close

Enter

Log in using OpenID

ANAL‹Z K‹TLER‹

embedDownload
ANAL‹Z K‹TLER‹
MINILAB ÇANTASI
168
‹LETKENL‹K ÖLÇER
168
PH ÖLÇER
168
SERBEST VE TOPLAM KLOR
ÖLÇER
169
DEM‹R ÖLÇER
169
N‹TRAT ÖLÇER
169
10
10
MINILAB
ÇANTASI VE
K‹TLER‹
ANAL‹Z K‹TLER‹
Test Çantas›
Pratik bir çanta içinde 9 ayr› kit.
Kitler birer birer veya Minilab Çantas›
içinde hepsi birlikte temin edilebilir.
Buna ek olarak, afla¤›daki kitler ayr›ca
mevcuttur.
ALKAL‹N‹TE K‹T‹
EKONOM‹K SERTL‹K K‹T‹
(155.000.10)
‹çerir
Sertlik kiti
Genel pH kiti
Serbest – ba¤l› klor kiti (DPD)
Klorür kiti
Demir kiti
Nitrat kiti
Fosfat kiti
Amonyak kiti
Nitrit kiti
fiifreler
471.000.15
471.000.20
471.000.30
471.000.40
471.000.50
471.000.60
471.000.70
471.000.80
471.000.90
Alkalinite kiti
Ekonomik sertlik kiti
471.001.00
471.000.10
‹LETKENL‹K
ÖLÇER
‹LETKENL‹K ‹Ç‹N
KAL‹BRASYON
‹letkenlik ölçüm
aleti için spesifik
kalibrasyon
çözeltisi. 25'lik
paket.
0-1999 µS/cm aral›¤›nda ölçüm
yapabilen ve 10 µS hassasiyetle
okunakl›l›k sa¤layabilen tafl›nabilir
iletkenlik ölçer. ABS'li güçlü ve su
geçirmez kab› sayesinde yüksek
oranda nemli ve/veya su ile temas
eden ortamlarda kullan›m için son
derece uygundur. Demineralizayon,
içme suyu sa¤lanmas› ve ters osmoz
sistemleri için idealdir.
PH ÖLÇER
PH ‹Ç‹N
KAL‹BRASYON
ÇÖZELT‹S‹
PH metre'nin
kalibrasyonu için
spesifik solüsyon
4-7 pH aral›¤› için
ve 7-10 pH aral›¤›
için 5+5'lik
paketler halinde
bulunmaktad›r.
- ,1 okuma hassasiyetinde, 0,0 – 14,0
pH aral›¤›nda pH derecesi ölçen pH
metre. Güçlü ve su geçirmez
muhafazas› sayesinde nemli
ortamlarda ve/veya su ile temas
halinde kullan›labilir. Demineralizasyon
ve ters ozmoz sistemlerinde kullan›ma
uygundur.
MINILAB CANTASI - ÖLÇÜM CIHAZLAR‹
Model
Kod
Minilab Cantasi
155.000.10
‹letkenlik ölçüm cihaz›
155.010.05
PH ölçüm cihaz›
155.010.18
Model
Kod
-
‹letkenlik için kalibrasyon çözeltisi
155.010.15
PH 4-7 için kalibrasyon çözeltisi PH 7-10 için kalibrasyon çözeltisi
155.010.25
155.010.26
168
SERBEST VE
TOPLAM KLOR
REAGENT
K‹TLER‹
Ölçüm için gerekli
kitler cihaza dahil
de¤ildir. 100'lük
ayr› paketler
halindedir.
Serbest ve toplam klor ölçümü için
tafl›nabilir elektronik alet. Kolorimetrik
prensibe göre çal›fl›r; laboratuvarda
yap›lan ölçüme eflit, basit, h›zl› ve kesin
ölçüm sa¤lar.
Serbest klor için 0,00 – 3,50 mg/l,
toplam klor için 0,00 – 5,00 mg/l
aral›¤›nda ölçüm yapmak mümkündür
Okuma hassasiyeti: 0,01 mg/l
DEM‹R ÖLÇER
DEM‹R REAGENT
K‹T‹
Ölçüm için gerekli
kitler cihaza dahil
de¤ildir. 100'lük
ayr› paketler
halindedir.
Demir içeri¤inin ölçülmesi için
tafl›nabilir elektronik alet. Kolorimetrik
prensibe göre çal›fl›r; laboratuvarda
yap›lan ölçümlere eflit, basit, h›zl› ve
kesin ölçüm sa¤lar. 0,00 – 5,00 mg/l
aral›¤›nda 0,01 mg/l hassasiyette
ölçüm yapar.
Okuma hassasiyeti: 0,01 mg/l
N‹TRAT ÖLÇER
N‹TRAT
REAGENT K‹T‹
Ölçüm için gerekli
kitler cihaza dahil
de¤ildir. 100'lük
ayr› paketler
halindedir.
Nitrat içeri¤inin ölçülmesi için tafl›nabilir
elektronik alet. Kolorimetrik prensibe
göre çal›fl›r; laboratuvarda yap›lan
ölçümlere eflit, basit, h›zl› ve kesin
ölçüm sa¤lar. 0,00 – 30,00 mg/l
aral›¤›nda 0,1 mg/l hassasiyette ölçüm
yapar.
Okuma hassasiyeti: 0,01 mg/l
ÖLÇÜM CIHAZLAR‹
Model
Kod
Model
Kod
Klor Ölçüm cihaz›
155.010.30
Serbest klor ölçüm kiti
155.015.10
Total klor ölçüm kiti
155.015.20
Demir Ölçüm cihaz›
155.010.40
Nitrat Ölçüm cihaz›
155.010.50
Demir Ölçüm kiti
155.015.30
Nitrat Ölçüm kiti
155.015.40
169
10
ANAL‹Z K‹TLER‹
KLOR ÖLÇER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
144 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content