close

Enter

Log in using OpenID

08.10.2014 meclis karar özeti

embedDownload
1
KARAR ÖZETİ
08/10/2014
SAYI
: 301/05/ 16.Birleşim.
SERVİS : MECLİS
KONU : Karar özetleri hk.
TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI,
M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,
Orhan KURT, Nilüfer YILMAZ, Ahmet Vahdet YENAL,
Metin YILMAZ, Hatice ORAL, Erdinç HIDIMOĞLU,
Hayrettin ÇITLAK, Elvan OKTAY TEKİN, İsmail ÖVEÇ,
Şinasi KABACAOĞLU,Mustafa SARAYDEMİR,
Fahri UZUN, Leyla BEKTAŞ AYHAN, Süleyman KIR,
Şeyma Tekin MEMİŞ, İbrahim USTA, Enes TEZCİ,,
Behice ÇAVUŞOĞLU, Hasan Ali TÜTÜNCÜ,
Arzu DAMCI, Ziya Güngör USTA, İbrahim DİZDAR,
Hülya KAYAŞ,
İZİNLİLER
BULUNMAYANLAR
: Hakan TÜRKER, Aydın KARAKUZ, Bahattin KURT.
: -----
Belediye Meclisinin 1.dönem Ekim/2014 toplantısının 2.birleşiminin 1.oturumu 08/10/2014
Çarşamba günü saat 14.oo de Belediye Başkanı Kerim Aksu’nun başkanlığında yapıldı.
Belediye Meclisi’nin 02/10/2014 günlü toplantısında alınan kararlar Belediye Meclis Üyelerine
dağıtıldı ve kararların doğru yazılıp yazılmadığı oylanarak oy birliği ile doğru yazıldığına karar verildi.
Belediye Meclis Üyelerinden, Hakan Türker,Aydın Karakuz ve Bahattin Kurt’un 08/10/2014
günlü Meclis toplantısında izinli sayılmasına oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddelerinin gündeme alınarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2
Karar No: 331
Süha Altın’ın; 25.06.2014 tarih ve 6165 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği
raporunda,Giresun Merkez Gedikkaya Mah. 575 ada ,1 parselde kayıtlı taşınmazlarının uygulama imar
planında park alanında,1787 ada, 82 nolu parselde kayıtlı taşınmazlarının ise park alanında ve imar yolunda
kaldığını, 575 ada 1 parselde ruhsatlı iki katlı binalarının bulunduğunu ve taşınmazlarını kullanamadıkları için
mağdur olduklarını belirterek ,1787 ada, 82 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan park alanını bedelsiz
olarak terk etmek koşulu ile 575 ada, 1 parselin ayrık nizam 4 kat konut alanına alınarak imar planında
değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde;Nazım
İmar Planı için 387,5 ve Uygulama İmar Planı için 386,6 plan işlem numarası bulunan bahse konu öneri plan
değişikliği ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesi gereği kaldırılan park alanına eşdeğer yeni
bir alanın ayrılmadığı ve plan bütününde yoğunluk artışı sağlanması nedeniyle artan nüfusa gereken sosyal ve
teknik alt yapı alanlarının ayrılmadığı tespit edildiğinden imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine
Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 332
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; 20.08.2014 tarih ve 7854 sayılı yazısı ile Giresun İl Özel İdaresi İmar
Ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 08.08.2014 tarih ve 1547 sayılı yazılarında
Giresun Merkez
Fevziçakmak Mahallesi 655 ada, 227 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresine ait olan taşınmaz
üzerine imar planı gereği Kültür Merkezi planlandığı, planlama sürecinde mülkiyeti Giresun Belediyesine ait
olan 655 ada, 226 nolu parselin bulunduğu 770,55m2 lik alanda bina girişi ve otopark düzenlemesine ihtiyaç
duyulduğu ,ihtiyaç duyulan alana karşılık olarak da yine mülkiyeti Giresun İl Özel İdaresine ait olan Giresun
Merkez Osmaniye Mahallesi 197 ada, 72 nolu parselde kayıtlı bulunan 555,62 m2 yüzölçümlü taşınmazla
trampa yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bahse konu
takas talebi ile plan ve bütçe komisyonunun karar almasını gerektiğinden konunun imar komisyonunun
gündeminden çıkarılmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 333
Emine Köse,Elmas Aksoy,Şerif Köse,Muzaffer Köse,Selime Sevinç,Yusuf Köse,Arife Kara,İkbal
Akçay,İpek Köse ve Yusuf Ziya Aksu’nun; 06.05.2013 tarih ve 4404 havale gün sayılı dilekçesi ile Giresun
Merkez Aksu Mah.1009 ada, 27 parselde kayıtlı uygulama imar planında ayrık nizam 3 kat konut alanında kalan
taşınmazlarının yaklaşık 1126,00 m2 lik kısmının su alt yapısı olarak görünen kısmında kamulaştırma bedeline
esas trampa yapıldığı, taşınmazlarının kalan kısmının takas edilebilmesi amacıyla konut alanında kalan kısmının
imar planına su koruma alanı olarak işlenmesi ve imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup,konu
hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bahse konu alanda su kuyularımızın bulunduğu bilinmekte
olup aksu deresi boyunca içme suyu kaynaklarımız korunabilmesi amacıyla 1001 ada ,27,31 ve 35 parsellerin
bir kısmının imar yoluna , bir kısmının ise park alanına alınarak ,ekli 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000
uygulama imar planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli
değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin
08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 334
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün ;08.04.2014 tarih ve 3720 sayılı yazıları ile Giresun Vilayeti Katı Atık
ve İçmesuları Birliği Başkanlığı’nın 13.03.2014 tarih ve 58 sayılı yazılarında, mülkiyeti Belediyemize ait olan
Giresun Merkez Aksu Mah. 440 ada, 3 ve 4 parselde kayıtlı yaklaşık 4351,67 m2.lik alanın Katı Atık Bertaraf
Tesisi işinin devamı niteliğinde olan Aktarma İstasyonu yapılmak üzere Birlik Başkanlığına tahsisinin
yapılmasının talep edildiği belirtilerek,bahse konu alanın talep edilen amaca yönelik imar durumunun
değiştirilerek tahsisinin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması isteği anlaşılmış olup, konu
hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; bahse konu alan ve çevresinin 08.12.2006 tarih ve 26370
sayılı Resmi Gazete ile Aksu Turizm merkezi ilan edildiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının 14.05.2007 tarih ve
83636 sayılı yazısı oluru ile Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında planlarının hazırlanarak yürürlüğe girdiği
tespit edilmiş olup, bu bağlamda Turizm Merkezi ilan edilen imar planında turizm tesisi alanında kalan alanın
aktarma istasyonu olarak kullanılmasının doğru olmayacağı görüşü doğrultusunda isteğin reddine, ayrıca .
Belediye ve Giresun Vilayeti Katı Sıvı Atık Ve İçme suları Birliği ile birlikte hareket edilerek katı atık bertaraf
3
tesisi için amaca uygun yeni alanlar araştırılmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy
birliği ile karar verildi.
Karar No: 335
İhsan Ersen Dumanoğlu’nun; 08.01.2014 tarih ve 232 havale gün sayılı dilekçesi ve Giresun Merkez
Aydınlar Mahallesindeki taşınmazının okul yeri yapılması durumunda taşınmazına bitişik iki adet 500 m2 lik
öğrenci yurdu arsasını vereceğini taahhüt ederek imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu
hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; taşınmaz sahibinin Belediyemize bahse konu alan ile ilgili
olarak yapmış olduğu diğer taleplerden de anlaşılacağı üzere,bahse konu okul yapılması önerilen alanın eğitim
tesisi alanı için yeterli olmaması ve konut alanı ile ortaöğretim alanı arasında yer değişikliği sonrasında
ortaöğretim alanın bütünlüğünün bozulacağı anlaşıldığından imar planında değişiklik yapılması isteğinin
reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 336
İsmail Akın,Kadir Dizdar,Emine Dizdar ve Kıymet Aygün’ün; 26.08.2014 tarih ve 7921 havale gün
sayılı dilekçesi ve öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Seldeğirmeni Mah. 1170 ada, 72
parselde kayıtlı uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlarının üzerinde
mevcut binalarının bulunduğu, binanın doğu cephesindeki kısımlarının parsel içersinde bulunmasına rağmen
yaya yoluna tecavüzlü konuma geldiğini belirterek, imar hattının parsel hattına kaydırılarak imar planında
değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Giresun
Merkez Seldeğirmeni Mah. 1170 ada, 72 nolu parselde kayıtlı, uygulama imar planı değişikliği için 386,12 plan
işlem numarası bulunan, bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazın doğusunda yer alan imar hattının
mevcut binayı koruyacak şekilde ada boyunca parsel hattına kaydırılarak ,ekli1/1000 uygulama imar planı
değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194
sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü
toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 337
Orhan Bayrak’ın; 25.08.2014 tarih ve 7885 havale gün sayılı dilekçesi ile, Giresun Merkez Teyyaredüzü
Mah. 750 ada, 41 ve 42 parseller arasında kalan kamuya terk edilmiş alanın daha önceden imar yolu olduğu şu
an ise konut alanında kaldığı, bahse konu bölgede çocukların dolaşabileceği veya cenaze çadırı kurulabilecek bir
alan bulunmadığı, yapılaşma olursa çirkin bir görüntü oluşacağı belirtilerek, 41 ve 42 parseller arasındaki alanın
imar planına yol veya yeşil alan olarak işlenerek imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu
hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Nazım İmar Planı için 387,7 ve Uygulama İmar Planı için
386,11 plan işlem numarası bulunan bahse konu alanın park alanı olarak işlenmesi talebi , alanın alansal ve
fonksiyonel olarak yeterli olmayacağı anlaşıldığından uygun görülmemiş , imar yolu olarak işlenmesi ise yolun
devamlılığının bulunmaması ve çıkmaz yol niteliği taşıması nedeniyle mekânsal planlar yapım yönetmeliğinin
26. maddesi gereği isteğin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar
verildi.
Karar No: 338
Ahmet Işık ve Sevim Işık’ın; 26.08.2014 tarih ve 7922 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı
değişikliği raporunda, Giresun Merkez Kayadibi Mah. 1075 ada 8 ve 9 parsellerde kayıtlı taşınmazlarının
uygulama imar planında ayrık nizam iki kat konut alanında kaldığı, 9 parsel üzerinde 4 katlı mevcut binalarının
bulunduğu belirterek, kat mülkiyeti oluşturulup varisler arasında paylaşım yapabilmek amacıyla, 8 parselin kat
adedinin 2 den 4 e çıkarılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan
inceleme ve araştırma neticesinde konunun İmar Komisyonuna geri iadesine Belediye Meclisinin
08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
4
Karar No: 339
Mehmet Selim Kitapçı’nın; 03.07.2014 tarih ve 6414 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar
planı
değişikliği raporunda, Giresun Merkez Hacımiktat Mah. 75 ada 4 parselde kayıtlı
taşınmazlarının koruma amaçlı imar planında 4 kat yapılaşma koşulu ile konut + ticaret alanında
kaldığı, taşınmaza komşu parselde 99 envarter
nolu tescilli bina bulunduğu, Kadastro
Müdürlüğü’nden alınan aplikasyon krokisi doğrultusunda tescilli binanın imar planında sınırlarının
farklı olduğu belirtilerek, 99 nolu tescilli yapının zemindeki durumu dikkate alınarak arka bahçe
hattının yeniden düzenlenmesi ve imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu
hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Belediye meclisinin 11.06.2014 tarih ve 213 sayılı
kararıyla koruma amaçlı imar planlarının bütüncül bir yaklaşımla revize edilmesi kararlaştırılmış olup
bahse konu talebin planların revizyonu aşamasında başvuru yapılması durumunda yeniden
değerlendirilmesine . Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 340
Dursun Durhan ve Yusuf Durhan’ın; 15.08.2014 tarih ve 7636 havale gün sayılı dilekçesi ve
öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Aksu Mah.1814 ada, 25 ve 26 parsellerde
kayıtlı uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanında kalan taşınmazlarının arsa ve arazi
düzenlemesi yapıldıktan sonra hissedarlar arasında yapılan hisse paylaşımının problemli olması
nedeniyle, imar planında güneyde bulunan su deposu alanının konut alanına alınması ve kaldırılan su
deposu alanının aynı büyüklükte 25 ve 26 parsellerde kayıtlı taşınmazları üzerinde konumlandırılarak
imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma
neticesinde; Nazım İmar Planı için 387,6 ve Uygulama İmar Planı için 386,10 plan işlem numarası
bulunan imar planı değişikliği talebi için Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün 29.09.2014 tarih
ve 1552 sayıları ile Giresun Merkez Aksu Mah.1814 ada, 25 ve 26 parseller de kayıtlı ayrık nizam 4
kat konut alanında kalan taşınmazlar ile su deposu alanı olarak ayrılan alanda yer değişikliği
yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmekte olup, su deposu alanının ayrık nizam 4 kat
konut alanına alınarak ve kaldırılan su deposu alanının 25, 26 parselde kayıtlı ayrık nizam 4 kat konut
alanında kalan taşınmazlara aynı büyüklükte konumlandırılarak, ekli 1/5000 Nazım İmar Planı ve
1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinde görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik
yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına
Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 341
Ahmet Karahan’ın ;15.07.2014 tarih ve 6774 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı
değişikliği raporunda , Giresun Merkez Çıtlakkale Mah. 23 ada, 42 parsel,1458 ada 2 parsel,1459 ada
1 parsel ve 1460 ada, 1 parselde kayıtlı uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanında
kalan taşınmazlarının etrafının 10 metre genişliğinde taşıt yolları ile çevrili olduğu belirtilerek , bu
taşınmazlar içerisinde yapı yapılmak istenildiğinden yol bağlantılarının ve yapılaşma alanlarının
kullanım değerlerini artırabilmek ve 10 metrelik imar yolunun komşu imar adaları arasında yer alan
imar yolu ile karşılıklı duruma getirilmesi amacı ile , kaydırılarak imar planında değişiklik yapılması
isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Uygulama İmar Planı
için 386,9 plan işlem numarası bulunan plan değişikliği önerisi, bahse konu 10 metrelik imar yolunun
komşu imar adaları arasında yer alan imar yolu ile karşılıklı duruma getirilmesi ve imar adalarının
formunun düzenlenmesi amacı ile kaydırılarak, ekli 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinde
görüldüğü gibi taşınmazın imar planında değişiklik yapılmasına ve ekli değişiklik planının 3194 sayılı İmar
Kanunun 8.maddesi uyarınca onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy
birliği ile karar verildi.
5
Karar No: 342
Talip Samsunlu ’nun; 02.07.2014 tarih ve 6372 havale gün sayılı dilekçesi ve öneri imar planı
değişikliği raporunda, Giresun Merkez
Aydınlar Köyü 379 parselde kayıtlı torburnu
mevkiinde,uygulama imar planında turistik tesis alanında yeraldığı, parselin bulunduğu arazilerin
Aksu Deresi, Karadeniz,Karadeniz sahil karayolu ile çevrili olduğu, kuzey ucunda faal durumda çay
bahçesi ve kafeterya alanına devam ederek otopark alanı ile sonlanan bağlantı yolu bulunduğu
belirtilerek,taşınmaz üzerinde herhangi bir ticari yapılaşma yapılmak istenilmediğinden, 25 m. olan
yapı yaklaşma mesafelerinin 5 ve 3 m. işlenerek, yapılaşma koşulunun taks:0,30 kaks:0,90 hmax:9,50
m. olacak şekilde turizm ikinci konut alanı olarak değiştirilmesi ve imar planında değişiklik yapılması
isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Uygulama İmar Planı
için 386,8 plan işlem numarası bulunan plan değişikliği önerisi,plan notlarının 7. maddesinin imar
planında turistik tesis alanında kalan yerlerde taks:0,30 kaks:0,90 hmax:9,50 m. yapılaşma koşulu ile
ikinci konut yapımına izin vermesi ve taşınmazın Karadeniz sahil yoluna cepheli olması nedeni yapı
yaklaşma mesafelerinin düşürülmemesi gerekliliği anlaşıldığından imar planında değişiklik yapılması
isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 343
Nizamettin Usta V. Faruk Damcı’nın; 04.07.2014 tarih ve 6442 havale gün sayılı dilekçesi ve
öneri imar planı değişikliği raporunda, Giresun Merkez Şeyhkeramettin Mah. 76 ada, 21 parselde
kayıtlı taşınmazlarının bir kısmının imar yolunda bir kısmının 4 kat yapılaşma koşulu ile koruma
amaçlı imar planında bir kısmının da bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşulu ile uygulama imar planında
yer aldığı, otel ve iş alanları kullanımı için ayrılmış bu alanlardaki büro alanların miktarının
artırılmasına yönelik inşaat uygulamasının yapılması düşünüldüğü belirtilerek, parselin yolun altında
kalan bodrum alanının kullanılabilmesi için irtifak hakkı oluşturulabileceği düşüncesi ile imar yolu
üzerine alt geçit ibaresi eklenmesi, yolun üzerinin kullanabilmesi için 5,50 metre yükseklik
belirlenerek ticari alan taraması yapılarak imar planında değişiklik yapılması isteği anlaşılmış olup,
konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Uygulama imar planı için 386,7 plan işlem
numarası bulunan imar planı değişikliği önerisi,taşınmazın koruma amaçlı imar planı ve uygulama
imar planı sınırları dahilinde yer alması nedeni ile bütüncül olarak düşünülmesinin doğru olmayacağı
ve yol üstü kullanım kararı ile inşaat alanında artış sağlanacağı ve plan bütünlüğünün bozulacağı
anlaşıldığından imar planında değişiklik yapılması isteğinin reddine Belediye Meclisinin 08/10/2014
günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 344
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; 15.07.2014 tarih ve 6792 sayılı yazısı ile Belediye Sınırları içerisinde
yapılan numarataj çalışmaları sonucu Çınarlar Mahallesinde bazı ev ve işyerlerinin numaratajı ile tapu
bilgilerinin örtüşmediği adres olarak Çınarlar Mahallesinde görünmesine karşın tapu kaydı olarak Kale ve Kapu
Mahallelerinde göründüğü bu durumun ise gerek muhtarlıklarda gerekse adres tespitlerinde önemli sorunlara
yol açması nedeni ile mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi isteği anlaşılmış olup, konu
hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden
düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından,ekli haritadan da anlaşılacağı üzere Çınarlar Mahallesi sınırlarının
aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden düzenlenmesine;
Kuzey Sınırı: Kale mahallesi sınırları içinde kalan 217 , 218, 219, 220, 221, 222, 223 Nolu
Kadastral Adaların tamamının Kale Mahallesinden ayrılarak çınarlar Mahallesi sınırı ile
birleştirilmesine;
Doğu Sınırı: Sokakbaşı Caddesi ile Hacı Hüseyin Mahallesinden ayrılır ve değişiklik yoktur.
Güney Sınırı: Gazi Caddesi ile Osmaniye Mahallesinden ayrılır ve değişiklik yoktur.
6
Batı Sınırı: Kale Mahallesi Sınırları içerisinde kalan 224 ve 225 Nolu kadastral adaların tamamı,
216 Ada, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57,
59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 303, 305,
308, 309, 311, 312, 313, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 395, 396, 399, 400, 401, 404, 405, 417, 445,
446, 447, 448, 449, 490, 491 Parseller yine, 216 Ada 84, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 119, 120, 294, 295, 296, 355, 356, 373, 374, 440
Parseller, Kapu mahallesi sınırı içinde kalan 112 Nolu kadastral adanın tamamının bu Mahallelerden
ayrılarak Çınarlar Mahallesi ile birleştirilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında
oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 345
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; 15.07.2014 tarih ve 6791 sayılı yazısı ile Belediye Sınırları
içerisinde yapılan numarataj çalışmaları sonucu Kapu Mahallesinde bazı ev ve işyerlerinin numaratajı
ile tapu bilgilerinin örtüşmediği adres olarak Kapu Mahallesinde görünmesine karşın tapu kaydı olarak
Kale ve Çınarlar Mahallelerinde göründüğü bu durumun ise Gerek muhtarlıklarda gerekse adres
tespitlerinde önemli sorunlara yol açması nedeni ile mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden
düzenlenmesi isteği anlaşılmış olup; konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde;
mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından, ekli haritadan
da anlaşılacağı üzere Kapu Mahallesi sınırlarının aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden
düzenlenmesine;
Kuzey Sınırı: Kale mahallesi sınırı içinde kalan 227, 228, 229, 294 Nolu Kadastral Adaların
tamamı, 216 Ada, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 212, 213, 214, 285, 286, 287, 288, 370, 372, 375, 376,
383, 384, 466 Nolu Parsellerin Kale mahallesi sınırlarından ayrılarak Kapu Mahallesi ile
birleştirilmesine;
Doğu Sınırı: Doğuda Hasan Akbulut sokak ve Dr. Baki Gürkan sokakla 112 Nolu Kadastral Adanın
tamamını Çınarlar Mahallesinde bırakarak Çınarlar mahallesinden sınır oluşturmalıdır.
Güney Sınırı: Gazi Caddesiyle Şeyh keramettin mahallesinden sınır oluşturacak şekilde herhangi
bir değişiklik yoktur.
Batı Sınırı: Bekir paşa caddesi ve Osman Fikret Topallı sokak ile Sultan Selim Mahallesinden
ayrılır. Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 346
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; 15.07.2014 tarih ve 6790 sayılı yazısı ile Belediye Sınırları
içerisinde yapılan numarataj çalışmaları sonucu Kale Mahallesinde bazı ev ve işyerlerinin numaratajı
ile tapu bilgilerinin örtüşmediği adres olarak Kale Mahallesinde görünmesine karşın tapu kaydı olarak
Sultan Selim Mahallesinde göründüğü bu durumun ise Gerek muhtarlıklarda gerekse adres
tespitlerinde önemli sorunlara yol açması nedeni ile mahalle sınırlarının fiili duruma uygun yeniden
düzenlenmesi isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; mahalle
sınırlarının fiili duruma uygun yeniden düzenlenmesi gerektiği anlaşıldığından,ekli haritadan da
anlaşılacağı üzere Kale Mahallesi sınırları aşağıda yazılı olduğu şekilde yeniden düzenlenmesine;
Kuzey Sınırı: Karadeniz ve Sahil Yolu İle birleşen kısımda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
7
Doğu Sınırı:Kale mahallesi sınırı içinde kalan 217, 218 ,219, 220, 221, 222, 223, 224 Nolu
Kadastral Adaların tamamı, 216 Ada 26, 28 ,29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 53, 54, 55, 56 , 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 94, 95, 303 , 305, 308, 309, 311, 312, 313, 351, 352, 353, 354, 361, 362, 392, 395, 396,
399, 400, 401, 404, 405, 417, 445, 446, 447, 448, 449, 490 Nolu Parsellerin Çınarlar Mahallesi
sınırları ile birleşecek şekilde tesis edilmesine.
Güney Sınırı:Kale Mahallesi sınırları içinde kalan 216 Ada 121, 122, 123, 126,127, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 212, 213,
214, 285, 286, 287, 288, 370, 372, 375, 376, 383, 384, 466 Parseller ile 225, 226, 227, 228, 294 Nolu
Kadastral Adaların Kapu Mahallesi sınırları ile birleşecek şekilde tesis edilmesine,
Batı Sınırı: Eşref Dizdar caddesi ve Bekir Paşa caddesi ile sahil yolunu kapsayacak şekilde Sultan
Selim mahallesine ait 97 nolu kadastral adanın tamamının ayrılarak Kale mahallesi ile birleştirilerek
tesis edilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 347
İmar Komisyonunun ek süre isteği;
İmar komisyonunun gündeminde bulunan dilekçeler için gerekli değerlendirme ve incelemenin
yapılabilmesi ek süre isteği anlaşılmış olup, adı geçen komisyona ek süre verilmesine Belediye
Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:348
Şehir içersinde Yolcu taşıma ücretlerinin belirlenmesi isteği;
Şehir içinde faaliyet gösteren Şehiriçi Kooperatif Başkanlarının; Belediye Başkanlığı’na vermiş
olduğu dolmuş ücretlerinin arttırılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve
araştırma neticesinde, Ekonomik şartlara göre taşıma maliyetlerinin, akaryakıt, yedek parça ve
personel giderlerinin artması dikkate alınarak, şehrimiz merkezinde yolcu taşıma ücretlerinin sivil,
1.90, öğrenci fiyatının,
1,25 olarak uygulanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü
toplantısında oy çokluğu ile karar verildi.
Belediye Meclis üyelerinden, Fahri Uzun,Süleyman Kır,Hasan Ali Tütüncü,Enes Tezci,İbrahim Usta,
Zaya Güngür Usta,Leyla Bektaş Ayhan,Behice Çavuşoğlu, Arzu Damcı ve Şeyma Tekin Memiş ret
oyu vermişlerdir.
Ret Gerekçeleri:Dolmuş ücretlerine zam yapılmaması gerektiğini belirterek ret oyu vermişlerdir.
Karar No:349
2014-2015 yılı öğrenci taşıma ücretlerinin belirlenmesi isteği;
Şehir Merkezi Okullarına Öğrenci Taşımacılığı yapan Kooperatif Başkanlarının; 2014- 2015 yılı
öğrenci taşıma ücretlerinin artırılması isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve
araştırma neticesinde; 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılı öğrenci taşıma ücreti olarak İlköğretim
okulları için 90, 00,Liseler için 100, 00 ve Bulancak Anadolu Lisesi ile Keşap Anadolu Lisesi için
8
125,00 fiyat uygulandığı tespit edilmiş olup, ayrıca taşıma maliyetlerinin, akaryakıt, yedek parça ve
personel giderlerinin de artması da dikkate alınarak, 2014-2015 yılı Şehir Merkezi Okullarına Öğrenci
taşıma ücretlerinin İlköğretim okulları için
100.00, Liseler için 110,00 ve Bulancak Anadolu
Lisesi ile Keşap Anadolu Lisesi için 135,00 fiyat uygulanmasına ve ilgili Müdürlükçe kararın
okullara gönderilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy çokluğu ile karar
verildi.
Belediye Meclis üyelerinden, Fahri Uzun,Süleyman Kır,Hasan Ali Tütüncü,Enes Tezci,İbrahim
Usta, Zaya Güngür Usta,Leyla Bektaş Ayhan,Behice Çavuşoğlu, Arzu Damcı, Şeyma Tekin Memiş
,Hülya Kayaş ve İbrahim Dizdar ret oyu vermişlerdir.
Ret Gerekçeleri: Öğrenci taşıma ücretlerine zam yapılmaması gerektiğini belirterek ret oyu
vermişlerdir.
Karar No:350
İlave dolmuş hattı;
Belediye Sınırlarımız içerisinde taşımacılık hizmeti yapan dolmuş hatlarına, vatandaşlardan gelen istek,
Şehrimizin artan nüfusu ve bazı bölgelerdeki yapılaşmalar nedeni ile 2. Hat S.S 3 Nolu Taş.Koop. Seka hattına
2 araç (Dolmuş), 3.Nolu Hat S.S 11 Nolu Taş.Koop Güre hattına 2 araç (Dolmuş), 4.Hat S.S 10 Nolu Taş.Koop.
Organize Sanayi hattına 2 araç (Dolmuş), 5. Hat S.S 16 nolu Taş.Koop. Çıtlakkale hattına 2 araç (Dolmuş) ve 7.
Hat S.S 138 Nolu Taş.Koop. Kavaklar-Osmaniye hattına 2 araç (Dolmuş) aracına ihtiyaç olduğundan ek dolmuş
hattı verilmesi isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; Adı geçen
dolmuş hatlarına ihale yolu ile 2 (İki) şer tane ilave dolmuş hattı verilmesine, ihale işlemleri ve ihalenin
yapılması için belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesine ayrıca, sadece bu karar ile ilgili
2014 Yılı Bütçe Tarifelerinin 17.maddesinin uygulanmamasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü
toplantısında oy çokluğu ile karar verildi.
Belediye Meclis üyelerinden, Fahri Uzun,Süleyman Kır,Hasan Ali Tütüncü,Enes Tezci,İbrahim
Usta, Zaya Güngür Usta,Leyla Bektaş Ayhan,Behice Çavuşoğlu, Arzu Damcı, Şeyma Tekin Memiş
,Hülya Kayaş ve İbrahim Dizdar ret oyu vermişlerdir.
Ret gerekçeleri: Dolmuş hatlarına ilave hat verilmemesi gerektiğini belirterek ret oyu vermişlerdir.
Karar No:351
Plan ve Bütçe Komisyonunun ek süre isteği;
Evsel Katı atık Tarifesi - Fırat SİPAHİOĞLU' nun iş yerinin içkili bölgeye alınması isteği- belediyemize ait
2015- 2019 Stratejik Planı ve belediyemize ait 2015 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili inceleme
ve araştırmalar devam ettiğinden Meclisten ek süre isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan
inceleme ve araştırma neticesinde; adı geçen komisyona ek süre verilmesine Belediye Meclisinin
08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:352
Dolmuş güzarğahı isteği;
Fevziçakmak Mahallesi Çınar Sitesinde oturan Zeynep PUL, Site Sakinlerinden toplamış
olduğu 100 kişiden imzalı toplayarak, Belediye Başkanlığına vermiş olduğu, 25.09.2014 tarih ve 9372
Sayılı dilekçesinde sitelerine dolmuş güzergahı isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan
inceleme ve araştırma neticesinde,İnönü Caddesine takiben Rus Pazarı kavşağından sola dönüş
9
yaparak Zambak Sokağı takiben Çınar Sitesine giriş yapmasına , durağa giden araçların Zambak
Sokaktan iniş yaparak Saz Beyi kavşağından dönüşle durağa gitmesine Belediye Meclisinin
08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile karar verildi.
Karar No:353
Cadde ve Sokak İsmi Komisyonunun ek süre isteği;
Kayadibi Mahallesi Kayadibi Caddesinde oturmakta olan Işık ve Hamzaoğlu ailelerinin 29.08.2014
tarih ve 8007 sayılı dilekçesinde Oturmakta oldukları yerin Tuncay sokak olarak değiştirildiğini
belirtip; Adreslerinin Tuncay sokak olarak değil Kayadibi Caddesi olarak kalması isteği ile ilgili
yerinde inceleme ve araştırma yapılması ve vatandaşlarla bilgi alışverişi yapılması gerektiğinden
meclisten ek süre isteği anlaşılmış olup, konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde; adı
geçen komisyona ek süre verilmesine Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği
ile karar verildi.
Karar No:354
Belediyemiz Dolmuş Yönetmeliği;
Belediyemiz İktisat Müdürlüğünce , Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün görüşü alınarak hazırlanan
Belediyemiz Dolmuş Yönetmeliğinin Meclisçe görüşülerek karara bağlanması isteği anlaşılmışolup,
konu hakkında yapılan inceleme ve araştırma neticesinde, Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünün
olumlu görüşü doğrultusunda hazırlanan ve 38 maddeden oluşan Giresun Belediyesi Şehir İçi Dolmuş
Yönetmeliğinin onaylanmasına Belediye Meclisinin 08/10/2014 günlü toplantısında oy birliği ile
karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, Belediye Meclisinin 1.dönem Kasım/2014
toplantısının 1. birleşiminin 05/11/2014 Çarşamba günü saat 14.00 de toplanılmasına karar verilerek
birleşime son verildi
Kerim AKSU
Belediye Başkanı
15/10/2014 Yazı İşl.Müd..
:O.SÜLEYMANOĞLU
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
264 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content