close

Enter

Log in using OpenID

T.C. OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ DOĞANH T.C. Y TC. Y İLAN

embedDownload
15PTT14A 14.11.2014 19:33 Page 1
2012/318 TLMT.
T.C. OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Osmaniye İl, Toprakkale İlçe, 124 Ada No, 20 Parsel No, tüysüz Köyü,
Osmaniye ili toprakkale ilçesi tüysüz köyü 124 ada 20 nolu taşınmaz fabrika binası ve
arsası olarak tapu kaydında görülmekte olup,taşınmaz üzerinde bir adet fabrika binası
bir adet idari binası bir adet bekçi kulübesi ve bir aded kulübe bulunmaktadır.
a) Fabrika Binası: Tek katlı çelik kontrüksiyon yapıdır.Döşeme kaplaması
grobetondur.Çatıo kaplaması aliminyum trapezdir.Fabrika binası ikinci sınf c gurubu yapı
sınıfına girmektedir. 16/07/1985 tarih ve 85/9707 sayılı bakanlar kurulu kararı ile
yürürlüğe giren mimarlık ve mühendislik hizmetleri bedelinin hesabında kullanılcak 2012
yılı yapı yaklaşım birim maliyetine göre ikinci sınıf c gurubu yapıların müteahhit karı dahil
KDV hariç bir metre kare fiyatı 360,00 TL/m2 dir.yapı 5-10 yaşlannda olup yapı
yıpranması % 10 dur.yapı alanı 5808 m2 dir.iki adet direk tipi 400 kva lık direk tipi trafo
bulunmaktadır.
b) İdare Binası: Zemin +1 katlı olan iki katlı betonarma yapıdır.pencereler PVC iç
kapılar amerikan ahşap kapıdır.çatı örtüsü alüminyum trapezdir.idari bina üçüncü sınıf a
gurubu yapı sınıfına girmektedir. 1 m2 fiyatı 475 tl/m2 dir.yapı 5-10 yaşlannda olup yapı
yıpranması % 10 dur.yapı alanı 385 m2 dir. .
c) Depo: Fen bilirkişi raporuna göre depo binası tek katlı betonarme olarak imal
edilmiştir .pencereler; PVC çatı kaplaması aliminyum trapezdir.depo İkinci sınıf b
gurubmu yapı sınıfına girmektedir.in2 fiyatı 305 tl/m2.dir.yapı 5-10 yaşlannda olup
yıpranma payı %10 dur yapı alam 55 m2 dir.
d) Bekçi Kulübesi: Tek katlı yığma yapıdır.pencereler PVC çatı kaplaması PVC üzeri
şıngıldır.yapı birinci. smıf A gurubu yapı sınıfına girmektedir. 1 m2 fiyatı 80 TL./m2
dir.yapı 5-10 yaşlarında olup yıpranması % 10 dur.yapı alanı 16 m2 dir.
e) Müştemilat: Tek katlı ahşap yapıdır.çatı kaplaması PVC üzeri şıngıldır.yapı birinci
sımf a gurubu yapı sınıfına girmektedir. 1 m2 fiyatı 80 Tl/m2 dir.yapı alanı 84 m2 dir.
f) Arsa Değeri: Satışa konu arsa 11.957,50 m2 alana sahiptir.Taşınmaz her türlü
belediye ve altyapı hizmetlerinden ; olap yol(Ulaşım) elektirik,içme su şebekesinden,atık
su kanalizasyon şebekesinden,telefon vs.iyi bir şekilde istifade etmektedir.söz konusu
taşınmazın bulunduğu konum dikkate alınarak piyasada yapılan araştırma neticesinde
m2 değerinin 180 tl/m2 olduğu tesbit edilmiştir.
SATIŞA KONU TAŞINMAZIN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ VE İMAR DURUMU :
Satışa konu taşınmaz ile ilgili Osmaniye Saniye Bölge Müdürlüğünü Yönetim Kurulu
Başkanlığının 24/05/2012 tarih ve 670 sayılı yazılan ile TAKS:0.55, KAKS:0.70 Yükseklik
:Serbest şeklinde pnar durumu bildirilmiştir.
Organize Sanayi Böljgeleri Kanunun 15.madddesinin 4.fikrasıile 18.maddesinin 4.fikrası
hükümleri ve OSB Uygulama Yönetmenliğinin Organize Sanayi Bölgeleri uygulama
yönetmenliğinin özellikle OSB lerde kurulamayacak tesisler,tesislerde aranacak
nitelikler,arsa tasisleri ve satışlarına ilişkin 9.bölümünde yer alan
düzünlemelerin(ÖzeIlikle 101 ve 109.maddesindeki düzenlemeler) dikkate alınması
Osmaniye OSB yönetim kurulu başkanlığının 24/05/2012 tarih ve 670 sayılı yazılan ile
bildirilmişir., 20.876,52 m2 yüzölçümü Satışa konu taşınmaz Osmaniye Organize Sanayi
Bölgesi içerisinde yer aldığından 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ve
Uygulama yönetmeliğinin 109. maddesinin 5. bendinde "katılımcının borcundan dolayı
satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yolu ile satışı halinde; Bakanlık ve OSB
alacaklarının öncelikle ödenmesi koşulu ile, OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen
niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. "Satış ilanlarında
kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. Yönetmeliğin
109.maddesinin 6.bendinde "Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde,
kredi alacaklısı kuruluş, saün aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde
öngörülen nitelikleri sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak ve
aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır." hükmüne amirdir.
Kurulamayacak tesisler başlığmı taşıyan 101. maddede ayrıntılı olarak bu tesisler
sayılmıştır. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bulunan taşınmazın icra yolu ile
satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur.
OSB'de yer alacak katılımcıların sektörgrupları Osmaniye Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğü' nün 07.11.2014 tarih ve 1836 sayılı yazısı ile Osmaniye Organize Sanayi
Bilgesinin kuruluş protokolünün Katılımcıların Sektör Grupları başlıklı 6. maddesinde
OSB'de yer alacak katılımcıların sektör grupları yönetmeliklerde belirtilen katılımcılar.
Bakanlıfc gerekli gördüğü takdirde OSB de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kişilerin
temel \jasıfi|n ile iştigal konularım belirleyebilir " şeklinde bildirilmiştir.Daha fazla bilgi için
Osmaniye brgibize Sanayi Bölge Müdürlüğü' nden bilgi alınabilir. Gayrimenkulun geniş
evsafı dosyada mevTiftur. Taşınmazın satışına katılacakların OSMANİYE OSB'DEN
UYGUNLUK GÖRÜŞÜ ALA&AK' DOSYAMIZA İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR
ORGANİZE SANAYİ KANUNUN Madde 101 - (1) OSB'lerde bu madde kapsamında
bulunan tesisler kurula viaz:
a) Karma ve ihtisas OS pierde;
1) Rafineriler, gazlaştıftoa ve sıvüaştırma tesisleri,
1.1) Ham petrol rifineı |leri,
1.2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştınldığı ve gazi artırıldığı tesisler,
1.3) Sıvılaştırılmış petpl gazı dolum ve depolama tesisleri,
2) Çimento fabrikaları «beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen
tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesjisle
5) Nükleer yakıtların üjretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
6) Endüstriyel niteliklil sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
7) (Değişik bent: 12/08/2010-27670 S.R.G. Yön/11.mad.) Çevre ve Orman Bakanlığının
olumlu görüşü doğrultusunda OSB tamından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın
yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal,
plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve
hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri
kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai
ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB'lerde;
1) (Değişik bent: 12/08/2010-27670 S.R.G. Yön/11.mad.) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı
maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini
kullanan tesisler hariç; tuğla ve kirpmit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara
tesisleri,
4) Entegre şeker fabrikaları
5) Klor-alkali tesisleri gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor
ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre
fabrikaları,
6) Zirai mücadele ilaçlan için hammadde üretimi yapan tesisler,
7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler,
9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç
olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,
10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,
11) Maya ve tuz üretim tesisleri,
12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) (Değişik fikra: 12/08/2010-27670 S.R.G. Yön/11.mad.) OSB, yukarıda belirtilen
tesislerin dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine
etkilerini dikkate alarak kurulmasında salanca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve
benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
Yüzölçümü
: 11.957,50 m2
Kıymeti
: 4.236.297,30 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydmdaki Şerhler: Tapu kaydı gibi
1. Satış Günü
: 25/12/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satıp Günü
: 21/01/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
:1. İcra Müdürlüğü Kalemi - Osmaniye Adliye Sarayı
MERKEZ / OSMANİYE
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Osmaniye iI, Toprakkale ilçe, 102 Ada No, 17 Parsel No, tüysüz Köyü, le
ilçesi tüysüz köyü 102 ada 17 parselde kayıtlı Fabrika ve iki adet idari taşınmazın
üzerinde 1 adet fabrika binası,2 adet idare binası,bir adet depo sını az üzerinde bulunan
yapılardan;
a) Fabrika Binası: Tek katlı betonarme prefabrik olarak imal edilmiştir.döşeme kaplaması
grobetondur.çatı kaplaması alminyum trapezdir.yapı 4 ncü sınıf a grubu yapı sınıfına
girmektedir. 1 m2 fiyatı 615 tl/m2 dir.yapı 5-10 yadlarında olup yapı yıpranması % 10
dur.yapı alanı yerinde yapılan ölçümlere ve fen bilirkişi raporuna göre 5016 m2 dir.iki
adet direk tipi 400 kva lık direk tipi trafo bulunmaktadır.
b) Yemekhane ve Yatakhane: Tek katlı prefabrik olarak imal edilmiştir.penceler PVC çatı
kaplaması alminyum trapezdir.yapı 4. sınıf a gurubu yapı sınıfına girmektedir.
1 m2 fiyatı 615 Tl/m2 dir.yapı 5-10 yaşlarında olup yapı yıpranması % 10
dur.yemekhanenin yapı alanı yerinde yapılan ölçümlere göre 209 m2 yatakhanenin yapı
alanı 342 m2 dir.
c) Depho Binası: Tek katlı betonarme olarak imal edilmiştir.pencereler PVC çatı
kaplaması alminyum trapezdir.yapı ikinci sınıf b gurubu yapı sınıfına girmektedir.
1 m2 fiyatı 305 tl/m2 dir.yapı 5-10 yaşlarnnda olup yapı yıpranması % 10 dur.yapı
alanları her bir yapı için yerinde yapılan ölçümlere göre 224 m2.dir.
d) Arsa Değeri:Satışa konu taşınmazın arsa yüzölçümü 20876,52 m2 dir.taşınmaz
hertürlü belediye ve altyapı hizmetlerinden olan yol,elektirik,içme su şebekesi,atık su
kanalizasyon şebekesi,telefon vs.iyi bir şekilde istifade etmektedir.satışa konu
taşınmazın bulunduğu konum dikkate alınarak piyasada yapılan araştırma neticesinde
m2 değeri 180 tl/m2 olduğu tesbit edilmiştir.
SATIŞA KONU TAKINMAZIN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ VE İMAR DURUMU : Organize
Sanayi Bölgeleri Kanunun 15.madddesinin 4.fıkrası ile 18.maddesinin 4.fikrası hükümleri
ve OSB Uygulama Yönetmenliğinin Organize Sanayi Bölgeleri uygulama
yönetmenliğinin özellikle OSB lerde kurulamayacak tesisler,tesislerde aranacak
nitelikler,arsa tasisleri ve satışlarına ilişkin 9.bölümünde yer alan
düzünlemelerin(Özellikle 101 ve 109.maddesindeki düzenlemeler) dikkate alınması
Osmaniye OSB yönetim kurulu başkanlığının 24/05/2012 tarih ve 670 sayılı yazıları ile
bildirilmişir.
İSATIŞA KONU TAŞINMAZIN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ VE İMAR DURUMU :
Satışa konu taşınmaz ile ilgili Osmaniye Saniye Bölge Müdürlüğünü Yönetim Kurulu
Başkanlığının 24/05/2012 tarih ve 670 sayılı yazıları ile TAKS:0.55, KAKS:0.70
Yükseklik: Serbest şeklinde imar durumu bildirilmiştir.
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15.madddesinin 4.fıkrasıile 18.maddesinin 4.fıkrası
hükümleri ve OSB Uygulama Yönetmenliğinin Organize Sanayi Bölgeleri uygulama
yönetmenliğinin özellikle OSB lerde kurulamayacak tesisler,tesislerde aranacak
nitelikler,arsa tasisleri ve satışlarına ilişkin 9.bölümünde yer alan
düzünlemelerin(Özellikle 101 ve 109.maddesindeki düzenlemeler) dikkate alınması
Osmaniye OSB yönetim kurulu başkanlığının 24/05/2012 tarih ve 670 sayılı yazıları ile
bildirilmişir., 20.876,52 m2 yüzölçümü
Satışa konu taşınmaz Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer aldığından
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ve Uygulama yönetmeliğinin 109.
maddesinin 5. bendinde "katılımcının borcundan dolayı satışına karar verilen
gayrimenkullerin icra yolu i|e satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle
ödenmesi koşulu ile, OSB'nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara
veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. "Satış ilanlarında kuruluş protokolünde
yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. Yönetmeliğin 109.maddesinin 6.bendinde
"Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın
aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokoljinde öngörülen nitelikleri sahip gerçek
veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak ve aynı nitelikteki gerçek veya tüzel
kişilere kiraya vermek zorundadır." hükmüne amirdir. Kurulamayacak tesisler başlığını
taşıyan 101. maddede ayrıntılı olarak bu tesisler sayılmıştır. Osmaniye Organize Sanayi
Bölgesinde bulunan taşınmazın icra yolu ile satışı dahil üçüncü kişilere devrinde
OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur. OSB'de yer alacak katılımcıların
sektörgrupları Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü' nün 07.11.2014 tarih ve
1836 sayılı yazısı ile Osmaniye Organize Sanayi Belgesinin kuruluş protokolünün
Katılımcıların Sektör Grupları başlıklı 6. maddesinde OSB' de yer alacak katılımcıların
sektör grupları yönetmeliklerde belirtilen katılımcılar. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde
OSB de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kişilerin temel vasıfları ile iştigal konularını
belirleyebilir " şeklinde bildirilmiştir.Daha fazla bilgi için Osmaniye Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğü' nden bilgi alınabilir. Gayrimenkulun geniş evsafi dosyada mavcuttur.
Taşınmazın satışına katılacakların OSMANİYE OSB'DEN UYGUNLUK GÖRÜŞÜ
ALARAK DOSYAMIZA İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR
ORGANİZE SANAYİ KANUNUN Madde 101 - (1) OSB'lerde bu madde kapsamında
bulunan tesisler kurulamaz
a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;
1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,
1.1) Ham petrol rafinerileri
1.2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler,
1.3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
2) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
3) Nükleer güç santralleri İle diğer nükleer reaktörler,
4) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen
tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri
5) Nükleer yakıtlrın üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
7) (Değişik bent: 12/08/2010-27670 S.R.G. Yön/11.mad.) Çevre ve Orman Bakanlığının
olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen; kullanılmış yağın
yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metali,
plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve
hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri
kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştınlması, kimyasal yolla arıtılması, nihai
ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.
b) Karma OSB'lerde;
1) (Değişik bent: 12/08/2010-27670 S.R.G. Yön/11.mad.) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı
maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini
kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara
tesisleri,
4) Entegre şeker fabrikaları,
5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor
ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre
fabrikaları,
6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler,
7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
8) Selüloz ve selüoit üretim yapan tesisler,
9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç
olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,
10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler,
11) Maya ve tuz üretim tesisleri,
12) Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri.
(2) (Değişik fıkra: 12/08/2010-27670 S.R.G. Yön/11.mad.) OSB, yukarıda belirtilen
tesislerin dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine
etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve
benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
Yüzölçümü
: 20.876,52 m2
Kıymeti
: 6.915.601,50 TL
KDV Oranı
: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi
1. Satış Günü
: 25/12/2014 günü 10:30-10:40 arası
2. Satış Günü
: 21/01/2015 günü 10:30-10:40 arası
Satış Yeri
: 1. icra Müdürlüğü Kalemi - Osmaniye Adliye Sarayı
MERKEZ / OSMANİYE
Satış şartları
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamnı ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere sûre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.
5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteğen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almai isteyenlerin 2012/318 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilaiı olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64*e karşılık
gelmektedir.
B.: 71552
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/203 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
Davacı MALİYE HAZİNESİ ile Davalı YOZGAT DEFTERDARLIĞI
arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ye Tescil (Gaiplik Nedeniyle
Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Yozgat ili Merkez Taşköprü Mahallesi 24 pafta 413 ada 3 parsel sayılı
taşınmazın sahibi Ulviye (Ülviye) kocası Mustafa (Mustafa Mazhar)'nın bütün
araştırmalara rağmen bulunamadığı ve adresi tesbit edilemediğinden, Ulviye
(Ülviye) kocası Mustafa (Mustafa Mazhar)'nın hayat ve mematlarından bilgileri
olanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2014/203 Esas
sayılı dava dosyasına bildirmeleri, ilan süresi sonunda hiç bir hak sahibi çıkmadığı
takdirde TMK 32, 588 ve devamı maddeleri uyarınca takdirde Yozgat, Merkez,
Taşköprü Mahallesi 24 pafta 413 ada 3 parsel sayılı maliklerinden; Ulviye (Ülviye)
kocası Mustafa (Mustafa Mazhar)'nın gaipliğin mirasının devleti geçeceğine karar
verileceği T.M K.nıın 588 ve 33/2 maddeleri gereğince ilan olunur.
B.:72002
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.: 71346
www.bik.gov.tr
B.: 71345
www.bik.gov.tr
T.C.
DOĞANHİSAR (KAPATILAN) KADASTRO MAHKEMESİ
İLAN
Doğanhisar (Kapatılan) Kadastro Mahkemesinin 17/07/2012 gün ve 2012/1
Esas 2012/28 Karar sayılı ilamı ile davanın reddi ile dava konusu Konya ili Doğanhisar
ilçesi Konakkale Köyü Cumhuriyet Mevkii 235 ada 53 parsel sayılı taşınmazın kadastro
tespitinin iptali ile dava konusu yerin harman vasfı ile sınırlandırılarak özel sicile
kaydedilmesine karar verilmiş mahkememiz kararı temyiz edilmekle Yargıtay 7. Hukuk
Dairesinin 15/04/2013 gün ve 2012/8874 Esas 2013/6453 Karar sayılı ilamı ile
onanmasına karar verilmiştir.
Yargıtay ilamı bütün araştırmalara rağmen Menekşe İlişik'e tebliğ
edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilanın Yargıtay onama tebliği
yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra
tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme
talebinde bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
B.: 71644
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
T.C. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/202 Esas
Konu : Gaiplik ilanı
Davacı MALİYE HAZİNESİ ile Davalı YOZGAT DEFTERDARLIĞI
arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle
Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Yozgat ili Merkez Yukarınohutlu Mahallesi 220 ada 7 parsel sayılı
taşmınazın sahibi Nuriye oğlu Hacı'nın bütün araştırmalara rağmen bulunamadığı ve
adresi tesbit edilemediğinden, Nuriye oğlu Hacı'nın hayat ve mematlarından bilgileri
olanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin 2014/202 Esas
sayılı dava dosyasına bildirmeleri, ilan süresi sonunda hiç bir hak sahibi çıkmadığı
takdirde TMK 32, 588 ve 7 parsel sayılı taşınmaz maliklerinder; Nuriye oğlu Hacı’nın
gaipliğine ve gaibin mirasının devlete geçeceğine karar verileceği T.M.K.nun 588 ve
33/2 maddeleri gereğince ilan olunur.
B.: 72003
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
TC. YOZGAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2014/201 Esas
Davacı MALİYE HAZİNESİ ile Davalı YOZGAT DEFTERDARLIĞI arasında
mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına
Tescil) davası nedeniyle;
Yozgat ili Merkez Taşköprü Mahallesi 24 pafta 408 ada 11 parsel sayılı
taşınmazın sahibi Ahmet kızı Rakibe ve Münire'nin bütün araştırmalara rağmen
bulunamadığı ve adresi tesbit edilemediğinden, Ahmet kızı Rakibe ve Münire'nin hayat ve
mematlarından bilgileri olanların iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememizin
2014/201 Esas sayılı dava dosyasına bildirmeleri, ilan süresi sonunda hiç bir hak sahibi
çıkmadığı takdirde TMK 32, 588 ve devamı maddeleri uyarınca aksi takdirde Yozgat,
Merkez, Taşköprü Mahallisi 24 pafta 408 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden
Ahmet Kızı Rakibe ve Münire’nin gaipliğine ve gaibin mirasının devlete geçeceğine karar
verileceği T.M.K. nun 588 ve 33/2 maddeleri gereğince ilan olunur.
B.: 72001
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content