close

Enter

Log in using OpenID

1-öğrenci destek programı - İstanbul İmam Hatip Lisesi Mezunları ve

embedDownload
MH
A
LİSESİ
İ STAN
BU
TİP
L
A
M
İ
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
ÖĞRENCİ DESTEK
PROGRAMI
TANIMLAR
Öğrenci Destek Programı:
İSTİMDER’in İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin
akademik, mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı
sağlamak amacıyla uyguladığı proje ve staj
destek çalışmalarını kapsamaktadır.
Staj Desteği:
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli
STK ve eğitim kurumlarıyla işbirliği içerisinde
yürütülen bir çalışmadır.
Staj desteği, işbirliği yapılan kurum bünyesindeki
danışman nezaretinde ve kurum yetkilisinin bilgisi dâhilinde haftada bir iş günü olarak koordinatörlük denetiminde yürütülür.
Proje Desteği:
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
Üniversiteyi kazanan öğrencilerin akademik
gelişimlerine katkıda bulunmaya yönelik olarak
derneğin yürütmekte olduğu çalışma alanlarına
uygun projelerin desteklenmesidir.
Proje destek çalışması bir danışman nezaretinde
koordinatörlük denetiminde aşamaları planlanmış olarak yürütülür.
• 1951 •
İSTİMDER
Stajyer Öğrenci:
Stajyer, İSTİMDER ile Öğrenci Destek Programı
kapsamında işbirliği yapmış olan çeşitli sivil toplum kuruluşlarında veya eğitim kurumlarında
çalışma süresince haftada bir iş günü çalışmakla
yükümlü olan kişi.
Proje Sahibi Öğrenci:
Sosyal bilimler alanında derneğin çalışmalarıyla
uyumlu hususi bir konuyu; bir danışman nezaretinde, dernek tarafından belirlenen süre içinde
araştırarak belli prensipler çerçevesinde yazıya
dökmekle yükümlü olan kişidir.
Danışman:
Danışman, Proje Destek’te proje sahibi öğrenciye projesini hazırlarken yol ve yöntem gösteren,
öğrencinin çalışmalarını denetleyen, İSTİMDER
tarafından belirlenen gönüllü uzmandır.
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Staj Destek’te ise danışman, stajyer öğrencinin
görevlendirildiği kurumda, kurum adına yapılacak işte stajyer öğrenciye rehberlik eden ve
çalışmayı denetleyen kurum çalışanıdır.
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
Kurum:
İSTİMDER Öğrenci Destek Programı
Koordinatörlüğü tarafından çalışmanın amaçları
doğrultusunda stajyer öğrenci atanan STK’lar,
Müftülük ve Eğitim Kurumlarıdır.
Kurum Yetkilisi:
Öğrenci Destek Programı Koordinatörlüğü
tarafından çalışmanın paydaşı olarak belirlenen
ve öğrencilerin stajyer olarak görevlendirildikleri
kurumların üst düzey yetkilileridir. Kurum
Yetkilileri öğrencilerin aylık çalışma raporlarını
öğrencinin danışmanıyla görüşerek onaylar.
Öğrenci Değişim Programı
Öğrenci Destek Programı Koordinatörü,
Öğrenci Destek Programını planlayan, yürüten,
denetleyen, raporları alan, danışman ve projeci
öğrenci /stajyer öğrenci ile ilişkileri yürüten
İSTİMDER bünyesindeki sorumlu kişidir. Koordinatör gerekli gördüğü sayıda yardımcı ve kurumsal iletişim sorumlusu görevlendirebilir.
Koordinatörlüğü:
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Yürütme Kurulu:
Programın yürütmesini üstlenen kuruldur.
Danışma Kurulu:
İSTİMDER üyelerinden oluşan, yapılan ve yapılacak çalışmalarda görüşlerine başvurulan istişare
kuruludur.
AMAÇLAR
Öğrenci Destek Programının en temel amacı İmam Hatip öğrencilerinin akademik,
mesleki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır. Bunun yanı sıra aşağıda belirtilen
hususlar da çalışmanın amaçları olarak sıralanabilir:
1. Öğrencilerin hayatları boyunca yapacakları işlere temel teşkil edecek bilgi,
birikim ve donanımı sağlayarak, toplumda girişimci, proje sahibi yetkin kişilerin
sayısını artırmak;
2. Öğrencilerin, kendilerini yetiştirmelerine ve araştırma becerilerinin gelişmesine
yardımcı olmak;
3. Öğrencilerin, geçmiş kuşakların birikimlerinden ve tecrübelerinden istifade
edebilecekleri bir zemin oluşturmak;
4. Öğrencileri, özgüvenlerini ve girişkenliklerini artırıcı bir faaliyet ve çalışma sistemi
içine sokmak;
5. Öğrenciyi maddi ve manevi karşılığını alabileceği bir işin içine dâhil etmek;
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
6. İSTİMDER’de ve çalışmaya katılan kurumlarda ihtiyaç duyulan konuların araştırılmasını sağlamak;
7. Yeni proje, fikir ve uygulamaların ortaya çıkmasını sağlamak ve kurumsal yeniliğe
kapı açmak;
8. İSTİMDER’de ve çalışmaya katılan kurumlarda ihtiyaç duyulan pozisyonlar için
stajyerler sağlamak ve bu yolla hem öğrencilerin gönüllülük kültürlerini geliştirmek
hem de kurumların insan kaynağını desteklemek;
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
9. İSTİMDER’i akademik camiaya ve topluma tanıtmak;
UYGULAMA
Öğrenci Destek Programının belirli bir takvim ve düzen içerisinde yürümesi için
aşağıdaki süreçler uygulanır:
1. Beklentiler
Bir staj çalışmasında stajyerin kendisinden istenen çalışmaları kurumla uyumlu bir
şekilde yapması ve hedeflenen işleri zamanında yerine getirmesi gerekmektedir.
Bir projenin ele alınan konuyu muhataplarının zihninde netleştirecek düzeyde açıklaması beklenmektedir. Proje kendi içinde tutarlı olmalıdır. Proje, proje önerisinde
belirlenen amaçları, faydaları ve çıktıları gerçekleştirebilecek içeriğe sahip olmalıdır.
Projenin belirlenen çalışma takvimine uygun bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.
2. Çalışma Takvimi
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
Staj çalışmasında stajyer, çalıştığı kurumdaki danışmanıyla birlikte haftanın hangi
günü çalışacağını belirler ve derneğe bildirir. Yıl içinde belirlenen gün veya günlerdeki değişiklik ayrıca derneğe bildirilmelidir.
Haftalık çalışma süresi 1 tam iş günü ya da iki yarım iş günüdür.
Projenin hangi aşamalarda yapılacağına dair net zaman planlaması yapılmalıdır.
Plan aylara ve işlere göre dökümlenmelidir. Proje öğrencisi danışmanıyla yaptığı ilk
görüşmede çalışma takvimini hazırlar ve koordinatörlüğe teslim eder.
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
3. Raporlama
Stajyer/projeci öğrenciler çalışmalarını aylık olarak raporlar ve danışmanlarına
(stajyer öğrenciler ayrıca kurum yetkililerine) onaylatarak Öğrenci Destek Programı
koordinatörlüğüne teslim eder.
Stajyerin çalıştığı kurumun çalışma şekilleri, staj yaptığı alan ve kurum hakkında bilgi
sahibi olması beklenmektedir.
Bu staj tecrübesi yazılı bir staj raporu ile staj bitiminde İSTİMDER’e teslim edilir. Staj
raporunu dönem sonunda teslim etmeyen stajyer öğrenci stajını tamamlamamış
sayılır ve Öğrenci Destek Programından bir daha faydalanamaz.
4. Başvurular
4.1 Kimler Başvurabilir?
Staj Desteği: Staj Desteği için başvuranlarda aranacak şartlar şunlardır:
· Fatih ilçesindeki İmam Hatip Liselerinden birinde örgün öğrenim görüyor
olmak;
· Geçmiş yıllardaki derslerini başarıyla tamamlamış olmak,
Proje Destek: Proje Destek için başvuranlarda aranacak şartlar şunlardır:
· Fatih ilçesindeki İmam Hatip Liselerinden birinde 4. Sınıfta örgün öğrenim
görüyor olmak;
Önceki yıllarda Öğrenci Destek Programına katılarak herhangi bir sebeple iptal
cezası alan öğrencilerin başvuruları kabul edilmez.
4.2 Başvuru Belgeleri
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
AM H A
İM
Destekten yararlanmaya hak kazananların ise aşağıdaki belgeleri ekim ayı sonuna
kadar teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen zaman dilimi içinde belgelerini teslim
etmeyen öğrencilere “durdurma” yaptırımı uygulanır. Müteakip ay teslim edilmemesi durumunda ise “iptal” yaptırımı uygulanır.
1. Öğrenci Belgesi
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
2. Geçtiğimiz yılın karne fotokopisi
3. 1 adet fotoğraf
4. Nüfus cüzdan fotokopisi
4.3 Başvurular Ne Zaman-Nereye Yapılır?
Başvurular 17 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında www.istimder.org.tr internet adresinden ya da dernek merkezimize şahsen yapılabilir.
4.4 Değerlendirme ve Kabul
Bir proje/staj başvurusu üç aşamada değerlendirilmektedir. Ön inceleme aşamasında bir başvurunun teknik başvuru şartlarını yerine getirip getirmediği incelenir.
İnceleme aşamasında başvuru üzerinden projenin iç tutarlılığı incelenir. Proje/staj
kabul görüşmesinde projeci öğrencinin önerdiği konuyu veya çalışmayı yapabilirliği
bir mülakatla incelenir. Ayrıca öğrenciler yeterlilikleri göz önünde bulundurularak,
(karşılıklı rızaya dayalı bir şekilde) koordinatörlüğün öngördüğü farklı bir proje konusuna ya da staj destek çalışmasına yönlendirilebilir. Stajyerlerin ise yerleştirilecekleri
pozisyona alanları açısından uygunlukları değerlendirilir.
4.5 Ön İnceleme
Stajyer/Proje Sahibi Öğrenci adayının istenen şeklî şartları taşıyıp taşımadığına
bakılır.
4.6 Mülâkat
Mülakat Listesinin İlanı
Mülakat listesi başvuruların son bulduğu tarihten itibaren bir hafta içinde www.
istimder.org.tr adresinden ilan edilir.
Mülakat Aşamasındaki Değerlendirme Kriterleri
Önerilen projenin özgünlüğü ve çıktılarının toplumsal önemi incelenir. Projenin
içeriği ve hedeflerinin dernek için uygunluğu gözden geçirilir. Proje içeriği, metodu,
sınırlılıkları ve beklenen çıktıların gerçekleştirilebilir olmasına bakılır.
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
Stajyerlerin alanları itibarıyla kurumlarda alacakları görevlere uygunlukları, şeklî
şartları taşıyıp taşımadıkları incelenir ve mülakata hak kazananlar ilan edilir. Bu çalışmalar Öğrenci Destek Programı Koordinatörü tarafından yürütülür.
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Mülâkat; Koordinatörlük tarafından belirlenen asgari üç kişilik bir heyet tarafından
yapılır.
Bir proje değerlendirilirken 100 üzerinden puanlanma yapılır. Bir projenin değerlendirilmesinde Proje/Staj Değerlendirme Kurulu’nun subjektif kanaati %50 etkilidir ve aşağıdaki temel kriterler çerçevesinde belirlenir:
· Stajyer Öğrencinin, görevlendirileceği pozisyona alanı bakımından uygun
olmanın ötesinde kendisine verilen görevi yapabilecek potansiyele sahip
olması;
· Stajyer öğrencinin görev yapacağı kurumda çalışmaya istekli (gönüllü) olması;
· Proje sahibi öğrenci adayının konusunun zihninde net olması;
· Öğrencinin başvuru formunda verdiği bilgilere ilişkin sorulara verdiği
cevaplar;
· Proje sahibi öğrencinin önerdiği veya önerilen projeyi gerçekleştirebilecek
yeterlilikte olması;
Bu temel kriterler üzerinden yapılan değerlendirme sonrasında Öğrenci Destek
Programı Mülâkat Heyeti, Proje sahibi öğrenci ile projenin başlığı, sınırlılığı, yaygın
eğitim ile olan ilişkisi gibi konularda daha detaylı olarak görüşür.
Aşağıdaki objektif kriterler %50 etkilidir. Her bir başlık kendi puanı üzerinden değerlendirilecektir:
· Adayın eğitimi ve bilgi seviyesi çalışmayı sürdürebilmesi açısından yeterli
midir? (Okul Başarı Durumu);
· Yabancı dil seviyesi;
· Teknoloji (Bilgisayar, İnternet) kullanma düzeyi;
· Adayı tavsiye eden kaynak, referansı (yeni aday için);
· Adayın daha önce yapmış olduğu benzer çalışmalar/önceki senedeki performansı (geçmiş yıllarda Öğrenci Destek Programına katılanlar için).
Son Değerlendirme ve Kesin Listenin İlanı
Mülâkat sonrası Öğrenci Destek Programına kesin olarak katılacak kişileri tespit etmek için Mülâkat Heyeti son kez bir araya gelerek programa katılmaya hak kazananları belirler.
AM H A
kasım ayı itibarıyla çalışmaya başlar.
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
Kesin liste ekim ayının sonunda derneğin web adresinden duyurulur. Son
değerlendirme toplantısında proje konuları ve proje danışmanları da tespit
edilir. Tüm süreç ekim ayı içinde tamamlanır ve Stajyer/Proje Sahibi Öğrenciler
4.7 Danışman Atama ve İlişkiler
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Kimler danışman olabilir?
Bir projeye/staja danışmanlık yapacak kişide aşağıdaki özellikler aranır:
· Danışmanlık yapacağı alanla ilgili bilgi veya tecrübe sahibi olması
· Proje sahibi öğrenciye/stajyere vakit ayırabilmesi ve çalışmalarını yakından
takip edebilmesi
· Derneğe düzenli raporlama yapmayı kabul etmesi,
· Gönüllü olması.
Danışman Belirleme ve Atama
Proje konusu kabul edildikten sonra en geç bir ay içerisinde konuya uygun danışman
belirlenir. Danışmanla görüşülür ve danışmanın kabul etmesi durumunda proje sahibi öğrenciyle buluşturulur.
Stajyer Öğrencilerin Danışmanları çalışma öncesinde ağustos ve eylül ayları içinde
STK’lardan, Müftülükten ve eğitim kurumlarından pozisyon talepleri alınır. Bu noktada Öğrenci Destek Programı Koordinatörlüğünden bir yetkili, kurum yetkilileri ile
yüz yüze görüşmelerde bulanarak belirlenecek danışmanların iletişim bilgilerini veri
tabanına aktarmak üzere alır. Kurum tarafından danışmanlık görevi kendisine tebliğ
edilen kişiyle Öğrenci Destek Programı Koordinatörlüğü, Kurumsal İletişim Sorumlusu teyit mahiyetinde görüşür ve çalışmaya ilişkin detayları kendisine aktarır.
4.8 Danışman-Öğrenci İlişkileri
Öğrencinin Sorumlulukları: Danışmanla ilişkilerde ve randevularda öğrenci danışmana tabidir. Öğrenci proje veya staj kapsamında danışmanın kendisinden istediği
çalışmaları yapmakla yükümlüdür. Danışmanı araması gereken kişi öğrencidir. Danışmanın öğrenciyi reddetmek için raporla derneğe bildirmesi yeterlidir. Öğrenci
danışmandan memnun değilse danışman değiştirme için Öğrenci Destek Programı
koordinatörüne gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak başvurur. Koordinatörlük başvuruyu değerlendirerek sonuçlandırır. Keyfiyet öğrenciye bildirilir.
4.9 Danışman-Dernek İlişkileri
Danışmanın dernekle olan ilişkisi gönüllü bir ilişkidir. Dolayısıyla karşılıklı yardımlaşma ve anlayış içerisinde yürütülür. Danışman belirlenen periyotlar içinde derneğe
Stajyer/Proje Sahibi Öğrenci hakkında derneğe rapor vermekle yükümlüdür. Danışman bunun dışında derneği bilgilendirebilir.
Danışman araştırmacıya ve derneğe karşı sorumluluklarını yerine getirmiyorsa kendisiyle görüşüldükten sonra değerlendirme yapılarak gerekiyorsa danışmanlığına
son verilir.
Dernek Stajyer/Proje Sahibi Öğrenci hakkında bir karar (proje durdurma, iptal veya
ödüllendirme) alacağı zaman bunu danışmanla istişare ederek alır.
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
4.10 Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Danışmanın ismi proje nihayetinde meydana çıkan tüm çıktılarda projeci öğrenciyle
birlikte kullanılır.
Danışman projenin uygulanması durumunda projenin ortaklarından biridir.
Danışman dernekten ve öğrenciden yazılı müsaade almak kaydıyla projeyi kullanmak veya uygulamak hakkına sahiptir.
4.11 Proje/Staj İzleme
Periyodik Öğrenci ve Danışman Raporları
Proje sahibi öğrenci araştırmasını aylık olarak hazırlanacak çalışma raporu ile
derneğe bildirir. Dernekte Proje Koordinatörü raporları onaylayarak teslim alır ve
çalışma dosyasına yerleştirir.
Araştırma projeleri şu sürece göre sonuçlandırılır:
1. Birinci ayın sonunda öğrenci okuma ve/veya görüşme listesini sunar. Çalışma Takvimini oluşturur.
2. Üçüncü ayın sonunda araştırmanın taslağını sunar. Dördüncü ayın sonunda araştırma başlıklarını genişleterek sunar.
3. Altıncı ayın sonunda ilk yazım yapılır
4. Danışman ilk yazımı inceleyerek gerekli değişiklikleri yapar.
5. Yedinci ayın sonunda ikinci nüsha yazımı yapılır.
6. Danışman ikinci yazımı inceleyerek gerekli değişiklikleri yapar.
7. Sekizinci ayın sonunda araştırmanın son hali teslim edilir.
Stajyer Öğrenci çalışmasını her ay çalışma raporu ile derneğe bildirir. Dernekte Program Koordinatörü raporları onaylayarak teslim alır ve çalışma dosyasına yerleştirir.
Raporların Teslimi
Raporlar elden teslim yoluyla Proje Koordinatörüne iletilmelidir. Öğrenci Destek
Programı Koordinatörlüğü danışman ve öğrenci izleme formu vasıtasıyla öğrenci ve
danışman raporlarının vaktinde gelmesini takip edecektir. Öğrenci kendisine bildirilen tarihte raporunu Öğrenci Destek Programı Koordinatörlüğü’ne teslim etmezse
durdurma alır.
Proje/Staj Durdurma
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Projeci/Stajyer Öğrenci görevini yerine getirme noktasında ihmal gösteriyorsa koordinatörlük kararıyla durdurma verilir.
- Stajyer öğrenci, kendisine bildirilen tarihte raporunu Öğrenci Destek Çalışması Koordinatörlüğü’ne teslim etmezse;
- Teslim edilen rapor istenilen formata ve içeriğe uygun değilse;
- Danışmanın vereceği raporla (öğrencinin savunması alınarak koordinatör kararıyla)
durdurma uygulanabilir.
Stajyer/Proje Sahibi Öğrenci, Destek Çalışması Koordinatörüyle görüşerek ve
raporları tamamlayarak oluşan aksamanın giderildiğine dair Koordinatörü ikna
ederse Koordinatör durdurmayı kaldırabilir.
Stajyer/Proje Sahibi Öğrenci, bunu durdurma kararı kendine bildirildiğinden itibaren
bir ay içinde yapmalıdır. Aksi durumda proje iptal edilir.
Proje/Staj İptal
- Stajyer/Proje Sahibi Öğrenci, durdurma kararı kendine bildirildiğinden itibaren bir
ay içinde aksiliği gidermezse,
- Durdurma durumuna ikinci kez düşerse,
- Danışmanı tarafından ikinci kez olumsuz rapor verilirse,
- Danışmanın vereceği raporla (öğrencinin savunması alınarak, koordinatör kararıyla) iptal kararı uygulanır.
Herhangi bir sebeple desteği iptal edilmiş olan Stajyer/Proje Sahibi Öğrencinin sonraki yıllarda Öğrenci Destek Çalışmasına yapacağı başvuru kabul edilmez.
Proje / Staj İzin
Stajyer/Proje Sahibi Öğrenci, aylık değerlendirme toplantısına izin alarak katılmayabilir. Bu durumda o aya ait raporuyla birlikte, müteakip ay gerçekleştirilecek toplantıya katılır ve raporlar incelendikten sonra ödemelerini alabilir. Örneğin, ocak ayında
yapılacak olan aylık değerlendirme toplantısına izin alarak katılmayan bir öğrenci,
şubat ayında yapılacak olan toplantıya, ocak ve şubat ayı içinde yapmış olduğu çalışmaların raporlarıyla birlikte gelerek bu iki aya ait ödemelerini alabilir.
Stajyer/Proje Sahibi Öğrenci, aylık değerlendirme toplantısının yapıldığı gün içinde
dernekte bulunması gereken saat diliminde orada bulunamayacak ise izne tabi olarak toplantının bitiminde ayrılan yarım saatlik dilim içinde kabul edilir.
Aylık değerlendirme toplantılarına gerek izne tabi olarak katılmayan gerekse izinsiz
olarak katılmamalarından dolayı durdurma alan Stajyer/Proje Sahibi Öğrencilerin
raporları, müteakip ay düzenlenecek olan aylık değerlendirme toplantısından önce
kesinlikle alınmaz ve kendilerine ödeme yapılmaz.
AM H A
LİSESİ
İ S TAN
BU
TİP
L
İM
Ayrılma
Stajyer/Proje Sahibi Öğrencilerden mazeret bildirerek çalışmadan ayrılmak isteyenlerden mazeretleri koordinatörlük tarafından uygun görülenler, “ayrılmış” kabul edilir. Destek kesilmekle birlikte iptal cezası da verilmez. Mazereti uygun görülmeyen
öğrenci iptal cezası ile tecziye edilir.
• 1951 •
İSTİMDER
İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği
Projemizin Bütçesi:
Burs
Danışman
Koordinatör
Afiş - Broşür
50 Öğrenci * 8 Ay * 50 TL
5 Danışman * 8 Ay * 250 TL
1 Koordinatör * 8 Ay * 500 TL
2000 Adet * 1.5 TL
Etkinlikler:
Havuz
Paintball
Müze Kart
Kahvaltı
Piknik
Edirne Gezisi
Bursa Gezisi
Çanakkale Gezisi
Promosyon Kalem, Defter
50 Öğrenci * 10 TL
50 Öğrenci * 25 TL
50 Öğrenci * 15 TL
50 Öğrenci * 5 TL
50 Öğrenci * 20 TL
50 Öğrenci * 15 TL
50 Öğrenci * 20 TL
50 Öğrenci * 15 TL
50 Öğrenci * 7 TL
20.000 TL
10.000 TL
4.000 TL
3.000 TL
500 TL
1.250 TL
750 TL
250 TL
1.000 TL
750 TL
1.000 TL
750 TL
350 TL
TOPLAM:43.600 TL
Not: Mesleki Ziyaretler, Maneviyat Sohbetleri ve tüm etkinlikler için ulaşım giderleri
derneğimiz tarafından karşılanacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
549 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content