close

Enter

Log in using OpenID

bu linkten

embedDownload
KONFERANSLAR
“elçuk Ü iversitesi “ilifke Taşu u Meslek Yüksekokulu Turiz ve Otel İşlet e iliği, Turiz ve
“eyahat Hiz etleri ve Turiz Reh erliği Progra ları öğre ileri içi iki adet ko fera s düze ledi.
Ko fera slar Öğr. Gör. Kürşad “ayı ’ı koordi atörlüğü de Turiz ve Otel İşlet e iliği öğre ileri
tarafı da orga ize edildi.
1. Eko Turizm ve Ekolojik De ge i Koru
ası Ko fera sı
Eko Turiz ve Ekolojik De ge i Koru ası isi li ilk ko fera s
Aralık
tarihi de
Türkiye’ i ta ı ış ekologları da Akde iz Ü iversitesi öğreti üyesi Prof. Dr. Tu ay Neyiş i
tarafı da verildi.
2. Mersi Turiz i i Geleceği
Mersi Turiz i i Gele eği isi li iki i ko fera s ise
Aralık
Kültür ve Turizm Müdürü Bahaettin Kabahasa oğlu tarafı da su uldu.
tarihi de Mersi İl
Ko fera sa çok sayıda öğre i i ya ı sıra “ilifke Belediye Başka Vekili Ga i Coşku , “ilifke Turiz
Der eği Başka ı Ah et Tarla ı, “ilifke Ke t Ko seyi Başka ı Rıfat Karadu a , “ilifke Turiz Ofisi
Müdürü Ali Deri , Taşu u Turiz Der eği Başka ı “aadet “ayı , Taşu u Gezi Tek eleri Yatçıları
Koop’ta Mustafa Nadir Eyler, “ilifke Taşu u Yelke Kulü ü’ de E rah Tur a, Taşu u Latife “ulta
Yatçılık’ta “üley a Akyürek, Taşu u’ daki turiz işlet e ileri de Mustafa Car ar ve Uğur Turan,
E ekli ilköğreti Müfettişi Vasıf Şe türk, Başara Eğiti Da ış a lık Şirketi’ de turiz i Oyku
Ö der, TADOG’da Göktürk Tolga Togay, “ilifke Ülkü O akları Başka ı Mustafa Gö ekçi ile
Yüksekokul Müdür yardı ısı Yrd. Doç. Dr. Aşkı Bahar ve Yrd. Doç. Dr. Tolga Gök, Öğr. Gör. Nevruze
“ayı , Öğr. Gör. Ce giz Ur aş ile Ü r. Öğr. Ele a ları Hati e Yıl az ve Ali Gökçe katıldılar.
Konferanslar soru- evap faslı ve ko uş a ılara plaket takdi i ile so a erdi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content