close

Enter

Log in using OpenID

Ailede Mahremiyet Eğitimi

embedDownload
ĠLĠ
AY-YIL
TARĠH
: BATMAN
: ġUBAT - 2014
: 21.02.2014
ِ َّ ‫ِ ْ ِى‬
‫ا ن َّل ْ ًَ ٍِ ن َّل ِ ِى‬
‫حه ُ َى َف ْه َ ْ ت َْأ ِذَ ُى َكًَ ا‬
ُ ‫َو ِإ َذ َهَ َغ أل ْط َفا ُل ِي ُْ ُك ُى ْن‬
َ
‫ا نَ ُكىْ آيَاتِ ِه‬
ُ ٍُ ِّ ‫سْ ت َْأ َذ ٌَ ّنَ ِذيٍَ ِيٍْ َق ْب ِه ِه ْى َك َذنِ َك ي ُ َب‬
﴾﴿
‫ا َع ِه ٌى َ ِك ى‬
ُ َّ ‫َو‬
ِ َّ ‫َكا ٌَ سُ ى ُل‬
:‫ا صهى ا عه ه وسهى‬
‫َاا ِيٍْ تِ ْه َ ااِ َو ْ ِه ِه‬
‫َاا َق ْى ٍو نَىْ يَ ْ تَ ْ ِب ِم ْنب َب‬
‫ِإ َذ أَت َى َب‬
‫َونَ ِكٍْ ِيٍْ ُ ْك ُِ ِه أليًَْ ٍِ أ َ ِو أل ْي َب ِل َويَ ُ ى ُل « ن َّ َ ُو‬
َ
َ
» ْ‫َعهَ ْ ُك ُى ن َّ َ ُو َعهَ ْ ُكى‬
AĠLEDE MAHREMĠYET EĞĠTĠMĠ
Değerli Müminler!
İslam dini aile içerisindeki mahremiyete önem
vermiş ve bu hususta da bir takım düzenlemeler
yapmıştır. Bunun için dinimiz kişiye ailede başlayıp
devam eden dini ve ahlaki bazı sorumluluklar
yüklemiştir.
Her konuda olduğu gibi mahremiyet eğitimi de
ailede başlar. Anne babalar çocuklarına bu mahremiyet
anlayışını ve hayâ duygusunu küçük yaşlardan itibaren
öğretmelidirler. Ebeveynler olarak çocuklarımıza
küçük yaşlardan itibaren tuvalet ve banyo adabı
öğretilmeli ve avret bölgelerinin başkaları tarafından
görülmesinin
doğru
olmayacağı
eğitimi
de
verilmelidir.
bilir.”1 Nitekim Allah'ın Resulü, birinin kapısına
geldiği zaman kapının tam karşısında durmazdı. Fakat
sağa ya da sola çekilirdi ve (kapıya çıkan ev sahibine
oradan): “es-Selamü Aleyküm, es-Selamü Aleyküm”
derdi.2 Geldiğini hissettirirdi.
Değerli KardeĢlerim,
Ev içerisinde de bu hassasiyet gözetilmeli;
çocuklar, anne ve babalarının odalarına izinsiz
girmemelidirler. Kur’an-ı Kerimde:
“Ey iman
edenler! …Sizden olup da henüz ergenlik çağına
ermemiĢ olan (çocuklar), (odalarınıza girmek için
Ģu) üç vakitte izin istesinler: Sabah namazından
önce, öğleyin üstünüzü çıkardığınız vakit ve yatsı
namazından sonra. (Bu) üç (vakit) sizin için
mahrem (vakitleri)dir…”3 buyrulmuştur. Nitekim
annesiyle ikamet eden bir genç de Hz. Resulullah’a
gelerek annesinin yanına girerken izin isteyip
istemeyeceğini sormuş. Resulullah da (annesi de olsa)
yine izin istemesi gerektiğini buyurmuştur.4
Anne ve babaların hassas olması gereken
hususlardan birisi de kendi aralarında mahrem olan söz
ve davranışlara dikkat etmesi gerektiğidir. Özellikle
yatak odalarını çocuklarıyla paylaşmaması gerekir.
Ayrıca Kız ve erkek kardeşler aynı yatakta
yatırılmamalıdır. İmkânlar dâhilinde odalarının
ayrılması daha doğru bir davranış olur. Ebeveynler,
özellikle, ergenlik döneminde çocukların birbirlerinin
odasına girerken izin istemeleri gerektiği noktasında
çocuklarını uyarmalıdırlar. Çocukların edep ve hayâ
duygularını zedeleyen internet ve televizyondaki bazı
yayınlar noktasında da anne-babalar daha dikkatli
hareket etmelidirler.
Kıymetli Müslümanlar!
Hutbemi:
ً ‫يَاأ َ ّيُهَا ّنَ ِذيٍَ آ َيُُى قُى أََ ُف َب ُكىْ وَأ َ ْ ِه ُكىْ ََا‬
“Ey inananlar! Kendinizi ve
çoluk
çocuğunuzu Cehennem ateĢinden koruyun5 ayetinin
ikazı ve Resulullah’ın şu güzel nasihatiyle bitirmek
istiyorum: “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden
daha kıymetli bir bağıĢta bulunmamıĢtır.”6
Aziz Müminler!
Cahiliye zamanında evlere izinsiz ve habersiz
bir şekilde giriliyordu. Allah bu durumu hoş
karşılamamış ve şöyle buyurmuştur: “Ey iman
edenler! Kendi evinizden baĢka evlere, geldiğinizi
fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin.
Bu sizin için daha iyidir. Herhalde bunu düĢünüp
anlarsınız. Orada kimse bulamazsanız size izin
verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size „geri
dönün!‟ denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin
için daha temiz bir davranıĢtır. Allah yaptığınızı
Hazırlayan
Redaksiyon
1
:Rukiye Şahin/ Vaiz
:İl Hutbe Komisyon
Nur Suresi, 24/27, 28.
Ebu Davud, Edeb, 127, 128.
3
Nur Suresi, 24/58.
4
Muvatta İsti’zan, 1.
5
Tahrim Suresi, 66/6.
6
Tirmizi, Birr ve Sıla, 33.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
387 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content