close

Enter

Log in using OpenID

BAYCOFLEX-CJ15 - ab

embedDownload
AB-SCHOMBURG YAPI KĠMYASALLARI A.ġ.
19 Mayıs Mah. Turapoğlu Sok.
Hamdiye Yazgan ĠĢ Merk. No.4/8
34736 KOZYATAĞI - ĠSTANBUL
Tel
: +90-216-302 71 31/-32
Fax
: +90-216-302 70 01
e-mail : [email protected]
Web : www.ab-schomburg.com.tr
Web : www.schomburg.com
BAYCOFLEX-CJ15
Teknik Bilgi Föyü
(Eski adı: INDUFLEX-CJ15)
Termoplastik elastomer su tutucu bant
Tanım:
BAYCOFLEX-CJ15 termoplastik elastomer esaslı, su ile
temas ettiğinde genleĢen su tutucu banttır.
Özellikleri/Avantajları:
 Esnekliği ve ince kesiti sayesinde uygulama
yüzeyindeki her türlü kıvrım ve oyuğa göre kolayca
Ģekil verilebilir.
 Ġnceliği sayesinde beton dökümü sırasında gereksiz
boĢluklar oluĢmaz.
 Yüksek ĢiĢme oranı (%300) özelliğine sahiptir.
 Saf su, tatlı su ve tuzlu su içinde ĢiĢer.
 Her çeĢit karmaĢık yapısal detaylar için uygundur.
 Defalarca ıslanma ve kuruma sonucunda esas
Ģeklini korur.
 Sonsuz sayıda ıslanma ve kuruma sırasında ĢiĢer ve
tekrar eski haline döner.
 Yazın, yüksek sıcaklıklara rağmen yumuĢamaz ve
yapıĢmaz.
 Astar gerektirmez.
 Beton sertleĢmeden önce ĢiĢmez.
 Ek yerlerinde kaynak gerektirmez.
 Ekonomiktir.
Kullanım Alanları:






Soğuk derzler,
Perde betonları,
Ġksa perdeleri,
Diyafram duvarları,
Fore kazık çevreleri,
Boru giriĢleri.
Yüzey Hazırlığı:
Yüzey temiz ve sağlam olmalı; yağ, toz, kür
malzemeleri, kalıp yağı gibi BAYCOFLEX-CJ15 ile
arasındaki
sızdırmazlığı
olumsuz
etkileyecek
unsurlardan arındırılmalıdır.
Uygulama Yöntemi:
 BAYCOFLEX-CJ15
uygun
bir
yapıĢtırıcı
(BAYCOFLEX-DD6026 veya BAYCODUR-K150) ile
20-30cm aralıklarla sabitlenir.
 BAYCOFLEX-CJ15 bantlar kesinlikle üst üste
bindirilmemelidir. Ek yerleri ve kesiĢme noktalarında
en iyi sonucu alabilmek için bantlar 10 cm yan
yana gelecek ve birbirine temas edecek Ģekilde
yerleĢtirilmelidir. Ek yerlerinde her iki ucun
bağlanarak veya yapıĢtırılarak sabitlenmeleri
gerekir.
 BAYCOFLEX-CJ15’in montajı sırasında yüzey nemli
olabilir, ancak su birikintisi olmamalıdır.
 BAYCOFLEX-CJ15 su gelen taraftan en az 8 cm
uzakta olacak Ģekilde yerleĢtirilmelidir.
Teknik Özellikler:
Esası:
ġekli:
Renk:
Boyut:
ġisme kapasitesi:
ġiĢme baĢlangıcı:
ġisme hızı:
Toksik etki:
TPE (termoplastik elastomer)
dikdörtgen kesitli Ģerit
kırmızı
5 x 20 mm
≥ %300
~ 6 saat sonra
24 saat sonra ~ %100
72 saat sonra ~ %160
14 gün sonra ~ %300
yok
Ambalaj:
6 x 20 m rulo, kutuda toplam 120 m.
Depolama:
Dona maruz kalmadığı ve kötü hava Ģartlarından
korunduğu takdirde, orijinal ambalajı açılmadan, 5 yıl
saklanabilir.
Uyarılar:
 BAYCOFLEX-CJ15 kuru ortamda saklanmalıdır.
 BAYCOFLEX-CJ15 ile yerleĢtirildiği yüzey arasında
herhangi bir kirlilik ve yatay Ģekilde yerleĢmesini
engelleyici unsur bulunmamalıdır.
 BAYCOFLEX-CJ15 beton dökümüne kadar sudan
korunmalıdır.
 Beton dökümünden önce BAYCOFLEX-CJ15
bantlar kontrol edilmeli, aĢırı ĢiĢmiĢ kısımlar var ise
değiĢtirilmelidir.
 BAYCOFLEX-CJ15
genleĢme
derzleri
ve
dilatasyonlar için uygun değildir.
Bu teknik föydeki bilgiler yazıldıkları tarihteki bilgileri içermekte olup, her an üretici firma tarafından yenilenebileceğinden tüketici
tarafından güncel niteliğin teyit edilmesi tavsiye edilir.
28/03/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
136 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content