close

Enter

Log in using OpenID

Course Outlines - Gazi Üniversitesi

embedDownload
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi – .LP\D0KHQGLVOL÷L%|OP
Dönemi Ders Bilgi Formu
2014 2015 Güz
'HUV.RGX$GÕ :
g÷UHWLPh\HVL :
NÖ
5811309, KøMYA MÜHENDøSLøöøNDE DENEYSEL TASARIM
Doç.Dr.
Oda: 512
Muzaffer BALBAùI
Asistan :
Ders saatleri :
*|UúPH6DDWL :
6ÕQDY7DNYLPL :
Notlar :
Ders Dili
Zorunlu/Seçmeli
gQúDUWODU
Çarúamba
: 09:30 -12:30
SalÕ
:
Perúembe
:
Pazartesi
:
Perúembe
: 13:30 -14:30
e-posta:
mbalbasi @gazi.edu.tr
e-posta:
@gazi.edu.tr
5 KasÕm Çarúamba , 24 AralÕk Çarúamba (SÕnavlar ders saatinde baúlar)
Ödevler seminer úeklinde sunulacaktÕr. Uygulamalar belirtilen programlardan birini kullanarak ö÷rencinin standart bir problemi
sÕnÕfta çözmesi esasÕna dayalÕdÕr.
Türkçe
Seçmeli
Yok
Deney tasarÕmÕ ve analizinde faktöriyel tasarÕm ve yüzey tepki yöntemleri.
Mühendisler için deneysel araútÕrmalarda elde edilen verinin yorumlammasÕ.
Temel istatistiksel kavramlar ve uygulamalarÕ.
E÷ri uydurma için regresyon analiz teknikleri.
'HUVøoHUL÷L
Temel istatistiksel kavramlarÕ anlamak ve mühendislik problemlerine uygulamak
'HUVLQ$PDFÕ
g÷UHQPHdÕNWÕODUÕYH
Yeterlilikler
'HUV.LWDEÕYHYH\D
Kaynaklar
1. Temel istatistiksel çÕkarÕm ve belirsizlik kavramlarÕnÕ yeniden gözden geçirmek.
2. Modeli veriye uydurabilmek ve modellerin uygunlu÷unu de÷erlendirebilmek; do÷rusal, do÷rusal olmayan ve çok tepkili
modelleri kullanabilmek.
3. Deneysel tasarÕmÕn dayandÕ÷Õ yatan kavramlarÕ anlamak ve tasarÕmlarÕ pratikte uygulayabilmek.
4. Veriyi analiz edebilmek ve yorumlamak.
1. Montgomery, D. C. Design and Analysis of Experiments, John Wiley and Sons, 7’th edition, 2009.
2. Zivorad R. Lazic, Design of Experiments in Chemical Engineering: A Practical Guide, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co.
KGaA, Weinheim, 2004.
3. Jiju, A., Design of Experiments for Engineers and Scientists, Elsevier Science & Technology Books, 2003.
4. G.E.P. Box, J.S. Hunter, W.G. Hunter, Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and Discovery, SE,
Wiley-Interscience, Canada, 2005.
5. George E. P. Box, William G. Hunter and J. Stuart Hunter. Statistics for Experimenters, an Introduction to Design, Data
Analysis, and Model Building., John Wiley & Sons, 1978.
6. Montgomery, D.C., Introduction to Statistical Quality Control, 6’th ed., John Wiley & Sons, 2009.
Kod
Yüzde (%)
6D\Õ[
A
2
20
40
Ödev(ler)
B
1
10
10
Laboratuvar
C
Proje(ler)
D
Uygulama(lar)
E
$UD6ÕQDYODU
'H÷HUOHQGLUPH<|QWHPOHUL
ve Geçme Kriteri
6D\Õ
0
0
1
10
10
.ÕVD6ÕQDY(lar)
F
0
Dönem Ödevi
G
0
'L÷HU
H
0
<ÕOLoL VÕQDYODUÕQEDúDUÕ\DRUDQÕ
60
Final VÕQDYÕQÕQEDúDUÕ\DRUDQÕ
40
100
+DIWDOÕN'HUV3ODQÕ
Zaman (Hafta)
$QD%DúOÕNODU
1
Giriú temel istatistiksel kavramlar ve deney stratejisi
2
Basit karúÕlatÕrmalÕ deneyler Hipotez Testleri
3
Tek faktörlü deney ve varyans analizi
4
Rastgele sÕralanmÕú bloklar, Latin kareler ve ilgili tasarÕmlar
5
Faktöriyel tasarÕmlara giriú
6
Kategorik/SayÕsal factörler ve genel faktöriyel tasarÕm, 2k faktöriyel tasarÕmlar
7
Ara sÕnav I
8
øki seviyeli fraksiyonel faktöriyel tasarÕm
9
Üç seviyeli ve karÕúÕk seviyeli fraksiyonel faktöriyel tasarÕmlar
10
Regresyon modelleri uydurma
11
Yüzey tepki metodlarÕ ve süreç optimizasyonunda di÷er yaklaúÕmlar
12
Rastgele faktörlerle deneyler
13
Ara SÕnav II
14
ølgili bilgisayar yazÕlÕmlarÕn örneklerle kullanÕmÕ (Design Expert , DOE Pro XL , MINITAB, JMP Pro,....)
Not: DHUVSODQÕ KDIWD]HULQGHQ\DSÕOPDOÕGÕU
PROGRAM gö5(10(d,.7,/$5,.$7.,'h=(</(5ø
PROGRAM gö5(10(d,.7,/$5,
1
2
1
2
$ODQÕQGDNLLOHULG]H\GHNLSUREOHPOHULWDQÕPODPDNYHo|]POH\HELOPHNiçin gerekli
bilgiyi kavrama ve kullanma becerisi
$ODQÕLOHLOJLOLYHULOHULQWRSODQPDVÕX\JXODQPDVÕ\RUXPODQPDVÕYHGX\XUXOPDVÕ
DúDPDODUÕQGDWRSOXPVDOELOLPVHONOWUHOYHHWLNGH÷HUOHULJ|]HWHUHNGHQHWOH\HELOPHYH
|÷UHWHELOPHEHFHULVL
%LOLPVHOYHWHNQRORMLNJHOLúPHOHUOHLOJLOLELOJLOHUHHULúme ve sürekli yenileme becerisi
3
$ODQÕQGDNLELOJLEHFHULYHGHQH\LPOHULQLGLVLSOLQOHUDUDVÕX\JXODPDODUDDNWDUDELOPH
becerisi
5
%LOLPVHOoDOÕúPDODUGDGH÷HUOHQGLUPHYHULDQDOL]L \DSPDYHVRQXoODUÕ\D]ÕOÕV|]OVXQPD
becerisi.
6
7RSOXPYHHQGVWULQLQJHUHNVLQLPOHULQHJ|UHOLWHUDWUHNDWNÕVD÷OD\DELOHFHNDUDúWÕUPD
NRQXODUÕQÕEHOLUOH\HELOPHEHFHULVL
7
%LOLPVHOELUoDOÕúPDLoLQDPDoYHKHGHIEHOLUOHPH\ROKDULWDVÕROXúWXUPDSODQOÕoDOÕúPD
becerisi
8
$UDúWÕUPDEXOJXODUÕQÕWHNQRORMLNX\JXODPDGDYHYH\DELOLPVHODUDúWÕUPDNRQXODUÕQÕ
yönlendirmede kullanabilme becerisi
5
.ULWHU.RGODUÕ
✔
A,B,E
✔
A,B,E
✔
3
4
4
✔
A,B,E
A,B,E
✔
A,B,E
✔
A,B,E
✔
A,B,E
✔
A,B,E
$UDúWÕUPD\UWOPHVLQGHYHEXOJXODUÕQÕQ\D\ÕOÕPÕQGDKXNXNLKDNODUÕQIDUNÕQGDOÕ÷Õ
9
'LVLSOLQLoLWDNÕPODUGDHWNLQoDOÕúDELOPHYHEXWUWDNÕPODUGDOLGHUOLN\DSDELOPHEHFHULVL
10
✔
A,B,E
/LWHUDWUHNDWNÕVD÷OD\DFDN|]JQoDOÕúPD\DSDELOPHEHFHULVL
11
Bilime yenilik getirme, bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama becerisi
12
8OXVDOSURMH|QHULVLVXQPDYHoDOÕúPDODUÕWDVDUODPDEHFHULVL
13
14
dRNGLVLSOLQOLWDNÕPODUGDHWNLQoDOÕúDELOPHYHEXWUWDNÕPODUGDOLGHUOLN\DSDELOPH
becerisi
15
$ODQÕQD\HQLOLNJHWLUHQYHOLWHUDWUHNDWNÕVD÷OD\DFDNyeni
GúQFH\|QWHPWDVDUÕPX\JXODPDYELoHUHQ|]JQoDOÕúPD\DSPDEHFHULVL
16
%LOLPH\HQLOLNJHWLUPH\HQLELUELOLPVHO\|QWHPJHOLúWLUPHELOLQHQ\|QWHPL\HQLELUDODQD
uygulama becerisi
8OXVODUDUDVÕSURMH|QHULVLVXQPDYHoDOÕúPDODUÕtasarlama becerisi.
17
18
%D÷ÕPVÕ]DUDúWÕUPD\DSPDELOLPVHOoDOÕúPDODUÕLUGHOH\HQELUEDNÕúDoÕVÕLOH\RUXP
yapma becerisi
6RUJXODPDVRUXQo|]PH\DUDWÕFÕGúQPHYE\|QWHPOHULJHOLúWLUPHEHFHULVL
19
20
<DEDQFÕGLOGHXOXVODUDUDVÕELOLPVHO\D\ÕQODUÕLUGHOHPHYHELOLPVHOVXQXP\DSDELOPH
becerisi
Not: 1-10 Lisansüstü programÕ LoLQRUWDNoÕNWÕODUÕ-13 Yüksek Lisans için ek pURJUDPoÕNWÕODUÕQÕ ve 14-20 Doktora programÕ ek oÕNWÕODUÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU
<NVHN/LVDQV'RNWRUDSURJUDPÕQGDNLVHoPHOLGHUVOHULoLQRUWDNRODQLONPDGGHQLQELOJLSDNHWLQGHROGX÷XJLELGROGXUXOPDVÕ\HWHUOLGLU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content