close

Enter

Log in using OpenID

604 - Türkiye Büyük Millet Meclisi

embedDownload
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
YASAMA DÖNEMİ
YASAMA YILI
24
4
SIRA SAYISI: 604
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş
Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında
Türkiye’de Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı ile Dışişleri Komisyonu Raporu
(1/910)
Gökhan
–2–
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1/910 Esas Numaralı Tasarının
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
-
Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Dışişleri Komisyonu Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tasarı Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Anlaşma Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
(S. Sayısı: 604)
/
–3–
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
28/4/2014
Sayý: 31853594-101-943-2000
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2014
tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler
Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiyede Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/910)
ESAS Dışişleri Komisyonu
TALİ
Plan ve Bütçe Komisyonu
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
GEREKÇE
Dünyanın çeşitli bölgelerinde meydana gelen savaşların, silahlı çatışmaların, doğal afetlerin ve
çevresel felaketlerin çok büyük hayat kaybına, maddi zarara ve göç hareketlerine yol açmak suretiyle
büyük çaplı insani krizler yarattığı görülmektedir.
Birleşmiş Milletler (BM), insanlığın karşı karşıya kaldığı krizlere hızlı ve etkili bir şekilde yanıt
verebilmek amacıyla kapasitesini geliştirmek arayışı içine girmiş ve bu doğrultuda, BM Genel Kurulu
tarafından 1991 yılında kabul edilen 46/182 sayılı Kararla aynı zamanda İnsani İşlerden Sorumlu
BM Genel Sekreter Yardımcısı da olan BM Acil Yardım Koordinatörünün başkanlığını yaptığı BM
İnsani İşler Bölümü ihdas edilmiştir. BM İnsani İşler Bölümü 1998 yılında BM İnsani İşler Eşgüdüm
Ofisine (OCHA) dönüştürülmüştür.
İnsani kriz durumlarında BM kuruluşları arasında ortak stratejiler geliştirmek, ihtiyaç
değerlendirmesi yaparak eylem planları oluşturmak ve bunların uygulanmalarını izlemek, eşgüdüm
forumları tesis etmek, kaynakları harekete geçirmek, koordinasyon mekanizmalarını yönlendirmek
OCHA’nın önde gelen görevleri arasında yer almaktadır.
Ülkemizin uluslararası planda son yıllarda yükselen profiline paralel olarak, BM’deki ağırlığı ve
görünürlüğü artmakta ve aralarında OCHA’nın da yer aldığı BM kuruluşlarıyla sürdürmekte olduğu
işbirliği de gelişmektedir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
/
–4–
Özellikle son dönemde ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan siyasi gelişmeler
neticesinde ortaya çıkan insani kriz durumu ve bu krize uluslararası aktörlerle eşgüdüm içinde süratle
cevap verilmesinin gerekliliği, ülkemizle OCHA arasında var olan işbirliğinin daha da geliştirilmesine
zemin hazırlamıştır.
Öte yandan, ülkemizin BM içindeki görünürlüğünün belirgin biçimde artmasına katkıda bulunan
ve bugün dünyanın birçok bölgesine yayılarak nicelik ve nitelik bakımından zenginleşen insani
yardım faaliyetlerimiz OCHA ile gelişen işbirliğinin diğer bir boyutunu teşkil etmektedir.
Son olarak, ülkemizin 2016 yılında gerçekleştirilecek Dünya İnsani Zirvesinin ev sahipliğini
yapmaya hak kazanması, OCHA ile halen yoğun bir düzeyde bulunan mevcut işbirliğimizin
önümüzdeki dönemde daha da ivme kazanacağını ortaya koymaktadır.
OCHA tarafından ülkemizde bir Ülke Ofisi ihdas edilmesinin, gelişen işbirliğimizin ortaya
çıkardığı artan eşgüdüm ve iletişim ihtiyacının daha kolaylıkla yerine getirilmesine imkan sağlayacağı
değerlendirilmektedir.
Bu hususlar göz önünde bulundurularak “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler
İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiye’de Bir Ülke Ofisi Kurulmasına ilişkin Anlaşma”
3 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
/
–5–
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
6.6.2014
Esas No: 1/910
Karar No: 470
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 28/04/2014 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 05/05/2014 tarihinde tali komisyon olarak
Plan ve Bütçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, esas komisyon olarak da
Komisyonumuza havale edilen “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler
Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiye’de Bir Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” Komisyonumuzun 24 üncü Yasama Dönemi 28/05/2014
tarihli 77 nci toplantısında Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katılımlarıyla görüşülmüştür.
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde, Tasarının, Birleşmiş Milletler İnsani İşler
Eşgüdüm Ofisi tarafından Türkiye’de bir ülke ofisi kurulması amacıyla, 3 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da
imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet temsilcileri tarafından;
Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde ortaya çıkan
insani kriz durumu ve bu krize uluslararası aktörlerle eş güdüm içinde süratle cevap verilmesinin
gerekliliği, Ülkemiz ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi arasında mevcut olan iş
birliğinin daha da geliştirilmesine zemin hazırladığı,
Ülkemizin Birleşmiş Milletler içindeki görünürlüğünün belirgin biçimde artmasına katkıda
bulunan ve bugün dünyanın birçok bölgesine yayılarak nicelik ve nitelik bakımından zenginleşen
insani yardım faaliyetlerinin, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisiyle gelişen iş birliğinin
diğer bir boyutunu da teşkil ettiği,
Ofis tarafından Ülkemize bir ülke ofisi ihdas edilmesinin gelişen iş birliğimizin ortaya çıkardığı
artan eş güdüm ve iletişim ihtiyacının daha kolaylıkla yerine getirilmesine imkân sağlayacağı,
Bu hususlar göz önünde bulundurularak Birleşmiş Milletler İnsani İşler Eşgüdüm Ofisiyle
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında Türkiye’de bir ülke ofisi kurulması üzerinde Anlaşmanın
imzalanması konusunda mutabakata varıldığı,
ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden Erzurum Milletvekili Fazilet Dağcı Çığlık, İstanbul Milletvekili Harun
Karaca ve İstanbul Milletvekili Osman Aşkın Bak Tasarı ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
/
–6–
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Volkan Bozkır
Osman Aşkın Bak
Ahmet Berat Çonkar
İstanbul
İstanbul
İstanbul
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Üye
Üye
Ali Rıza Alaboyun
Fazilet Dağcı Çığlık
Ali Şahin
Aksaray
Erzurum
Gaziantep
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Üye
Üye
Mehmet Ali Ediboğlu
Refik Eryılmaz
Ali Haydar Öner
Hatay
Hatay
Isparta
Üye
Üye
Üye
Ayşe Eser Danışoğlu
Osman Oktay Ekşi
Harun Karaca
İstanbul
İstanbul
İstanbul
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Üye
Üye
Osman Taney Korutürk
Rıfat Sait
Çiğdem Münevver Ökten
İstanbul
İzmir
Mersin
Üye
Üye
Üye
Hasan Karal
Mehmet Kasım Gülpınar
Selma Irmak
Rize
Şanlıurfa
Şırnak
Üye
Burhan Kayatürk
Van
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
/
–7–
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSANİ
İŞLER EŞGÜDÜM OFİSİ ARASINDA
TÜRKİYEDE BİR ÜLKE OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSANİ
İŞLER EŞGÜDÜM OFİSİ ARASINDA
TÜRKİYEDE BİR ÜLKE OFİSİ KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA
DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- (1) 3 Ekim 2013 tarihinde
Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler
Eşgüdüm Ofisi Arasında Türkiye’de Bir Ülke
Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
A. Babacan
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı V.
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. Ala
B. Bozdağ
A. İslam
Avrupa Birliği Bakanı
M. Çavuşoğlu
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. Işık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı V.
İ. Güllüce
H. Yazıcı
T. Yıldız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız
A. Ç. Kılıç
M. M. Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı
E. Ala
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
İ. Yılmaz
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
/
–8–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
–9–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
– 10 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
– 11 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
– 12 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Gökhan
(S. Sayısı: 604)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
357 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content