close

Enter

Log in using OpenID

7. Sağlık Bakım Hizmetleri Toplantısı

embedDownload
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
VII. SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ
TOPLANTISI
Prof. Dr. Behzat ÖZKAN
İzmir Güney Bölgesi Kamu
Hastaneleri Birliği
Genel Sekreteri
Hazırlayan: Uzm. Hem. Pınar AKÇAY-Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Tıbbi
Hizmetler
Koordinatörlüğü
Başkanlığı
tarafından
Sağlık
VII.
Bakım
Sağlık
Bakım
Hizmetleri
Hizmetleri
Müdürlükleri Toplantısı gerçekleştirildi.
10:00-10:30 Açılış
İzmir Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlükleri VII.
toplantısı
Genel
Sekreterliğimizde
05
Haziran
2014
günü
düzenlenmiştir.
Sağlık
10:30-11:30 Hemşirelik
Bakım Değerlendirme
Sistemi (HBDS) Kriterleri ve
Sonuçların Değerlendirilmesi
11:30-12:00 Kahve molası
Toplantı İzmir Güney Bölgesi Genel Sekreterliği’ne bağlı
hastanelerin
Toplantı Programı

Bakım
Hizmetleri
Müdürleri
ve
Bakım
Değerlendirme Koordinatörleri’ nin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
12:00-13:00 Hemşirelik
Bakım Değerlendirme
Sistemi (HBDS) Kriterleri ve
Sonuçların Değerlendirilmesi
(devam)
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:15
Özdeğerlendirme Süreci ve
Özdeğerlendirici Özellikleri
Eğitimi
15:15-15:30 İzmir Güney
Bölgesi Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği Tire
Devlet Hastanesi Hemşireleri
Film Gösterimi
Kapanış
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 1
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Tıbbi Hizmetler Başkanımız Mesut ÖZOĞUL ve Tıbbi
Hizmetler Koordinatörü Uzman Gülay YÜCEBİLGİN’inin katıldığı
toplantıda Sağlık Bakım
Hizmetleri Müdürleri ve Bakım
Değerlendirme Koordinatörleri tarafından, hastanelerimizde
var olan hemşirelik bakım standartlarının gelişen ve değişen
bilgiler ışığında güncellenerek ortak bir dil olarak ifade
edilmesinin
önemine
Standartları
Kitabı”
değinilerek,
nın
“Hemşirelik
yayınlanmasından
Bakım
duyulan
memnuniyet dile getirilmiştir.
“Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sistemi Kriterleri” nin
Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde değerlendirilmesi
sonucu elde edilen puanların; var olan hemşirelik bilgi, beceri
ve uygulamalarının gözden geçirilmesine imkan sağlayarak
hemşirelik mesleğine ve bakımına katkıda bulunulduğu,
değişen
ve
gelişen
meslektaşlarımız
rollerine
açısından
uyum
motive
sağlamada
edici
olduğu
edilmiştir.
tüm
ifade
Toplantı Programı

10:00-10:30 Açılış
10:30-11:30 Hemşirelik
Bakım Değerlendirme
Sistemi (HBDS) Kriterleri ve
Sonuçların Değerlendirilmesi
- Sağlık Bakım Hizmetleri
Koordinatörlüğü
11:30-12:00 Kahve molası
12:00-13:00 Hemşirelik
Bakım Değerlendirme
Sistemi (HBDS) Kriterleri ve
Sonuçların Değerlendirilmesi
(devam)
- Sağlık Bakım Hizmetleri
Koordinatörlüğü
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:15
Özdeğerlendirme Süreci ve
Özdeğerlendirici Özellikleri
- Sağlık Bakım Hizmetleri
Koordinatörlüğü
15:15-15:30 İzmir Güney
Bölgesi Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği Tire
Devlet Hastanesi Hemşireleri
Film Gösterimi
Kapanış
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 2
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Uzm. Sevil ERKENİzmir Güney Bölgesi Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı
Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü
“Hemşirelik
Bakım
Değerlendirme
Standartları
(HBDS)
Kriterleri
ve
Sonuçlarının Değerlendirilmesi”
“Özdeğerlendirme Süreci ve Özdeğerlendirici Özellikleri”
ERKEN, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri ile Bakım Değerlendirme Koordinatörleri
liderliğinde Bakım Değerlendirme Ekipleri tarafından gerçekleştirilecek bakım değerlendirme
ziyaretlerinde, değerlendirilecek en temel 20 standarda ilişkin HBDS Kriterleri ve hastanelerin
HBDS standartları başarı sıralaması ile ilgili ayrıntılı bilgilerin ardından,
Hastanelerin Özdeğerlendirme Planları, HBDS Kriterleri Puanlama Sistemi, Hastane
Özdeğerlendirme Puan Tablosu ve özdeğerlendirmelerin Genel Sekreterliğimiz Tıbbi Hizmetler
Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü’ne raporlanması ile ilgili ayrıntılı bilgilere yer
verdi.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 3
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Toplantının öğleden sonraki ikinci oturumunda Uzman Sevil ERKEN tarafından Sağlık
Bakım Hizmetleri Hemşirelik Bakımının Standartları Projesi kapsamında projenin maliyet
etkinliğinin ve proje çıktılarının objektif bulgulara dayanarak değerlendirilmesi amacı ile bazı
göstergelerden faydalanıldığı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra,













BELİRLENEN GÖSTERGELER
Mortalite Oranları
Hastane Enfeksiyon Hızları
YBÜ Tekrar Yatış Oranı
Hastanede Kalış Süresi
Ağrı Değerlendirme Oranı
Hemşirelik Bakımı Uygulama Oranı
Hemşirelerin Bölüm Değiştirme Oranı
Günlük Hasta Başına Düşen Hemşire
Çalışma Saati
Hasta Memnuniyet Oranları
(Hemşire)
Hemşire Memnuniyet Oranı
Basınç Ülseri Oranları
Ekstravazasyon Oranı
Kontraktür Gelişen Hasta Oranı
Hastaların
Hemşireden
Memnuniyet
Oranları
ve
Hemşire Memnuniyet Oranı anket çalışması ile ilgili bilgi
aktarımı ve paylaşımı sağlanmıştır.
Aynı zamanda Basınç Ülseri Oranı, Ekstravazasyon
Gelişen Hasta Oranı ve Kontraktür Gelişen Hasta Oranı
olmak üzere bu üç indikatörün hastanelerden 3 aylık
dönemler halinde raporlanmasına ilişkin fikir birliğine
varılmıştır.
Ayrıca öz değerlendirme süreci ve öz değerlendiricinin sahip olması gereken özellikler
ile ilgili genel bilgi aktarımında bulunularak, Hemşirelik Bakım Değerlendirme Sistemi ile ilgili
çalışma takviminin duyurulması ve bir sonraki toplantı gündemine ilişkin bilgilendirmenin
ardından toplantıya son verilmiştir.
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 4
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü VII. Genel Toplantısı Kararları
“Özdeğerlendirme Hastane Süreci” ve “Özdeğerlendirme Raporlama Süreci” takvimini
gösteren tablolar rapor sonunda belirtilmiş, ilgili formlar ve HBDS Kriterleri Puanlaması
excel formatında rapor ekinde gönderilmiştir.
1. “Hastaların Hemşireden Memnuniyet Oranları Anketi” ile “Hemşire Memnuniyet Oranı
Anketi” nin 3’er aylık dönemler halinde Genel Sekreterliğimiz Sağlık Bakım Hizmetleri
Koordinatörlüğü’ne iletilmesine,
a. Belirtilen anketlerin Genel Sekreterliğimizce ya da hastaneler tarafından analiz
edilebilmesine,
b. Hastaneler
tarafından
analiz
edilmesi
planlanan
anket
sonuçlarının
özdeğerlendirme puanları ile birlikte tarafımıza raporlanmasına,
2. Basınç Ülseri Oranı, Ekstravazasyon Gelişen Hasta Oranı ve Kontraktür Gelişen Hasta
Oranı olmak üzere belirlenen üç indikatörün hastanelerden 3’er aylık dönemler halinde
raporlanmasına,
3. Özdeğerlendirmelerin 2014 yılı için asgari üç pilot klinikte uygulanması, 2015 yılı için tüm
klinik / yoğun bakım ünitelerini kapsayacak şekilde planlanmasına,
a. 2015 yılı Ocak ayından itibaren özdeğerlendirme kapsamına tüm klinik ve yoğun
bakım üniteleri alınacağı için, 2014 yılı özdeğerlendirmelerin pilot klinikler dışındaki
diğer klinikleri de kapsayacak şekilde yürütülmesine,
4. Özdeğerlendirmeler sırasında HBDS Kriterleri (850 Kriter)’nin tamamının kapsam içine
alınmasına, klinikte uygulanamayan kriterlerin değerlendirme dışı bırakılmasına,
5. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü Hemşire Dağılım Formu” nun 3’er aylık dönemler
halinde,
“Hemşirelik Hizmetleri Değerlendirme Formu”,
“Dolaylı Hizmet Faaliyetleri Değerlendirme Formu”,
“Değerlendirilen Bölüm Bilgileri Formu” ve
“Değerlendirici
Değerlendirme
Formu”
nun
3’er
aylık
dönemler
halinde
özdeğerlendirme puanları ile birlikte Genel Sekreterliğimiz Sağlık Bakım Hizmetleri
Koordinatörlüğü’ne iletilmesine,
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 5
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
6. Özdeğerlendirme Prosedürü’nün kurumsal dokümantasyon sistemine eklenerek
çalışanlara tebliğ edilmesine,
7. Hastanelerde yapılacak form düzenlemelerinin 08 Temmuz 2014 Salı günü planlanan
toplantıya kadar tamamlanarak, 04 Temmuz 2014 Cuma gününe kadar digital olarak
tarafımıza iletilmesine,
8. Nöbet Değişim ve Hasta Teslim Standardı için planlanan formun 08 Temmuz 2014
toplantısına kadar kullanımının sağlanmasına ve uygulama sonuçlarının planlanan
toplantıda karara bağlanmasına karar verilmiştir.
9. HBDS Kriterleri Soru Listeleri, 16 Haziran 2014 tarihinde tarafınıza gönderilecektir.
ÖZDEĞERLENDİRME RAPORLAMA SÜRECİ
Özdeğerlendirme Planı Formu (FR-05)
Özdeğerlendirme Uygulama
Özdeğerlendirme Sonuç Formu (FR-07)
Hemşirelik Hizmetleri Değerlendirme Formu (FR/03/01)
Dolaylı Hizmet Faaliyetleri Değerlendirme Formu
(FR/03/02)
Değerlendirilen Bölüm Bilgileri Formu
(FR/04)
Değerlendirici Değerlendirme Formu (FR/08)
Hemşire Anketi Gönderimi
Hasta Anketi Gönderimi
İndikatör Sonuçları Bildirim
Hemşire Dağılım Formu Bildirim
(FR/02)
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
O
Ş
M
N
M
H
T
A
E
E
K
A
Sayfa 6
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
ÖZDEĞERLENDİRME HASTANE SÜRECİ O Ş M N M H T A E E K A
Planlama
Bilgilendirme
Uygulama
Analiz
Sonuç Bildirim
DÖF Süreci
İyileştirme Çalışmaları
Değerlendirme
Paylaşma
Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 7
İZMİR İLİ GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
İZMİR GÜNEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI
SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ
123/11 Sok. No:6 Poligon Mh. Karabağlar / İZMİR
Tlf: (0232) 232 32 32/2319-2308-2309
Fax: (0232) 246 88 00
e-mail: [email protected]
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü
Sayfa 8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 638 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content