close

Enter

Log in using OpenID

AÖF KAMU MALİ YÖNETİMİ ders notu için tıklayınız!

embedDownload
'ú..$7ú1ú=(
%85$'$6$'(&(g=(7ø1ø/.h1ø7(
2/$5$.*g67(5ø/0øù7ø5
g=(7ú17$0$0,1,1
.$d6$<)$2/'8ö818
h1ø7(/(5øødø1'(.ø/(5%g/h0h1'
*g5(%ø/ø56ø1ø=
.$080$/
<g1(7ø0ø
.,6$g=(7
.2/$<$g)
GYGG
‘Žƒ›ƒÚˆǤ…‘Ͳ͵͸ʹʹ͵͵ͺ͹ʹ͵
Sayfa 2
GYGG
ioLQGHNLOHU
QLWH
-.DPX0DOL<|QHWLPLQLQ*HQHO
ilkeleri........................................ 4
QLWH
-7UNL\H¶GH.DPX0DOL<|QHWLPL
........ 5
QLWH
-.DPX0DOL<|QHWLPLQGH<HU$ODQ$NW|UOHUY
SorumluluklarÕ....................................................................................... 8
QLWH
-.DPX0DOL<|QHWLPLQGHdRN<
Õ
llÕ
%WoHOHPH
...... 11
QLWH
-Kamu MDOL<|QHWLPLQGH6WUDWHMLN3ODQODPD
........ 14
QLWH
-.DPX0DOL<|QHWLPLQGH6D\GDPO
Õ
k ......................................... 17
QLWH
-.DPX0DOL<|QHWLPLQGH0XKDVHEHYH5DSRUOD
......... 18
QLWH
-.DPX0DOL<|QHWLPLQGH
Denetim ve Kontrol ........................... 22
‘Žƒ›ƒÚˆǤ…‘Ͳ͵͸ʹʹ͵͵ͺ͹ʹ͵
Sayfa 3
GYGG
1.hNø
TE-KAMU MALøYgNETø
Mø
Nø
N
GENEL ø
LKELERø
<g1(7
iM KAVRAMI
<|QHWLP
|QFHGHQEHOLUOHQPL
úDPDoODU
ÕJHUoHNOH
úWLUPHNLoLQJHUHNOLRODQDUDoOD
ilgili etkinlikler
EWQGU<|QHWLP
kaynaklarÕ
n (maddi ve beúeri) belirli bir amacÕ
QJHUoHNOH
úWLULOPHVLLoLQ
G]HQOHQPHVLYHNXOODQ
Õ
lmasÕIDDOL\HWL\DGDVUHFLRODUDN
da tanÕ
mlanabilir.
.DPX\|QHWLPLQLQWPXQVXUODU
Õhukuk kurallarÕoHUoHYHVLQGH
úekillenmektedir. AyrÕ
ca, kamu kurumlarÕ
YH|]HONXUXPODUNkUDPDoODU
Õ
oDO
ÕúPD
koúullarÕ
, yetki ve sorumluluk, siyasal yapÕ
JLELIDNW|UOHU
Do
Õ
sÕ
QGDQELUELULQGHQoRN
farklÕQLWHOLNOHUJ|VWHUPHNWHGLUOHU
<|QHWLPLQVUHFLQLQWHPHOLONHOHUL
úu úekilde sÕ
ralanabilir:
‡3ODQODPD
‡gUJWOHQPH
‡<|QOHQGLUPH ‡.RRUGLQDV\RQ
‡'HQHWLP
‡%WoHYHILQDQVPDQ
.$08<g1(7
iMi
.DPX\|QHWLPLNDYUDP
ÕJHQHORODUDN\|QHWLPLQLQELUDOWGDO
Õolarak kabul edilmektedir.
.DPX\|Q
etimiNDPXVDODODQGDNLIDDOL\HWOHULOHEXIDDOL\HW
|UJWOHULLIDGHHGHU
\|QHWLPLDVO
Õ
nda, devletin genel kurallarÕ
, politikalarÕve yasalarÕ
nÕ
QX\JXODPDVUHFLRODUDN
tanÕ
mlanabilir
.DPX<|QHWLPLQLQ)RQNVL\RQODU
Õ
.DPX\|QHWLPLQLQHQ
WHPHOIRQNVL\RQXONHQLQJHOL
úPHVLQL\|QOHQGLUPHNSODQODPDN
ve temel
politikalarÕEHOLUOH\HUHN\|QHWPHNWLU.DPX\|QHWLPLQLQIDDOL
\DVDPD\UWPH
ve yargÕ
IDDOL\HWOHULRODUDNoJUXSWDWRSODQPDNWDG
Õ
r. Kamu kurumlarÕtarafÕ
QGDQJHUoHNOH
útirilecek kamu
KL]PHWOHULNDPX\|QHWLPLWDUDI
Õ
ndan JHUoHNOH
úWLULOHFHNWHPHOJ|UHYOHUGHQELULG
.DPX\|QHWLPLELUED
úND\|Q\OHGHYOHWLQDPDoODU
Õ
nÕJHUoHNOH
úWLUHFHNELoLPGH
|UJWOHQPL
úLQVDQJF
DUDoYHJHUHoOHULOHEXQODU
Õ
Q\|QHWLPLQLLIDGHHGHU
.DPX\|QHWLPL
LoHULVLQGHNLNDPXNXUXPYHNXUXOX
úlarÕ
nÕ
;
‡%WoHWUOHULQHJ|UHNDPXNXUXPODU
Õ
,
‡*|UHYOHULQHJ|UHNDPXNXUXPODU
Õ
,
‡gUJWOHQPH
úHNOLQHJ|UHNDPXNXUXPODU
Õolarak sÕ
nÕú
andÕ
UÕODELOLU
KAMU MALi <g1(7
iMi
0DOL\DGDSDUDVDO\|QHWLPNDPX\|QHWLPLQLQHQ|QHPO
i konularÕ
ndan birisidir. .DPXPDOL\|QHWLPL
belirlenmiúDPDoODU
Õ
QJHUoHNOH
úWLULOHELOPHVLLoLQJHUHNOLRODFDN
gelirlerin toplanmasÕve giderlerin
yapÕ
lmasÕkonularÕDo
Õ
sÕ
QGDQoRN|QHPOLGLU
Bu anlamda kamu mali \|QHWLPL
ni; kamu gereksinmelerinden do÷an hizmetlerin yapÕ
labilmesi amacÕ
yla
gelirlerin toplanmasÕve gerekli yerlere harcanmasÕLoLQGHYOHWLQ\DSW
Õ÷Õ
iú
lemler olarak tanÕ
mlanabilir.
.DPXPDOL\|QHWLPL
‡*HOLUOHULQ\|QHWLPL
‡*LGHUOHULQ\|QHWLPL
‡%RUo
\|QHWLPL
‡0DOLVRUXPOXOXNKHVDSODU
Õ
n tutulmasÕve denetlenmesi,
‡'HYOHWWD
úÕ
nmazlarÕ
nÕ
Q\|QHWLPL
‡(NRQRPLNYHPDOLSROLWLNDODU
Õ
n belirlenmesi ve
‡%WoHVUHFLQLQ\|QHWLOPHVLNRQXODU
Õ
nÕkapsamaktadÕ
r.
KAMU MALi <g1(7
iML1'('(öLùL
M
*QP]GHGHYOHWOHULQ\UWW
÷KL]PHWOHUQLWHOLN\|QQGHQGH
÷iúmiú, bu hizmetler LoLQ\DS
Õ
lan kamu
harcamalarÕ
nÕ
n miktarÕda artmÕú
tÕ
r. Buna ba÷lÕolarak GHYOHWOHULQ|UJWVHO\DS
Õ
larÕE\P
úve
iú
leyiú
leri daha karmaúÕ
NKkOHJHOPL
útir. Kamu kurum ve kuruluúlarÕ
QGDoDO
Õú
anlarÕ
n sayÕ
sÕartmÕú
ve
GHYOHWEWoHOHULE\P
úWU
%WQEXGH
÷iúLPOHUNDPXPDOL\|QHWLPLQLGH|QHP
útir
.DPX\|QHWLPLVLVWHPOHULQGHPH\GDQDJHOHQGH
÷iúim ve geliúPHOHUONHGHQ
ONH\H
farklÕ
lÕ
klar
J|VWHUHELOLUg]HOOLNOHHNRQRPLNNR
úullar ve politik koúullar, kamu \|QHWLPLQGHGH
÷iúim konusunda kilit
rol oynamaktadÕ
r. .UHVHOOH
úme ile birlikte hÕ
]ND]DQDQoRN\|QOGH
÷iú
LPGLQDPLNOHULWPWRS
Õ
n
gerek sosyo-ekonomik gerekse NOWUHOKD\DW
Õ
QGD|QHPOLG|Q
úPOHUH
\RODoPDNWDNDPX\|QH
iliú
kin kavram ve de÷HUOHULOHNDPX|UJWOHULGHEX
dinamiklerden yakÕ
ndan etkilenmektedir.
%WQEXQODU
Õ
n sonucunda;
‡'HYOHWOHULQNoOWOHUHNKDQWDO\DS
Õ
larÕ
ndan kurtarÕ
lmalarÕ
,
‡6L\DVH
W\|QHWLPGHQJHVLQLQ\HQLGHQNXUXOPDV
Õ
,
‡ù
HIIDIYHGUVW\|QHWLP
‡0HUNH]L\HWoLOLNWHQX]DNOD
ú
ma NDPX\|QHWLPLQGHNLWHPHOGH
÷iúim alanlarÕolarak belirlenmiútir
‘Žƒ›ƒÚˆǤ…‘Ͳ͵͸ʹʹ͵͵ͺ͹ʹ͵
Sayfa 4
GYGG
YENi KAMU MALi <g1(7
iML$1/$<,ù
,1,1g1(
d,.$1
iLKELERi
Kamu kurum ve kuruluúlarÕ
karar alÕ
UNHQYHNDPXKL]PHWOHULQL\UWUNHQ
Õilkelere ve kurallara ba÷lÕ
olarak hareket etmek zorundadÕ
UODUg]HOOLNOHJHOL
úen fonksiyonlar etrafÕ
nda artan kamu harcamalarÕ
LoLQ\HWHUOLND\QD
÷Õ
n sa÷lanmasÕkonusunda ve kaynaklarÕ
n etkin ve verimli kullanÕ
labiOPHVLLoLQNDPX
\|QHWLPLQLQ
performansÕ
nÕ
n arttÕ
rÕ
lmasÕgerekmektedir.
%XDQODPGD\HQLNDPXPDOL\|QHWLPLQGH|QHo
Õ
kan ilkeler;
‡6D\GDPO
Õ
k,
‡+HVDSYHULOHELOLUOLN
‡6WUDWHMLNSODQODPD
‡<|QHWL
ú
im,
‡9HULPOLOLNYHHWNLQOLN
‡(WLNYHGUVWONRODUDNV
Õ
ralanabilir
<|QHWL
ú
im, son yÕ
OODUGDRUWD\Do
Õ
NDQGQ\DoDS
Õ
QGDNDEXOJ|UHQYHX\JXODQPD\D
baúlayan yeni bir
\|QHWLPDQOD\
ÕúÕ
nÕ
LIDGHHWPHNWHGLU<|QHWL
úLPNDPX\|QHWLPLQGH
geleneksel kamu ve vatandaú
anlayÕúÕ
nÕtemelden de÷iútirmiútir
<|QHWL
ú
im kavramÕ
, devletler bakÕ
mÕ
ndan daha fazla úeffaIOÕ÷Õ
n sa÷lanmasÕ
, sorumluluk, etkinlik,
tarafsÕ
zlÕ
k ve katÕ
lÕ
m gibi konularÕkapsamaktadÕ
r. Bu anlamda \|QHWL
úimin temel ilkeleri;
‡7XWD
rlÕ
lÕ
N|QJ|UOHELOLUOLN
‡6RUXPOXOXN
‡+HVDSYHUHELOLUOLN
‡$GLOOLN
‡6D\GDPO
Õ
k,
‡.DW
Õ
lÕ
mcÕ
lÕ
k,
‡(WNLQOLN
‡+XNXNDED
÷lÕ
lÕ
k olarak sÕ
ralanabilir.
6RQG|QHPNDPX\|QHWLPLUHIRUPODU
Õ
nÕ
QLoHUL
÷ine bakÕ
ldÕ÷Õ
QGD\|QHWL
úim anlayÕúÕ
nÕ
n ana unsurlarÕolan
úeffaIOÕ÷
a, hesap verebilirli÷e ve katÕ
lÕ
mcÕ
lÕ÷
a vurgu yapÕ
ldÕ÷ÕJ|UOPHNWHGLUú
effaIOÕ
k ve hesap
YHUHELOLUOLN\|QHWL
ú
imin olmazsa olmaz iki temel unsurudur.
KatÕ
lÕ
mcÕ
lÕ
NLVH\|QHWL
ú
im kavramÕ
yla yakÕ
ndan iliúkili olan bir di÷er ilkedir. Bu yeni NDPX\|QHWLPLLON
etkin bir úekilde kullanÕ
larak siyasal sorumlulu÷un geliútirilmesi, katÕ
lÕ
mÕ
n artÕ
rÕ
lmasÕ
sa÷lanabilir ve
devlet ile vatandaúlar arasÕ
ndaki iliú
kiler daha sa÷ODPELUWHPHO]HULQHRWXUWXODE
Õ
mdan
katÕ
lÕ
mcÕ
lÕ
k temelinde JHUoHNOH
úWLULOHQNDPX\|QHWLPLDQOD\
ÕúÕ
WRSOXPXQJYHQYHGHVWH
÷ini sa÷layan
etkin ve sorumlu bir devletin oluúturulmasÕsonucunu do÷uracaktÕ
r
Genel olarak katÕ
lÕ
mcÕ
lÕ÷Õ
QoD
úamasÕ
QGDQV|]HGLOPHNWHGLU
‡%LOJLOHQGLUPH
‡'DQ
Õú
ma ve
‡$NWLINDW
Õ
lÕ
m.
<|QHWL
ú
imin kapsadÕ÷Õ
di÷HULONHOHULVHV|\OHGLU
‡
TutarlÕ
lÕ
k
‡
Adillik
‡
Etkinlik
‡
Hukuka Ba÷lÕ
lÕ
k
Kamu \|QHWLPLQGHHWLNGDYUDQ
Õú
ilkeleri úu úekilde sÕ
ralanabilir:
‡.DPXKL]PHWLELOLQFL
‡+DONDKL]PHWELOLQFL
‡+L]PHWVWDQGDUWODU
Õ
na uyma
‡$PDoYHPLV\RQDED
÷lÕ
lÕ
k
‡'UVWONYHWDUDIV
Õ
zlÕ
k
‡6D\J
Õ
nlÕ
NYHJYHQ
‡1H]DNHWYHVD\J
Õ
‡<HWNLOLPDNDPODUDELOGLULP
‡<HWNLOHULQN|W\HNXOODQ
Õ
lmamasÕ
‡+HGL\HDOPD\DVD
÷Õ
‡
iVUDIWDQNDo
Õ
nma
‡*HUoHNG
ÕúÕ
EH\DQGDQNDo
Õ
nma
‡%LOJLYHUPHYHVD\GDPO
Õ
k
‡0DOELOGLULPLQGHEXOXQPD
‘Žƒ›ƒÚˆǤ…‘Ͳ͵͸ʹʹ͵͵ͺ͹ʹ͵
Sayfa 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content