close

Enter

Log in using OpenID

ankara demir ve demir dışı metaller ihracatçıları birliği

embedDownload
ANKARA
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2013 YILI YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
Sayın Üyelerimiz,
Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan
Genel Kurul Toplantısı’nda dört yıl süre ile seçilen Yönetim Kurulumuz,
çalıĢmalarında siz üyelerimizin değerli öneri, katkı ve katılımlarını dikkate
alarak, ortak hedeflerin gerçekleĢtirilmesi, ortak çıkarların gözetilmesi
yönünde sektörümüze yol gösterici, destekleyici çalıĢmalar yapmıĢtır.
Bu dört yıllık dönemin 2013 yılını kapsayan dördüncü yılına ait
faaliyetlerimizi aĢağıda özetle bilgilerinize sunmak üzere, huzurlarınıza
gelmiĢ bulunuyoruz.
Sayın Üyelerimiz,
2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulumuz, aylık mutad toplantılarını
kesintisiz biçimde yapmıĢtır. Bu toplantılarda alınan kararlardan bazılarını
ve bu kararlar doğrultusunda gerçekleĢtirilen faaliyetleri Ģu Ģekilde
özetleyebiliriz:
 TĠCARET HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI
Türkiye’nin ticari ve ekonomik iĢbirliği imkanlarının artırılması ve
ihracatçı firmalarımızın dıĢ pazar paylarında artıĢ sağlanması amacıyla,
Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonu ve TĠM’in organizasyonunda
gerçekleĢtirilen aĢağıdaki ticaret heyeti organizasyonlarına katılım
sağlanmıĢtır:

BaĢbakanımız Sayın. R. Tayyip ERDOĞAN baĢkanlığında, Ekonomi
Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın katılımları ile Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonunda; Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM), Türkiye
ĠĢadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve Müstakil
Sanayici ve ĠĢadamları Derneği (MÜSĠAD) organizasyonunda, ĠMMĠB
iĢbirliğinde 06-11 Ocak 2013 tarihlerinde Gabon-Nijer ve Senegal'e
yönelik düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet KAYA katılım
sağlamıĢtır.

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN baĢkanlığında, Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel
Sekreterliğimiz organizasyonunda, 12 ġubat 2013 tarihinde Libya’ya
(Trablus) yönelik olarak gerçekleĢtirilen Ticaret ve Müteahhitlik
Heyeti Programına, telefonla varılan mutabakat akabinde, Birliğimizi
temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Süheyla ÇEBĠ KARAHAN katılım
sağlamıĢtır. Söz konusu heyet programına 110 iĢadamı katılım
sağlamıĢ ve Libya’lı firmalar ile ikili iĢ görüĢmeleri gerçekleĢtirme
imkanı bulmuĢlardır.

Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın baĢkanlığında, Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM)
organizasyonunda, ĠMMĠB iĢbirliğiyle 01-05 Nisan 2013 tarihlerinde
ABD’ye yönelik olarak düzenlenen Ticaret Heyeti Programına
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı ġerafeddin
CECELĠ katılım sağlamıĢtır.

MÜSĠAD organizasyonunda CumhurbaĢkanı Sayın Abdullah GÜL’ün
resmi ziyaretleri çerçevesinde 01-05 Nisan 2013 tarihleri arasında
Letonya ve Litvanya’ya yönelik olarak düzenlenen Ticaret Heyeti
Programına Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem
TAMER katılım sağlamıĢtır.

BaĢbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın resmi ziyareti ile eĢ
zamanlı olarak, Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımı,
T.C.Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi
(TĠM) ve Türkiye ĠĢ Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu
(TUSKON) organizasyonu ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri (OAĠB)
iĢbirliğiyle, 09-10 Nisan 2013 tarihleri arasında Kırgızistan’a yönelik
olarak düzenlenen Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti programına
Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÖZBEK katılım
sağlamıĢtır.

14-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında BaĢbakanımız Sayın Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın resmi ziyareti ile eĢ zamanlı olarak, Ekonomi
Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın katılımıyla, Ekonomi Bakanlığı
koordinasyonu, Türkiye Ġhracatçılar Meclisi (TĠM) ve Genel
Sekreterliğimiz organizasyonunda “ABD Ticaret Heyeti” düzenlenmiĢ
ve söz konusu heyete 100’ün üzerinde iĢadamı katılmıĢtır.
Anılan heyet programı çerçevesinde; Sayın BaĢbakanımız Recep
Tayyip ERDOĞAN’ın iĢtirak ettiği ABD Ticaret Odasında düzenlenen
yuvarlak masa toplantısına iĢadamlarımız katılmıĢ ve ABD’li CEO ve
iĢadamları ile birebir görüĢmeler yapmıĢlardır. Ayrıca T.C.
VaĢhington Büyükelçiliğimizde heyet onuruna bir resepsiyon
verilmiĢtir.

Türkiye Ġhracatçılar Meclisi’nin organizasyonu ve THY iĢbirliği ile 0911 Aralık 2013 tarihleri arasında Malezya'ya yönelik olarak
düzenlenen iĢadamı heyetine Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu
BaĢkanı Zahid POYRAZ ve Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ġerafettin
CECELĠ katılmıĢtır.
 FUARLAR

02-06 Nisan 2013 tarihleri arasında Trablus–Libya’da düzenlenen
“41.Trablus Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarı”nın
genel nitelikli milli katılım organizasyonu Genel Sekreterliğimiz
tarafından gerçekleĢtirilmiĢ olup, toplam 29 firmanın ürünleri
standlarda sergilenerek, Türk holünün açılıĢı Libya Büyükelçisi
Sayın Ali Kemal AYDIN tarafından yapılmıĢtır.

02–07 Eylül 2013 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nin
Sincan-Uygur Özerk Bölgesi Urumçi’de düzenlenen “3.Çin-Avrasya
Expo” Fuarı’nın Milli Katılım Organizasyonu 3.kez Genel
Sekreterliğimiz tarafından 10 adet Türk firmasının katılımı ile
gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu fuarın açılıĢ törenine katılan
Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER, Türk firmaların
standlarını ziyaret ederek sergilenen ürünler hakkında bilgi
almıĢtır.
 ALIM HEYETLERĠ

22–25
Nisan
2013
tarihlerinde
Genel
Sekreterliğimiz
organizasyonunda “36. Yapı Fuarı Alım Heyeti Programı”
gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu Alım Heyeti Programı’na Azerbaycan,
Cezayir, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Mısır, Moğolistan, Moldova,
Oman, Tunus, Ukrayna ve Yunanistan’dan 80 firmanın 93 temsilcisi
katılmıĢtır. 23 Nisan 2013 tarihinde WOW Convention Center’da
yabancı firma temsilcileri ile Türk firma temsilcileri ikili iĢ
görüĢmeleri gerçekleĢtirmiĢtir. 24 Nisan 2013 tarihinde yabancı
konukların, Beylikdüzü TÜYAP Fuar Alanı’nda düzenlenen, 36. Yapı
Fuarı’nı ziyaret etmeleri, sergilenen ürünler hakkında bilgi almaları
ve Türk firma yetkilileri ile görüĢmeleri sağlanmıĢtır.

21-28 Ekim 2013 tarihleri arasında Etiyopyalı 5 firma temsilcisinin
katılımı ile Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Özel Nitelikli
Alım Heyeti Programı gerçekleĢtirilmiĢtir. Bahse konu Alım Heyeti
Programı kapsamında yabancı firma ile Türk firma temsilcilerinin
birebir
görüĢme
imkanı
buldukları
ikili
iĢ
görüĢmeleri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
 DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ

Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi
Bakanlığı’nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki
ve görevler çerçevesinde, Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri’ne
ek süre verilmesi, revize yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının
kapatılması iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesine 2013 yılında da devam
edilmiĢtir. Bu kapsamda, 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz Mevzuat
ve TeĢvik ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların dağılımı
aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
Taahhüt Hesabının
Kapatılması
TMO
Süt Tozu
DĠR Otomasyon Sistemine
Tanımlama
Nüsha Belge Döküm
Diğer (G.Gelen, AracıTemsilci Tanımlama)

SONUÇLANAN
(2012 Yılı)
SONUÇLANAN
(2013 Yılı)
DEĞĠġĠM
(%)
679
676
-0,4
199
83
236
95
18,59
14,46
1.441
1.605
11,38
2.319
1.760
-24,11
1.571
2.754
75,30
Genel Sekreterliğimizin düzenlediği eğitim seminerlerine, DĠR ile ilgili
konularda bilgilendirme sunumları yapılmıĢtır.
 DEVLET YARDIMLARI VE FUAR TEġVĠKĠ

Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulaması Ġhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerine verilen, ihracata yönelik devlet yardımları ve
destekleri kapsamındaki müracaatlar değerlendirilmiĢ ve

2004/6 ve 2009/5 sayılı “Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar
Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğler”

2010/6 sayılı “Yurt DıĢı Birim, Marka
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”,

97/5 Sayılı “Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ”,

2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”,

2011/1 sayılı “Pazar AraĢtırması ve Pazarlama Desteği
Hakkında Tebliğ” leri kapsamında eksiği olmayan dosyalar
sonuçlandırılarak, hakediĢ miktarları ilgili kurumlara ve
ihracatçı firmalara bildirilmiĢtir. 2013 yılında baĢvurusu
yapılan ve sonuçlandırılan dosya sayılarına iliĢkin tablo
aĢağıda sunulmaktadır:
2012 YILINDA
SONUÇLANDIRILAN
DOSYA SAYISI
Milli Katılım Fuarları
(Firma + Organizatör)
Bireysel Fuarlar
Çevre Maliyetleri Destekleri
YurtdıĢı Birim, Marka ve
Tanıtım Faaliyetleri Destekleri
Diğer Devlet Yardımları
(Tasarım +Pazar)
TOPLAM
ve
Tanıtım
2013 YILINDA
DEĞĠġĠM
SONUÇLANDIRILAN
(%)
DOSYA SAYISI
803
979
22
1222
241
1271
242
4
239
254
6
33
43
30
2.538
2.789
10

Devlet yardımları konusunda yürürlükteki mevzuat, tebliğ ve
Ekonomi Bakanlığı talimatları çerçevesinde, gelen talepler
değerlendirilerek, bekletilmeden ilgili kurum, kuruluĢ ve talep sahibi
firmalara kısa sürede cevapları intikal ettirilmiĢtir. Ayrıca bu
konuda, firmalara talepleri halinde, öncelikle Genel Sekreterliğimiz
merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde ilgili uzmanlar
aracılığıyla gerekli bilgilendirme toplantıları düzenlenmiĢtir.
 TÜRK ÜRÜNLERĠNĠN YURT DIġINDA MARKALAġMASI, TÜRK MALI
ĠMAJININ
YERLEġTĠRĠLMESĠ
VE
TURQUALITY®NĠN
DESTEKLENMESĠ

2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk
Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve TURQUALITY®nin Desteklenmesi
Hakkındaki Tebliğ”e iliĢkin olarak aĢağıdaki tabloda yer alan
Birliklerimiz üyesi 18 firma, 20 markası ile söz konusu Tebliğ
hükümlerinden faydalanmaktadır. 2013 yılı içerisinde bu kapsamda
973 adet dosya müracaatı olmuĢ ve yine 2013 yılı içerisinde daha
önceki yıllardan devam eden dosyalarla beraber toplam 948
dosyanın iĢlemi sonuçlandırılmıĢ ve 16.682.979,72 TL destek
hesaplaması yapılmıĢtır.
SIRA
NO
FĠRMA
MARKA
1
2
3
4
5
6
7
Durukan ġekerleme San. ve Tic. A.ġ.
EczacıbaĢı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.ġ.
Erkunt Traktör Sanayi A.ġ.
Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.ġ.
GentaĢ Genel Metal San. ve Tic. A.ġ.
Hidromek Hidrolik ve Mekanik Mak. Ġm. San. ve Tic. A.ġ.
Ġpek Kağıt San. ve Tic. A.ġ.
8
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.ġ.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Matel Hammadde Sanayi ve Ticaret A.ġ.
MitaĢ Enerji Ve Madeni ĠnĢaat ĠĢleri Türk A.ġ.
Nurus Nurettin Usta Pr. D. Mob. ve P. Ġth. Ġhr. ve Nak. A.ġ.
OrtaDoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.ġ.
PaĢabahçe Cam San. ve Tic. A.ġ.
Sarsılmaz Silah Sanayi Anonim ġirketi
Termikel Madeni EĢya San. A.ġ.
Tosunoğulları Mobilya San. ve Tic. A.ġ.
Uğur Soğ. Mak.Teks. Serig.Baskı Mad. ve Mer.San.Tic. A.ġ.
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Tur. ĠnĢ San Tic A.ġ.
Gelen Dosya
Sonuçlandırılan Dosya
2012 YILI
673
796
2013 YILI
973
948
Durukan
Vitra
Armatrac
Genpower
GentaĢ
Hidromek
Selpak /Solo
Çanakkale Seramik
/Kalebodur
Serel
MitaĢ
Nurus
Ors
PaĢabahçe
Sarsılmaz
Termikel
Bürotime
Uğur
Yiğit Akü
DEĞĠġĠM (%)
45
19

Turquality Tebliği kapsamındaki firmalarımızdan gelen soru, görüĢ
ve yaĢanan sorunların giderilmesine yönelik olarak alınan talepler,
ilgili tebliğ kapsamında ve Ekonomi Bakanlığı talimatları
çerçevesinde değerlendirilerek firmalarımız bilgilendirilmiĢtir. Genel
Sekreterliğimiz merkezinde, zaman zaman da firma merkezlerinde
ilgili Ģube uzmanları aracılığıyla gerekli bilgiler verilmiĢtir.

10 Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Birliğimizi
temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN, Genel Sekreter Yrd.V. Esra
ARPINAR ve ilgili personel ile ilgili Tebliğ kapsamındaki desteklerden
yararlanmakta
olan
Birliğimiz
üyesi
firma
yetkililerinin
katılımlarıyla, Genel Sekreterliğimiz binası konferans salonunda bir
toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantıya 17 üye firmamız 36 yetkilisi
ile katılım sağlamıĢtır.

08 Mayıs 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimizde 2006/4 sayılı
Turquality Tebliğ kapsamında Ģirketlerin desteklenmesine iliĢkin
iĢlemlerin bilgisayar veri iĢleme tekniği yoluyla yapılmasına ve
mevzuata yönelik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir.
 Ġhracat
Yönetmeliği
çerçevesinde;
gümrük
beyannamelerinin
onaylanması, alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların baĢka bedel
ve Ģartlarla satıĢına iliĢkin taleplerin değerlendirilmesi, Gümrük
mevzuatı
kapsamında
“Performans
ve
Güvenilirlilik
Formu”
düzenlenmesi, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun Tarımsal
Ürünlerde Ġhracat Ġadesi Yardımlarına ĠliĢkin 2010/13, 2012/02 ve
2013/04 sayılı kararları gereği baĢvuruların sonuçlandırılması iĢlemleri
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu kapsamda 2013 yılında Genel Sekreterliğimiz
Ġhracat Uygulamaları ġubesi tarafından sonuçlandırılan müracaatların
dağılımı aĢağıdaki tabloda yer almaktadır.
SONUÇLANAN
(2012 YILI)
Genel Sekreterlik ve E-Birlik
sistemi üzerinden onaylanan GB
257.649
sayısı
Genel Sekreterlik ve E-Birlik
sistemi üzerinden onaylanan
10.669.175.426
Ġhracat Tutarı (USD)
Ġhracat Yönetmeliğine göre Alıcı
10
DeğiĢikliği
OnaylanmıĢ KiĢi Statü Belgesi
145
Tarımsal ürünlerde Ġhracat
15087
Ġadesi ĠĢlemleri (GB sayısı)
SONUÇLANAN
(2013 YILI)
DEĞĠġĠM
(%)
263.353
2,2
11.246.508.003
5,4
14
40,0
147
1,4
14360
-4,8
 Konsinye ihracatların kesin satıĢından sonraki iĢlemler, e-Birlik
kapsamında sisteme vekaletname giriĢleri, e-Birlik üzerinden ihracatı
gerçekleĢtiren firmalara iliĢkin haftalık, 15 günlük ve aylık olarak nispi
aidat makbuzlarının ilgili Gümrük MüĢavirliklerine teslimi ile iptal
edilen beyannamelerin nispi aidat iadesi iĢlemleri yürütülmektedir.
 EĞĠTĠMLER
 Genel Sekreterliğimizce üye firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve
dünya pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek
amacıyla 2013 yılında Ankara, Çorum, Konya ve Afyonkarahisar’da
aĢağıda yer alan eğitim seminerleri gerçekleĢtirilmiĢtir:
EĞĠTĠM KONUSU
Otonom Bakım
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Planlı Bakım
Yönetimi
Basel II Kriterlerinin
Bankacılık Sistemine
ve Ġhracatçılara
Yansımaları
Ekonomi Bakanlığı
DıĢ Ticaret
Bilgilendirme
Semineri
ABD GenelleĢtirilmiĢ
Tercihler Sistemi
(GTS/GSP)
TURQUALITY®
Desteği Bilgilendirme
Toplantısı
DERS ĠÇERĠĞĠ
Ġlk Temizlik ve incelemenin
gerçekleĢtirilmesi, Problem
kaynakları için (Kir ve toz) karĢı
tedbirlerin alınması, Temizlik ve
yağlama standartlarının
oluĢturulması, Genel kontrolmuayene eğitimlerinin yönetimi,
Ekipman kontrollerini- muayenelerini
yapmak, ĠĢyeri yönetimi ve kontrolü
(standardizasyon), Sürekli geliĢimi
sağlamak
KüreselleĢmenin DıĢ Ticarete Etkileri,
Üretim Faktörü Olarak Bilgi ve
Bilginin Serbest DolaĢımı, Katma
Değeri Yüksek Ürünler ve Ülkelerin
GeliĢmiĢlik Düzeyi, Yeni Ekonomi
ve/veya Bilgi Ekonomisi, E- Ticaret
Kavramı, Oyun Teorisi ve Uygulama
Ġhracatta KDV Ġadesi, Eximbank
Kredi ve Sigorta Programları, KDV’de
Ġndirim ve Ġstisnalar, Mal Ġhracı,
Hizmet Ġhracı, Tecil-Terkin Sistemi,
Dahilde ĠĢleme Rejiminde TecilTerkin Sistemi, Bavul Ticareti, Yolcu
Beraberi EĢyanın Ġhracı, KDV
Uygulamasındaki Özellikli Durumlar,
KDV Ġadesi (Ġade Yöntemleri)
Doğru ĠĢlem, Doğru set-up / ayar ,
Temizlik, Yağlama, Yeniden sıkma,
Küçük kusurların geri bildirimi ve
onarımı, Kaliteli yedek parçalar
Basel 2-3 nedir? Finans Kesimine
Getirdiği DeğiĢiklikler ve Reel Sektöre
Olası Etkileri, Yeni TTK’nın ticaret
hayatına getirdiği yenilik ve
yükümlülüklerin kısa
değerlendirmesi, Türk Eximbank
Kısa Vadeli Ġhracat Kredi Sigortası
Uygulamaları
T.C. Ekonomi Bakanlığı – Vizyon,
Bölgenin BaĢarılı ĠĢ Adamı/
Ġhracatçılarından Tecrübe
PaylaĢımları, Ġhracat Mevzuatı /
Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimleri,
ĠĢ Dünyası Ġçin Ticari Bilgiye EriĢim,
Ġhracatta Sağlanan Devlet Yardımları,
Ülke Masaları, Pazar AraĢtırması,
Pazara GiriĢ Engelleri ve Çözüm
Yolları
EĞĠTMEN
EĞĠTĠM TARĠHĠ
VE YERĠ
Selami Güven Antal
03 Ocak 2013/
OAĠB
Aydın Sezer
08 Ocak
2013/OSTĠM
Bahattin Akçay
Maliye Bakanlığı
15 Ocak
2013/OSTĠM
Selami Güven Antal
17 Ocak 2013/
OAĠB
AyĢegül Çakır –
Risk Yöneticileri
Derneği, Erdem
Demirkan –
Deloitte, Uğur
Sandalcı – Türk
Eximbank
05 ġubat 2013/
OAĠB
Ekonomi Bakanlığı
06 ġubat 2013/
OAĠB
ABD GenelleĢtirilmiĢ Tercihler
Sistemi (GTS/GSP)
Marin Weaver ABD Ticaret Ofisi
08 Mart 2013/
OAĠB
TURQUALITY® Desteği Bilgilendirme
Toplantısı
OAĠB Uzmanları
14 Mart 2013/
OAĠB
EĞĠTĠM KONUSU
DERS ĠÇERĠĞĠ
EĞĠTMEN
Çorum DıĢ Ticaret
Eğitim Programı
Çorum DıĢ Ticaret Eğitim Programı
Konya DıĢ Ticaret
Eğitim Programı
Konya DıĢ Ticaret Eğitim Programı
Ġhracata Yönelik
Devlet Yardımları ve
Dahilde ĠĢleme
Rejimi
Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları ve
Dahilde ĠĢleme Rejimi
OAĠB Uzmanları
Afyonkarahisar DıĢ
Ticaret Eğitim
Programı
Afyonkarahisar DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Nilüfer Arıak,
Neylan Ege, Türk
Eximbank, OAĠB
Uzmanları
Ticari Ġstihbarat
Kanalları
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Brezilya Pazarında
Fırsatlar, Zorluklar
Sunumu
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
Marka
Ticari Ġstihbarat Kanalları Hakkında
bilgi
DıĢ Ticarete GiriĢ; BaĢlangıç ve Temel
Kavramlar, Ġthalat ve Temel
Kavramlar, Ġhracat ve Temel
Kavramlar, DıĢ Ticaret Mevzuatı,
Standardizasyon ve Denetleme
Mevzuatı
Ġhracat Pazarlaması ve Uluslararası
Pazarlama; Hedef Pazarın
Belirlenmesi, Rakip Analizi ve Risk
Analizi, Pazarlama Stratejilerinin
GeliĢtirilmesi Dağıtım AnlaĢmaları ve
Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi,
Pazarda Ürünün Konumlandırılması
(Tanıtım ve Fiyatlandırma),
AnlaĢmazlıkların Çözümü, Müzakere
Teknikleri, SipariĢ Süreçleri
Brezilya’nın dıĢ ticareti ve mevzuatı,
ikili ticarette yaĢanan geliĢmeler,
ihracatımızda potansiyel ürünler,
iĢadamlarımıza öneri ve tavsiyeler vs.
DıĢ Ticarette Teslim ve Ödeme
ġekilleri; PeĢin Ödeme, Mal Mukabili
Ödeme, Vesaik Mukabili Ödeme,
Akreditifli Ödeme, Kabul Kredili
Ödeme, Akreditif, INCOTERMS 2010
Kurallar Bütünü, Teslim ve Ödeme
ġekillerinin Mevzuatla ĠliĢkisi
DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler;
DıĢ Ticarette Kullanılan Belgelerin
Önemi, Faturalar, Sevk Belgeleri,
DolaĢım Belgeleri, Malın MenĢeine
ĠliĢkin Belgeler, Kalite Belgeleri
Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları;
Gümrük Nedir, Gümrük Mevzuatı ve
Gümrük Mevzuatı Uygulamaları
Gümrük Rejimleri, Gümrük
Beyannamesi Önemi ve
Doldurulması
Temel Pazarlama Stratejileri,
Bölümlendirme, Hedef Kitle,
Konumlandırma, Marka Kavramı,
KiĢi, Yer, Ürün/Hizmet, Fikir
Markaları, Lüks Markacılık, NöroPazarlama
Çorum DıĢ Ticaret
Eğitim Programı
Nilüfer Arıak,
Neylan Ege, Devrim
Erol, Türk
Eximbank, OAĠB
Uzmanları
EĞĠTĠM TARĠHĠ
VE YERĠ
25-29 Mart
2013/ Çorum
01-05 Nisan
2013/Konya
18 Nisan 2013/
OAĠB
20-24 Mayıs
2013/
Afyonkarahisar
Yaman KOÇ
24 Haziran
2013/OAĠB
Nilüfer ARIAK
19 Eylül 2013/
OSTĠM
Nilüfer ARIAK
26 Eylül 2013/
OSTĠM
Esin ġEN,
Ekonomi Bakanlığı
01 Ekim 2013/
OAĠB
Nilüfer ARIAK
10 Ekim 2013/
OAĠB
Nilüfer ARIAK
22 Ekim 2013/
OAĠB
Neylan EGE
24 Ekim 2013/
OAĠB
Neylan EGE
31 Ekim 2013/
OAĠB
“TOBB ETÜ Sürekli
Eğitim AraĢtırma ve
Uygulama Merkezi
01 Kasım 2013/
OAĠB
EĞĠTĠM KONUSU
DiĢ Ticaret
Eğitimi/KONYA
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
DıĢ Ticaret Eğitim
Programı
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
Çerçevesinde
KiĢisel GeliĢim
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
KiĢisel GeliĢim
DERS ĠÇERĠĞĠ
DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat
Pazarlaması ve Uluslararası
Pazarlama, DıĢ Ticarette Teslim ve
Ödeme ġekilleri, DıĢ Ticarette
Kullanılan Belgeler, Gümrük
Mevzuatı ve Uygulamaları , DıĢ
Ticarette Lojistik ve Nakliye, Sigorta
ve Navlun; Ġhracata Yönelik Devlet
Yardımları, Dahilde ĠĢleme; Türk
Eximbank Kredi ve Sigorta
Uygulamaları, Ticari Ġstihbarat
Kanalları
Akreditif;
Akredif nedir, Akreditifin Yararları,
DıĢ Ticarette Akreditif ÇeĢitleri,
Akreditifli Ödemede Taraflar,
Akreditifin ĠĢleyiĢ ġekli, Akreditif
Belgesi Örnekleri ve Bu Belgelerin
Analizi
Lojistik ve Nakliye;
Lojistik, Nakliye ve Gümrük
ĠĢlemlerinde Lojistik ve Nakliyenin
Önemi
DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun;
DıĢ Ticarette Sigorta ve Navlun’un
Önemi
Protokol ve Kurumsal DavranıĢ
Becerilerini GeliĢtirme,
Temel Protokol Bilgileri ve Giyim
KuĢam Kuralları,
Kurumlarda Ast-Üst ĠliĢkilerinde
DavranıĢ Modelleri
Toplantı Katılımcısı Olma ve
Toplantılarda Kurumsal DavranıĢ
Modelleri,
Makam Odası ve Ġç Mekan Kuralları,
Telefonla KonuĢmada Temel Protokol
Bilgileri
EĞĠTMEN
EĞĠTĠM TARĠHĠ
VE YERĠ
Nilüfer ARIAK,
Neylan EGE,
Yaman KOÇ,
Türk Eximbank,
OAĠB
04-08 Kasım
2013/Konya
Nilüfer ARIAK
07 Kasım 2013/
OAĠB
Neylan EGE
14 Kasım 2013/
OAĠB
Neylan EGE
21 Kasım 2013/
OAĠB
Acar ACARTÜRK
21 Kasım 2013/
OAĠB
Acar ACARTÜRK
22 Kasım 2013/
OAĠB
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
DıĢ Ticarete GiriĢ, Ġhracat
Rejimi,Ġthalat Rejimi, Ġhracat
Yönetmeliği ve Tebliğleri,DıĢ Ticarette
Diğer Mevzuat, Gümrük
Nilüfer ARIAK
25 Kasım 2013/
OAĠB
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
DıĢ Ticaret Riskleri ve Riskten
Korunma Yöntemleri, DıĢ Ticarette
Teslim ġekilleri, Ġncoterns 2011
Nilüfer ARIAK
26 Kasım 2013/
OAĠB
Türkiye Kalite
Derneği (KalDer) ile
OAĠB Arasında
Yapılan ĠĢbirliği
Neticesinde
Düzenlenen Eğitim
Programları
Çerçevesinde
SatıĢ Yönetimi
Ġyi Bir Satıcı Olabilmek, MüĢteriyi
Anlamak, Etkin ĠletiĢim, SatıĢ
Süreçleri,Aktif Pazarlama,Kampanya
Yönetimi,Pazarlık Becerileri, SatıĢta
Maliyet Muhasebesi, Risk Yönetimi,
Etik ve Uyumluluk
Eren GÜNDÜZ
26 Kasım 2013/
OAĠB
OAĠB de ĠĢe Yeni
BaĢlayanlara Yönelik
Olarak Hazırlanan
Eğitim Programı
DıĢ Ticarette Sigorta, Gümrük,
Nakliye, Finansman
Nilüfer ARIAK
27 Kasım 2013/
OAĠB
EĞĠTĠM KONUSU
DERS ĠÇERĠĞĠ
EĞĠTMEN
EĞĠTĠM TARĠHĠ
VE YERĠ
Ülke Sohbet
Toplantıları
Çerçevesinde Rusya
Fedarasyonu ve
Polonya Ġhracat
Ġmkanları
Rusya Federasyonu Ülke Bilgileri,
Polonya Ülke Bilgileri, Rusya
Federasyonu ve Polonya ile Ġhracat
Ġmkanları
AyĢe Oya BENLĠ
Songül
BEġTAġOĞLU
28 Kasım 2013/
OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
E Ticaret ve E Ticarete Verilen
Destekler”
Zeynep ĠYĠLER
05 Aralık 2013/
OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
Turquality ve Ġhracata Yönelik Devlet
Yardımları
Turquality ġubesi
Ġhracata Yönelik
Devlet Yardımları
ġubesi
12 Aralık 2013/
OAĠB
Özel Eğitim
Ufuk Turu Karlı Büyüme Vizyonu
Rönesans
DanıĢmanlık
18 Aralık 2013/
OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
Eximbank Kredileri ve Sigortalar
Esin YERTUTANOL
Özlem AYDIN
Eximbank
19 Aralık 2013/
OAĠB
Özel Eğitim
Yöneticiler Ġçin Liderlik Eğitim
Programı
Focus Grup ÇalıĢması
Dale Carnegie
Training
25 Aralık 2013/
OAĠB
DıĢ Ticaret Eğitimi
DıĢ Ticaret SözleĢme Teknikleri ve
Uygulamalı Ġhracat-Ġthalat
SözleĢmeleri
Asım ÇALIġ
Ekonomi Bakanlığı
26.12.2013/
OAĠB
DĠĞER FAALĠYETLER
 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin YurtdıĢında MarkalaĢması, Türk Malı
Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Turquality®nin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ’’ çerçevesinde “Demir veya Çelikten EĢya” sektörünün hedef
pazarlardaki imajının kuvvetlendirilmesi ve “Türk ĠnĢaat Aksamı”
marka algısının yaratılması amacıyla “Enerji Nakil Hatları, GSM Anten
Kuleleri, Çelik Konstrüksiyon ile ĠnĢaat Kalıp ve Aksamı” ürünlerini
kapsayan bir proje hazırlanmıĢ ve Ekonomi Bakanlığı tarafından
onaylanmıĢtır.
 21 ġubat 2013 tarihinde, Genel Sekreterliğimiz Merkez Binası’nda
Nakliye ve Demiryolları Toplantılarının altıncısı gerçekleĢtirilmiĢ olup,
anılan toplantıya TCDD Genel Müdürlüğü yetkilileri, Ekonomi
Bakanlığı temsilcisi, Genel Sekreterliğimiz ve Yönetim Kurullarımız
katılımcıları ile üyelerimiz olan firma temsilcileri katılım sağlamıĢtır.
Toplantı sonrasında ortaya çıkan rapor üyelerimiz ve katılımcılarla
paylaĢılmak adına web sitemizde yayımlanmıĢtır.
 17 Nisan 2013 tarihinde Birliğimizin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı yapılmıĢ ve 2012 Yılı Faaliyet Raporu ile 2013 Yılı ÇalıĢma
Programı ve sektöre iliĢkin değerlendirme raporu hazırlanmıĢtır.
 23 Ekim 2013 tarihinde ATO DıĢ Ticaret ve Uluslararası ĠĢbirliği Özel
Ġhtisas Komisyonu Toplantısı Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda
Birliklerimiz Koordinatör BaĢkanı Ahmet KAHRAMAN BaĢkanlığında
gerçekleĢtirilmiĢtir.
 08 Kasım 2013 tarihinde, Dahilde ĠĢleme Rejiminde karĢılaĢılan
sorunlar ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin de katılımıyla
Genel Sekreterliğimiz toplantı salonunda ġube Müdürleri Toplantısı
düzenlenmiĢtir.
 Ġhracata kredi, sigorta ve garanti programları ile destek veren Türk
Eximbank ile Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekterliğinin
giriĢimleriyle, 16 Aralık 2013 tarihinde Genel Sekreterliğimiz Merkez
Binasında “Marka Kredisi Programı” adlı bir çalıĢma toplantısı
düzenlenmiĢtir. Toplantıya Türk Eximbank’ı temsilen ġevket Ersin
KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel
Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter Yrd.V. Esra ARPINAR
katılmıĢtır.
 23 Aralık 2013 tarihinde, Orta Anadolu Ġhracatçı Birlikleri BaĢkanları
ve Genel Sekreteri, Ankara Sanayi Odası BaĢkanı Nurettin ÖZDEBĠR’i
ziyaret etmiĢtir. Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd.
ġerafettin CECELĠ’nin katıldığı ziyarette Ankara’nın geliĢme
potansiyeli, güçlü yönleri ve liderlik için attığı önemli adımlar,
Ankara’nın ihracatçı firmaları ve bu alandaki konular görüĢülmüĢtür.
Ankara sanayisi ve ihracatının hak ettiği düzeye getirilmesi için önemli
bir adım olan bu ziyaret, her iki tarafın Ankara ve Türkiye ekonomisi
için yapılacak her türlü desteği vermeye hazır olduğu görüĢlerini
belirtmesi ile sonuçlanmıĢtır.
 Genel Sekreterliğimiz web sitesinde yayınlanmak ve üyelerimize
gönderilmek üzere Dünya Ekonomisi’ne iliĢkin notlar hazırlanarak
revize edilmiĢtir. Diğer taraftan, Genel Sekreterliğimiz AR-GE
ġubesi’nce;



“2013 yılında Dünya Çelik Tüketimi %2,9 Oranında Artacak...”
baĢlıklı haber,
“Birliğimizin Potansiyel Ġhraç Ürünlerinden Olan ĠnĢaat Aksamının
Birim Ġhraç Fiyatları KarĢılaĢtırması”
ile “Firma Büyüklüğü
Yönünden Ġhracatımızın Yapısına Genel BakıĢ” adlı bilgi notları,
“2012 Yılı Demir-Çelik Sektörünün Durumu” konulu bilgi notu,
hazırlanarak web sitemizde yayınlanmıĢ ve tüm ilgili üyelerimize eposta yoluyla ulaĢtırılmıĢtır.
 Web sitemizde yayınlanmak üzere demir ve demir dıĢı metaller dıĢ
piyasa fiyatları hazırlanmıĢtır.
 Ocak-ġubat 2013 dönemine yönelik olarak Ankara’nın Ġhracat Profili
ile Irak ve Ġngiltere’ye Birliğimiz kanalıyla gerçekleĢtirilen ihracata
iliĢkin bilgi notları hazırlanmıĢtır.
 Dünya Gazetesi yurt içi ve yurtdıĢı ekinde yayınlanmak üzere Irak,
Ġngiltere, Katar, Romanya, Rusya Federasyonu, Ġtalya, Avusturya,
Belçika, Kazakistan, Norveç, Ġsveç, Finlandiya ve Danimarka’ya yönelik
ihracat değerlendirme notları hazırlanarak Türkçe ve Ġngilizce
versiyonları Dünya Gazetesi’ne iletilmiĢtir.
 Ticaret politikası önlemleri süreçleri kapsamında soruĢturmalarıyla
ilgili olarak “Ticaret Politikası Önlemleri SoruĢturmaları ve
GenelleĢtirilmiĢ
Tercihler
Sistemi
Uygulamaları
Kapsamında
Firmalarca
Satın
alınan
Avukatlık/DanıĢmanlık
Hizmeti
Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge” çerçevesinde üye bir
firmamıza Birliğimiz bütçesinden destek sağlanmıĢtır.
 Türkiye Ġhracatçılar Meclisi'nin (TĠM) her sene geleneksel olarak
düzenlediği “Ġlk 1000 Ġhracatçı Raporu”nda, yer alan Birliğimiz
üyelerine Birliğimize ve ekonomimize yaptıkları katkılarından dolayı
teĢekkür mektupları gönderilmiĢ; ayrıca konu bir basın bülteni
eĢliğinde basına gönderilmiĢtir.
 Birliğimiz iĢtigal alanına giren ürünlerin ihracat kayıt rakamları OAĠB
ve Türkiye geneli bazında her ay sektörlere ve ülkelere göre kümülatif
olarak takip edilmiĢtir. Ayrıca, sektörümüzün Türkiye geneli
gerçekleĢen dıĢ ticaret verileri de hazırlanmıĢtır.
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki tüm web projelerinin içerik
yönetim ve güncellemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.
 ABD Doları, Euro, Enflasyon (ÜFE) artıĢ oranları takip edilmiĢ ve söz
konusu parametreler arasındaki puan farkları her ay düzenli olarak
tablo ve grafik halinde hazırlanmıĢtır.
 Yurt dıĢı Ticaret MüĢavirliklerimiz kanalıyla Genel Sekreterliğimize
ulaĢan ithal talepleri, ihraç ve iĢbirliği teklifleri, fuar ve ihale duyuruları
derlenerek web sitemizde yayınlanmıĢtır.
OAİB GENELİNDE KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI, SEMİNER
VE KONFERANSLAR
Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Merkezleri Platformu (ÜSĠM Platformu)
Toplantıları: 09-10 Ocak 2013 tarihlerinde ODTÜ’de düzenlenen
“Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği BaĢarılı Uygulamalar ÇalıĢtayı”na Genel
Sekreterliğimiz tarafından katılım sağlanmıĢtır
Devlet Destek ve TeĢviklerinde YaĢanan Sorunlara ĠliĢkin Toplantı: 14
Ocak 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda Ġhracat Genel Müdür
Yardımcısı
Sayın
Volkan
AĞAR
baĢkanlığında
gerçekleĢen
ve
firmalarımızın devlet destek ve teĢviklerinden yararlanırken karĢılaĢtıkları
sorunlar ve ĠSĠB isteklerinin görüĢüldüğü toplantıya Genel Sekterliğimizi
temsilen Genel Sekreter Özkan AYDIN ile Genel Sekreterlik ilgili personeli
katılım sağlamıĢtır.
YurtdıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine
iliĢkin 2009/5 Sayılı Tebliğ’e ĠliĢkin Toplantı: 2009/5 sayılı Tebliğ ve
prosedürlerin sadeleĢtirilmesi, Birlikler arası uygulamalarda yeknesaklığın
sağlanması, destek taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılabilmesi
amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve halen yürürlükte olan
mevzuatta yaĢanan sorunların görüĢülmesi amacıyla tüm Ġhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliklerinin temsilcilerinin katılımı ile 18 Ocak 2013
tarihinde Ġstanbul’da DıĢ Ticaret Kompleksi’nde gerçekleĢtirilen toplantıya
Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıĢtır.
Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterleri Toplantıları: 28 Ocak 2013
tarihinde TĠM’de gerçekleĢtirilen toplantıya Birliğimizi temsilen Genel
Sekreter Özkan AYDIN, 11 Mayıs 2013 tarihinde Ġstanbul’da ve 04 Ekim
2013 tarihinde Ġstanbul’da yapılan toplantılara ise Genel Sekreter V. Esra
ARPINAR katılmıĢtır.
Demir Çelik ve Demir ve Demir DıĢı Metaller Sektör Toplantısı: 11
Mart 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı’nda Bakan Yardımcısı Mustafa
SEVER baĢkanlığında yapılan “Demir Çelik ve Demir ve Demir DıĢı
Metaller” sektörlerindeki ihracat iĢlemlerinde karĢılaĢılan sorunların
çözümüne yönelik olarak gerçekleĢtirilen toplantıya Birliğimizi temsilen
Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı ġerafeddin CECELĠ ile Genel
Sekreterliğimiz ilgili personeli katılmıĢtır.
Ankara Kalkınma Ajansı Toplantıları: 14 Mayıs 2013 tarihinde Ankara
Kalkınma Ajansı’nın düzenlediği “Ankara’da ÇalıĢmak” konulu odak
toplantısına; 15 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen eğitim seminerine; 30
Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen “Ortak Akıl Toplantısı”na; 24 Eylül 2013
tarihinde gerçekleĢtirilen 2013 yılı ikinci Kalkınma Kurulu Toplantısı’na
Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım sağlanmıĢtır.
TĠM 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu: 01 Haziran 2013 tarihinde
Ġstanbul’da gerçekleĢtirilen TĠM Genel Kurulu’na Birliğimiz Yönetim
Kurulu BaĢkanı M. Zahid POYRAZ katılım sağlamıĢtır.
Uluslararası Rekabetçilik ve ĠĢbirliği Konferansı: 04-05 Haziran 2013
tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın himayelerinde,
Ankara’da düzenlenen konferansa Genel Sekreterliğimizi temsilen katılım
sağlanmıĢtır.
Yeni TeĢvik Sistemi Değerlendirme Toplantısı: 20 Haziran 2013
tarihinde Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN baĢkanlığında
Diyarbakır’da düzenlenen toplantıya Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu
BaĢkanı M. Zahid POYRAZ katılmıĢtır.
Türkiye-Dünya Ticaret Köprüsü 2013-ĠnĢaat Programı: Ekonomi
Bakanlığı koordinasyonunda, TUSKON tarafından 16-23 Haziran 2013
tarihleri arasında 1.000 yabancı iĢadamının katılımıyla Ġstanbul Fuar
Merkezi’nde gerçekleĢtirilen programa Genel Sekreterliğimizce katılım
sağlanmıĢtır.
“Bölgesel Rekabet Edilebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” Proje
Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı: 27 Haziran 2013 tarihinde
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organizasyonunda Ankara Hilton
Otel’de gerçekleĢtirilen Sektörel Ġzleme Komitesi 12.Toplantısı’na Birliğimizi
temsilen katılım sağlanmıĢtır.
“Marka Kredisi Programı” ÇalıĢma Toplantısı: Ġhracata kredi, sigorta ve
garanti programları ile destek veren Türk Eximbank ile Genel
Sekterliği’mizin
giriĢimleriyle
16
Aralık
2013
tarihinde
Genel
Sekreterliğimiz merkez binasında bir toplantı düzenlenmiĢtir. Toplantıya
Türk Eximbank’ı temsilen ġevket Ersin KAPLAN, Funda BAYDAR, Aynur
YILMAZ ve Fatih ÖZER, Genel Sekreterliğimiz adına ise Genel Sekreter
Yrd.V. Esra ARPINAR katılmıĢtır.
Ġhracatçı Birlikleri GeniĢletilmiĢ BaĢkanlar Kurulu Toplantısı: DıĢiĢleri
Bakanı Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun katılımlarıyla, 25 Aralık 2013
tarihinde TĠM tarafından Ġstanbul düzenlenen toplantıya Yönetim Kurulu
BaĢkanı Zahid POYRAZ tarafından katılım sağlanmıĢtır.
ANKARA
DEMİR ve DEMİR DIŞI METALLER
İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
 ALIM HEYETĠ ORGANĠZASYONLARI
 04-08 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan “Yapı Ġstanbul
2014” Fuarı ile eĢ zamanlı olarak, Demir ve Demir DıĢı Metaller
sektöründe bir Alım Heyeti Programı gerçekleĢtirilecektir.
 09-12 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak olan “ANKIROS 2014 Fuarı”
ile eĢ zamanlı olarak Demir ve Demir DıĢı Metaller sektöründe bir
Alım Heyeti Programı gerçekleĢtirilecektir.
DĠĞER FAALĠYETLER
 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin YurtdıĢında MarkalaĢması, Türk Malı
Ġmajının YerleĢtirilmesi ve Turquality®nin Desteklenmesi Hakkında
Tebliğ’’ çerçevesinde “Demir veya Çelikten EĢya” sektörünün hedef
pazarlardaki imajının kuvvetlendirilmesi ve “Türk ĠnĢaat Aksamı”
marka algısının yaratılması amacıyla onaylanan 4 yıllık proje hayata
geçirilerek ilk yılı olan 2014’te pazar araĢtırması çalıĢması yapılacak ve
sektörün yönlendirileceği pazarların belirlenmesi ve söz konusu
pazarlarda yapılacak reklam ve tanıtım çalıĢmaları tespit edilecektir.
 Birliğimizin ihracat kayıt rakamlarına iliĢkin raporlar ile gerçekleĢen
ihracat ve ithalat rakamlarının hazırlanmasına devam edilecektir.
 Genel Sekreterliğimiz ve Ekonomi Bakanlığı web sitelerinde
yayınlanmakta olan DıĢ Talepler Bülteni uygulaması giriĢ sayfasında
karĢılaĢılan sorunlarla ilgili, ihracatçı firmalardan gelen e-posta
mesajları cevaplandırılacaktır.
 Genel Sekreterliğimiz yönetimindeki web projelerinin içerik yönetim ve
güncellemeleri
gerçekleĢtirilecektir.
Bunun
yanı
sıra
Genel
Sekreterliğimiz resmi web sitesi için (www.oaib.org.tr) yeni bir tasarım
ve yazılım yaptırılarak hizmete açılacaktır.
 Sektörlerimiz ile ilgili olarak çeĢitli kurum ve kuruluĢlardan alınan
duyuruların üye firmalarımıza sirküle edilmesine devam edilecektir.
 Ġhtiyaç duyulan ülke ve sektörlerle ilgili olarak değerlendirme raporları
hazırlanmaya devam edilecektir.
 Gümrük Beyannamesi onaylama, Ekonomi Bakanlığı Ġhracat Genel
Müdürlüğü’nün talimatları ile yürürlükteki ihracat mevzuatı
çerçevesinde verilen görevlerin yerine getirilmesi çalıĢmalarının yanı
sıra, gerek Birlik merkez veya irtibat bürolarından gerekse de e-Birlik
üzerinden
beyanname
onay
iĢlemlerinin
en
kısa
sürede
sonuçlandırılması, günümüz teknolojisine uygun programların
geliĢtirilmesi çalıĢmaları yapılacaktır. Ayrıca Para Koordinasyon Kurulu
Kararları çerçevesinde belirli tarımsal ürün ihraç eden firmalar için
gerekli mahsup iĢlemleri yapılması çalıĢmalarına devam edilecektir.
 Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Rejimi Tebliğlerine dayalı olarak Ekonomi
Bakanlığı’nın Ġhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine verdiği yetki ve
görevler çerçevesinde;

Dahilde ve Hariçte ĠĢleme Ġzin Belgeleri’ne ek süre verilmesi, revize
yapılması ve ihracat taahhüt hesaplarının kapatılması iĢlemlerinin
gerçekleĢtirilmesine devam edilecektir.

DĠR Otomasyon Sistemine, firma evraklarının aktarılması, aracı
ihracatçı, temsil ithalatçı bilgilerinin girilmesi, DĠĠB belgelerinin
basılı nüshalarının düzenlenmesi iĢlemlerinin yapılmasına devam
edilecektir.
 Ġhracat Yönelik Devlet Yardımları ġube Müdürlüğümüzce; Devlet
yardımları kapsamında, yurt dıĢı milli veya bireysel düzeyde
gerçekleĢtirilen fuar katılımlarına iliĢkin müracaatların, 2009/5 sayılı
“Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine
iliĢkin Tebliğ”; 2010/6 sayılı “Yurt DıĢı Birim, Marka ve Tanıtım
Faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında Tebliğ”; 97/5 sayılı “Çevre
Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”; 2008/2 sayılı “Tasarım
Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında incelenmesi ve müracaatlara
konu
hakediĢlerin
Türkiye
Cumhuriyeti
Merkez
Bankası’na
bildirilmesine devam edilecektir.
 Yurt dıĢı bireysel fuarlara katılım için yapılan ön baĢvuruların 2014
takvim yılı teĢvik verilecek fuarlar listesine göre değerlendirilerek ilgili
Ģube kayıtlarına alınmasına devam edilecektir.
 Devlet yardımlarıyla ilgili ihracatçıların sorularının yanıtlanmasına,
toplantı, seminerler düzenlenmesine, seminer ve toplantılara iĢtirak
edilerek katılımcı firmaların bilgilendirilmesine devam edilecektir.
 Turquality ġube Müdürlüğümüzce; 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin
Yurt DıĢında MarkalaĢması, Türk Malı Ġmajının YerleĢtirilmesi ve
TURQUALITY®nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ” çerçevesinde, ilgili
Tebliğ kapsamındaki firmaların baĢvuru dosyalarının otomasyondan ve
manuel ortamda incelenmesine ve söz konusu dosyaların iĢlemlerinin
sonuçlandırılmasına devam edilecektir.
 Turquality mevzuatı ile ilgili olarak Tebliğ kapsamındaki firmalar ve
programa katılmak isteyen ihracatçı firmaların bilgilendirilmesine,
firmalarımızın gerek mevzuat, gerekse iĢleyiĢ açısından karĢılaĢtıkları
sorunların çözümüne iliĢkin firma ziyaretleri yapılmasına ve Turquality
mevzuatı ile ilgili toplantı ve seminerler düzenlenmesine devam
edilecektir.

Genel Sekreterliğimizce düzenlenen 5.Dönem DıĢ Ticaret Eğitim
Programı “19.09.2013-23.01.2014” tarihleri arasında yapılarak, eğitim
sonunda hak kazanan katılımcılara sertifikaları verilecektir.

Ayrıca, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile yapılan bir protokol
kapsamında, müsteri iliĢkilerinin
etkili yönetimi crm uygulamaları,
kurum kültürü, süreç yönetimi, kaizen (Sürekli GeliĢim, ĠyileĢtirme)
gibi konular ve teknik konularda bir dizi eğitime baĢlanmıĢ olup, 2014
döneminde de devam edecektir.
 Firmalarımız ve çalıĢanlarının çalıĢma hayatında ihtiyaç duyacağı
ticari, teknik konular ile iletiĢim ve yönetim becerileri konularında
eğitim programları ve bağımsız ve kiĢisel geliĢim eğitimlerinin
düzenlenmesi planlanmaktadır.
 Genel Sekreterliğimizce firmalarımızı ihracata yönlendirmek ve dünya
pazarlarında rekabet gücü kazanmalarına destek vermek amacıyla
firmaların ihtiyaç ve taleplerine göre düzenlenen DıĢ Ticaret
Eğitimlerine devam edilecek ve katılan üye firmalarımızın yetkililerine
Katılım Belgesi verilecektir.
DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ
I. DÜNYA DEMİR-ÇELİK (GTİP 72)TİCARETİ
2012 yılında dünya demir-çelik ihracatı bir önceki yıla göre
azalarak 423,8 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı
demir-çelik ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Japonya, Çin,
Kore ve ABD’dir. Türkiye, dünya ihracatından 217 ülke arasında
12. ülke olup, aldığı pay %2,7’dir.
%11,3 oranında
itibariyle, dünya
Almanya, Güney
en fazla pay alan
Aynı yıl dünyanın toplam demir-çelik ithalatı bir önceki yıla göre %10,8 azalarak
430,9 milyar $ olmuştur. Demir-çelik sektöründe en önemli ithalatçı ülkeler
Almanya, ABD, Güney Kore, Çin ve Türkiye’dir. Türkiye, 2012 yılında 227 ülke
arasında dünyanın en çok demir-çelik ithalatı yapan 5. ülkesi olarak yerini
almıştır.
Grafik 1. Dünya Demir-Çelik Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2010-2012)
Kaynak: Trademap verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
1
Grafik 2. Dünya Demir-Çelik Ġthalatından BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Paylar
2012 Yılı (%)
Kaynak: Trademap verileri
II. DÜNYA ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ TİCARETİ
Dünya alüminyum ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre %8,8 düşerek 158,3
milyar $ olmuştur. Başlıca alüminyum ihracatçısı ülkeler Çin, Almanya, ABD,
Kanada ve Rusya Federasyonu’dur. Türkiye ise 2012 yılında 217 ihracatçı ülke
arasında 2,3 milyar $ ve %1,4 pay ile 18. sırada yer almıştır.
Grafik 3. Dünya Alüminyum Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2010-2012)
Kaynak: Trademap verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2
Dünya alümünyum ithalatı 2012 yılında %9,3 gerileyerek 155,4 milyar $ değerinde
gerçekleşmiştir. Dünya genelinde başlıca alüminyum ithalatçıları arasında
Almanya, ABD, Çin, Japonya ve Fransa ilk beş ülke olarak sıralanmakta olup,
Türkiye 17. sıradaki ithalatçı konumundadır. Dünya ithalatında 17. sırada yer
alan Türkiye’nin payı %1,9’dur.
Grafik 4. Dünya Alüminyum Sektörü Ġthalatından BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Paylar
2012 Yılı (%)
Kaynak: Trademap verileri
III. DÜNYA BAKIR SEKTÖRÜ TİCARETİ
2012 yılında dünya bakır sektörü ihracatı bir önceki yıla göre %7,6 azalarak 171,1
milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı itibariyle, dünya bakır sektörü
ihracatındaki söz sahibi ilk beş ülke Şili, Almanya, ABD, Japonya ve Çin’dir.
Türkiye, dünya ihracatından 208 ülke arasında en fazla pay alan 32. ülke olup,
aldığı pay %0,8’dir.
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
3
Grafik 5. Dünya Bakır Sektörü Ġhracatında BaĢlıca Ülkeler (2010-2012)
Kaynak: Trademap verileri
Aynı yıl dünyanın toplam bakır sektörü ithalatı bir önceki yıla göre %8,5 azalarak
174,2 milyar $ olmuştur. Bakır sektöründe en önemli ithalatçı ülkeler Çin,
Almanya, ABD, İtalya, Güney Kore, Tayvan, Belçika, Fransa, Türkiye ve
Tayland’dır. Türkiye, 224 ülke arasında dünyanın en çok bakır ithalatı yapan 9.
ülkesi olarak yerini almıştır.
Grafik 6. Dünya Bakır Sektörü Ġthalatından BaĢlıca Ülkelerin Aldığı Paylar
2012 Yılı (%)
Kaynak: Trademap verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
4
V. TÜRKĠYE’NĠN DEMĠR VE DEMĠR DIġI METALLER
SEKTÖRÜ ĠHRACAT DEĞERLENDĠRMESĠ
2013 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre
%5,1 oranında düşüş göstererek 20,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu
toplam içinde demir çelik mamullerinin (GTİP:72+73) 15,3 milyar $ tutarında
gerçekleşen ihracatında %8,3 düşüş görülmüştür. Toplam ihracat içerisinde değer
olarak birincil demir-çelik mamullerinin (GTİP:72) payı %48,6, demir ve çelikten
eşya mamullerinin payı %27,7, alüminyumdan eşya mamulleri ihracatının payı
%11,6, bakır ve bakırdan eşya mamulleri ihracatının payı %6,5 olmuştur. 2013
yılında Türkiye geneli demir ve demir dışı metaller ihracatının toplam Türkiye
ihracatından aldığı pay %13,6 olmuştur.
2013 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı en fazla sırasıyla
Irak, Almanya, ABD, Suudi Arabistan, İtalya, B.A.E., İsrail, Libya, İngiltere ve
Azerbaycan’a yönelik olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 7. Türkiye Geneli Demir ve Demir DıĢı Metaller Ġhracatında Ġlk On Ülke
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
Çelik FilmaĢin: Çelik filmaşin ihracatı 2013 yılında önceki yıla göre %18,3
oranında düşüş göstererek 562 milyon $ seviyesinde gerçekleşmiştir. Filmaşin
ihracatında önemli ihraç pazarları ABD, İsrail, Brezilya, Libya, Irak, Singapur,
İtalya, Ürdün, Gana ve Senegal’dir.
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
5
Grafik 8. Türkiye Geneli Çelik FilmaĢin Ġhracatında Ġlk On Ülke
Kaynak: TÜİK Verileri
Demir-Çelik Çubuk: Birincil demir-çelik mamulleri ihracatının yaklaşık %51’ini
oluşturan çubuklarda 2013 yılında bir önceki yıla göre ihracat %9,9 azalarak 4,9
milyar $’a gerilemiştir. Çubuk ihracatında önemli ihraç pazarları sırasıyla Irak,
B.A.E., ABD, Yemen, İsrail, Suudi Arabistan, Libya, Etiyopya, Peru ve Brezilya’dır.
Grafik 9. Türkiye Geneli Çubuk Ġhracatında Ġlk On Ülke
Kaynak: TÜİK Verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
6
Boru: Söz konusu dönemde demir-çelik boru ihracatı %8,3 düşüş göstererek 1,6
milyar $’a gerilemiştir. Özellikle Irak, ABD, Cezayir, İngiltere, Romanya, Fransa,
Almanya, Gürcistan, Hollanda ve İsrail önemli pazarlar arasında yer almıştır.
Grafik 10. Türkiye Geneli Boru Ġhracatında Ġlk On Ülke
Kaynak: TÜİK Verileri
Bakır: Bakır ihracatı 2013 yılında bir önceki yıla göre %3,9 oranında artarak 1,3
milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. İhracat gerçekleştirmiş olduğumuz ülkeler
arasında İtalya, ABD, Bulgaristan, Almanya, Bursa S.Böl, İngiltere, Fransa, Çin,
İsrail ve Suudi Arabistan yer almaktadır.
Grafik 11. Türkiye Geneli Bakır ve Bakırdan EĢya Ġhracatında Ġlk On Ülke
Kaynak: TÜİK Verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
7
Alüminyum: 2013 yılında alüminyum ihracatı %4,6 oranında artarak 2,3 milyar
$’a yükselmiştir. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin başında Almanya, Irak,
Fransa, İtalya, İngiltere, Bulgaristan, Polonya, Azerbaycan, İsviçre ve Yunanistan
gelmektedir.
Grafik 12. Türkiye Geneli Alüminyum ve Alüminyum Ġhracatında Ġlk On Ülke
Kaynak: TÜİK Verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
8
VI. BAZI MAL GRUPLARI ĠÇĠN SON ON YILLIK ĠHRACAT ve
BĠRĠM FĠYAT DEĞĠġĠMLERĠ
Grafik 13. Ġhracat: Demir ve Çelik Sektöründe Ġhracat ve Birim Fiyat DeğiĢimi
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
9
Grafik 14. Ġhracat: Bakır Sektöründe Ġhracat ve Birim Fiyat DeğiĢimi
(Kaynak: TÜİK Verileri)
Yıllar İtibariyle Bakır ve Bakırdan Eşya İhracatı
1.400
1.200
1.000
800
600
Değer (Milyon $)
Miktar(Bin Ton)
400
200
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
2011
2012
2013
10
Grafik 15. Ġhracat: Alüminyum Sektöründe Ġhracat ve Birim Fiyat DeğiĢimi
(Kaynak: TÜİK Verileri)
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
11
VII. ENERJĠ FĠYATLARI VE ĠHRACAT DEĞĠġĠM ORANLARI
(%)
Grafik 16. Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve Petrokok Fiyatlarının ve Demir-Çelik
Fiyatları ile KarĢılaĢtırılması
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
12
TABLO - 2012-2013 YILLARI TÜRKĠYE GENELĠ
DEMĠR VE DEMĠR DIġI METALLER SEKTÖRÜ FĠĠLĠ ĠHRACAT VERĠLERĠ
1.DEMİR VE ÇELİK
HAMMADDE
Pik Demir ve Aynalı Demir
Hurda, Granül, Tozlar
Diğer Hammadde
YARI MAMULLER (Blum-Kütük vb.)
YASSI ÜRÜNLER
Sıcak Hadde Mamulleri
Soğuk Hadde Mamulleri
Kaplanmış Ürünler
Kaplanmamış Ürünler
UZUN ÜRÜNLER
Filmaşin
Çubuklar
Profiller
Teller
PASLANMAZ ÇELİK ÜRÜNLERİ
DİĞER ALAŞIMLI ÇELİK ÜRÜNLERİ
Yarı Mamuller
Yassı Ürünler
Uzun Ürünler
DİĞER DEMiR ÇELiK
2.DEMİR VEYA ÇELİKTEN EŞYA
Borular
Boru Bağlantı Parçaları
İnşaat Aksamı
Vidalar, Civatalar, Somunlar
Sofra ve Mutfak Eşyası
Öğütücü Bilyalar, Kafesler
Sobalar, Mutfak Soba ve Ocakları
Dökme Eşya (Düz)
Sağlığı Koruyucu Eşya
Depo, Sarnıç, Varil, Fıçı
Sıkıştırılmış, Sıvı Gazlar İçin Kap.
Demir Çelikten Diğer Eşya
TOPLAM DEMİR ÇELİK MAMULLERİ
3.BAKIR VE BAKIRDAN EŞYA
4. ALÜMİNYUM VE ALÜM. EŞYA
5.DİĞER METALLER VE EŞYA
6.PREFABRİK YAPILAR
TOPLAM
2012 ($)
11.209.812.229
171.332.979
4.773.301
165.995.572
564.106
1.751.660.012
1.437.016.634
688.891.759
92.723.169
618.647.105
36.754.601
7.514.693.125
688.643.787
5.453.186.734
1.235.444.214
137.418.390
79.511.417
254.918.037
95.364.549
6.272.166
153.281.322
680.025
5.528.265.388
1.740.281.088
95.944.563
1.343.101.449
248.009.034
232.546.525
614.356.940
315.044.033
182.331.943
80.861.880,00
208.731.700
119.983.528
347.072.705
16.738.077.617
1.264.083.724
2.228.688.218
944.061.339
36.347.021
21.211.257.919
2013 ($)
% Değişim
9.774.078.382
-12,8
159.204.510
-7,1
3.533.014
-26,0
155.631.099
-6,2
40.397
-92,8
824.917.590
-52,9
1.633.672.289
13,7
939.383.317
36,4
93.686.859
1,0
562.906.703
-9,0
37.695.410
2,6
6.781.798.729
-9,8
562.400.456
-18,3
4.913.147.859
-9,9
1.142.397.995
-7,5
163.852.419
19,2
108.231.611
36,1
266.179.590
4,4
95.350.743
0,0
11.056.608
76,3
159.772.239
4,2
74.063
-89,1
5.573.498.133
0,8
1.596.576.408
-8,3
92.922.232
-3,2
1.375.880.199
2,4
260.996.391
5,2
267.154.949
14,9
607.668.262
-1,1
309.673.724
-1,7
200.732.715
10,1
86.028.018,00
6,4
218.115.698
4,5
168.725.465
40,6
389.024.072
12,1
15.347.576.515
-8,3
1.313.965.272
3,9
2.330.825.035
4,6
1.073.636.915
13,7
63.681.356
75,2
20.129.685.093
-5,1
Kaynak: TÜİK Verileri
ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 539 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content