close

Enter

Log in using OpenID

Bağımsız Değerlendirici İlanı için tıklayınız

embedDownload
T. C.
GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI
2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2014 yılı için “Öncelikli Sektörler” ve “Sosyal
Kalkınma” Mali Destek Programları teklif çağrılarına çıkmıştır.
Teklif çağrıları kapsamında, alınacak proje başvurularını değerlendirmek üzere “Bağımsız
Değerlendiriciler” görevlendirilecektir.
Görevlendirilecek olan Bağımsız Değerlendiricilerin en az lisans düzeyinde eğitim almış
olmaları ve aşağıda belirtilen alanlardan birinde en az 5 (beş) yıllık deneyime sahip olduklarını
belgelemeleri gerekmektedir. Birden fazla alanda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir ve bu
durumda bu alanlardaki toplam deneyim süresinin 5 (beş) yıl olması yeterlidir.
Öncelikli Sektörler Mali Destek Programı için Gerekli Deneyim Alanları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Tarımsal ürün işleme
Tarıma dayalı sanayi (gıda ambalajlama sanayi, gıda ve tarım makineleri imalatı sektörü gibi)
Ormana dayalı sanayi sektörü
Çevre dostu üretim ve atık yönetim sistemleri (atık önleme, atık azaltma, geri dönüşüm,
emisyon azaltımı, arıtma sistemleri, enerji verimliliği, temiz enerji vb.)
Yenilenebilir enerji sektörü, yenilenebilir enerji üretimi, yenilenebilir enerji sistemleri üretimi
ve pazarlanması
Madene dayalı sanayi sektörü (Madenlerin işlenerek yüksek katma değerli ürünlerin
üretimine yönelik çalışmalar)
Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, tescil belgeleri alınmış olan süreç, ürün, makine ekipman ve tekniklerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi
Uluslararası ticaret, elektronik ticaret, dış ilişkiler ve gümrükleme
Proje, marka, işletme, pazarlama, süreç, lojistik, insan kaynakları ve finans yönetimi
Fizibilite, modernizasyon ve kapasite artırımı
Kooperatifler, pazarlama ağları ve kümelenme
Turizm işletmeciliği
Alternatif turizm faaliyetleri (sağlık, kültür, inanç turizmi, kır turizmi, doğa sporları, vb.)
Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunması faaliyetleri, müzecilik
Ulusal ve uluslararası fuarlar/fuarcılık, kongre ve organizasyonlar
Turizme yönelik ruhsat, izin ve sertifikasyon mevzuatı
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı için Gerekli Deneyim Alanları
1.
2.
3.
4.
İşgücü piyasası
Mesleki eğitim ve istihdam
Rehberlik ve psikolojik danışmanlık
Dezavantajlı gruplar ve sosyal içerme
1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim
Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik çalışmalar
Sosyal hayata katılım
Sendikacılık ve işveren örgütleri
Sosyal girişimcilik
Dernek yönetimi
Çalışma ekonomisi ve politikaları
Sivil toplumun geliştirilmesi ile ilgili konular
Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar
Aşağıda listelenen niteliklere sahip olan ve bu niteliğini belgelendiren adaylar öncelikli olarak
değerlendirilecektir.
1. Herhangi bir Kalkınma Ajansı’nın Mali Destek Programında başarılı bir şekilde görev almış
olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri
kapsamında)
2. Ulusal ve uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen projelere ilişkin proje
uygulama deneyimine sahip olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi,
uygulama süreçleri kapsamında)
3. Proje döngüsü yönetimi, hibe programı yönetimi, proje etüdü ve değerlendirilmesi
konularında eğitim almış olmak ve/veya bahsi geçen konularda eğitmenlik hizmeti sağlamış
olmak
4. Finansal analiz konusunda iş deneyimine sahip olmak
Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev
almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler;
kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile
sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız Değerlendiricilerin TR22 Bölgesi (Balıkesir, Çanakkale illeri) dışında ikamet etme
koşulu aranacaktır.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler
gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına
uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde
ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek
bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde görevlendirildikleri programla ilgili
"Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı" imzalayacaklardır.

Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik
esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri
hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
2

Bağımsız değerlendiriciler bir program kapsamında; bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi
olmak üzere toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. T.C.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde
belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı
Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların
Kalkınma
Ajansları
Yönetim
Sistemi’nin
(KAYS)
https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/ adresindeki sayfasından kayıt yaptırarak
kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir.
Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmiş formatını doldurmalı ve GMKA
tarafından ilan edilmiş olan programlardan kendisi ile ilgili olanlara bağımsız değerlendirici olmak
üzere, 15 Ocak – 7 Şubat 2014 tarihleri arasında başvuru yapmalıdırlar.
Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adaylar Ajans
tarafından uzmanlık alanlarını göstermesi amacıyla sisteme yüklenen şablonu da doldurarak
başvurularına eklemelidirler. Adayların özgeçmişlerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla
sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.
Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra
başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bağımsız Değerlendirici adaylarının, ilgilendikleri Program ile ilgili almış oldukları eğitim ve uygulama
tecrübelerini gösteren destekleyici belgelerin birer nüshasını özgeçmişleri ile birlikte başvuru
sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi
Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmiş ve eklerinin incelenmesi
ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans
Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon marifeti ile tespit edilecektir.
3
Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman

Bağımsız değerlendiricilerin görev alacağı muhtemel tarih aralığı 24 Mart – 11 Nisan
2014’tür. Ajans bu tarihlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ajans tarafından yapılan
değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun
görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri
değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin çalışmaları tam zamanlı ve hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri
arasında olacaktır. Değerlendirmelere aşağıda belirtilen saat aralıklarında başlanabilecektir.

Günün İlk Değerlendirmesine Başlanabilecek Saat Aralığı
08.00-09.00
Günün 2. Değerlendirmesine Başlanabilecek Saat Aralığı
11.00-12.00
Günün 3. Değerlendirmesine Başlanabilecek Saat Aralığı
14.00-15.00
Tüm bu çalışmalar T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı Paşaalanı Mahallesi, A. Gaffar Okkan
Caddesi No: 36 / B Merkez – BALIKESİR adresindeki Ajans Hizmet Binası'nda veya Ajans Genel
Sekreterinin belirleyeceği başka bir adreste gerçekleştirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler

Bağımsız değerlendiricilere aşağıdaki tabloda belirtilen şart ve miktarlarda ödeme
yapılacaktır:
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME
Değerlendirme Ücreti Tavanı
Diğer Giderler
Kamu Personeli Olmayan
Değerlendirilen proje başına
Şehir dışından geliyorlarsa, 400
Bağımsız Değerlendiriciler 1
aylık asgari ücret net tutarının
TL’yi aşmamak koşuluyla
% 25'i ödenecektir.
ulaşım giderleri karşılanacaktır.
Yükseköğretim Kurumları
2547 sayılı Yükseköğretim
Şehir dışından geliyorlarsa, 400
Öğretim Elemanları
Kanunu'nun 37'nci maddesi
TL’yi aşmamak koşuluyla
çerçevesinde ilgili döner
ulaşım giderleri karşılanacaktır.
sermaye hesabına proje başına
aylık asgari ücret net tutarının
% 25'i yatırılacaktır.
Kamu Personeli Statüsünde Olup Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek)
Değerlendirme Ücreti Alamayan karşılanacaktır.
Bağımsız Değerlendiriciler
1
Kamu çalışanlarından bağlı oldukları mevzuat gereği kendilerine ödeme yapılabilen Bağımsız Değerlendiricilere
de bu maddede belirtilen azami miktara kadar ödeme yapılacaktır.
4
Başvuru için istenen Belgeler (Taranmış halde KAYS başvurusu sırasında sisteme yüklenmelidir)

Tam ve eksiksiz olarak doldurularak imzalanmış özgeçmiş

Diploma, başvurduğu alanla ilgili tecrübesini gösteren belgeler ve özgeçmişte belirtilen diğer
özellikleri ispat edici belgeler (sertifikalar vb.)
Daha fazla bilgi için:
Tel
: 0 266 246 10 00
E-Posta: pyb@gmka.org.tr
Faks
: 0 266 246 17 00
Web Adresi: www.gmka.org.tr/destekler
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Genel Sekreterliği
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
271 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content