close

Enter

Log in using OpenID

balıkesir büyükşehir belediye başkanlığından ihale ilanı

embedDownload
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine Ait İlimiz Ayvalık ve Burhaniye İlçesi ile İzmir İli Bergama İlçesinin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 30 Ad. Parseldeki Fıstık Çamı
Kozalaklarının Ağaç Üzerinde (Dalında) Satışı İşi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü (arttırma sureti) ile
yapılacaktır.
1-İdarenin :
a) Adı : Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
b) Adresi:Eski Kuyumcular Mahallesi Salih Tozan Caddesi Mekik Sok. No:25 Karesi/ Balıkesir
c) Telefon ve Faks Numarası:Tel: 0.266.239 15 10 -1253 Faks:0.266.239 14 50
d) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2- İhale Konusu:
Niteliği, Türü ve Miktarı, Yeri: Aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
3- İhalenin:
a)Yapılacağı Yer: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu (Büyükşehir Belediye Encümeni huzurunda) Eski Kuyumcular Mahallesi Salih Tozan Caddesi
Mekik Sokak No:25 Kat: 7 Karesi/ BALIKESİR
b) Tarihi ve Saati: 24/12/2014 Çarşamba Günü Saat:14:00
c) Usulü: Açık Teklif Usulü (Arttırma suretiyle)
4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Gerçek kişi olması halinde, tebligat adresi beyanına ait Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesi,
b)Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 2014 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı sureti,
2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli imza sirküleri,
ç) Tahmin edilen bedelin (muhammen bedelin) %3’ü oranında (1.903,05 TL) geçici teminata dair belge,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi,
f) İhale dokümanının temin edildiğini gösteren belge.
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde ilgilisine göre bu maddenin (a),(b) ve (c) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
ğ) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığından ve 1. Hukuk Müşavirliğinden alınmış belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış
olmalı) 6552 sayılı Kanun, 6183 sayılı Kanunun 48.maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.
h) İsteklinin Dernek, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon veya Vakıf vb. olması halinde (ç),(f) ve (ğ) bendinde yer alan belgelerle birlikte resmi makamlardan alınmış
halen faaliyette olduklarını gösterir belge, mal satın alma hakkında Genel Kurul Kararını gösterir belge, temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza sürküleri ve yetki belgelerini
sunmaları gerekmektedir.
İstenilen bütün belgelerin asıl, noter tasdikli veya idare tarafından aslı görülmüştür şerhli sureti olmaları gerekmektedir.
5- İhale dökümanı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından (Eski Kuyumcular Mahallesi Salih Tozan Caddesi Mekik Sokak No:25 Kat: 1 Karesi/
BALIKESİR) bedelsiz olarak görülebilir veya temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını idareden temin etmesi zorunludur.
6- İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşme imzalandıktan sonra en geç 15 (onbeş) işgünü içinde sözleşme bedelinin 1/3’ünü peşin olarak, kalan 2/3’ünü ise ilk ödemeyi takiben 45
(kırkbeş) iş günü içinde idareye ödemek zorundadır. Sözleşme bedelinin zamanında ödenmemesi halinde İdare söz konusu bedeli yasal faizi ile birlikte istekliden tahsil edecektir.
Sözleşme bedeline, ilgili yasal düzenlemeler gereğince doğacak KDV dahil olmayıp ayrıca tahsil edilecektir.
7- Teklif zarfları 24.12.2014 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ( Eski Kuyumcular Mahallesi Salih
Tozan Caddesi Mekik Sokak No:25 Kat: 6 Karesi/ BALIKESİR) teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar İdareye ulaşmayan
teklifler değerlendirmeye alınmaz.
8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.
Sıra
No
Adres
1
İlimiz Ayvalık İlçesi Bağyüzü ve Akçapınar
Mahalleleri, İlimiz Burhaniye İlçesi
Hacıbozlar Mahallesi, İzmir İli Bergama
İlçesi Ayvatlar ve Okçular Mahallelerinde
bulunan toplam 30 ad. Parseldeki fıstık
çamları (Adres Dökümleri aşağıda
sunulmuştur.)
Niteliği
Fıstıklık
Miktarı
(Yaklaşık) (kg)
78.315 kg
Alan
(da)
Tahmini
(Muhammen)
Bedel
(TL)
681 da
63.435,15 TL+
KDV
Geçici
Teminatı
(TL)
İşin
Süresi
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1.903,05
90
(Doksan)
takvim
günü
24.12.2014
14:00
FISTIK ÇAMI KOZALAKLARININ BULUNDUĞU PARSELLERİ GÖSTERİR LİSTE
İLİ
İLÇESİ
SIRA
N0
BALIKESİR
AYVALIK
MAHALLE
CİNSİ
MEVKİİ
PAFTA N0
ADA N0
PARSEL
N0
YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
NE AMAÇLA
KULLANILDIĞI
1
2
3
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
DEDE MEZARI
KURUCAPINAR
KÖY CİVARI
J17-B-20-C-4
J17-B-25-B-3
J17-B-25-A-2
108
111
149
46
14
28
43641,74
5404,58
7300,05
4
BAĞYÜZÜ
BAĞ
J17-B-24-B-2
143
10
16413,47
5
6
7
8
9
10
11
12
AKÇAPINAR
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
KOCAAVLU
ESİRİKDEĞİRMEN
TEPE
ÇEŞNEGİR
ÇEŞNEGİR
ÖMERLER
KASAPLAR
TATARPINAR
TATARPINAR
TATARPINAR
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK OLARAK
KULLANILIYOR
J17-B-24-D-1
J17-B-25-B-2
J17-B-25-B-2
J17-B-25-B-1
J17-B-25-B-3
J17-B-20-C-4
J17-B-20-C-3
J17-B-25-B-2
247
121
117
129
114
109
109
109
2
9
7
20
21
120
101
84
127752,86
19758,67
8546,21
9101,67
6599,54
1896,12
19951,62
28355,71
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
13
BAĞYÜZÜ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
BAĞYÜZÜ
23
BAĞYÜZÜ
24
BAĞYÜZÜ
İLİ
İLÇESİ
SIRA
N0
25
26
27
28
İLİ
İLÇESİ
SIRA
N0
29
30
MAHALLE
HACIBOZLAR
HACIBOZLAR
HACIBOZLAR
HACIBOZLAR
MAHALLE
AYVATLAR
OKÇULAR
FISTIKLIK
MÜFREZ
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
TATARPINAR
J17-B-20-C-3
109
74
10767,33
FISTIKLIK
DEDE ÜSTÜ
DEDE ÜSTÜ
DEDE ÜSTÜ
ÇEŞNEGİR
DEREKÖY
DEREKÖY
DEDE ÜSTÜ
DEDEMEZARI
KOCAAVLU
J17-B-20-D-4-C
J17-B-20-D-4-C
J17-B-20-D-4-C
J18-A-21-A-1
J18-A-21-A-2
J18-A-21-A-1
J17-B-20-D-4-C
J17-B-20-D-3
J17-B-25-A-1
169
169
169
109
109
109
102
108
142
2
6
3
38
42
39
7
17
28
3031,99
4728,19
7323,62
54666,71
43544,09
35413,51
5169,65
1015,46
30361,52
BAĞ
FISTIKLIK
DANABAĞLARI
DEDEÜSTÜ
J17-B-25-B-1
J17-B-20-D-4-C
BALIKESİR
BURHANİYE
134
102
19
6
2345,77
63041,58
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK OLARAK
KULLANILIYOR
FISTIKLIK
CİNSİ
MEVKİİ
PAFTA N0
ADA N0
PARSEL
N0
YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
NE AMAÇLA
KULLANILDIĞI
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
MEZARLIK ARKASI
MEZARLIK ARKASI
KOCAYAYLA
BAKACAK
112
114
102
111
14
31
31
15
45,121
2.160
10.310
1240
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
FISTIKLIK
CİNSİ
MEVKİİ
PAFTA N0
ADA N0
PARSEL
N0
YÜZÖLÇÜMÜ
(M2)
NE AMAÇLA
KULLANILDIĞI
FISTIKLIK
FISTIKLIK
GEDİK
AYI KAYASI
12
14
-
437
306
18000
93600
FISTIKLIK
FISTIKLIK
20-C-1
20-D-3
20-C-3
20-C-4
İZMİR
BERGAMA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
206 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content