close

Enter

Log in using OpenID

DENEY 12-4 Bo ta çalı ma Karakteristi i AMAÇ

embedDownload
DENEY 12-4
Bo ta çal ma Karakteristi i
AMAÇ
Deneyler tamamlandktan sonra bo ta çal ma karakteristi i konusunda yeterli bilgiye
sahip olunabilecektir.
GEREKL TEÇH ZAT
Adet
Tanm
Katalog No
1
Üç Fazl Sincap Kafesli Motor
EM-3330-3A
1
Üç Fazl Güç Kayna  Modülü
EM-3310-1B
1
Üç kutuplu akm limit koruma alter modülü
EM-3310-2A
1
Dijital Güç Analizörü
EM-3310-3H
Veya Dijital AC Ampermetre
EM-3310-3C
Dijital üç fazl watmetre
EM-3310-3E
Dijital güç faktörü ölçer
EM-3310-3F
1
Laboratuar Masas
EM-3380-1A
1
Sigorta Seti
EM-3310-5B
1
Deney çerçevesi
EM-3380-2A
veya deney çerçevesi
EM-3380-2B
1
Ba lant kablolar için tutucu
EM-3390-1A
1
Ba lant kablolar seti
EM-3390-3A
1
Güvenli köprü ba lant fi leri seti
EM-3390-4A
12-19
ek. 12-4-1 Bo ta çal ma testi için devre diyagram
12-20
ek. 12-4-2 Bo ta çal ma testi için ba lant diyagram
12-21
LEM BASAMAKLARI
D KKAT: Bu laboratuar deneylerinde yüksek gerilim vardr. Aksi
belirtilmedikçe hiçbir ba lant ve ba lantlardaki de i iklik gerilim altnda
yaplmayacaktr. Herhangi bir tehlikeli durum meydana geldi inde vakit
kaybetmeden Üç Fazl Güç Kayna  modülü üzerinde bulunan krmz
EMERGENCY OFF butonuna baslmaldr.
1. Üç fazl sincap kafesli motoru laboratuar masas üzerine yerle tirerek, deney
düzene i üzerinde gerekli modülleri kurunuz.
diyagram ve
ekil 12-4-1 nolu devre
ekil 12-4-2 nolu ba lant
emasna göre devreyi olu turunuz.
Devrenin kurulumu tamamlandktan sonra deney yöneticiniz devreyi kontrol
etmelidir.
2. Srasyla üç kutuplu akm limit koruma
alterini ve üç fazl güç kayna 
modülünü devreye ba laynz. Motor hemen çal maya ba layacaktr.
3. Tablo 12-4-1’e dijital güç analizöründen okunan motor gerilimi E, güç faktörü ,
motor akm I ve motor gücü P de erlerini kayt ediniz.
4. Srasyla üç fazl güç kayna  modülünü ve üç kutuplu akm limit koruma
alterini devreden çkartnz.
Tablo 12-4-1 Ölçülen I, E, P ve güç faktörü de erleri
I(A)
P(W)
Cos
12-22
E (V)
DENEY 12-5
Kilitli Rotor Testi
AMAÇ
Deneyler tamamlandktan sonra kilitli rotor testi konusunda yeterli bilgiye sahip
olunabilecektir.
GEREKL TEÇH ZAT
Adet
Tanm
Katalog No
1
Üç Fazl Sincap Kafesli Motor
EM-3330-3A
1
Manyetik Toz Fren Ünitesi
EM-3320-1A
1
Fren Kontrolörü
EM-3320-1N
1
Üç Fazl Güç Kayna  Modülü
EM-3310-1B
1
Üç Fazl AC/DC Güç Kayna 
EM-3310-1D
1
Üç kutuplu akm limit koruma alter modülü
EM-3310-2A
1
Dört Kutuplu alter Modülü
EM-3310-2B
1
Dijital Güç Analizörü
EM-3310-3H
Veya Dijital AC Ampermetre
EM-3310-3C
Dijital üç fazl watmetre
EM-3310-3E
Dijital güç faktörü ölçer
EM-3310-3F
1
Kaplin
EM-3390-2A
1
Kaplin Muhafazas
EM-3390-2B
1
aft Sonu Muhafazas
EM-3390-2C
1
Laboratuar Masas
EM-3380-1A
1
Sigorta Seti
EM-3310-5B
1
Deney çerçevesi
EM-3380-2A
veya deney çerçevesi
EM-3380-2B
1
Ba lant kablolar için tutucu
EM-3390-1A
1
Ba lant kablolar seti
EM-3390-3A
1
Güvenli köprü ba lant fi leri seti
EM-3390-4A
12-24
ek. 12-5-1 Kilitli rotor testi için devre diyagram
12-25
ek. 12-5-2 Kilitli rotor testi için ba lant diyagram
12-26
LEM BASAMAKLARI
D KKAT: Bu laboratuar deneylerinde yüksek gerilim vardr. Aksi
belirtilmedikçe hiçbir ba lant ve ba lantlardaki de i iklik gerilim altnda
yaplmayacaktr. Herhangi bir tehlikeli durum meydana geldi inde vakit
kaybetmeden Üç Fazl Güç Kayna  modülü üzerinde bulunan krmz
EMERGENCY OFF butonuna baslmaldr.
1. Üç fazl sincap kafesli motoru, manyetik toz fren ünitesi, fren kontrol ünitesini
ve 3 fazl AC/DC güç kayna n laboratuar masas üzerine yerle tiriniz.
Kaplinleri kullanarak üç fazl indüksiyon motoruna manyetik toz fren ünitesini
ba laynz. Üçgen vidalar kullanarak emniyetli bir ekilde sabitleyiniz. Kaplin
muhafazasn ve aft sonu muhafazasn kurunuz. Verilen kablo ile fren kontrol
modülü ile manyetik toz fren ünitesini elektriksel olarak birbirine ba laynz.
Bu deneyi, yük altnda olan sistemin scakl nn yükselmesini önlemek
için mümkün oldu unca çabuk tamamlaynz.
2. Deney düzene i üzerinde gerekli modülleri kurunuz. ekil 12-5-2 nolu ba lant
diyagram ve ekil 12-5-1 nolu devre emasna göre devreyi olu turunuz.
Devrenin kurulumu tamamlandktan sonra deney yöneticiniz devreyi kontrol
etmelidir. Not : Üç fazl indüksiyon motoru ve manyetik toz fren ünitesi
üzerinde bulunan termik anahtarlar beraber ba lanlmaldr.
EM-3320 Kullanc klavuzuna ba l olarak fren kontrol modülü için kendiniz
gerçekle tirebilirsiniz. Fren kontrol modülünü ve manyetik toz fren ünitesini
kullanmadan ilk olarak manyetik toz fren ünitesini enerjilendirildikten sonra
arka tarafnda bulunan sfr ayar dü mesi yardmyla fren kontrol modülünün
ekrannda moment de eri 0 kg-m de erine ayarlanmaldr.
3. Dört kutuplu alterin üzerindeki on-off anahtarn OFF konumuna ayarlaynz.
Srasyla fren kontrol modülü, manyetik toz fren ünitesi, üç kutuplu akm limit
koruma alterini devreye alnz. Üç Fazl AC/DC güç kayna  üzerindeki
gerilim ayar dü mesini 0 konumuna ayarlaynz. Üç Fazl AC/DC güç
kayna n devreye ba laynz.
12-27
4. Fren kontrol ünitesini Mod/kapal çevrim/sabit moment modunda i letmek için
çk gerilimini 7 V de erine ayarlaynz.
5. Üç fazl güç kayna n devreye ba laynz. Dört kutuplu alterin üzerindeki onoff anahtarn ON konumuna ayarlaynz. Bu durumda motor üçgen olarak
çal maya ba layacaktr.
6. Motor akmn (I) de erini 1.4 A’e kadar arttrabilmek için 3 Fazl AC/DC güç
kayna  üzerinde bulunan gerilim ayar dü mesini yava ça arttrnz. Akm
de erlerini Tablo 12-5-1’e kayt ediniz.
7. Tablo 12-5-1’e dijital güç analizöründen okunan motor gerilimi E, güç faktörü ,
motor akm I ve motor gücü P de erlerini kayt ediniz.
8. Srasyla dört kutuplu alteri, üç fazl güç kayna  modülünü, üç kutuplu akm
limit koruma alterini, manyetik toz fren ünitesini ve fren kontrolörünü
devreden çkartnz.
Tablo 12-5-1 Ölçülen I, E, P ve güç faktörü de erleri
I(A)
P(W)
Cos
1.4
12-28
E (V)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content