda ülkemizi temsil
eden baþarýlý sporcumuz
Cabbar Duyum,
sergilediði üst düzey
performans neticesinde
bronz madalya kazanarak
Avrupa üçüncüsü
olmuþtu. FILA,
müsabakalarýn ardýndan
yaptýðý doping kontrolü
sonucunda o siklette altýn
madalyayý boynuna
geçiren Rus güreþçi
Ýsmail Gadzhiev’in
yasaklý madde
kullandýðýný tespit ederek
kendisini 2 yýl boyunca
uluslararasý
müsabakalarda men etti.
Bu kararýn ardýndan
46 kiloda ikinci olan
Azerbaycanlý sporcu
Elvin Namazov altýn
madalyanýn sahibi
olurken milli güreþçimiz
Cabbar Duyum ise
gümüþ madalya elde etti
ve Avrupa ikincisi oldu.
Kürsünün üçüncü
sýrasýna da Ukraynalý
Mykola Chaban ile
birlikte Makedonyalý
Elmedin Sejfulau
yerleþti.
Türkiye Güreþ
Federasyonu Baþkaný
Hamza Yerlikaya, yýldýz
sporcu Cabbar Duyum’u
tebrik ederek Dünya
Þampiyonasý öncesinde
moral ve motivasyon
açýsýndan önemli bir
haber aldýklarýný söyledi.
Alzheimer'a erken teþhis
Alzheimer hastalýðýnýn erken teþhisinde kullanýlabilecek
kan testi geliþtirildi.
Ýngiliz bilim adamlarý, Alzheimer hastalýðýnýn erken teþhisinde kullanýlabilecek kan testi geliþtirdi.
Çeþitli üniversitelerden araþtýrmacýlar tarafýndan ortaklaþa yapýlan araþtýrmada, binden fazla kiþinin kanýndaki protein
farklýlýklarýna bakýldý. Araþtýrmaya 452 saðlýklý katýlýmcýnýn
yaný sýra 476 Alzheimer hastasý ile hafif bunama teþhisi konulan 220 kiþi katýldý.
Kandaki bazý proteinleri inceleyen araþtýrmacýlar, hafif
bunama teþhisi konulanlardan hangilerinde bir sonraki yýl Alzheimer hastalýðý görüleceðini yüzde 87 doðruluk oranýyla tahmin etti.
"Alzheimer's & Dementia" dergisinde yayýmlanan araþtýrmayý yöneten Oxford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Simon Lovestone, araþtýrmanýn Alzheimer hastalýðýnýn erken teþhis edilmesini amaçladýðýný söyledi.
ÇORUM
2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
Sayý: 2014/1458 Esas
Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih Sayý :
2014/1458 Esas 2014/705 sayýlý kararý ile; Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Yenihayat Köyü, Cilt No:216, Hane No: l,
BSNo:78 'de nüfusa kayýtlý, Hasan ve Naime kýzý,
15/12/1987 Çorum doðumlu, (T.C.KÝMLÝK NO:
41587014820) Güllü Özcan'ýn " GÜLLÜ " olan isminin
"GÜLLER" olarak DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE, Nüfusa bu þekilde TESCÝLÝNE karar verilmiþtir. Ýlan olunur.
08/07/2014
(Basýn: 725) www.bik.gov.tr
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
ELEMAN ARANIYOR
Muhasebe bölümümüzde çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli veya deneyimsiz bay veya bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn aþaðýdaki adresimize yapýlmasý
rica olunur.
(Ç.HAK:1949)
(Ç.HAK:1950)
Hýdýrlýk altýnda Belediye Temizlik
Ýþleri Müdürlüðü arkasýnda
6350 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 542 550 96 07
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
Oto ve halý yýkama iþinde çalýþtýrýlmak
üzere bay eleman alýnacaktýr.
Sondaj makinesinde
çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz
eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1947)
VÝP CLAS
Oto ve Halý Yýkama
Adres: Ticaret Meslek Lisesi Karþýsý
Ýrtibat Tel: 0 532 344 23 19
(Ç.HAK:1951)
Adres: Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sok.
No: 23 ÇORUM
BAYAN ELEMAN
ALINACAKTIR
224 99 27
19
ELEMAN ARANIYOR
Mobilya atölyesinde çalýþtýrýlmak
üzere usta, kalfa ve çýrak alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1946)
Satýlýk Kýymetli
Gayrimenkul
Eser Mobilya
Küçük Sanayi Sitesi 6. Sokak No: 8
Tel: 0 507 923 07 91
BAYAN
ELEMAN
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:1845)
www.corumhakimiyet.net
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
0 532 604 74 75
(Ç.HAK:1954)
Büroda çalýþtýrýlmak üzere
temizlik ve telefonlara bakacak
bayan eleman alýnacaktýr.
0 532 441 07 21
Banu GÜLTEKÝN
(BODRUMLU)
Ayhan kýzý 16.03.1982
Çorum Doðumlu
T.C.No:10199057440
(Ç.HAK:1963)
YÝTÝK
(Ç.HAK:1867)
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Büþra YILMAZ
Cemal kýzý 1993
Dodurga Doðumlu
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
(Ç.HAK:1960)
YÝTÝK
Laçin Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Nuray KARTAL
Bayram kýzý 14/5/1993
Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:1959)
YÝTÝK
(Ç.HAK:1908)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:1961)
YÝTÝK
Uður KOÇAK
Elvan oðlu 1985 Çorum
Doðumlu
(Ç.HAK:1964)
Reyhan ÖZTUNA
Bekir kýzý 1990 Çorum
Doðumlu
(Ç.HAK:1957)
(Ç.HAK:1955)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
Bay-Bayan
Tabldot Ustasý
Aþçý ve Bulaþýkcý
Aranýyor
Zümre Sofrasý Ev Yemekleri
Mür. Tel: 0 545 845 84 35
Elemanlar Aranýyor
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
- Ofis için bilgisayar ve office proðramlarýna hakim
bayan eleman
- Asansör iþinde çalýþacak vasýflý ve vasýfsýz bay
elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen
yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:1264)
Büþra Zehra ÇELENK
Erdoðan kýzý 1995
Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:1936)
Adres: Ankara Yolu
10. Km. ÇORUM
0 364 254 92 55
0 507 578 16 26
Menekþe Müh. ve Asansör Ltd. Þti.
Adres : Kubbeli Cd. Hilal Ýþhaný Kat: 1 / 3
Tel : 0 364 213 23 44
Ücret dolgundur.
0 535 305 45 00
Satýlýk Orta
Ilýca’da Bað
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz
iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:1918)
Hitit
Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu
Yapý Denetim Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet AÞIK
Ýl Müftüsü
Vakýf Þb. Bþk.
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
Satýlýk Ýþyeri
Dükkan Depo
Çorum Ticaret Borsasý’nda ön
cephe 250 tonluk iþyeri, dükkan,
depo satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 550 46 38
(Ç.HAK:1958)
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
YÝTÝK
Hitit
Bilgisayar
Kursu’ndan almýþ olduðum bilgisayar iþletmeni
sertifikamý
kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ýrtibat Tel: 0 533 636 53 03
Küçük Sanayi Sitesindeki
atölyemizde çalýþtýrýlmak
üzere tecrübeli deneyimli
KAYNAKCI-TORNACI
elemanlar alýnacaktýr.
Satýlýk
Dükkan
Küçük Sanayi Sitesi karakol hizasýnda
ana yola cepheli dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 545 555 00 55
(Ç.HAK:1945)
Adres: Gazi Caddesi Tekel Sokak No: 5 Çorum
Tel : 0 364 225 22 73
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý’na ait olan
Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Pafta 59, Ada 484, Parsel 4’de
kayýtlý Gayrimenkulde bulunan 8/43 arsa paylý
Zemin kat Bodrum ve Asma katý mevcut toplam 337 M2’lik iþyeri kiralýktýr.
Ýhale ile ilgili gerekli þartname Çorum Müftülüðünden ücretsiz olarak temin edilir. Ýsteklilerin 10.07.2013 Salý günü saat 17’ye kadar Ýl
Müftülüðüne dilekçe ile müracaat etmeleri ilanen duyurulur.
Kira ihalesi ise 14.07.2014 Pazartesi günü
saat 14.00’te Müftülük toplantý salonunda yapýlacaktýr.
KAYNAKCI
TORNACI
ELEMANLAR
ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR
Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay
iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu düzgün
35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu
olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý
alýnacaktýr.
Müracaat: CENNET BAHÇESÝ
Tel 213 39 08-0 536 459 65 00
Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 ÞUBESÝ
ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR)
(Ç.HAK:1813)
Dershanemiz bünyesinde halkla iliþkiler
departmanýnda görevlendirilmek üzere bayan
personel alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
KÝRALIK ÝÞYERÝ
SATILIK DÜKKAN ELEMANLAR ARANIYOR
(Ç.HAK:1933)
(Ç.HAK:332)
(Ç.HAK:1863)
(Ç.HAK:1948)
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
TÜRKÝYE DÝYANET VAKFI
ÇORUM ÞUBESÝ
(Ç.HAK:1941)
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
Bayan Eleman
Aranýyor
(Ç.HAK:1962)
(Ç.HAK:1956)
(Ç.HAK:1952)
(Ç.HAK:1583)
Ýrtibat Tel: 533 636 53 03
(Ç.HAK:1940)
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý’na ait 2001
model 19 DV 017 plakalý T.12 Ford marka minibüs
cinsinden dizel yakýtlý beyaz renkli sürücü dahil 12
koltuk kapasiteli 190000 km’deki araç açýk artýrma
usulü ile 15.07.2014 Salý günü saat 15.00’de Ýl Müftülüðünde satýlacaktýr. Araç ihalesi ile ilgili þartname
Ýl Müftülüðünden temin edilir.
Ýsteklilerin 15.07.2014 Saat 14’de Ýl Müftülüðünde bulunmalarý gerekmektedir.
(Ç.HAK:1866)
SATILIK MÝNÝBÜS
‘Son karar kampta’
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal yeni sezon kadrosunu kurarken önceliklerinin kulüp
bütçesine uygun hareket etmek olduðunu belirterek ‘Yapacaðýmýz transferlerde hata yapmamak için titiz çalýþýyoruz.
Ancak þunuda belirteyimki kamp döneminden sonra asýl lig kadromuz þekillenecek daha sonraki süreçte yeni transferler gündeme gelebilir’ dedi.
Gruplarýnda mücadele eden bazý
takýmlarýn çok yüksek fiyatlara futbolcu transfer ettiðini belirten Ýncedal
‘Özellikle Tuzlaspor ve Batman Petrolspor piyasayý çok yükseltiyor, Bi-
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal dýþ transferde
piyasanýn çok yüksek olmasý nedeniyle beklediklerini ve titiz çalýþma
içinde hata yapmama çabasýnda olduklarýný söyledi. Rakiplerinin çok
yüksek rakamlara transfer yaptýklarýný ancak önceliklerinin kulüp
bütçesine uygun isimler bulmak olduðunu belirten Ýncedal ‘Ýmza atan
arkadaþlardan kamptaki performanslarýna göre yollarýmýzý
ayýracaðýmýz isimler olabilir. Kadroya son þeklini kamptan sonra
vereceðiz’ dedi.
zimde talip olduðumuz Evrenseki takýmýndan Mehmet’i 180 milyara Tuzla
transfer etti. Erzurum’un Gümüþhane’den 300 bin lira vererek Yýlmaz’ý aldýðýný duyduk. Yani rakamlar korkunç.
Biz bu yüksek piyasada kulübün
ekonomik konumunu bozmadan kon-
trollü adýmlar atma çabasýndayýz. Ýkili
hatta üçlü araþtýrma ve inceleme sonucunda ihtiyacýmýz olan mevkiler için
görüþmeye geçiyoruz. Ýç transferi kayýpsýz tamamladýk. Eksiklerimizide belirledik ve bu doðrultuda çalýþýyoruz.
Hata yapmamak içinde titiz davranýyo-
Çaðrýcan belirsizliði!
Çorum Belediyespor’da kaleci
Çaðrýcan belirsizliði sürüyor. Sözleþmesi devam eden Çaðrýcan’ýn bu
sezon kontenjana girmesi nedeniyle
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan sýcak bakýlmayan tecrübeli file bekçisi Gölcükspor ile anlaþtý. Ancak Belediyespor ile sözleþmesi de-
ruz. Önümüzde uzun bir süre var ve
bizde acele etmiyoruz. Fiyatlarýn istediðimiz düzeye gelmesini bekliyoruz.
Þu anda kadromuz büyük oranda
þekillendi. 3-4 isim daha transfer ederek çalýþmalara baþlayacaðýz. Ancak
þunuda unutmamak gerekirki kamp döneminden sonra yeni bir deðerlendirme
yapacaðýz. Sözleþme imzalayan herkes
takýmda kalacak diye bir kural yok.
Kamp dönemindeki çalýþmalardaki
performansa göre aramýzdan ayrýlan ve
yeni katýlýmlar olabilecekler. Benim
için en önemli veri yapacaðýmýz kampta gösterilen performans olacaktýr’ dedi.
ÇARÞAMBA 9 TEMMUZ 2014
vam ettiði için ayrýlmak isteðini yönetime iletti. Yönetim kaleci arayýþýnda sonuç alamadýðý için Çaðrýcan’ý býrakmayý þimdilik düþünmüyor. Çaðrýcan’ýn biran önce karar verilmesini istediði ve Belediyespor’un bu konudaki kararýný bugünlerde netleþtirmesi bekleniyor.
Emir’i rahat
býrakmýyorlar
Çorum Belediyespor’un geçen
sezonki golcüsü Emir’i rahat býrakmýyorlar. Yeni sezon öncesinde
Emir’i kadrosuna katmak isteyen bir
çok kulübün Belediyespor yönetimini rahatsýz ettiði öðrenildi.
Geçtiðimiz sezon Batman Petrolspor’dan transfer edilen ve Çorum Belediyespor formasýyla baþarýlý bir sezon geçiren Emir Gökçe için
bir çok 2. lig kulübü bu futbolcuyu
kadrosuna katmak için giriþimlerini
sürdürüyor.
Emir, geçtiðimiz hafta yaptýðý
açýklamada, Belediyespor’un sözleþmeli futbolcusu olduðunu ve sezon
baþý çalýþmalarýna katýlacaðýný söylemiþ ve ‘Teklifler olduðu doðru ancak
ben Belediyespor’un futbolcusuyum. Kulübün uygun görmemesi halinde bir yere gitme ihtimalim yok.
Ancak kulübüm izin verirse transfer
U 13 Finalleri Kastamonu’da
Futbol Federasyonu bu yýl alt
yapý grup maçlarýnda Çorum’a fazla þans vermedi. Sezonun son kategorisi olan U 13 finalleri bu sezon
en fazla grup maçýnýn oynandýðý
Kastamonu’ya verildi.
Federasyon’dan yapýlan açýklamaya göre 12-13 Temmuz tarihleri arasýnda Kastamonu’da yapýlacak
olan U 13 Türkiye finallerinde Altýnordu, Antalya Özer Gençlikspor,
Galatasaray ve Trabzonspor takýmlarý mücadele edecekler. Tek maçlý
eleme sistemine göre oynanacak
maçlarda ilk gün kzanan takýmlar
þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar.
olabilir’ diyerek açýk kapý býrakmýþtý.
Attýðý gollerden çok mücadelesi ve hava toplarýndaki hakimiyetleri
ile öne çýkan Emir Gökçe için bir
çok 2. lig kulübünün bonservis ücreti karþýlýðýnda transfer etmek için
kýrmýzý siyahlý kulüp yönetimine
tekliflerde bulunuyor.
Forvet mevkisine bir transfer
yapmayý planlayan ve Emir’i satmayý düþünmeyen Çorum Belediyespor
Teknik Heyeti ýsrarla gelen bu teklifler karþýsýnda düþünmeye geçtiði öðrenildi. Belediyespor Teknik Heyeti,
Emir ilede görüþerek onun düþüncesine göre bu transfere izin verebileceði öðrenildi.
Atletizm
antrenör
kursu
açýlacak
Atletizm Federasyonu
tarafýnan Çorum’da 1. Kademe Antrenör kursu düzenlenecek. Milli Atletizm hakemi
Ertan Yýlmaz 14-26 Temmuz
tarihleri arasýnda ilimizde açýlacak olan 1. Kademe Antrenör kursuna katýlmak isteyenlerin 0532 508 61 66 nolu telefondan arayarak detaylý bilgi alabileceklerini söyledi.
Yýldýzlar Güreþ Ligi
23 Aðustos’ta baþlýyor
Yýldýzlar Güreþ 1. liginde Çorum Belediyespor ile Çorum Adil
Candemir Güreþ Eðitim Merkezi takýmlarý mücadele edecek.
Yýldýzlar Güreþ Liginde mücadele 23 Aðustos’ta
oynanan müsabakalar ile baþlýyor. Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre Çorum’dan Belediyespor ve Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi takýmlarýnýn mücadele edeceði 1. ligde müsabakalara 23
Aðustos’ta start verilecek.
Federasyon’dan yapýlan açýklamaya göre geçtiðimiz yýl Aralýk ayýnda Konya’da yapýlan terfi müsabakalarýnda ilk 16 arasýna giren takýmlar 1. ligde ikinci 16 takým arasýndaki takýmlar ise 2. ligde mücadele edecekler.
Çorum Belediyespor ve Çorum GEM takýmlarýnýn mücadele edeceði 1. ligde Bursa Büyükþehir Belediyespor,
Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, Kocaeli Büyük Þehir
Belediye Kaðýtspor, Ankara Tedaþspor, Ankara Ulaþtýrmaspor, Kaysere Þekerspor, Gaziantep Þahinbey Belediyespor, Mersin Gençlikspor, Beþiktaþ, Osmaniyespor,
Ordu Gençlikspor, Artvin Yusufeli Belediyespor, Manisa Akhisar Belediyespor ve Ankara Þekerspor takýmlarý
bulunuyor.
Bu takýmlar yarýn akþam mesai bitimine kadar liglere katýlýp katýlmayacaklarýný Güreþ Federasyonu’na
bildirecekler. 23 Aðustos’ta liglerin ilk etp müsabakalarý yapýlacak. 16 takýmýn dörderli dört gruba ayrýlmasý ve
grup maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlarýn final
grubuna son iki sýrayý alan takýmlarýn ise klasman maçlarýný oynamasý bekleniyor.
Ýl Özel Ýdaresi baþarýlý
boksörünü ödüllendirdi
Adapazarý’nda yapýlan Türkiye Boks Þampiyonasýnda ikinci olan Ýl Özel Ýdarespor
boksörü Ýsmet Çalýþ ödüllendirildi. Altý aylýk bir çalýþma sonunda ikinci olan
sporcuyu kutlayan Baþkan Ömer Aslan spora desteðin insanlýða yatýrým olduðuna
inandýklarýný söyledi.
Çorum Ýl Özel Ýdare Müdürülüðü Türkiye Boks
Federasyonu tarafýndan Adapazarý’nda düzenlenen
Türkiye Boks Þampiyonasý’nda altý ay gibi kýsa bir süre
çalýþarak ikinci olan Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ýsmet Çalýþ, ilimize yaþattýðý haklý gururdan dolayý ödüllendirildi.
Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor Baþkaný ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Alt Minikler Türkiye
Boks Þampiyonasý’ndaki ikinciliði ile gümüþ madalyaya hak kazanan Ýsmet Çalýþ’ý makamýnda kabul etti. Genel Sekreter Arslan, baþarýlý sporcuya ödülünü verirken
“Allah nazarlardan saklasýn” demeyi de ihmal etmedi.
Ziyarette baþarýlý sporcunun yaný sýra Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoðlu, Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor
Genel Sekreteri Veli Singer ve Kulübün Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldý.
Ziyarette Boks Antrenörü Ziyaettin Türkoðlu, 3
Nisan 2003 Çorum Sungurlu doðumlu Ýsmet Çalýþ’ýn
44,5 kiloda Alt Minikler Boks Türkiye Þampiyonasý’ný
ikinci olarak tamamladýðýný, hedeflerinin ise olimpiyatlar olduðunu belirtti ve kendilerine verilen destekten dolayý Genel Sekreter Arslan’a teþekkür etti.
Ayný zamanda Çorum’da boks sporu ve bu spor
dalý adýna yapýlabilecek çalýþmalar hakkýnda da konuþulduðu ziyarette Genel Sekreter Arslan, minik sporcuyu tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi.
SPORA DESTEK, ÝNSANLIÐA YATIRIM
47 ilden 370 Alt Miniklerin yarýþtýðý þampiyonayla
ilgili bir deðerlendirmede bulunan Genel Sekreter Ars-
lan, verilen onca emeðin arasýndan en kalitelisinin ve en
iyisinin seçildiðini, bu durumun hayatýn bir kuralý olduðunu ifade etti ve “Sporun faydalarý malum. Ýnsanlýða
hizmette spor önemli bir alandýr. Özellikle gençlerimiz
için. Her alanda hizmet eden Ýl Özel Ýdaresi, spora destek vererek insanlýða sunmuþ olduðu hizmete yenilerini
eklemektedir” dedi.
Trapçýlara Eðitim Semineri
Çorumlu Trapçýlar için eðitim semineri düzenlendi. Ýl Temsilcisi Fikret Sin 20 Temmuz’da
baþlayacak ve bir hafta sürmesi
planlanan kursa katýlmak isteyenlerin kendisiyle temasa geçerek
geçici kayýtlarýný yaptýrmalarýný
istedi.
Atýcýlýk Ýl Temsilcisi Fikret
Sin, hem sporu yaygýnlaþktýrmak
hemde mevcut Atýcýlarýn geliþimlerine katký saðlamak amacýyla
bir eðitim kursu düzenlemeyi
planladýklarýný belirterek ‘Bu
doðrultuda Türkiye genelinde bir
çok milli sporcu yetiþtiren Cavit
Nuri tarafýndan verilecek eðitim
seminerine katýlmak isteyenler
bana 0542 354 75 03 nolu telefondan ulaþabilirler.
Bu baþvurularda geçici kayýt
yapacaðýz. Detaylý bilgi almak isteyenlerde arayabilirler. Kursun
bir hafta sürmesini ve 20 temmuzda baþlamasýný planlýyoruz.
Bu süre içinde atýþ teknikleri, duruþlar ve teorik dersler vereceðiz.
Son iki günki kursta ise uygulamalý olarak pratik çalýþma yapýlacak. Amacýmýz Çorumlu atýcýlarýn geliþimine katkýda bulunmak’
dedi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
15 238 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content