close

Enter

Log in using OpenID

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

embedDownload
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri
gereğince Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Profesör ve Doçentlerin Rektörlüğe, Yardımcı
Doçentlerin ilgili birimlere başvurmaları, adayların Üniversitemiz web sitesinde
yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme
Koşullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir.
İSTENEN BELGELER:
Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası.
Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası.
Yardımcı Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş, doktora ya da uzmanlık belgesi ve 4
takım bilimsel yayın dosyası
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADET
AÇIKLAMA
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlık
Tıp Fakültesi
Kalp Damar Cerrahisi
Profesör
1
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Eğitimi
Profesör
1
Tıp Fakültesi
Tıbbi Patoloji
Doçent
1
Tıp Fakültesi
Acil Tıp
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Fen Bilgisi Eğitimi
Doçent
1
Doçent
1
Doçent
1
Protetik Diş Tedavisi
Doçent
1
Fen Fakültesi
Cebir ve Sayılar Teorisi
Doçent
1
Fen Fakültesi
Uygulamalı Matematik
Doçent
1
Doçent
1
Doçent
1
Doçent
1
Mühendislik Fakültesi Jeodezi
Doçent
1
Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji
Doçent
2
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği
Fakültesi
İkt. Ve İd.Bil.
Sayısal Yöntemler
Fakültesi
İkt. Ve İd.Bil.
Yönetim Bilimleri
Fakültesi
Mühendislik Fakültesi Fotogrametri
İlahiyat Fakültesi
Din Eğitimi
Doçent
1
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Dinler Tarihi
Arap Dili ve Belagati
Doçent
1
Doçent
yeterlilik belgesi olmak, Kalp nakli üzerine
yurtdışında kalp merkezinde çalışmış olmak.
Eğitimin Psikolojik ve Sosyolojik temelleri
alanında çalışması olmak.
İstatistiksel Analiz alanında doçent olmuş olmak.
1
Teknoloji Fakültesi
Optik Mühendisliği
Doçent
2
Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Suni
Tohumlama
Doçent
1
Sivas MYO
Organik Tarım Pr.
Doçent
1
Şarkışla AşıkVeysel
MYO
Laborant ve Veteriner
Sağlık Pr.
Doçent
1
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADET
Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
Yrd.Doç.
1
Tiftik Keçilerinde intrvaginal sünger, CIDR-G ve
kulak implantı konusunda deneyimli olmak.
AÇIKLAMA
Kolon anastomozu, patlama basıncı üzerine
deneysel çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Göğüs Cerrahisi
Yrd.Doç.
1
Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları
Tıbbi Biyokimya
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Tıp Fakültesi
Biyokimya uzmanı olmak, ösefagial kanser, gastrik
kanser ve non-hodgkin lenfomada pestisid
maruziyeti üzerine çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi
Çocuk Cerrahisi
Yrd.Doç.
1
Bir yüksek öğretim kurumunda en az iki yıl
öğretim üyeliği yapmış olmak
Tıp Fakültesi
Plastik ve Rekons.
Cerrahi
Yrd.Doç.
1
Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Yrd.Doç.
1
Dermotoskopi alanında çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları
Yrd.Doç.
1
Solid organ transplant enfeksiyonları konusunda
eğitim almış olmak.
Tıp Fakültesi
Nöroloji
Yrd.Doç.
1
Akut dönem iskemik inmeli hastalarda intratekal
immünglobin düzeyinin klinik bulgular ve
prognozla ilişkisi konusunda çalışma yapmış
olmak.
Tıp Fakültesi
Nöroloji
Yrd.Doç.
1
Periferik diyabetik polinöropatide memantin
etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak.
Tıp Fakültesi
Biyokimya
Yrd.Doç.
1
Biyokimya uzmanı olmak. Subklinik hipotiroidi
üzerine çalışmaları olmak.
Tıp Fakültesi
Fizyoloji
Yrd.Doç.
1
Tıp doktoru olmak, prenatal hiperhomosisteineminin yavru sıçanlarda
nöroplastisite ve bilişsel fonksiyonlar üzerine etkisi
konusunda çalışma yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Müh.
Yrd.Doç.
1
Doktorasını Yüksek Enerji Fiziği alanında,
Relativistik Parçacıkların Bağlı Durum Enerjileri
konusunda yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Müh.
Yrd.Doç.
1
Silisyum Tabanlı Güneş Pilleri konusunda çalışma
yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Haberleşme
Yrd.Doç.
1
Gezgin İletişim Sistemleri ve Kablosuz Hücresel
Ağlar konusunda çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Jeofizik
Yrd.Doç.
1
Maden İşletmelerinde Jeofizik çalışması yapmış
olmak
Mühendislik Fakültesi Kimyasal Teknolojiler
Yrd.Doç.
1
Nanoakışkanların Reolojik ve Isıl Davranışları
konusunda doktora yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliği
Yrd.Doç.
1
Kimya alanında doktora yapmış olmak
Diş Hekimliği
Fakültesi
Yrd.Doç.
1
Agresif Periodontitis Hastalarında Sitokin Gen-
Periodontoloji
Polimorfizmlerinin Araştırılması konusunda
çalışmış olmak
Eczacılık Fakültesi
Farmakognozi
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve
Edebiyatı
Eğitim Programları ve
Öğretimi
Eğitimde Ölçme ve
Değerlendirme
Rehberlik ve
Psikolojik Danışmanlık
Yrd.Doç.
1
Alman Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak
Sağlık Bilimleri Fak.
Hemşirelik Esasları
Yrd.Doç.
1
Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
ÜNVANI
ADET
Sağlık Bilimleri Fak.
Beslenme ve Diyetetik
Yrd.Doç.
1
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
yapmış olmak.
Yrd.Doç.
1
Uzaktan Eğitimde Tam Öğrenme Modeli
konusunda çalışması olmak
Yrd.Doç.
1
PISA Verileri üzerine uluslararası
karşılaştırmalarla ilgili çalışması olmak
AÇIKLAMA
4,6 Diaril piridon türevlerinin sentezi ve anti
bakteriyel aktiviteleri üzerine çalışma yapmış
olmak
Teknoloji Fakültesi
Optik Mühendisliği
Yrd.Doç.
1
Heteroyapılarda safsızlık atomlarının alan altında
kutuplanabilirlik ve fotoiyonizasyon tesir kesiti
hesabı üzerine yayınları bulunmak
Teknoloji Fakültesi
Yazılım Mühendisliği
Yrd.Doç.
1
Monte Carlo Algoritmaları içeren bilimsel yazılım
geliştirme ve uygulamaları üzerine çalışma yapmış
olmak.
Fen Fakültesi
Geometri
Yrd.Doç.
1
Hiperbolik ve De-Sitter Uzaylarında Sabit Açılı
Yüzeyler konusunda doktora yapmış olmak
Bankacılık ve Finans
Yrd.Doç.
1
Sigortacılık alanında doktora yapmış olmak
Bankacılık ve Finans
Yrd.Doç.
1
Finans alanında doktora yapmış olmak
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
Sayısal Yöntemler
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak
Yrd.Doç.
1
Kentleşme ve Çevre Sorunları veya Mahalli
Fakültesi
Kentleşme ve Çevre
Sorunları
İlahiyat Fakültesi
Din Psikolojisi
Yrd.Doç.
1
Din Psikolojisi Anabilim dalında doktora yapmış
İlahiyat Fakültesi
Kelam
Yrd.Doç.
1
Kelam anabilim dalında doktora yapmış olmak
İktisadi ve İd. Bil.
Fakültesi
İktisadi ve İd. Bil.
Fakültesi
İktisadi ve İd. Bil.
Fakültesi
İktisadi ve İd. Bil.
Fakültesi
İktisadi ve İd. Bil.
İdareler ve Yerinden Yönetim alanında doktora
yapmış olmak
İletişim Fakültesi
Radyo ve Televizyon
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak.
Veteriner Fakültesi
Dölerme ve Suni
Tohum.
Viroloji
Yrd.Doç.
1
İn vitro embriyo üretimi konusunda çalışmış olmak
Yrd.Doç.
1
Lumpy Skin Disease hastalığının Filo Genetiği
Veteriner Fakültesi
konusunda deneyimli olmak.
Veteriner Fakültesi
Zara Veysel Dursun
Uyg.Bil. Y.O.
Histoloji ve
Embriyoloji
Bankacılık ve Finans
Yrd.Doç.
1
Kanatlı Solunum Yolları Mast Hücreleri üzerine
Histometrik araştırmalar yapmış olmak
Yrd.Doç.
1
Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye,
Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Zara Veysel Dursun
Uyg.Bil. Y.O.
Sigortacılık ve Risk
Yönetimi
Yrd.Doç.
1
Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat, Maliye,
Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
Zara Ahmet
MYO
Çuh. Gıda Teknolojisi Pr.
Müracaat tarihi : 27.10.2014
Son başvuru tarihi : 11.11.2014
Bilgi için tıklayınız
Yrd.Doç.
1
Alanında doktora yapmış olmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
479 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content