close

Enter

Log in using OpenID

631 - Türkiye Büyük Millet Meclisi

embedDownload
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
YASAMA DÖNEMİ
YASAMA YILI
24
4
SIRA SAYISI: 631
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon,
Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve
Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/930)
Nuri
Nuri
/
–3–
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1/930 Esas Numaralı Tasarının
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-
Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Dışişleri Komisyonu Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Tasarı Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Tüzük Metni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
(S. Sayısı: 631)
/
–4–
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
Sayý: 31853594-101-945-2187
14/5/2014
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 21/4/2014
tarihinde kararlaştırılan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk
Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/930)
ESAS Dışişleri Komisyonu
TALİ
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
GEREKÇE
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT); bölgesindeki ve dünya genelindeki standardizasyon, uygunluk
değerlendirmesi, akreditasyon ve metrolojinin ekonomide ve ticaretteki önemini göz önüne alarak,
EİT bölgesindeki standartların, uygunluk değerlendirmesinin, akreditasyon ve metroloji
uygulamalarının uyumlaştırılmasının gerekliliğini dikkate alarak, bölge içi ticaretin teşvik edilmesinde
standartların oynadığı asıl rolü kavrayıp ticaretteki teknik engelleri kaldırmak amacıyla EİT’e bağlı
Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsünün
(RISCAM) kurulmasını kararlaştırmıştır.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve
Metroloji Bölgesel Enstitüsü (RISCAM) Tüzüğü, 9 Mart 2009 yılında yapılan 18. EİT Bakanlar Konseyi
Toplantısında ilk defa üye ülkelerin imzasına açılmış ve Afganistan, İran ve Türkiye RISCAM Tüzüğünü
imzalamıştır. RISCAM Tüzüğü 2012 yılında İran tarafından onaylanmıştır. RISCAM Tüzüğünün
“Tüzüğün Yürürlüğe Girmesi” başlıklı 17 nci maddesinde “İşbu Tüzük, EİT Bakanlar Konseyi’nin
onayını müteakip, üye devletlerin kendi anayasal kuralları ve uygulamalarına göre onaylanır. İşbu Tüzük,
imza sahibi dört EİT üyesi devletin onay resmi belgesini Genel Sekreterlik/EİT Sekretaryasına tevdi
etmesi ile yürürlüğe girer.” ibaresi yer almaktadır. EİT Sekretaryası; RISCAM Tüzüğünün Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan tarafından imzalanmasını,
Afganistan ve Türkiye tarafından onay sürecinin tamamlanmasını talep etmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
/
–5–
RISCAM Tüzüğüne göre; RISCAM’ın Genel Merkezi İran’da, Standardizasyon ve Akreditasyon
Teknik Yönetim Kurullarının Sekretaryası Türkiye’de, Metroloji Teknik Yönetim Kurulu
Sekretaryası Kazakistan’da, Uygunluk Değerlendirme Teknik Yönetim Kurulu Sekretaryası İran’da
bulunacaktır.
Bu çerçevede Türkiye; standardizasyon ve akreditasyon alanlarında öncü bir ülke olarak
RISCAM bünyesinde yürütülecek standartları ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini
uyumlaştırma çalışmaları ile ticareti olumsuz etkilemesi muhtemel faktörleri bertaraf etmeyi
amaçlamakta olup, EİT üyesi devletlerin standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon
ve metroloji alanlarında gelişimini destekleyerek pazar payını arttırmayı ve bölgesinde odak
noktasında olmayı hedeflemektedir. Türkiye’nin bu alanlarda EİT üyesi ülkelere öncülük etmesinin
getireceği avantajlar düşünüldüğünde, RISCAM Tüzüğünün yasal onay işlemlerinin tamamlanması
uygun mütalaa edilmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
/
–6–
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
7.7.2014
Esas No: 1/930
Karar No: 498
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 14/5/2014 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 30/5/2014 tarihinde tali komisyon olarak
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilen “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk
Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” Komisyonumuzun 24 üncü Yasama Dönemi 25/6/2014 tarihli
81 inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin de
katılımlarıyla görüşülmüştür.
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde, Tasarının, Türkiye’nin Ekonomik
İşbirliği Teşkilatı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel
Enstitüsü (RISCAM) bünyesinde yürütülecek standartları ve uygunluk değerlendirilme prosedürlerini
uyumlaştırma çalışmaları ile ticareti olumsuz etkilemesi muhtemel faktörleri bertaraf etmesini
amaçlamasına imkân tanınmasını ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
(EİT) üyesi devletlerin standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve metroloji
alanlarında gelişiminin desteklenmesini teminen, 9 Mart 2009 tarihinde Tahran’da imzalanan
Tüzüğün onaylanmasının uygun bulunması amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet temsilcileri
tarafından;
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın 1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından oluşturulduğu,
daha sonra 1992 yılında Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve
Türkmenistan’ın da katılımlarıyla 10 üyeli bir teşkilat hâline geldiği,
Bölgesinde ve dünya genelinde standardizasyon, uygunluk değerlendirmesi, akreditasyon ve
metrolojinin ekonomide ve ticaretteki önemini göz önüne alarak bu Teşkilatta, Ekonomik İşbirliği
Teşkilatına bağlı Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel
Enstitüsü (RISCAM) kurulmasının kararlaştırıldığı,
Anlaşma’nın tarafımızdan, imzaya açıldığı 2009 yılında imzalandığı, RISCAM’ın genel
merkezinin İran’da; Standardizasyon, Akreditasyon, Teknik Yönetim Kurulları Sekreteryasının
Ülkemizde; Metroloji Teknik Yönetim Kurulu Sekreteryasının Kazakistan’da; Uygunluk
Değerlendirme Teknik Yönetim Kurulu Sekreteryasının ise İran’da bulunmasının öngörüldüğü,
Anlaşma ile esasen bu Enstitü üzerinden Türk Standartları Enstitüsü’nün birikimlerinin ve sahip
olduğu tecrübelerin üye ülkelere aktarılmasının hedeflendiği,
ifade edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
/
–7–
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden İstanbul Milletvekili Harun Karaca, İstanbul Milletvekili Osman Aşkın
Bak ve Rize Milletvekili Hasan Karal Tasarı ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Sözcü
Üye
Volkan Bozkır
Osman Aşkın Bak
Ali Rıza Alaboyun
İstanbul
Aksaray
İstanbul
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Üye
Üye
Fazilet Dağcı Çığlık
Ali Şahin
Harun Karaca
Erzurum
Gaziantep
İstanbul
Üye
Üye
Üye
Abdullah Çalışkan
Çiğdem Münevver Ökten
Hasan Karal
Kırşehir
Mersin
Rize
(Bu raporun özel sözcüsü)
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Burhan Kayatürk
Van
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
/
–8–
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
EKONOMİK
İŞBİRLİĞİ
TEŞKİLATI
STANDARDİZASYON, UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ, AKREDİTASYON VE
METROLOJİ BÖLGESEL ENSTİTÜSÜ
TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
EKONOMİK
İŞBİRLİĞİ
TEŞKİLATI
STANDARDİZASYON, UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ, AKREDİTASYON VE
METROLOJİ BÖLGESEL ENSTİTÜSÜ
TÜZÜĞÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 9 Mart 2009 tarihinde
Tahran’da imzalanan “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi,
Akreditasyon ve Metroloji Bölgesel Enstitüsü
Tüzüğü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
A. Babacan
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. İşler
B. Bozdağ
A. İslam
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. Çavuşoğlu
F. Işık
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
İ. Güllüce
A. Davutoğlu
N. Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız
A. Ç. Kılıç
M. M. Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı
E. Ala
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
–9–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
Nuri
– 11 –
11
13
13
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
18
20
20
21
21
22
22
22
22
23
24
24
25
25
26
26
27
27
27
27
27
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
Nuri
– 13 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 14 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 15 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 16 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 17 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 18 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 19 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 20 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 21 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 22 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 23 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 24 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 25 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 26 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 27 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
– 28 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 631)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
925 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content