close

Enter

Log in using OpenID

3. KADEME ANTRENÖRLÜK KURS KATILIM ŞARTLARI

embedDownload
10
Mar 2015
1Q:C5 Kano Federasyonu
03123104053
sy í
1
TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
TURKISH CANOE FEDERATION
Sayı
Konu
0/3
: TURKAF / 3 \T>
:
/20I5
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Federasyonumuzun 2015 yılı faaliyet programında yer alan Duıgunsu Kano 2. ve 3. Kademe
Antrenör Kursları 20 Mart - 04 Nisan 2015 tarihleri arasında yeterli sayı sağlanması durumunda Adana
ilinde yapılacaktır.
Söz konusu kurslara katılım için ekte gönderilen gerekli şartlar, istenen belgeler ve başvuru
dilekçe örneği fwww.turkaf.org.tf) web sayfamızda yayınlanmıştır.
Antrenör Kurslarına katılmak isteyenlerin, başvuru dilekçelerini 18 Mart 2015 Çarşamba günü
mesai bitimine kadar Federasyonumuza faks veya e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.
İlinizde görevli İl Temsilcisi, ilgili kulüp ve kurumlara duyurulması hususunda gereğini arz
ederim.
EKLER
1- Kurs Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa)
2- Kursa Katılım Şartlan (± Sayfa)
3- Kursa Katılım İçin İstenen Belgeler (JLSayfa)
T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
GENÇLİK HİZMETLERİ VE
Per veTah. Şb. MCıd.
Spot Şb. Müd
Gençlik Hız. Müd
Özel Kalem
Satın Alma Şb Müd
Tesisler Şb Müd
1 İletmeler Şb. Mud
Muhasebe Şb. Müd
Sicil lisans Şb. Müd
Ç Oku! Sporları Şb. Müd
Atdv£İW Duıumkt Mrk
SAYI:
TARİH:
t
10 -ıu- 2015
Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel MüdürlüğüUlus Hizmet Binası
Ulus İş Hanı A Blok 2.KatNo:213 Ulus /ANKARA
Tel: 0.312- 310 40 34 Faks:0.312.-310 40 53 e-mail: [email protected] / w eb:www.turkaf.nrg.tr
2015
10:05 Kano Federasyonu
03123104053
syf. 3
2.KADEME ANTRENÖR KURSUNA KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
a ) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.(Bütün Kademeler için geçerli olup, Milli
sporcularda tahsil şartı aranmaz.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli
spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
c ) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptınmlara çevrilmiş veya aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa
uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, deviet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, İrtikap, rüşvet,
hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş,
uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak
için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kinci suçtan veya
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü
bulunmamak.
d ) Yüzme Biliyor Olmak
e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili
federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.
f) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı resmi gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü
Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza
talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu
süre İçerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
Ancak başvurunun fazla olması durumunda yukandakl koşulların yanında
branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren
kurumlarının sualtı sporları İle ilgili dallarından mezun olmak, diğer
yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az
sporcu olmak öncelik nedenidir.
sırasıyla; ilgili
yükseköğrenim
üniversite ve
beş yıl lisanslı
2015
10:05
Kano Federasyonu
03125104053
syt
4
2.KADEME ANTRENÖR KURSUNA
KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER
1. 4 Adet vesikalık fotoğraf (orijinal olacak)
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (SGM ilgili birimler, GHSÎM, çalıştığı
resmi kurumlar veya noter tarafından tasdik edilecektir.) (ıslak İmzalı)
(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler - Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya
noterce tasdik edilecektir)
3. Adli sicil kaydı sorgulaması (aslı)
4. Sağlık kuruluşlarından alınacak Sağlık Raporu (aslı)
5. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden ceza almadığına dair yazı (aslı)
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7 .1 .Kademe Yardımcı Antrenör Belgesi fotokopisi (ön ve arka yüzü belirgin olacak)
8. En az bir yıl süre ile üst kademe bir antrenörün yanında çalışmış olduğunu belgelemek
veya 1.Kademe Yardımcı Antrenör olarak kano branşında bir spor kulübünde en az 1 yıl süre
ile çalışmış olduğunu belgelemek.
9. Kursa katılacak adaylar Garanti Bankası Anafartaiar Caddesi Şubesi TR57 0006
2000 7110 0006 2988 12 hesabına 150r00 TL. yatıracaktır.
(Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı hesabıdır.)
Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yabnlacaktır.
Dekonta " "Durgunsu Kano Antrenör Kursu ücreti" olarak yazılacaktır.
Mar 2015
10:05 Kano Federasyonu 03123104053
syf.
2
TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
Kano Federasyonu Başkanlığınızca 20 Mart - 04 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana ilinde
açılacak olan “Durgunsu Kano 2. Kademe Antrenör Kursu”na katılım ile ilgili banka dekontum ekte
gönderilmiş olup, kurs ile ilgili kaydtnun yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
AÇIK ADRES
TELEFON
./..../2015
ADI-SOYADI
İMZA
EK: Banka Dekontu (1 Adet)
1C:05 Kano Federasyonu
03123104053
sy5
5
TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA
Kano Federasyonu Başkanlığınızca 20 Mart - 04 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana ilinde
açılacak olan “Durgunsu Kano 3. Kademe Kıdemli Antrenör KursıTna katılım ile ilgili banka
dekontum ekte gönderilmiş olup, kurs ile ilgili kaydımın yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
AÇIK ADRES
TELEFON
__ / — / 2015
ADI-SOYADI
İMZA
EK: Banka Dekontu (1 Adet)
Mar 2015 10 05
Kano Fede-asyonu 03123104-053
syf: S
3.KADEME KIDEMLİ ANTRENÖR KURSUNA KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
a ) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.(Büyiin Kademeler için geçerli olup, Milli
sporcularda tahsil şartı aranmaz.
b) Görevin1 devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli
spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak.
c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa
uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, devlet sırianna karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş,
uyuşturucu ve uyancı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak
için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlanndan hükümlü
bulunmamak.
d) Yüzme Biliyor Olmak
e) En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili
federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.
f) 07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı resmi gazetede yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü
Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza
talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu
süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.
Ancak başvurunun fazla olması durumunda yukarıdaki koşulların yanında
branşta milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren
kurumlarının sualtı sporları ile ilgili dallarından mezun olmak, diğer
yüksekokullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az
sporcu olmak öncelik nedenidir.
sırasıyla; ilgili
yükseköğrenim
üniversite ve
beş yıl lisanslı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content