close

Enter

Log in using OpenID

BAYCOFLOOR-EP1260 (Eski adı: INDUFLOOR - ab

embedDownload
AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
Teknik Bilgi Föyü
BAYCOFLOOR-EP1260
(Eski adı: INDUFLOOR-IB1260)
Genel Amaçlı Epoksi Astar
Tanım:
Ambalaj:
BAYCOFLOOR-EP1260 iki bileĢenli, düĢük viskoziteli,
solvent içermeyen epoksi reçinedir.
20 kg set
[ A (reçine) ve B (sertleĢtirici) oranlanmıĢ olarak ]
Uygulama Alanları:
Raf Ömrü ve Stoklama:

BAYCOFLOOR - Zemin Kaplama Sistemleri
uygulamaları öncesinde yüzeyin astarlanmasında,
 Epoksi ve poliüretan yüzey kaplamaları altına astar
olarak,
 Depolarda, fabrikalarda kaplama altı astar olarak,
 Çimento esaslı yüzeylerin kaplanmasında (rampalar,
depolar, üretimhaneler),
 Zeminde mevcut kot farklılıklarının ve kopmuĢ
parçacıkların uygulama öncesi tamiratında,
uygulanır.
Özellikler ve Avantajlar:







DüĢük viskozitelidir ve uygulaması kolaydır,
Yüzeylere mükemmel penetre eder,
Solvent içermez ve koku yapmaz,
Ġç ve dıĢ mekânlarda kullanılır,
Su geçirmezdir, boĢluk ve gözenekleri kapatır,
Kürünü aldıktan sonra aĢınmaya ve kırılmaya karĢı
çok dayanıklı hale gelir,
Bazlara, asitlere, sulandırılmıĢ tuz solüsyonlarına,
gres yağına ve petrol ürünlerine karĢı dayanıklı ve
geçirimsizdir.
ĠĢleme süresi:
Minimum sertleĢme
sıcaklığı:
Üzerinde yürünebilme:
Tamamen sertleĢme:
Min. Kür Sıcaklığı:
Uygulama Sıcaklığı:
Yüzey Hazırlığı:
Çimento esaslı yüzeyler kuru, tam yüklenmeye hazır,
tozsuz, oynak parçacıklardan arınmıĢ, tersten gelen
neme karĢı izole edilmiĢ olmalıdır.
Gerekiyorsa zeminde freze ve tıraĢlama iĢlemleri
(sand-blasting, ball blasting, milling, rubbing)
yapılmalıdır.
 Beton kalitesi:
min. C20/25
 ġap kalitesi:
min. EN 13813 CT-C25-F4
 Yüzeyin yaĢı:
min. 28 gün
 YapıĢma kuvveti:
> 1,5 N/mm²
 Yüzey rutubet oranı: ağırlıkça < %4
(karpit higrometre metodu)
 Uygulama yapılacak yüzey alttan gelen su ve neme
karĢı korunmalıdır. Bu gibi durumlarda astar olarak
BAYCOFLOOR-EP1240 kullanılması tavsiye edilir.
Malzeme Hazırlığı:

Teknik Özellikler:
Esası:
Standart renk:
AkıĢkanlık:
KarıĢım oranı:
Yoğunluk:
BileĢenler karıĢtırılmadan ve orijinal kaplarında min.
+10°C’de 12 ay süreyle saklanabilir.
iki bileĢenli epoksi reçine
Ģeffaf
+25°C’ de 340 ±50mPa.s
3: 1 (ağırlık esastır)
+23°C’de
1,08±0,02 g/cm³
+23°C’ de 50 dakika
+10°C
+23°C’ de 12 saat sonra
+23°C’de 7 günde
+ 10°C
min. +10°C, max. +30°C




A bileĢeni ve B bileĢeni önceden karıĢım oranları
belirlenmiĢ ayrı ambalajlarda gelir.
B bileĢeni A bileĢeninin içerisine tümüyle boĢaltılır
ve karıĢtırılır.
KarıĢtırma iĢlemi 300 devir/dakika hızında bir
karıĢtırıcı ile yapılmalıdır. Bu iĢleme homojen bir
karıĢım elde edilinceye kadar, yaklaĢık 3 dakika
boyunca devam edilmelidir.
KarıĢım
yapılan
kap
uygulamada
kullanılmamalıdır.
KarıĢım baĢka bir kaba aktarılmalı, karıĢtırma
iĢlemine biraz daha devam edilmeli ve ancak daha
sonra karıĢım kullanılmalıdır. KarıĢtırma iĢlemi
sırasında en düĢük ortam sıcaklığı 15ºC olmalıdır.
Not:
Uygulama yapılırken malzemenin önceden hazırlanmıĢ
yüzeye homojen Ģekilde yayılmasına dikkat edilmelidir.
Yüzeydeki düzensizlikler, kapiler aktif boĢlukların
oluĢmasına ve malzeme kürünü aldıktan sonra
baloncuk oluĢmasına neden olur. BoĢlukların tam
olarak kapatıldığından emin olmak için ikinci bir
katman uygulanabilir. BoĢluk kapatma ve yüzey
düzensizliklerinin tamir iĢlemi daha yoğun bir karıĢım
ile 2. bir kat uygulama yolu ile de yapılabilir. Bu
uygulama, homojen olarak karıĢtırılmıĢ malzeme ile
kuvars kumu karıĢtırılarak yüzey tamir macunu nitelikli
malzeme edilip uygulanması yolu ile yapılır.
Yüzey tamir macunu nitelikli malzemenin hazırlanması:
INDUFLOOR-IB1260: 1,0 birim (ağırlık)
Kuvars kumu:
1,0 birim (ağırlık)
(0,2-0,7 mm granül boyunda)
Kuvars kumu homojen kıvamdaki epoksi malzemenin
içerisine eklenir. Katı ve sıvı malzemelerin tamamen
karıĢtırılmıĢ olması önemlidir. Uygulamaya geçmeden
önce eldeki harç karıĢıma, tamir edilecek yerin eğim
açısına göre % 4-5 (ağırlık) oranında ASO-FibreFiller
eklenmesi gereklidir.

Düzeltme/sıyırma:
 Ġlk olarak zemin BAYCOFLOOR-EP1260 ile
astarlanır.
 Sarfiyat yaklaĢık 300-600 g/m² olmaktadır.
 Düzeltme/sıyırma katı bir seferde uygulanır.
 BitmiĢ düzeltme tabakasının sarfiyatı yaklaĢık
olarak 1,6 kg/m²/mm olacaktır.
Alet Temizliği:
Kullanımdan
hemen
temizlenmelidir.
sonra
bütün
aletler
Önemli Notlar:



Uygulama Yöntemi/Sarfiyat:
Astarlama:
 BAYCOFLOOR-EP1260
rulo
ile boĢlukları
kapatmak için tek kat olarak uygulanır. Sarfiyat
yaklaĢık 300-600 g/m² olmaktadır.
 Üzerine gelecek kaplama 12 ile 24 saat arasında
yapılmalıdır.
 Kumlama yapılmamıĢ yüzeylerin üzerinde sadece
temiz ayakkabılarla gezilmelidir.
 1 mm.nin altında takip eden ince kaplama katı
uygulanacaksa kumlama iĢlemi yapılmayabilir.
 BAYCOFLOOR-EP1260 içine kuvars kumu
katılacaksa
astarlama
iĢlemi
2
katta
tamamlanmalıdır.
 2. kat en erken 12 saat içinde yapılmalıdır. Ġkinci
kat astara 0,2-0,7 granül ebadındaki kuvars kumu
eklenir.
Sarfiyat
yaklaĢık
0,8-1,0
kg/m²
olmaktadır.
SertleĢmeden sonra, son kat uygulamaya
geçilmeden önce mevcut yapıĢmamıĢ kuvars
kumları yüzeyden uzaklaĢtırılmalıdır.


Yüksek sıcaklıklar iĢlenebilme süresini kısaltır.
DüĢük sıcaklıklarda iĢlenebilme ve kür süresi uzar.
Ayrıca sarfiyat düĢük sıcaklıklarda artar.
Ġki kat arası aderans uygulama arasında yüzeyin
kirlenmesinden ve maruz kaldığı nemden etkilenir.
Ġki katman arası bekleme süresi çok uzun olursa
veya yüzey önceden sıvı bir reçine ile kaplıysa ve
uzun bir süreden sonra tekrar kaplama
yapılacaksa, yüzey iyice temizlenmeli, aĢındırılmalı
ve boĢluksuz bir yüzey elde edilmelidir. Bir iĢlem
yapmadan sadece tekrar kaplama yapılması yeterli
değildir.
Uygulama yapıldıktan sonra malzeme nemden ve
sudan 4-6 saat boyunca korunmalıdır. Rutubet ve
nem renk solmasına ve düzensizliklere yol açar. Bu
bozukluklar düzeltilmelidir.
Bu teknik dökümanda belirtilmeyen uygulamalar
için üreticiye baĢvurulmalıdır.
Sağlık ve Güvenlik Tavsiyeleri:



Kürünü aldıktan sonra BAYCOFLOOR-EP1260
zararsızdır.
B bileĢeni korozif özellik gösterir.
Ayrıntılı bilgi için MSDS belgesine bakınız.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
19/03/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
263 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content