close

Enter

Log in using OpenID

BAĞ KÜLLEMESİ Uncinula necator

embedDownload
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
MANĠSA TARIM ĠL MÜDÜRLÜĞÜ
BĠTKĠ KORUMA ġB. MD.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Bağlarda görülen en
yaygın hastalıktır.
 Mücadelesine dikkat
edilmediğinde ve
koĢullar uygun
olduğunda %90 lara
varan oranda verim
ve kalite kayıplarına
neden olabilir.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Hastalık etmeni kıĢı
çubuklarda,misel
halinde geçirir.
 Ġlk belirtiler
sürgünler 20-25 cm
boya ulaĢtığında
ortaya çıkar.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Hastalık; asmanın
salkımlar dahil
tüm yeĢil
aksamında
görülebilmektedir.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Hastalıklı
yapraklarda yağ
lekesine benzeyen
klorotik veya parlak
lekeler görülür.Bu
lekeler Mildiyö
(Pronos) hastalığı
ile karıĢtırılabilir.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Yaprakta önceleri
yağ lekesine
benzeyen
lekeler,sonraları
üzerine pudra
dökülmüĢ Ģekilde
görülür.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Hastalık
sürgünlerde
kiremit renginde
düzensiz lekeler
bırakır.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 En önemli zarar
salkım ve
danelerde
görülendir.
 Daneler eğer
hastalığa erken
yakalanırsa
geliĢemez küçük
kalır.(Demir dane)
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Ġleri dönemlerde
yaprağın alt ve
üst yüzeyi kirli
beyaz renkte kül
serpilmiĢ gibi bir
görünüm alır.
 Salkım
iskeletinde de
aynı belirtileri
görmek
mümkündür.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Daha ileri
dönemde
yakalanan
daneler ise sapı
doğrultusunda
çatlar.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Hastalığın en ideal (optimum) gelişme
sıcaklığı 20-27 C’dir.
 6-32 C arasındaki sıcaklıklarda gelişimini
sürdürebilir. 35 C nin üzerindeki
sıcaklıklarda hastalık gelişemez.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Hastalık nem konusunda çok seçiçi
değildir.%40-100 orantılı nem
koşullarında gelişimini sürdürebilir.
Nem yükseldikçe üreme artar.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Gündüzleri sıcak,geceleri serin olan
dönemler ve yağmursuz,bulutlu,
kapalı günler hastalığı teşvik eder.
 Yağmur, etmenin sporlarını
yıkadığından hastalığın yayılımını
engeller.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
HASTALIĞIN GELĠġĠMĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN
*Budama sırasında hastalık belirtileri
taĢıyan çubuklar kesilerek bağdan
uzaklaĢtırılmalıdır.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
HASTALIĞIN GELĠġĠMĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN
 Bağların terbiye sistemleri tekniğine
uygun olarak tesis edilmelidir.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
HASTALIĞIN GELĠġĠMĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN
 Omcanın iyi bir Ģekilde havalanması ve
güneĢ ıĢınlarının asmanın içlerine kadar
nüfuz etmesi sağlanmalıdır.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
HASTALIĞIN GELĠġĠMĠNĠ ENGELLEMEK ĠÇĠN
 AĢırı sürgün geliĢimini körükleyecek
uygulamalardan kaçınılmalıdır.
(Gereksiz sulama,yaprak gübreleri vb.)
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
İLAÇLAMALARDA;
 Kullanılan ilaç sistemikte olsa
mutlaka asmanın tüm yeĢil aksamı
ve salkımları kapsayacak bir Ģekilde
homojen olarak ilaçlanmalıdır.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
İLAÇLAMALARDA;
 Aynı grupta yer alan ilaçlar
(fungisitler) bir sezonda 3 defadan
fazla kullanılmamalıdır.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
İLAÇLAMALARDA;
 Ġlaçlama programlarında WP veya
toz kükürde mutlaka yer
verilmelidir.
 YağıĢ bekleniyorsa sistemik ilaçlar
tercih edilmelidir.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
İLAÇLAMALARDA;
 Kükürdün hem koruyucu hem de
tedavi edici özelliği vardır.Ancak
30’C nin üzerindeki sıcaklıklarda
yakma (fitotoksite) riski olduğu
unutulmamalıdır.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
İLAÇLAMALARDA;
 Hava sıcaklığına bağlı olarak
kükürdün etki süresi 7-10 gündür.
 35’C nin üzerindeki sıcaklıklarda
toz kükürt kullanılmamalıdır.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 1.Ġlaçlama;
sürgünler 25-30
cm boya
ulaĢtığında
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 2.Ġlaçlama;
Çiçek taç yaprakları döküldükten
hemen sonra (Koruklar saçma
tanesi iriliğinde iken)
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Külleme hastalığı için en hassas
dönem;
* çiçek öncesi tomurcuk dönemi
* çiçek sonu, ince koruk dönemi dir.
BAĞ KÜLLEMESĠ
Uncinula necator
 Diğer ilaçlamalar;
2. ilaçlamadan sonra ilacın etki
süresine bağlı olarak tanelerdeki
şeker oranı % 8 oluncaya (ben düşme
dönemine) kadar devam eder.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 368 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content