close

Enter

Log in using OpenID

AÖF TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

embedDownload
DİKKATİNİZE:
BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK
OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR.
ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU
ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN
GÖREBİLİRSİNİZ.
TEMEL
VETERĠNER
HĠSTOLOJĠ VE
EMBRĠYOLOJĠ
KISA ÖZET
KOLAYAOF
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Kolayaöf.com 0362 233 8723
Sayfa 2
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
içindekiler
Histolojiye GiriĢ ve Temel Histoloji Teknikleri.................... 2
Hücre ........................................................................................ 24
Epitel Dokusu ........................................................................... 48
Kıkırdak Doku .......................................................................... 70
Kemik Dokusu.......................................................................... 84
Kan Dokusu ve Hematopoez ................................................. 104
Kas Dokusu............................................................................... 122
Sinir Doku..................................................................................140
Genital Sistem Histoloji.......................................................... 162
Embriyolojinin Tanımı, Döllenme ve Genital Siklus............ 186
Kolayaöf.com 0362 233 8723
Sayfa 3
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
1.ÜNĠTE-HĠSTOLOJĠYE GĠRĠġ VE
TEMEL HĠSTOLOJĠ TEKNĠKLERĠ
HĠSTOLOJĠ TEKNĠĞĠ
Histoloji bilimi, rutin incelemelerde ıĢık mikroskopi tekniğini detaylı incelemelerde ise daha yüksek
büyütme gücüne sahip elektron mikroskop tekniğini kullanır.
Moleküler düzeydeki ayrıntıları ise immunohistokimya, histokimya, otoradyograĢ, hücre ve doku kültürü
gibi bazı özel ile inceler Histoloji tekniğinin temelleri ıĢığı geçiremeyecek kadar kalın olan organ ve
doku parçalarından ıĢığı geçirebilecek incelikte kesitler almak ve canlıda renksiz olan doku unsurlarını
boyayarak mikroskop altında görülebilir hale getirmektir. Kısaca hücre ve hücrelerin oluĢturduğu
dokuların yapısal özelliklerinin mikroskop altında incelenebilir hale getirilmesini sağlayan preparat
hazırlama yöntemlerine Histoloji Tekniği adı verilir.
Hücre ve hücrelerarası maddeyi canlılığın sona erdiği andaki yapısal özellikleri ile korumak için yapılan
iĢleme tespit (Ģkzasyon) denir.
Tespit Yöntemleri:
I- ġziksel tespit
II- Kimyasal Tespit
Histoloji Tekniğinde Temel AĢamalar
Materyalin alınması: Materyal canlıdan anestezi altında ya da biyopsi ile elde edilir. Doku örnekleri
doku türüne göre değiĢmekle birlikte 1 cm3 ebatlarından büyük olmamalıdır.
Tespit (Ģkzasyon) ve yıkama: Histoloji tekniğinde hücre ve hücrelerarası maddeyi canlılığın sona erdiği
andaki yapısal özellikleri ile korumak için yapılan iĢlem olarak tanımladığımız tespitin diğer amaçları da
vardır.
Bu amaçlara ulaĢmak ve tespiti en iyi koĢullarda gerçekleĢtirmek için kullanacağımız kimyasal
maddeler ve bu maddelerin karıĢımı olarak hazırlanan solusyonları tanımamız gerekir.
Tespit Amacı ile Kullanılan Kimyasal Maddeler: Formaldehid, Glasiyal asetik asit, Etil alkol, Merküri
klorür, Pikrik asit, Potasyum dikromat, Aseton, Osmiyum tetraoksit, Potasyum permanganat,
Glutaraldehid
Formaldehid (formol - H.CHO): Formalin solusyonu formaldehid gazının su içinde eritilmiĢ yaklaĢık
%37’lik solusyonudur. %10-15 metanol ilavesi ile polimerize olması önlenir.
Doku parçaları uzun yıllar boyanma özelliklerini kaybetmeksizin formolde saklanabilir, diffüzyon gücü
fazla ve seridir.
Glasiyal asetik asit (CH3COOH): Saf asetik asit 17 °C’de donduğu için glasiyal asetik asit olarak
adlandırılır
Etil alkol (C2H5OH): Renksiz ve yanıcı bir maddedir, 78 °C’de kaynar. Kullanıldığı solusyondaki
yoğunluğuna bağlı olarak dokulara difüzyonu, sertleĢtirmesi ve büzüĢtürmesi farklıdır, yoğunluk arttıkça
sertleĢme ve büzüĢme artar.
Civa klorür - Civa klorid (HgCl2): Beyaz kristalize bir maddedir. Oda sıcaklığında suda % 7, alkolde %
33 oranında eriyebilir. Doku tespitinde yaygın olarak kullanılan bir tuzdur.
Glutaraldehid: Özellikle elektron mikroskop çalıĢmalarında tercih edilir, rutin paraĢn kesitlerde tespit
olarak kullanımı kısıtlıdır,
Paraformaldehid: Özellikle elektron mikroskop çalıĢmalarında, rutinde cerrahi ve otopsi materyalinin
tespitinde tercih edilir.
Tespit Amacı ile Kullanılan Solusyonlar: Formol salin, Tamponlu nötr formalin, Formol alkol, Formalin
sodyum asetat, Formalin amonyum bromide, Formol kalsiyum, Zenker, Helly, Bouın, Carnoy, Susa,
Orth, Newcomer’s gibi.
Kimyasal Tespit AĢamasında Üzerinde Durulması Gereken Faktörler
Tespit solusyonunun amaca göre seçimi
 Tespit solusyonunun miktar
 Tespit solusyonunun PH’sı
Tespit süresi
 Doku parçasının büyüklüğü
Ortam ısısı
Tespit solusyonunun difüzyon gücü
Suyunu giderme: Aynı zamanda dehidrasyon da denir.
Parlatma: Dokuları saydam (transparan) hale getirmek için yapılan iĢlemdir
Kolayaöf.com 0362 233 8723
Sayfa 4
TEMEL VETERİNER HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Emdirme: Suyu giderilmiĢ ve saydam duruma gelmiĢ doku parçalarına gömme materyali olarak
kullanacağımız paraĢn veya paraplastın emdirilmesidir
Gömme: Bloklama veya blokaj da denir. Dokunun erimiĢ paraĢn (gömme materyali) içine
yerleĢtirilmesidir
Kesme (kesit alma) ve lama yapıĢtırma: Çevresinde gömme materyali ile birlikte bulunan dokudan çelik
bıçaklar ya da disposable bıçaklar aracılığı ile 5-7cm kalınlığında kesitler alınır
Boyama ve kapatma: Dokuları oluĢturan hücreler canlıda renksizdir
Preperasyon Hataları ve Artefaktlar
Tespit aĢamasında tespitin yeterli olmaması ya da uzun süreli tespite bağlı olarak dokuda büzüĢme,
sertleĢme buna bağlı olarak dokulardan kesit alınamaması, kesitlerin dağılması gibi durumlarla
karĢılaĢılabilir. Dehidrasyon aĢamasında aĢırı dehidrasyon ya da yetersiz dehidrasyon hücreler içinde
vakuoller oluĢumuna neden olabilir. SaydamlaĢtırmada doku örnekleri denature olabilir bu durumda
kesitlerde farklı renklerde boyanmaya neden olur.
Elektron Mikroskobu Tekniği: Transmission elektron mikroskobu tekniği (TEM) ve scanning elektron
mikroskobu tekniği (SEM)’de kullanılan metodlar farklılıklar gösterirler.
TEM Tekniği: IĢık mikroskopide kullanılan temel basamaklar TEM’de de vardır, ancak daha yüksek
büyütme gücü nedeni ile proteinlerin çapraz bağlarının daha spesiĢk olması gerekmektedir
Gömme için plastik materyal ya da epoksi rezin tercih edilir. Bu materyaller, elektron demetlerini
absorbe etmeyen ultratin kesitler almaya uygun materyaldir.
HiSTOLOJiK KESiTLERiN IġIK MiKROSKOBUNDA DEĞERLENDiRiLMESi
Doku veya organlardan alınmıĢ parçalara doku takibi uygulanmasından sonra kesitler alınır, lamlara
yapıĢtırılır, boyanır ve mikroskopta incelenmeye hazır hale gelir. Bu kesitler dokuları oluĢturan
hücresel, ipliksel ve tübüler yapılardan meydana gelir. Hücreler değiĢik Ģekil, büyüklük ve
tabakalanmalar gösterir. ipliksel yapılar sıkıdır, bağ doku sinir doku gibi. Tübüler yapıların içi
boĢlukludur (kan damarları, bezlerin boĢaltıcı kanalları, sindirim ve solunum yolları gibi) ve lumenleri
vardır.
Yuvarlak Bir Cismin Kesit Görünümleri
Aslında kendisi de gerçek bir hücre olan tavuk yumurtaları yuvarlak bir cismin kesit görünümleri için
mükemmel bir örnektir. Katı piĢmiĢ bir yumurtada yumurta sarı sının ortadaki çekirdeği, yumurta akının
da çevresindeki sitoplazmayı simgelediğini düĢünelim. Bu yapıları dıĢtan yumuĢak yumurta zarı ve sert
yumurta kabuğu çevreler, yumurtanın alt ucunda ise hava boĢluğu bulunur
Tübüler Bir Cismin Kesit Görünümleri
Histolojik kesitlerde sıklıkla gördüğümüz tübüler yapılar en kolay enine kesitlerde tanımlanırlar. Tübüler
yapıdan alınan teğet kesit (b) tüpe benzemeyen içi dolu, çok hücreli oval bir yapı olarak gözlemlenir.
Kesitte lumen görülmez. Tüpün keskin dönüĢ yaptığı bir noktadan alınan kesitte birbirine bağlanmıĢ iki
oval yapı ortaya çıkar. Histolojik kesitlerde, kesit düzlemine bağlı olarak her bir yapının Ģekil ve
büyüklüğü farklılık gösterir.
YÖNTEMLERi
OtoradyograĢ: Doku içinde yer alan radyoaktif materyali bir doku kesiti aracılığı ile üzerinde yer alan fotoğraf emülsiyonuna aktaran metoddur. Büyük moleküllerin
öncüsü olan birçok küçük molekül, proteinleri oluĢturan aminoasitler, nükleik
asitleri oluĢturan nukleotidler gibi radyoaktif atomların yapısına bağlanır.
HistootoradyograĢ: X ıĢınları yumuĢak dokuların muayenesinde kullanılıyor
olmasına rağmen, kemik ya da diğer mineralize dokuların temel maddelerinin incelenmesinde
de büyük yararlar sağlamıĢtır.
Histokimya: Histolojik kesitlerde doku ve hücre içindeki organik ve inorganik maddelerin varlığını ve
yerleĢimini tespit ederek kimyasal yapıyı ortaya koymayı amaçlayan histoloji tekniğidirÇökeltinin durum
ve Ģiddeti maddenin miktarı hakkında bilgi verebileceği gibi, mikrospektrofotometrik yöntemlerle daha
kesin sayısal veriler elde edilebilir.
immunositokimya: iĢaretlenmiĢ antikorlar ile hücre ve doku antijenlerinin gösterilmesini sağlayan
tamamen antijen antikor spesiĢkliğine dayanan bir tekniktir.
Hücre ve Doku Kültürü: Hücre ve dokuların organizma dıĢında(in vitro) yaĢatılması ve çoğaltılmasını
amaçlayan bir metoddur.
Kolayaöf.com 0362 233 8723
Sayfa 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
481 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content