Teknik Bilgi Föyü

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 14.02.2014
Revizyon No : 000
weber.rep AD
Korozyon önleyici ve ba¤lay›c› kaplama astar
n Tan›m›
Çimento esasl›, yüksek mukavemetli, polimer modifiyeli,
korozyon önleyici, ba¤lay›c› kaplama ve astar malzemesi
n Avantajlar›
• Beton Yüzeyler:
- Yüzey temiz, kuru olmal› ve kal›p ya¤lar› ve benzeri
aderans› engelleyici katmanlardan ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r.
n Yüzey haz›rl›¤›
• Korozyona karfl› mükemmel dayan›m
• Beton ve donat›ya yüksek aderans
• Yüksek mekanik dayan›m
• Kolay uygulama
- Aderans› düflük zeminlerin tesbiti için yüzey çekiç yard›m›yla
kontrol edilmelidir. Zay›f k›s›mlar yüzeyden kopar›lmal›d›r.
- Uygulama öncesi yüzey mutlaka nemlendirilmelidir. Küçük
su birikintilerinden kaç›n›lmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama alan›
• Tüm yap›lar›n beton tamirlerinde donat›lar›n korozyona
karfl› koruyucu kaplama olarak uygulan›r. Ayn› zamanda
eski çimento esasl› yüzeyler üzerine taze beton, tamir harc›
ve flap uygulamalar›ndan önce ba¤lay›c› astar olarak
uygulan›r.
n Uygulama yüzeyleri
• Yüzey ve ortam s›cakl›¤› +5 °C ile +30 °C aras› olmal›d›r.
• Kuvvetli rüzgar ve günefl alt›nda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
• Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içersinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
n Uygulama
• Çimento esasl› yüzeyler (eski beton ve flaplar vb.)
• Donat› demirler
• Di¤er uygulama yüzeyleri icin bize dan›fl›n›z
n Uygulama özellikleri
• Haz›r ürün yo¤unlu¤u
• Kullan›labilme süresi
• Katlar aras› bekleme süresi
• Uygulama kal›nl›¤›
n Uygulama flartlar›
: 1,75 gr/cm3
: ort. 5 saat
: 4 saat
: En az 1 -1,5 mm (2 kat)
n Performans
• Yap›flma dayan›m› : > 1,5 N/mm2 (28 gün)
(weber.rep MA 200 veya weber.rep HKS ile bereber)
n Uyar›lar ve öneriler
• Korozyona u¤ram›fl demirler astar uygulamas› öncesinde
mekanik yollarla paslar›ndan ve tozlar›ndan ar›nd›r›lmal›d›r.
• Yüksek ba¤lay›c›l›k özelli¤i için, weber.rep AD uygulamas›
biter bitmez, bir sonraki uygulama, ›slak üzerine ›slak
fleklinde yap›lmal›d›r.
• 25 kg’l›k bir torba weber.rep AD ‘ye ortalama 7,5 lt
temiz su ilave edilmelidir.
• weber.rep AD mala veya düflük devirli bir mikser ile
homojen hale gelinceye kadar 3-5 dakika boyunca
kar›flt›r›lmal›d›r. Kar›fl›m uygulama öncesinde 2 dakika
bekletilmelidir.
• Üzerine uygulama yap›lacak demir donat›lara ve/veya
çimento esasl› yüzeylere korozyon önleyici ve ba¤lay›c›
olarak f›rça veya rulo ile kuvvetlice uygulanmal›d›r.
• Antikorrozif etki için uygulama en az 2 kat olmal›d›r. ‹lk
kat uygulad›ktan 4. saat sonra bir sonraki kata geçilmelidir.
Uygulama s›ras›nda demir donat› üzerinde boflluk
kalmamas›na dikkat edilmelidir.
• Yüksek ba¤lay›c›l›k özelli¤i için, weber.rep AD uygulamas›
biter bitmez, bir sonraki uygulama, ›slak üzerine ›slak
fleklinde yap›lmal›d›r.
n Tüketim
1,5-2 kg/m2
(yüzeyin emicili¤ine ve uygulama flekline ba¤l› olarak).
n Ambalaj
n Yüzey haz›rl›¤›
• Donat› tamirinde:
- Donat› demiri beton ile temas› kesecek flekilde etraf›
aç›lmal›d›r.
- Korozyona u¤ram›fl demirler astar uygulamas› öncesinde
mekanik yollarla paslar›ndan ve tozlar›ndan ar›nd›r›lmal›d›r.
25 kg’l›k kraft torba.
n Renk
Çimento grisi.
n Uygulama aletleri
El mixeri, f›rça, rulo.
1/2 weber.rep AD
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 14.02.2014
Revizyon No : 000
n Raf ömrü
Orijinal, aç›lmam›fl ambalaj›nda, rutubetsiz ve kuru
ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 ayd›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.rep AD