close

Enter

Log in using OpenID

636 - Türkiye Büyük Millet Meclisi

embedDownload
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ
YASAMA DÖNEMİ
YASAMA YILI
24
4
SIRA SAYISI: 636
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi
İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri
Komisyonu Raporu
(1/909)
Nuri
Nuri
/
–3–
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1/909 Esas Numaralı Tasarının
-
TBMM Başkanlığına Sunuş Yazısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
-
Gerekçesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Dışişleri Komisyonu Raporu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tasarı Metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Dışişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin
Protokol Metni
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
(S. Sayısı: 636)
/
–4–
T.C.
Baþbakanlýk
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüðü
Sayý: 31853594-101-933-1960
24/4/2014
TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ BAÞKANLIÐINA
Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu’nca 6/3/2014
tarihinde kararlaştırılan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereðini arz ederim.
Recep Tayyip Erdoğan
Baþbakan
HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(1/909)
ESAS Dışişleri Komisyonu
TALİ
İçişleri Komisyonu
GEREKÇE
1937 yılında kurulan Polis Akademisi Başkanlığı, güvenlik sektöründe ve suçla mücadelede
işbirliğinin öneminden hareketle ülkemiz ile dost ve kardeş ülkeler arasındaki Güvenlik İşbirliği
Anlaşmaları ve diğer hukuki metinler çerçevesinde, 1991 yılından itibaren uluslararası ilişkilerini
artırma adına çalışmalara başlamıştır. Bu bağlamda Polis Akademisi, işbirliği içerisinde olduğu
ülkelerden öğrenci kabul ederek uluslararası eğitim veren bir kurum haline gelmiştir.
2013 yılı itibariyle 23 farklı ülkeden (Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Filistin, Gürcistan,
Kazakistan Kırgızistan, KKTC, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Moldova, Tacikistan Türkmenistan,
Makedonya, Ürdün, Sudan, Yemen, BAE, Belarus, Afganistan, Etiyopya, Kosova) 1414 öğrencinin
kaydı yapılmış, 19 farklı ülkeden 840 misafir öğrenci mezun edilmiş olup, 2013-2014 eğitim öğretim
yılında 18 farklı ülkeden 313 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.
Ayrıca, 89 misafir öğrencinin Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora programına
kaydı yapılmış, bunlardan 16 tanesi mezun olmuş 72 tanesi de eğitim-öğretime devam etmektedir.
Yabancı ülke emniyet teşkilatları ve polis eğitim kurumları ile teşkilatımız arasında bir köprü
oluşturularak emniyet teşkilatlarının gelişimine katkı sağlanmak, Polis Akademisi’nin uluslararası
arenadaki etkinliğini arttırmak, Güvenlik işbirliği faaliyetleri kapsamında hâlihazırda devam eden
polis eğitimi alanında işbirliğini geliştirmek, karşılıklı ve eşitlik esasına göre akademik gelişimi
desteklemek, kültürel etkileşimi sağlamak ve iletişim kanallarını güçlendirmek hedeflenmektedir.
Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti arasında 6 Haziran
2013 tarihinde imzalanan “Polis Eğitimi İşbirliği Protokolü” ile Temel Polis Eğitimi, Lisans ve Lisansüstü
Eğitim ve Doktora Eğitimi konularında ikili işbirliği faaliyetlerinde bulunacaklardır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 636)
/
–5–
Dışişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Dışişleri Komisyonu
Esas No: 1/909
Karar No: 495
4.7.2014
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca 25/4/2014 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 5/5/2014 tarihinde tali komisyon olarak
İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile, Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” Komisyonumuzun 24 üncü Yasama
Dönemi 25/6/2014 tarihli 81 inci toplantısında Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkililerinin
de katılımlarıyla görüşülmüştür.
Komisyonumuza havale edilen metinler incelendiğinde, Tasarının, Türkiye ile Tunus arasında polis
eğitimi alanında iş birliği faaliyetlerinde bulunulmasını teminen, 6 Haziran 2013 tarihinde Tunus’ta
imzalanan Protokolün onaylanmasının uygun bulunması amacıyla hazırlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde Hükümet temsilcileri tarafından;
Protokol ile Taraflar arasında temel polis eğitimi, lisans ve lisansüstü eğitim ve doktora eğitimi
ile güvenlik iş birliği alanında eğitim bağlamında iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği,
Protokolün onay işlemlerinin hali hazırda Tunus tarafında da devam etmekte olduğu,
ifade edilmiştir.
Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerin ardından Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek oy birliği ile maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.
Tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile tümü aynen ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
Komisyon üyelerinden Mersin Milletvekili Çiğdem Münevver Ökten, İstanbul Milletvekili
Osman Aşkın Bak ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin Tasarı ile ilgili özel sözcü seçilmişlerdir.
Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Başkan
Volkan Bozkır
İstanbul
Üye
Fazilet Dağcı Çığlık
Erzurum
Üye
Abdullah Çalışkan
Kırşehir
Sözcü
Osman Aşkın Bak
İstanbul
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Ali Şahin
Gaziantep
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Çiğdem Münevver Ökten
Mersin
(Bu raporun özel sözcüsü)
Üye
Burhan Kayatürk
Van
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
Üye
Ali Rıza Alaboyun
Aksaray
Üye
Harun Karaca
İstanbul
Üye
Hasan Karal
Rize
(S. Sayısı: 636)
/
–6–
HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA POLİS EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TASARISI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
İLE TUNUS CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
ARASINDA POLİS EĞİTİMİ İŞBİRLİĞİ
PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
TASARISI
MADDE 1- (1) 6 Haziran 2013 tarihinde
Tunus’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Polis Eğitimi İşbirliği Protokolü”nün
onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE 1- Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 2- Tasarının 2 nci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3- Tasarının 3 üncü maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. Arınç
A. Babacan
B. Atalay
Başbakan Yardımcısı
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
E. İşler
B. Bozdağ
A. İslam
Avrupa Birliği Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. Çavuşoğlu
F. Işık
F. Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
İ. Güllüce
A. Davutoğlu
N. Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
T. Yıldız
A. Ç. Kılıç
M. M. Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
H. Yazıcı
E. Ala
C. Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
Milli Eğitim Bakanı
Ö. Çelik
M. Şimşek
N. Avcı
Milli Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
Sağlık Bakanı
İ. Yılmaz
V. Eroğlu
M. Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
L. Elvan
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 636)
–7–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 636)
–8–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 636)
–9–
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 636)
– 10 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 636)
– 11 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 636)
– 12 –
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nuri
(S. Sayısı: 636)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
310 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content