close

Enter

Log in using OpenID

YENİDEN DOĞAN PAZARLAR

embedDownload
PAZARLAMA VİZYONUNU GENİŞLETEN
YENİDEN DOĞAN
PAZARLAR
Editörler:
Prof. Dr. Mehtap Sümersan Köktürk
Doç. Dr. Emine Çobanoğlu
Doç. Dr. Müge Yalçın
Doç. Dr. İrem Eren Erdoğmuş
Arş. Gör. Taşkın Dirsehan
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü,
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
İstanbul - 2014
Beta
Yayın No
Anı Dizisi
: 3124
: 04
1. Baskı - Ağustos 2014 - İSTANBUL
ISBN 978 - 605 - 333 - 151 - 3
Cop­yright© Bu ki­ta­b›n bu ba­s›­s›­n›n Tür­ki­ye’de­ki ya­y›n hak­la­r› BE­TA Ba­s›m Ya­y›m Da­€›­t›m
A.fi.’ye ait­tir. Her hak­k› sak­l›­d›r. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­f› k›s­men ve­ya ta­ma­men ya da özet
ha­lin­de, fo­to­ko­pi, fak­si­mi­le ve­ya bafl­ka her­han­gi bir fle­kil­de ço­€al­t›­la­maz, da­€›­t›­la­maz. Nor­mal
öl­çü­yü aflan ik­ti­bas­lar ya­p›­la­maz. Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur.
Dizgi
: Beta Bas›m A.fi.
Bask›-Cilt
: Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Ltd. Şti. (Sertifika No: 12028)
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: 38-40-42-44
Başakşehir/İSTANBUL
0212 565 01 22 - 0212 565 02 55
Kapak Tasar›m: Editörler
Kitapta yer alan çalışmalardaki görüş ve düşünceler yazarlarına aittir.
Beta BASIM YAYIM DA∕ITIM A.Ş. (Sertifika No. 16136)
Narl›bahçe Sokak No. 11
Ca¤alo¤lu - ‹STANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 513 87 05 - 511 36 50
www.betayayincilik.com
Bu çalışma, değerli meslektaşımız ve sevgili arkadaşımız
Prof. Dr. F. Zeynep Bilgin’in emekli olması nedeniyle,
çalışmalarının odağını oluşturan “Yükselen Pazarlar”
konusunda yapılmış olup kendisine armağanımızdır.
Prof. Dr. Mehtap Sümersan Köktürk
Doç. Dr. Emine Çobanoğlu
Doç. Dr. A. Müge Yalçın
Doç. Dr. İrem Eren Erdoğmuş
Arş. Gör. Taşkın Dirsehan
İÇİNDEKİLER
1. BÖLÜM
YENİDEN DOĞAN PAZAR
1. NEDEN YENİDEN DOĞAN PAZARLAR?............................................. 3
Mehtap Sümersan Köktürk, Taşkın Dirsehan
2. YAPISAL OLARAK YÜKSELEN PAZARLAR ve ÖĞRETİLERİ............ 29
İlknur Bilgen, Adnan Kara, Sahavet Gürdal
3. PARADİGMA DEĞİŞMESİ OLARAK YENİDEN DOĞAN PAZARLAR:
ORTADOĞU’DA DEĞİŞİMİN TOPLUMSAL GÖSTERGELERİ............ 49
Meltem Çelik Dirsehan
4. SIX PICTURES FROM EMERGING MARKETS: THE FOCAL
POSITION OF ‘EMERGING MARKETS’ IN CONFERENCE
CONTRIBUTIONS OF THE ACADEMY OF INTERNATIONAL
BUSINESS (2006 – 2011).................................................................. 89
Katharina Maria Hofer, Angela Elisabeth Smejkal,
Gerhard A. Wührer
2. BÖLÜM
YENİDEN DOĞAN
PAZARLARDA TÜKETİCİ ve ÇEVRESİ
5. TEKNOLOJİNİN İTKİSİNDEKİ YENİ TÜKETİCİNİN AKILLI
ŞEHİRLERDEKİ YAŞAMININ PAZARLAMAYA ETKİLERİNE BİR
PERSPEKTİF ................................................................................... 113
Mustafa Özgür Güngör
6. SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE YÜKSELEN PAZARLAR............. 127
Nihal Sönmez
7. DEVELOPING WOMEN ENTREPRENEURS IN EMERGING
MARKETS........................................................................................ 143
Ven Sriram, Tigineh Mersha
8. SoLoMo .......................................................................................... 157
Emine Çobanoğlu, Buket Kesici
9. GÖNÜLLÜ SADELİK AKIMININ PAZARLAMA AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ.................................................................... 173
İrem Eren Erdoğmuş, Ekin Karapınar
3. BÖLÜM
YENİDEN DOĞAN PAZARLARA FİRMA BAKIŞI
10. YÜKSELEN PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİNDE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR................................................... 197
Dilek Sağlık Özçam, Aslı Kuşçu
11. CREATING CUSTOMER SATISFACTION IN THE CONTAINER
SHIPPING SECTOR AS A DEVELOPING B2B MARKET.................. 217
Esma Önder Karakurt, A. Müge Yalçın
12. ÖZEL ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE’DEKİ
YERİ ............................................................................................... 239
Elif Karaosmanoğlu, Suna Akalın
4. BÖLÜM
ÇIKARIMLAR
13. YENİDEN DOĞAN PAZARLARDAN PAZARLAMA VİZYONUNA
YÖNELİK ÇIKARIMLAR.................................................................. 263
Mehtap Sümersan Köktürk, Taşkın Dirsehan
EKLER................................................................................................................283
Yeniden Doğan Pazarların Sorgulanmasında Önerilen Ek Okumalar.. 297
Kavramlar Dizini..................................................................................299
Yazarları Tanıtıcı Kısa Bilgiler............................................................305
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
140 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content