close

Enter

Log in using OpenID

ATCOSS-IV Programı

embedDownload


ATCOSS IV





Petra Salonu
Petra Hall
. :
Takdim: Dr. Razan brahim, Petra Üniversitesi
Presenter: Dr. Razan Ibrahim, University of Petra

Petra Salonu
Petra Hall
..
Ba kan (Chair): Prof. Dr. Yasin Aktay
Honorary Head of ATCOSS, Türkiye / Turkey
:
Açl
Opening
Ana Oturum: E itim ve Kalknma
Keynote Session: Education and Development I
ATCOSS Koordinatörleri • ATCOSS Coordinators (Greeting Speech)
Dr. Ahmet Uysal & Mr. Kayed Hashim
/
.
. •
Stk Karadeniz, Türkiye / Turkey & Ömer Faruk Günenç, Türkiye / Turkey
ATCOSS Ba kanlar • Heads of ATCOSS (Welcome Speech)
Prof. Dr. Birol Akgün
.. •
/
Ortado u’da Yeni Bir E itim Mekân ve Kalknma Aray 
A Search for a New Notion of Educational Location and Development in the Middle East
Prof. Dr. Elsadig Elfaqih
. •
/
Suzy Muhammed Abdelaziz, Msr / Egypt
ATCOSS Onursal Ba kan • Honorary Head of ATCOSS (Welcome Speech)
Prof. Dr. Yasin Aktay
.. •
Petra Üniversitesi Rektörü • President of Petra Univresity, Jordan (Keynote Speech)
Prof. Dr. Marwan Almuwaly
.. •
T.C. Ürdün Büyükelçisi • Ambassador of the Republic of Turkey in Amman (Keynote Speech)
H. E. Sedat Önal
•
Eski Ba bakan Yardmcs • Former Deputy Prime Minister, Turkey (Keynote Speech)
Prof. Dr. Be ir Atalay
. .
Sosyal Kalknmada E itimin Rolü Konusunda Teorik Yakla m
A Theoretical Approach to the Role of Education in Social Development
Fatima Bousabah, Tunus / Tunisia
:
Yüksek E itimde De erlendirme: Tunus Üniversitesi Örne i
Evaluation in Higher Education: The Case of Tunisian University
aban Çal , Türkiye / Turkey
•
Kalknma Bakan • Minister of Development, Turkey (Keynote Speech)
H. E. Cevdet Ylmaz
.. •
Türk E itim Sistemi ve Kalknmadaki Rolü
Turkey’s Educational System and Its Role in Development
/
Ürdün Prensi • His Royal Highness Prince El Hassan bin Talal, Jordan (Keynote Speech)
Semih Aktekin, Türkiye / Turkey
Discussant /
/ Müzakereci







Amman Salonu
Amman Hall
.
Ba kan (Chair): Dr. Fatima Jaffer

Kudüs Salonu
Al-Quds Hall
.
Ba kan (Chair): Dr. Kudret Bülbül
Türkiye / Turkey
Amman Arab University, Jordan
Türk Deneyimi
Turkish Experience
Kalknma Tecrübeleri
Development Experiences
Ahmet Ulusoy, Türkiye / Turkey • Mustafa Tekdere, Türkiye / Turkey
Cevher ulul, Türkiye / Turkey
Ortado u’da Sivil Toplum Örgütleri ve Kalknma
Civil Society Organizations and Development in the Middle East
Halil Kür ad Aslan, Türkiye / Turkey
:
Yüksek Ö retim Politikalarnn Ekonomik Kalknmaya Etkisi:
Güney Kore ve Türkiye Kar la trmas
Impact of Higher Education Policies on Economic Development:
A Comparison of South Korea and Turkey
Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamalar ve Siyasete Etkisi
Social Municipal Experience and Its Effects on Politics in Turkey
smail Gündo du, Türkiye / Turkey • Cahit Tuz, Türkiye / Turkey
:
Türkiye’de E itim Ve Modernle me: Köy Enstitüleri ve mam Hatip Okullar Tecrübeler
Education and Modernization in Turkey:
The Experiences of Village Institutes and Imam Hatip Shools
Nureddin Nebati, Türkiye / Turkey
Küreselle me Ba lamnda Türkiye’de Kamu Yönetiminin Dönü ümü
The Transformation of Turkey’s Public Administration in A Global Context
Mahmut Bilen, Türkiye / Turkey
Mehmet Ozkan, Türkiye / Turkey
:
Bar Evde Ba lar: Bölgelerinde Brezilya ve Türkiye Modelleri
Peace Starts at Home: Turkey and Brazil as Models in Their Regions
Muhammed Karim Friha, Cezayir / Algeria
:
Cezayir’de Reform ve Devlet Gücünün De erlendirilmesi için Arap Entelektüel Projeleri
Arab Intellectual Projects for Reform and Evaluation of State Power in Algeria
Muhammed Taifouri, Fas / Morocco
:
Sosyal Ekonominin Zemini Olarak Sosyal Giri imcilik: Arap Kalknmasna Giri
Social Entrepreneurship as A Base of Social Economy: Introduction to Arab Development
Türkiye’de Faizin Ekonomi Politi i
Political Economy of Interest in Turkey
Mehmet Karaka , Türkiye / Turkey
Türkiye’de Siyasetin Finansmannda effa k ve Hesap Verme
Transparency And Accountability In Political Financing In Turkey
Zafer Akba , Türkiye / Turkey • Veysel Babahano lu, Türkiye / Turkey
ahin ÇAYLI, Türkiye / Turkey
:
Kapitalist Küreselle menin Ortado u’da Sosyo-Ekonomik ve Politik Alana Etkileri:
stikrar ve Kalknma çin Frsat M Tehdit Mi?
The Effects of Capitalist Globalization on Socio-Economic and Political Sphere:
An Opportunity or Threat to Stability and Development
hsan Akta , Türkiye / Turkey
Discussant /
/ Müzakereci







Amman Salonu
Amman Hall

Kudüs Salonu
Al-Quds Hall
.
Ba kan (Chair): Dr. Basil AL-Bustani
Member of ATF, Iraq
Küreselle me ve Kalknma
Globalization and Development
.
Ba kan (Chair): Mr. Saud Al-Mawla
Lübnan / Lebanon
1
Türk-Arap li kileri I
Turkish-Arab Relations I
Fatih Kr k, Türkiye / Turkey
Mostapha Sha q Allam, Msr / Egypt
Yönetimde effak ve Türkiye’de Yönetimde effak Konusunda Ya anan Geli meler
Transparency and Related Reforms in Turkey
Körfez Ülkeleri ve Türkiye Arasnda Ekonomik li kiler:
Ortado u’da De i en ttifaklar I  nda Stratejik Ortaklk ve Bölgesel Dengeler
Economic Relations Between Turkey and The Gulf Countries: Strategic Partnership and
Regional Balances in A Changing Context of Alliances in The Middle East
Adem Efe, Türkiye / Turkey
:
Uluslararas Göç, Küreselle me ve Kültürel Etkile im Üzerine Sosyolojik Bir Yakla m
International Migration, Globalization and Cultural Interaction: A Sociological Approach
:
Abdulmuttalip I dan, Türkiye / Turkey
Mahmoud Alsarhan, Ürdün / Jordan
Bilimsel ve Kültürel Boyutuyla Türkiye Ürdün li kileri
The Scienti c and Cultural Aspects of Turkish-Jordanian Relations
Üçüncü Milenyum Kalknma Hedeeri I  nda E itim
Education in The Light of Third Millennium Development Goals
Derya Adalar Suba , Türkiye / Turkey
Khadidja Brik, Cezayir / Algeria • Fatiha Fergani, Cezayir / Algeria
:
Ma rib Ülkelerinde E itim Sistemi Üzerinde Küreselle menin Etkileri: Zorluklar ve Frsatlar
Effects of Globalization On Educational System in The Maghrib Countries:
Opportunities and Challenges
Mustafa Kemal an, Türkiye / Turkey • Handan Akyi it, Türkiye / Turkey
:
Türkiye Özelinde Sosyal Sermaye Tart malarnn Kriti i
Critique of Debates on Social Capital: The Case of Turkey
Abdullah smail, Sudan
Discussant /
/ Müzakereci
Arapça Ö renen Yabanclarn Hatalarnn Analizi
Error Analysis on Composition of Foreign Learners of Arabic
M. Levent Ylmaz, Türkiye / Turkey
Arap Bahar’nn Ardndan Türkiye’nin Mena Ülkeleri le Ticaretinin Analizi
Turkey’s Trade With The Mena Countries After The Arab Revolts
Zaid Alrawadieh, Türkiye / Turkey • Ziyad Alrawadieh, Ürdün / Jordan
The Role of Tourism in Strengthening Cultural Ties Between Turkey and Jordan
Mehmet ahin, Türkiye / Turkey
Discussant /
/ Müzakereci







Petra Salonu
Petra Hall
..
Ba kan (Chair): Prof. Dr. Adnan Badran
Former Prime Minister, University of Petra,
Ürdün / Jordan
2
:
Ana Oturum: E itim ve Kalknma II
Keynote Session: Education and Development II

Amman Salonu
Amman Hall
.
Ba kan (Chair): Dr. Abed Hussain Shaban
Member of ATF, Iraq
Teknoloji, Ara trma ve Sürdürülebilir Kalknma
Technology, Research and Sustainable Development
Halil Sava , Türkiye / Turkey
Harun Ça layan, Türkiye / Turkey
Ahlakinin Kazandirilmasinda slami E itimin Rolü
The Role of Islamic Education in Teaching Work Ethics
Fatih Amara, Cezayir / Algeria
Cezayir’de E itim Sistemi ve Küreselle me I  nda Bilgi Toplumunun n as Sorunu
Educational System in Algeria and The Problem of Building A Knowledge Society Under
The Shadow of Globalization
Nadia Saadeddin, Ürdün / Jordan
srail’in Kudüs Projesinin Çifte Ekonomik ve E itimsel Yönleri
Dual Economic and Educational Aspects of The Israeli Project Against The Jerusalem
Ramazan Korkut, Türkiye / Turkey
Ürdün Lisansüstü E itim Sorunlari ve Akademik birli i
The Problems of Graduate Education in Jordan and Academic Relations With Turkey
Türkiye ve Arap Ülkelerinin Çevre Performans ndeksine Göre Kar la trlmas
The Comparison of Turkey and Arab Countries According to Environmental Performance
Mounira Bouderdabine, Cezayir / Algeria
:
Güvenlik, Kalknma Ve Çevre Güvenli inin Muhtevas: Güvenlik Tehditleri ve
Be eri Güvenli in Gerçekle mesi
Security and Development and The Contents of Environmental Security:
The Appearances of Security Threats and Realization of Human Security
Radwa Samy Mohamed, Msr / Egypt
:
Arap Bölgesi’nde Geleneksel Enerji Subvasiyonlar: Yenilenebilir Enerji Piyasas çin
Reform Senaryolar ve Sonuçlar
Conventional Energy Subsidy in The Arab Region:
Reform Scenarios & Implications for Renewable Energy Market Development
Mohammed Ben Talha Doukkal, Fas / Morocco
E-Ö renme ve Kamusal Alana Etkisi
E-Learning and The Impact of The Public Sphere
Muhammed Lagrini, Fas / Morocco
Arap Ülkeleri ve Bilimsel Ara trma Seçene i
Arab Countries and Scientic Research Option
Cemil Ertem, Türkiye / Turkey
Discussant /
/ Müzakereci







Kudüs Salonu
Al-Quds Hall
.
Ba kan (Chair): Dr. Abeer Dababneh
University of Jordan
Sosyal Medya, E itim ve Kalknma
Social Media, Education and Development

Amman Salonu
Amman Hall
Ba kan (Chair): Prof. Be ir Atalay
..
Former Deputy Prime Minister, Türkiye / Turkey
Türkiye ve Arap Dünyas Arasndaki Kültürel ve
Akademik li kiler
Cultural and Academic Relations between Turkey and
the Arab World
smail Hra, Türkiye / Turkey
Sosyal Sermaye, E itim ve Kalknma
Social Capital, Education & Development
Kür ad Birinci, Türkiye / Turkey
:
Toplumsal Bar ve Kültürel Tolerans çin Okullarda Demokratik Süreçlerin Geli tirilmesinde
Ö retmenlerin Rolü: Bir Uygulama Örne i
The Role of Teachers in The Development of Democratic Processes for Social Peace and
Cultural Tolerance: A Case Study
May Abdallah, Lübnan / Lebanon
:
Kalknma Projelerinde Medyann Rolü: Lübnan Örne i
The Role of Media in Developmental Projects: The Case of Lebanon
Driss Lagrini, Fas / Morocco
Akademik Özgürlük ve Arap Hareketlerinde Dönü ümler
Academic Freedom and Transformations of The Arab Movement
Murat Ylmaz, Türkiye / Turkey
Discussant /
/ Müzakereci
Amgad Ahmed Gibril, Msr / Egypt
:2013-2010
2010-2013 Yllar Arap Devrimlerinden Sonra Türk-Arap li kileri:
Türk-Suudi li kileri
Turkish-Arab Relations After The 2010-2013 Arab Revolutions:
The Case of Turkish-Saudi Relations
Awatif Sayid A. Hamza, Sudan
:
Türk-Arap li kilerinin: Gelecek Snrlar ve Zorluklar
Arab-Turkish Relations: Future Limitations and Challenges
Muhammed Berdibek, Türkiye / Turkey
Türk-Arap li kilerinde E itim ve Ürdün’ün Yeri
Education In Turkish - Arab Relations and Position of Jordan
Akif Kireççi, Türkiye / Turkey
Discussant /
/ Müzakereci







Kudüs Salonu
Al-Quds Hall
.
Ba kan (Chair): Dr. Ghaida Abu Rumman
Isra University, Jordan

Amman Salonu
Amman Hall
.
Ba kan (Chair): Dr. Wajeeha AL- Baharna
Member of ATF, Bahrain
Kadn, Gençlik ve Kalknma
Women, Youth & Development
Ekonomi ve Kalknma
Economy and Development
Celal nce, Türkiye / Turkey • Nazmi Çiçek, Türkiye / Turkey
:
Be eri Sermaye ve Ekonomik Kalknma Arasndaki li kinin Sosyolojik Analizi
The Relations Between Human Capital and Economic Development:
A Sociological Analysis
Judy El-Bataineh, Ürdün / Jordan
Kadn ve Kalknma
Women and Development
Zakia Setti, Cezayir / Algeria
Recep Ulusoy, Türkiye / Turkey
Anapara Korumal Yöntem
An Investment Model Protecting Capital
brahim Mazman, Türkiye / Turkey
Do ulu Devletin Kökenleri ve Ekonomi ve E itim Kalknmasndaki Engeller
The Origins of Oriental State and The Obstacles Before Economic and
Educational Development
Mallal Ommelkhair, Cezayir / Algeria
:
Ekonomik Kalknmada Küçük ve Orta Ölçekli letmelerin Rolü:
Cezayir ve Türkiye Arasnda Kar la trmal nceleme
The Role of Small and Medium Size Institutions in Economic Development:
A Comparative Study Between Algeria and Turkey
Fuat Erdal, Türkiye / Turkey
Discussant /
/ Müzakereci
Mena Bölgesinde Ulusal Ekonomik Kalknma Arac Olarak Liderlik Faaliyetleri
Leadership Activities as A Tool for National Economic Development in The Mena Region
Faisal Gharaiba, Ürdün / Jordan
Arap Gençli i’nin Bilgi Toplumuna Katlm
The Arab Youth’s Participation in Knowledge Society
Radia Bouziane, Cezayir / Algeria • Wafa Altarawna, Ürdün / Jordan
:
Arap Dünyas’nda Demokratik Geçi te Sivil Toplumun Rolüne Gençlerin Yakla m:
Ürdün ve Cezayir Örnekleri
Youth Tendency Toward Civil Society in Democratic Transition in The Arab World:
The Cases of Jordan and Algeria
Mona Abdelfattah, Sudan
Türk ve Sudan Kadnlarnn Kalknmaya Katks
The Participation of Turkish and Sudanese Women in Development
Haluk Alkan, Türkiye / Turkey
Discussant /
/ Müzakereci







Kudüs Salonu
Al-Quds Hall
..
Ba kan (Chair): Prof. Dr. Salah Jarrar
Former Minister & Member of ATF, Jordan

Amman Salonu
Amman Hall
.
Ba kan (Chair): Dr. Mazin Mutabbagani
Saudi Arabia
Medeniyet ve Kalknma
Civilization and Development
sizlik ve Yoksulluk
Unemployment and Poverty
Badie El Abed, Ürdün / Jordan
Faouzi Bendridi, Cezayir / Algeria
Cezayir Üniversite Örencilerinin sizlik ve Yoksulluk Algs
How University Students Imagine Unemployment and Poverty
Reda Selatnia, Cezayir / Algeria
Cezayir’de sizlik ve Kalknmann Gelece i
Unemployment In Algeria and The Future of Development
Islam Awad Abdelmajid, Msr / Egypt
:
Çok Boyutlu sizlik: E itim ve Gelir Farkllklar ve Frsatlar
Multidimensional Poverty: Education and Discrepancies of Income or Opportunities
Mahmoud Jamil Aljundi, Ürdün / Jordan
Asrn Hastal  sizlik: slami Bak la Çözüm Aray 
Unemployment As The Sickness of Modern Times: Islamic View For Solution
Din, E itim ve Kalknma
Religion, Education and Development
Kadir Kan, Türkiye / Turkey
“
”
Araplar ve Türkler Arasnda Ortak nanç ve Estetik Anlay nn fadesi: “ slam Sanat”
‘The Islamic Art’ As An Expression of Common Faith and Aesthetics
Ebuzer Demirci, Türkiye / Turkey
:
Türk ve Arap Dünyasnda Medeniyet Eksenli
Yeni E itim Anlay  - E itimde Ba mszlk ve Öze Dönü
A New Understanding for Education From A Civilizational Background:
Freedom in Education and Going Back To Roots
Sezai Özçelik, Türkiye / Turkey • Ay e Dilek Ö retir, Türkiye / Turkey
:
slami Bar Paradigmas ve slami Bar E itimi:
11 Eylül Soras Dünyada slami iddetsizli in ncelenmesi
Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education:
The Study Of Islamic Nonviolence In Post-September 11 World
Yasin Aktay, Türkiye / Turkey
Discussant /
/ Müzakereci
Discussant /
Talip Özde
/ Müzakereci







Kudüs Salonu
Al-Quds Hall
..
Ba kan (Chair): Prof. Dr. Emrullah
Former Deputy Prime Minister
ler
2
Türk-Arap li kileri II
Turkish-Arab Relations II

Petra Salonu
Petra Hall
Kapan
Closing
Riad Hamdouch, Cezayir / Algeria
:
Türk-Arap li kileri: Yeni Türkiye’nin Arap syanlarndaki Rolüne Bak
Turkish-Arab Relations: Analyzing The Role of New Turkey
in The Region About The Arab Revolts.
Walid Salama, Msr / Egypt
Msr’n Gözüyle Türkiye
Turkey’s Image in Egypt
Yusuf E it, Türkiye / Turkey
:
Türk-Arap li kilerinin Din E itim Boyutu ( slam Hukuk E itimi Örne i)
Religious Education Aspect of Turkish-Arab Relations: The Case of Islamic Law
aban Karda , Turkey
Discussant /
/ Müzakereci
Mr. Taher AL- Masri,
Vice Chairman of the Board of Trustees ATF
Main Speakers:
Jawad Al- Anani, Jordan
Ibrahim Badran, Jordan;
Dr. Emrullah ler, Turkey
Participants:
Prof. Dr. Adnan Badran, Petra University
Prof. Dr. Birol Akgün, SDE Director
Ms. Valentina Qisisiya, Director of Shouman Foundation
Dr. Esadiq Elfaqih, ATF General Secretary
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
932 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content