close

Enter

Log in using OpenID

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda

embedDownload
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 14.05.2014
tarihli ve 67597785-301.01-35 sayılı yazısı ekinde sunulan, Yüreğir İlçesi, Köprülü (Serinevler)
Mahallesi, 3324 ada 3-4 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve
06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Köprülü (Serinevler)
Mahallesi, 3324 ada 3-4 nolu parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve 06
sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.03-1806 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 02.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Belediyemize intikal eden 27.02.2014 tarih ve 5231
sayılı yazıda “Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3324 ada 3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 14.
Maddesine istinaden gereğini bilgilerinize arz ederim” denilmektedir.
Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3324 ada 3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye
Meclisinin 10.01.2014 tarih ve 06 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi
3324 ada 3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve 06 sayılı kararı ile
onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ait teklifin aynen kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü Mahallesi 3324 ada
3-4 parsellerde Yüreğir İlçe Belediye Meclisinin 10.01.2014 tarihli ve 06 sayılı kararı ile onaylanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planına ait komisyon raporunun kabulüne, İ5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
|
^
Hüseyin SÖZ l Ü
Meclis Başkam
Ahmet TANRIVERDİ.
Meclis Katibi
’
Ertan SÜMER
Meclis K
Adana Büyükşehir Belediyesinin 05.12.2013 tarihli ve 13509581.310.01.-8919
sayılı yazısında, ilçe belediyelerinin hazırlamış oldukları 1/1000 ölçekli planlarını, kendi
Belediyelerinde ilan etmeleri, ilan sürecini ilçe belediyesinde tamamladıktan ve planı
kesinleştirdikten sonra onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi gerektiği
belirtilmektedir.Buna istinaden Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü (Serinevler) Mahallesi 3324
ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir
Belediye Meclisi’nin 14.03.2013 tarihli ve 64 sayılı kararı ile 14.06.2013 tarihli 161 sayılı
kararı eki Yüreğir İlçesi 4. Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna
uygun olarak hazırlanan ve Yüreğir Belediye Meclisi’nin 10.01.2014 tarihli ve 06 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
Onaylanan İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine
istinaden 1 (bir) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 20.01.2014
FümeAt AYDIN
İnşaat Teknikeri
BOZDOĞAN
Şehircilik Müd. V.
KESİUN
-
l e h i r P la n c ıs ı
TUTANAK
Adana Büyükşehir Belediyesinin 05.12.2013 tarihli ve 13509581.310.01.-8919
sayılı yazısında, ilçe belediyelerinin hazırlamış oldukları 1/1000 ölçekli planlarını, kendi
Belediyelerinde ilan etmeleri, ilan sürecini ilçe belediyesinde tamamladıktan ve planı
kesinleştirdikten sonra onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi gerektiği
belirtilmektedir.Buna istinaden Adana İli Yüreğir İlçesi Köprülü (Serinevler) Mahallesi 3324
ada 3 ve 4 nolu parsellerde hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği, Büyükşehir
Belediye M eclisi’nin 14.03.2013 tarihli ve 64 sayılı kararı ile 14.06.2013 tarihli 161 sayılı
kararı eki Yüreğir İlçesi 4. Planlama Bölgesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna
uygun olarak hazırlanan ve Yüreğir Belediye Meclisi’nin 10.01.2014 tarihli ve 06 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
Onaylanan İmar Plam Değişikliği, 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine
istinaden 1 (bir) ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
20.01.2014-20.02.2014 tarihleri arasında ilan edilen imar planı değişikliğine itiraz
başvurusu olmamıştır.
İşbu tutanak 3 nüsha halinde tanzim ve imza edilmiştir.21.02.2014
De
K A R A R
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 10.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-54 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Kabasakal Mahallesi
5152 ada 4 parselde Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarihli ve 2013/215 E.-2013/1724 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Kabasakal Mahallesi,
5152 ada 4 parselde Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarihli ve 2013/215 E.-2013/1724 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-1717 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 27.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi 5152 ada 4 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih
ve 2013/215 E.-2013/1724 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ...üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden 35
metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
yeşil alan olarak ayrılan kısmında ise aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır ...” denmektedir.
Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi 5152 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve 2013/215 E.-2013/1724 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Kabasakal Mahallesi,
5152 ada 4 parselde Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarihli ve 2013/215 E.-2013/1724 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçeleri doğrultusunda
1/5000’lik planlarda kısmen yeşil alan, kısmen yol olarak görünen 5152 adanın 1/25000’lik planlarda da
kısmen yol ve kısmen yeşil alan olarak işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Kabasakal Mahallesi, 5152 ada 4 parselde
Adana 1. İdare Mahkemesinin 25/12/2013 tarihli ve 2013/215 E.-2013/1724 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçeleri doğrultusunda 1/5000’lik
planlarda kısmen yeşil alan, kısmen yol olarak görünen 5152 adanın 1/25000’lik planlarda da kısmen
yol ve kısmen yeşil alan olarak işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yüfütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliğKile karar_yerildi.
fY \
Hüseyin SÖZL
Meclis Başkanı
Ahmet TA
Ertan SI
Meclis 1
t\y
/
Adana İli, Çukurova İlçesi Kabasakal Mahallesi 5152 ada 4 parselde Adana 1. İdare
Mahkemesinin 25.12.2013 tarih ve 2013/215 E.-2013/1724 K. Sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçeleri doğrultusunda 1/5000’lik
planlarda kısmen yeşil alan, kısmen yol olarak görülen 5152 adanın 1/25000’lik planlarda
kısmen yol kısmen yeşil alan işlenmesine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
10.06.2014 tarih ve 155 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
/Devrim KESKİN
ADANA
KABASAKAL MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU
1/5.000
PLANLAMA SINIRLARI
NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU ONAMA SINIRI
ULAŞIM
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR.
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-157
Özü: Mahkeme kararı
10.06.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 10.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-43 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi,
11019 ada 2 parsel, 11020 ada 6-9-10 parseller, 11021 ada 2 parsel, 11036 ada 10 parsel, 10526 ada
10 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/787 E.-2014/215 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 11019 ada
2 parsel, 11020 ada 6-9-10 parseller, 11021 ada 2 parsel, 11036 ada 10 parsel, 10526 ada 10 parselde
Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/787 E.-2014/215 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-1546 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 23.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Abdurrahman TANSU SAY tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde
açılan ve Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 11019 ada 2 parsel, 11020 ada 6-9-10 parseller, 11021 ada
2 parsel, 11036 ada 10 parsel ve 10526 ada 10 parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 21/01/2014 tarih ve 2013/787 E.-2014/215 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşmazlık konusu taşınmazların 1/25.000 ölçekli imar planındaki
fonksiyonunun yüksek yoğunluklu konut alanı olduğu anlaşılmış olup, alt ölçekli nazım imar
planlarının, imar hukuku ve planlama ilkeleri uyarınca ve plan hiyerarşisi gereği üst ölçekli planlara
uygun olarak hazırlanması gerektiği dikkate alındığında uyuşmazlık konusu taşınmazların ölçekler arası
tutarlılık sağlanmadan 1/25.000 ölçekli imar planına aykırı olarak orta yoğunluklu konut alanı olarak
belirlenmesine ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin dava konusu 14.02.2013 tarih ve 42 sayılı
kararında hukuka ve imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir ...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 11019 ada 2 parsel, 11020 ada 6-9-10 parseller, 11021 ada
2 parsel, 11036 ada 10 parsel ve 10526 ada 10 parsellerin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 21/01/2014 tarih ve 2013/787 E.-2014/215 K. sayılı iptal kararları
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi,
11019 ada 2 parsel, 11020 ada 6-9-10 parseller, 11021 ada 2 parsel, 11036 ada 10 parsel, 10526 ada
10 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/787 E.-2014/215 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin 1/5000’lik planlarda orta yoğunluklu olarak görünen 11019 ada,
11020 ada, 11021 ada, 11036 ada, 10526 adaların 1/25000’lik planlarda da orta yoğunluklu olarak
işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 11019 ada 2 parsel,
11020 ada 6-9-10 parseller, 11021 ada 2 parsel, 11036 ada 10 parsel, 10526 ada 10 parselde Adana
2. İdare Mahkemesinin 2013/787 E.-2014/215 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin 1/5000’lik planlarda orta yoğunluklu olarak görünen 11019 - 11020 - 11021 - 11036 - 10526
adaların 1/25000’lik planlarda da orta yoğunluklu olarak işlenmesine, ait komisyon raporunun kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Adana İli, Seyhan İlçesi D öşem e M ahallesi 11019 ada 2 parsel, 11020 ada 6-9-10
parseller, 11021 ada 2 parsel, 11036 ada 10 parsel, 10526 ada 10 parselde Adana 2. İdare
Mahkemesinin 2013/787 E.-2014/215 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin 1/5000’lik planlarda orta yoğunluklu olarak görünen 11019-11020-11 0 2 1-1103610526 adaların 1/25000’lik planlarda da orta yoğunluklu olarak işlenmesine ait teklif Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 157 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
/Lİevrîm KESKİN
A
J
U
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİC
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YOLLAR
ARAZİ KULLANMA
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI
il
KENTSEL KONUT ALANI
MESKUN
YÜKSEK YOĞUNLUKTA ( 400 Kişi/ha ve Üzeri ]
ORTA YOĞUNLUKTA ( 200-400 Kişi/ha )
TEKNİK ALTYAPI
SULAMA - DRENAJ KANALI VE DERELER
1/25.000
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 10.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-44 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi,
10530 ada 4 parselde, Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/786 E.-2014/214 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10530 ada
4 parselde, Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/786 E.-2014/214 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581 -310.Ö 1.021529 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 23.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Kurtuluş DOĞAN tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10530 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 21/01/2014 tarih ve 2013/786 E.-2014/214 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... uyuşmazlık konusu taşınmazın 1/25.000 ölçekli imar planındaki
fonksiyonunun yüksek yoğunluklu konut alanı olduğu anlaşılmış olup, alt ölçekli nazım imar
planlarının, imar hukuku ve planlama ilkeleri uyarınca ve plan hiyerarşisi gereği üst ölçekli planlara
uygun olarak hazırlanması gerektiği dikkate alındığında uyuşmazlık konusu taşınmazların ölçekler arası
tutarlılık sağlanmadan 1/25.000 ölçekli imar planına aykırı olarak orta yoğunluklu konut alanı olarak
belirlenmesine ilişkin Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin dava konusu 14.02.2013 tarih ve 42 sayılı
kararında hukuka ve imar mevzuatına uyarlık görülmemiştir ...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10530 ada 4 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 21/01/2014 tarih ve 2013/786 E.-2014/214 K. sayılı iptal kararları
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi. Döşeme Mahallesi, 10530
ada 4 parselde, Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/786 E.-2014/214 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin 1/5000’lik planlarda orta yoğunluk olarak görünen 10530 adanın
1/25000’lik planlarda da orta yoğunluklu olarak işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli
kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10530 ada 4 parselde,
Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/786 E.-2014/214 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin 1/5000’lik planlarda orta yoğunluk olarak görünen 10530 adanın 1/25000’lik planlarda
da orta yoğunluklu olarak işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
I
ÂL
¿ r
Adana İli, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10530 ada 42 parselde Adana 2. İdare
Mahkemesinin 2013/786 E.-2014/214 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin 1/5000’lik planlarda orta yoğunluklu olarak görünen 10530 adanın 1/25000’lik
planlarda da orta yoğunluklu olarak işlenmesine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 158 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
¡asr/-r
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİ«
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
ULAŞIM
KARAYOLLARI
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YOLLAR
ARAZİ KULLANMA
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI
KENTSEL KONUT ALANI
MESKUN
YÜKSEK YOĞUNLUKTA ( 400 Kişi/ha ve Ü ze ri)
ORTA YOĞUNLUKTA ( 200-400 Kişi/ha )
TEKNİK ALTYAPI
SULAMA - DRENAJ KANALI VE DERELER
1/25.000
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-45 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi,
8383 ada 1 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/219 E.-2013/1586 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi, 8383
ada 1 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/219 E.-2013/1586 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581 -310.01.021463 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 23.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Çakalkuyusu Mahallesi 8383 ada 1 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih
ve 2013/219 E.-2013/1586 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
30 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada, bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır ...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Çakalkuyusu Mahallesi 8383 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve 2013/219 E.-2013/1586 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi,
8383 ada 1 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/219 E.-2013/1586 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararı doğrultusunda 1/5000’lik planda yer alan yol
ve eğitim alanının 1/25000’lik planlara işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi, 8383 ada
1 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/219 E.-2013/1586 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararı doğrultusunda 1/5000’lik planda yer alan yol ve
eğitim alanının 1/25000’lik planlara işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
MeclisJCatihU--'
_
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Adana İli, Seyhan İlçesi Çakalkuyusu Mahallesi 8383 ada 1 parselde Adana 1 İdare
Mahkemesinin 2013/219 E.-2013/1586 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin mahkeme iptal kararı doğrultusunda 1/5000’lik planda yer alan yol ve eğitim alanının
1/25000’lik planlara işlenmesine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014
tarih ve 159 sayılı kararı ile onaylanmıştır
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
KESKİN
/Y. Şehir Plancısı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-46 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi,
8979 ada 3 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/155 E.-2013/1583 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8979 ada
3 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/155 E.-2013/1583 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581 -310.01.021467 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 23.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8979 ada 3 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararma yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve
2013/155 E.-2013/1583 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada, bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır ...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8979 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve 2013/155 E.-2013/1583 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi,
8979 ada 3 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/155 E.-2013/1583 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararı doğrultusunda 1/5000’lik planda kavşak,
konut ve yol olarak görünen 8979 adanın 1/25000’lik planlarda da kavşak, konut ve yol olarak
işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8979 ada 3 parselde,
Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/155 E.-2013/1583 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin mahkeme iptal kararı doğrultusunda 1/5000‘lik planda kavşak, konut ve yol olarak
görünen 8979 adanın 1/25000’lik planlarda da kavşak, konut ve yol olarak işlenmesine ait komisyon
raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
ığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ahmet TANRI VERDİ
Meclis Başkanı
Ertan SÜMER
Adana İli, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8979 ada 3 parselde Adana 1. İdare
Mahkemesinin 2013/155 E.-2013/1583 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin mahkeme iptal kararı doğrultusunda 1/5000’lik planda kavşak, konut ve yol olarak
görünen 8979 adanın 1/25000’lik planlarda da kavşak, konut ve yol olarak işlenmesine ait
teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 160 sayılı karan ile
onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
il / \
ADANA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YOLLAR
ARAZİ KULLANMA
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI
KENTSEL KONUT ALANI
MESKUN
1/25.000
YÜKSEK YOĞUNLUKTA ( 400 Kişi/ha ve Üzeri )
"8»
HAVAALANI GÜVENLİK BÖLGESİ
UÇUŞ KONİSİ
TEKNİK ALTYAPI
SULAMA - DRENAJ KANALI VE DERELER
K yt#
T.C
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Savı: 67597785-050.01.04-161
Özü: Mahkeme karan
10.06.2014
K A R A R
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 10.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-47 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8986 ada
5 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/158 E.-2013/1584 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8986 ada
5 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/158 E.-2013/1584 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581 -310.01.021279 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 26.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8986 ada 5 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve
2013/158 E.-2013/1584 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... üst plan kararlan ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada, bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılm ıştır...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8986 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve 2013/158 E.-2013/1584 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi
8986 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik teklifin mahkeme iptal kararının
gerekçesi doğrultusunda 1/5000’lik planlarda kavşak, yol ve kısmen konut alanı görünen 8986 adanın
1/25000’lik planlarda da kavşak, yol ve kısmen konut olarak işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8986 ada 5 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçesi
doğrultusunda 1/5000’lik planlarda kavşak, yol ve kısmen konut alanı görünen 8986 adanın 1/25000’lik
planlarda da kavşak, yol ve kısmen konut olarak işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
lüseyin SÖZL
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Ertan SÜMER
Adana İli, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8986 ada 5 parselin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararına yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda
1/5000’lik planlarda kavşak, yol ve kısmen konut alanı görünen 8986 adanın 1/25000’lik
planlarda da kavşak, yol ve kısmen konut alanı olarak işlenmesine ait teklif Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 161 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
ULAŞIM
KARAYOLLARI
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YOLLAR
ARAZİ KULLANMA
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI
KENTSEL KONUT ALANI
MESKUN
YÜKSEK YOĞUNLUKTA ( 400 Kişi/ha ve Ü z e ri;
H AVA YO LLARI
&
s
HAVAALANI GÜVENLİK BÖLGESİ
uçuş KONİSİ
TEKNİK ALTYAPI
SULAMA - DRENAJ KANALI VE DERELER
ENERJİ NAKİL HATTI
1/25.000
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 10.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-48 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 10273
ada 1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/161 E.-2013/1575 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 10273 ada
1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/161 E.-2013/1575 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581 -310.01.021548 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 26.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 10273 ada 1 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve
2013/161 E.-2013/1575 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... üst plan kararlan ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada, bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır ...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 10273 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve 2013/161 E.-2013/1575 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi,
10273 ada 1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/161 E.-2013/1575 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda 1/5000’lik
planlarda kısmen dini tesis alanı ile az bir kısmın 25 m2 yol olarak görünen 10273 adanın 1/25000’lik
planlarda da kısmen dini tesis alanı ve kısmen yol olarak işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 10273 ada 1 parselde
Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/161 E.-2013/1575 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda 1/5000’lik planlarda kısmen dini tesis
alanı ile az bir kısmın 25 m2 yol olarak görünen 10273 adanın 1/25000’lik planlarda da kısmen dini
tesis alanı ve kısmen yol olarak işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine ovbirliei ile karar verildi.
Ahmet TANRIVERDÎ
Meclis Başkam
Ertan SÜMER
Adana İli, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 10273 ada 1 parselde Adana 1 İdare
Mahkemesinin 2013/161 E. - 2013/1575 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin mahkeme iptal karının gerekçesi doğrultusunda 1/5000’lik planlarda kısmen dini tesis
alanı ile az bir kısmın 25 m2 yol olarak görünen 10273 adanın 1/25000’lik planlarda da
kısmen dini tesis alanı ve kısmen yol olarak işlenmesine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 162 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
ADANA BUYUKŞEHİR BELEDÏYES
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
ULAŞIM
KARAYOLLARI
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YOLLAR
ARAZİ KULLANMA
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI
KENTSEL KONUT ALANI
MESKUN
YÜKSEK YOĞUNLUKTA (4 0 0 Kişi/ha ve Ü ze ri)
HAVA Y O LLAR I
&
1 _J L J
HAVAALANI GÜVENLİK BÖLGESİ
UÇUŞ KONİSİ
TEKNİK ALTYAPI
SULAMA - DRENAJ KANALI VE DERELER
ENERJİ NAKİL HATTI
1/25.000
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01 -49 sayılı yazısı ekinde sunulan Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi,
8405 ada 1 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin
2013/205 E.-2013/1723 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi,
8405 ada 1 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin
2013/205 E.-2013/1723 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-1739 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 26.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Çakalkuyusu Mahallesi 8405 ada 1 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih
ve 2013/205 E.-2013/1723 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
30 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada, bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılm ıştır...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Çakalkuyusu Mahallesi 8405 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve 2013/205 E.-2013/1723 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi,
8405 ada 1 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/205 E.-2013/1723 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin 1/5000’lik planlarda yol ve eğitim alanı olarak görünen 8405 adanın
mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda 1/25000’lik planlarda da yol ve eğitim alanı olarak
işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Çakalkuyusu Mahallesi, 8405 ada
1 parselde, Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/205 E.-2013/1723 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin 1/5000’lik planlarda yol ve eğitim alanı olarak görünen 8405 adanın
mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda 1/25000’lik planlarda da yol ve eğitim alanı olarak
işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar
verildi.
Meclis Başkanı
Ahmet TANRI VERDİ
Meclis Katibi
_
Ertan SÜMER
Meclis Katibi
Adana İli, Seyhan İlçesi Çakalkuyusu Mahallesi 8405 ada 1 parselde Adana 1 idare
Mahkemesinin 2013/205 E. - 2013/1723 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin 1/5000’lik planlarda yol ve eğitim alanı olarak görünen 8405 adanın mahkeme iptal
kararının gerekçesi doğrultusunda 1/25000’lik planlarda da yol ve eğitim alanı olarak
işlenmesine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 165 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
pevrim KESKİN
V Şehir Plancısı
(,
m im t* ~
ADANA
ÇAKALKUYUSU MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU
1/5.000
PLANLAMA SINIRLARI
■ HAZIM İMAR K A N I REVİZYONU ONAMA SINIRI
ULAŞIM
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NA2IM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR.
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 10.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-51 sayılı yazısı ekinde sunulan Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3980 ada 2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/122 E.-2013/1578 K.
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3980 ada 2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/122 E.-2013/1578 K.
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014
tarihli ve 13509581-310.01.02-1278 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 26.05.2014
tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3980 ada 2 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdareMahkemesi29/11/2013 tarih
ve 2013/122 E.-2013/1578 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... taşınmazın yeşil alanda kalan kısmının kentin yeşil ağ ile çevrilmesi
ilkesine uygun bulunduğu ancak mevcut yolun genişletilmesinin ve 25 metreye çıkarılmasının üst plan
kararlarına ve planlama esasları ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğu görüş ve sonucuna varılmıştır ...”
denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3980 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve 2013/122 E.-2013/1578 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K o n u n u n kom isy o n larım ızca y ap ılan incelem esinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı
Mahallesi, 3980 ada 2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/122 E.2013/1578 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının
gerekçesi doğrultusunda 1/5000’lik planda yol olarak görünen 3980 adanın 1/25000’lik planlarda da yol
olarak işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3980 ada
2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/122 E.-2013/1578 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda
1/5000’lik planda yol olarak görünen 3980 adanın 1/25000’lik planlarda da yol olarak işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Hüseyin SÖZLÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Ertan SÜMER
Meclis Kafibk
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3980 ada 2 parselde Adana 2.
İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarihli ve 2013/122 E.-2013/1578K. Sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının iptal gerekçesi doğrultusunda
1/5000’lik planda yol olarak görünen 3980 adanın 1/25000’lik planlarda da yol olarak
işlenmesinin kabulüne ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve
166 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
Devrim KESKİN
/V . Şehir Plancısı
tm
ADANA - ÇUKUROVA
KARALARBUCAĞI MAHALLESİ
3980 ADA VE CİVARI
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1/ 25.000
O O O NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
: YAYA YOLLARI
AKTİF YEŞİL ALANLAR
□
(Parklar, Çocuk Bahçeleri)
MÜLKİYET SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR.
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-52 sayılı yazısı ekinde sunulan Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3978 ada 1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/126 E.-2013/1577 K.
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3978 ada 1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/126 E.-2013/1577 K.
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014
tarihli ve 13509581-310.01.02-1464 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 27.05.2014
tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3978 ada 1 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih
ve 2013/126 E.-2013/1577 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... taşınmazın yeşil alanda kalan kısmının kentin yeşil ağ ile çevrilmesi
ilkesine uygun bulunduğu ancak mevcut yolun genişletilmesinin ve 25 metreye çıkarılmasının üst plan
kararlarına ve planlama esasları ile şehircilik ilkelerine aykırı olduğu görüş ve sonucuna varılmıştır ...”
denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3978 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve 2013/126 E.-2013/1577 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı
Mahallesi, 3978 ada 1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/126 E.2013/1577 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının
gerekçesi doğrultusunda 1/5000’lik planda yol olarak görünen 3978 adanın 1/25000’lik planda da
işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 3978 ada
1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/126 E.-2013/1577 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda
1/5000’lik planda yol olarak görünen 3978 adanın 1/25000’lik planda da işlenmesine ait komisyon
raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir B e l^ i^ e Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3978 ada 1 parselde Adana 1.
İdare Mahkemesinin 29.11.2013 tarihli ve 2013/126 E -2013/1577 K Sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının iptal gerekçesi doğrultusunda
1/5000’lik planda yol olarak görünen 3978 adanın 1/25000’lik planda da işlenmesine ait teklif
Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 168 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
ADANA - ÇUKUROVA
KARALARBUCAĞI MAHALLESİ
3978 ADA VE CİVARI
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1/ 25.000
o O O NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
YAYA YOLLARI
A K T İF Y E Ş İL A LA N LA R
□
(Parklar, Çocuk Bahçeleri)
MÜLKİYET SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR.
k
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-71 sayılı yazısı ekinde sunulan Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10933 ada
1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/163 E.-2014/184 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10933 ada
1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/163 E.-2014/184 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 17.04.2014 tarihli ve 13509581 -310.01.023086 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 27.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10933 ada 1 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararma yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 30/01/2014 tarih ve
2013/163 E.-2014/184 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu edilen 1/5000 ölçekli planın hazine taşınmazına yönelik
olan ve kısmen konut kısmen ticaret kısmen de 10 metrelik yolda kalan kısmında planlama teknikleri,
şehircilik ilkeleri ve esaslarına aykırılık bulunmadığı, taşınmazın 25 metrelik en kesitli yolda kalan
kısmının ise üst plan kararlarına planlama teknikleri ile esaslarına aykırı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10933 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 30/01/2014 tarih ve 2013/163 E.-2014/184 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10933
ada 1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/163 E.-2014/184 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçeleri doğrultusunda 1/5000’lik planda yol
olarak görünen 10933 adanın 1/25000’lik planda da yol olarak işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10933 ada 1 parselde
Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/163 E.-2014/184 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçeleri doğrultusunda 1/5000’lik planda yol olarak
görünen 10933 adanın 1/25000’lik planda da yol olarak işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Ertan 1
Mecli
Adana İli, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10933 ada 1 parselde Adana 1. İdare
Mahkemesinin 2013/163 E.-2014/184 K Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin mahkeme iptal kararının gerekçeleri doğrultusunda 1/5000’lik planda yol olarak
görünen 10933 adanın 1/25000’lik planda da yol olarak olarak işlenmesine ait teklif Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 170 sayılı kararı ile onaylanmıştır
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
'jSi
J iı
.tb» ,
¿h.
•
•
Jh
ij
7
z;
M
n g
i
A
¿fa.
.¿b.
f
:
i
A
'A \
■■
A
J j#
/
<
U
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYI
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİ
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
ULAŞIM
KARAYOLLARI
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YOLLAR
ARAZİ KULLANMA
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI
KENTSEL KONUT ALANI
MESKUN
1/25.000
YÜKSEK YOĞUNLUKTA ( 400 Kişi/ha ve Üzeri )
ORTA YOĞUNLUKTA ( 200-400 Kişi/ha )
TEKNİK ALTYAPI
SULAMA - DRENAJ KANALI VE DERELER
. \ v w v , -. -II_____ M i
M
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-71 sayılı yazısı ekinde sunulan Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 9010 ada
3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/157 E.-2014/182 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 9010 ada
3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/157 E.-2014/182 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 17.04.2014 tarihli ve 13509581 -310.01.022454 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 27.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 9010 ada 3 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararma yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 30/01/2014 tarih ve
2013/157 E.-2014/182 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ...üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup, şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılm ıştır...” denmektedir.
Seyhan Kurtuluş Mahallesi 9010 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik
Adana 1. İdare Mahkemesi 30/01/2014 tarih ve 2013/157 E.-2014/182 K. sayılı iptal kararı gereği
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 9010
ada 3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/157 E.-2014/182 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda 1/25000’lik plan,
1/5000’lik planlardaki gibi yol olarak işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması
için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 9010 ada 3 parselde
Adana i. İdare Mahkemesinin 2013/157 E.-2014/182 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda 1/25000’lik plan, 1/5000’lik
planlardaki gibi yol olarak işlenmesine ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 9010 ada 3 parselde Adana 1. İdare
Mahkemesinin 2013/157 E.-2014/182 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin mahkeme iptal kararının gerekçesi doğrultusunda 1/25000’lik plan, 1/5000’lik
planlardaki gibi yol olarak ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih
ve 171 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
rim KESKİN
YŞeh;$pA
%u
■■
ADANA BUYUKŞEHIR BELEDIYES
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
ULAŞIM
KARAYOLLARI
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YOLLAR
ARAZİ KULLANMA
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI
KENTSEL KONUT ALANI
MESKUN
YÜKSEK YOĞUNLUKTA ( 400 Kişi/ha ve Ü z e ri)
H AVA YO LLARI
<S>
❖
HAVAALANI GÜVENLİK BÖLGESİ
UÇUŞ KONİSİ
TEKNİK ALTYAPI
SULAMA - DRENAJ KANALI VE DERELER
a/-
ENERJİ NAKİL HATTI
1/25.000
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-74 sayılı yazısı ekinde sunulan Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8952 ada
2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/154 E.-2014/180 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8952 ada
2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/154 E.-2014/180 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 17.04.2014 tarihli ve 13509581 -310.01.022660 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 28.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8952 ada 2 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararma yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 30/01/2014 tarih ve
2013/154 E.-2014/180 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ilişkin planlamada bilirkişi raporunun davacı taşınmazına yönelik kısmı
karara esas alacak nitelikte görülmüş olup, şehircilik ilkeleri planlama tekniklerine uygun bulunmadığı
sonucuna ulaşılm ıştır...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8952 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 30/01/2014 tarih ve 2013/154 E.-2014/180 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi,
8952 ada 2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/154 E.-2014/180 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin Mahkeme iptal kararının iptal gerekçeleri doğrultusunda 1/5000’lik planda
yol olarak görünen alanların 1/25000'lik planlarda da yol olarak işlenmesinin kabulüne, 5216 sayılı
yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8952 ada 2 parselde
Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/154 E.-2014/180 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin Mahkeme iptal kararının iptal gerekçeleri doğrultusunda 1/5000’lik planda yol olarak
görünen alanların 1/25000’lik planlarda da yol olarak işlenmesinin kabulüne ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Adana İli, Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 8952 ada 2 parselde Adana 1. İdare
Mahkemesinin 2013/154 E.-2014/180 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin mahkeme iptal kararının iptal gerekçeleri doğrultusunda 1/5000’lik planda yol olarak
görünen alanların 1/25000’lik planlarda da yol olarak işlenmesinin kabulüne ait teklif Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 172 sayılı kararı ile onaylanmıştır
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
Devrim KESKİN
(Y. Şehir Plancısı
/
\
\
------------------
7 ------ 7T----- T3-------5P------- 7 ----VlttiT.rrTTTTTT I
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
ULAŞIM
KARAYOLLARI
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YOLLAR
ARAZİ KULLANMA
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI
KENTSEL KONUT ALANI
MESKUN
YÜKSEK YOĞUNLUKTA ( 400 Kişi/ha ve Ü z e ri;
HAVA YOLLARI
<5,
$
HAVAALANI GÜVENLİK BÖLGESİ
UÇUŞ KONİSİ
TEKNİK ALTYAPI
SULAMA - DRENAJ KANALI VE DERELER
ENERJİ NAKİL HATTI
1/25.000
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-80 sayılı yazısı ekinde sunulan Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi, 130 pafta
814 ada 4 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Bayındırlık - Ulaşım
komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Ulaşım komisyonlarımıza havale edilen, Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi, 130 pafta
814 ada 4 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığının 17.04.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3267 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 29.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi 130 pafta 814 ada 4 parselde 1/5000 ölçekli nazım imar planı
değişikliği talep edilmektedir.
Mer’i nazım imar planında sosyal kültürel tesis alanı olarak planlanmış olan taşınmaz, mevcut
kullanımında kanara tesisleri olarak kullanılmaktadır. Kültür Varlığı olarak tescilli olan yapıların
bulunduğu alanın bu kullanıma uygun olması açısından Belediye Hizmet Alanı olarak plan değişikliği
yapılmaktadır.
İlimiz Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi 130 pafta 814 ada 4 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli
nazım imar planı teklifinin incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi,
130 pafta 814 ada 4 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin Belediye Hizmet
Alanı olarak kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir
Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülmesinde; Yüreğir İlçesi, Seyhan Mahallesi, 130 pafta 814 ada
4 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin Belediye Hizmet Alanı olarak
kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli
işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oyçokluğu ile karar
verildi.
Adana İli, Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi 130 pafta 814 ada 4 parselde hazırlanan
1/5000 ölçekli nazım imar planına ait teklifin Belediye Hizmet Alanı olarak kabulüne ait
teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 173 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-175
Özü: Nazım imar planı değişikliği
11.06.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 11.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-83 sayılı yazısı ekinde sunulan Sarıçam İlçesi, 2.Etap 1/1000 ölçekli
uygulama imar planına yönelik yapılan itirazların değerlendirildiği Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarih ve 73 sayılı kararma yönelik 6 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Bayındırlık - Çevre ve
Sağlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Çevre ve Sağlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, 2.Etap 1/1000 ölçekli
uygulama imar planına yönelik yapılan itirazların değerlendirildiği Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarih ve 73 sayılı kararma yönelik 6 adet itiraz dilekçesine ait İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-3840 sayılı yazısını görüşmek üzere
komisyonlarımız 06.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Adana İli, Sarıçam İlçesi, 2.Etap Suluca ve Kürkçüler (Karşıyaka, Acıdere, OSB. Dağcı, Yürekli,
Müminli ve Göztepe Mahalleleri) de Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.11.2013 tarih ve 36 sayılı
kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2013 tarih ve 331 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planına yapılan 8 adet itiraz dilekçesinden Adem YÜCEL, Defterdarlık Milli
Emlak Daire Başkanlığı, Püren TÜLEK, Altıneller Özel Eğitim, Mahmut GÜNGÖR’ e ait itiraz
dilekçeleri kabul edilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarih ve 73 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine istinaden
bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. 28.03.2014 - 28.04.2014 tarihleri arasında ilan
edilen uygulama imar planı değişikliğine yönelik 6 adet itiraz başvurusu yapılmıştır.
Sarıçam İlçesi 2.Etap Suluca ve Kürkçüler (Karşıyaka, Acıdere, OSB, Dağcı, Yürekli, Müminli
ve Göztepe Mahalleleri) de Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarih ve 73 sayılı kararına
yönelik 6 adet itirazın incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere
Belediye Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Sarıçam İlçesi 2.Etap Suluca ve Kürkçüler
(Karşıyaka, Acıdere, OSB, Dağcı, Yürekli, Müminli ve Göztepe Mahalleleri) de Büyükşehir Belediye
Meclisinin 11.03.2014 tarih ve 73 sayılı kararına yönelik 6 adet itirazdan,
1-Aynı dilekçede adı geçen Murat CEVHERİBUCAK, Mahmut DOĞRU, Ramazan
AKYÜREK, Recep İZCİ’ye ait itirazının reddine,
2-Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığının itirazlarının yolda kalan kısımlara yönelik
l.,2.,3. bendin imar düzenlemesi ile çözülecek sorunlar olduğundan reddine, 4. bendin Defterdarlık Milli
Emlak Dairesi Başkanlığının 06.01.2014 tarih ve 104 sayılı no ile kayda giren 01020108457 sayılı
yazılarında Suluca 219 ada 1 nolu parselin Dini Tesis Alanı olarak talep ettiklerinden reddine,
3-Oran - Çağrı Konut Yapı Kooperatifinin itirazının minimum parsel büyüklüğü lOOOm2
(E=1.6 Konut) olarak belirlenerek itirazın kabulüne,
T.C.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
M E C L İ S
Sayı: 67597785-050.01.04-175
Özü: Nazım imar planı değişikliği
11.06.2014
KARAR
4-Or - An Çağrı Konut Yapı Kooperatifinin itirazının minimum parsel büyüklüğü lOOOm2
(E=1.6 Konut) olarak belirlenerek itirazın kabulüne.
5-Hadim Suluca Konut Yapı Kooperatifinin itirazının minimum parsel büyüklüğü lOOOm2
(E=1.6 Konut) olarak belirlenerek itirazın kabulüne,
6-S.S.Bizim Mektep Konut Yapı Kooperatifinin itirazının minimum parsel büyüklüğü lOOOm2
(E=1.6 Konut) olarak belirlenerek itirazın kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi 2.Etap Suluca ve Kürkçüler (Karşıyaka,
Acıdere, OSB, Dağcı, Yürekli, Müminli ve Göztepe Mahalleleri) de Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarih ve 73 sayılı kararma yönelik 6 adet itiraza ait komisyon raporunun kabulüne, 5216
sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye
Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
lüseyin SCV.LÜ
Meclis Başkanı
Ahmet TANRIVERDİ
Ertan SÜMER
Katibi
2/2
Adana İli, Sarıçam İlçesi 2. Etap Suluca ve Kürkçüler (Karşıyaka, Acıdere, OSB,
Dağcı, Yürekli, Müminli ve Göztepe Mahalleleri) de Büyükşehir Belediye Meclisinin
11.03.2014 tarih ve 73 sayılı kararına yapılan 6 adet itirazdan 4 tanesinin kabulüne ait
komisyon raporu Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.06.2014 tarih ve 175 sayılı kararı
ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
im KESKİN
Şehir Plancısı
\K O ^\
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-75 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10936
ada 1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/162 E.-2014/351 K. sayılı iptal karannın yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10936 ada
1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/162 E.-2014/351 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 17.04.2014 tarihli ve 13509581 -310.01.022150 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 28.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10936 ada 1 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 19/02/2014 tarih ve
2013/162 E.-2014/351 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmazın bir kısmının içerisinde yer aldığı orta
yoğunlukta meskun konut alanının 1/25.000 ölçekli nazım imar planında sık yoğunlukta meskun konut
alanı olarak planlandığı, yani söz konusu plan kararı açısından ölçekler arası tutarlılık sağlanmadığı, bu
sebeple de anılan plan kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır ...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10936 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/02/2014 tarih ve 2013/162 E.-2014/351 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10936
ada 1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/162 E.-2014/351 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararına uyulmasına 1/5000’lik planlarda orta yoğunluk
olarak görünen 10936 adanın 1/25000’lik planlarda da orta yoğunluk olarak işlenmesinin kabulüne,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülm esinde; Seyhan İlçesi, Döşeme Mahallesi, 10936 ada 1 parselde
Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/162 E.-2014/351 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin mahkeme iptal kararma uyulmasına l/5000!lik planlarda orta yoğunluk olarak görünen
10936 adanın 1/25000’lik planlarda da orta yoğunluk olarak işlenmesinin kabulüne ait komisyon
raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 10936 ada 1 parselde Adana 2. İdare
Mahkemesinin 2013/162 E.-2014/351 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin mahkeme iptal kararına uyulmasına 1/5000’lik planlarda orta yoğunluk olarak
görünen 10936 adanın 1/25000’lik planlarda da orta yoğunluk olarak işlenmesinin kabulüne
ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 179 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
T"
(tim KESKİN
Şehir .Plancısı
e
"-¿r
AA/
/À
T
/
ADANA BUYUKŞEHIR BELEDİYE
1/25000 ÖLÇEKLİ
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİC
GÖSTERİM
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
Is
üTaak'
ULAŞIM
KARAYOLLARI
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YOLLAR
ARAZİ KULLANMA
KENTSEL VE KIRSAL KONUT ALANLARI
KENTSEL KONUT ALANI
MESKUN
1/25.000
YÜKSEK YOĞUNLUKTA ( 400 Kişi/ha ve Ü z e ri)
ORTA YOĞUNLUKTA ( 200-400 Kişi/ha )
}■TEKNİK ALTYAPI
SULAMA - DRENAJ KANALI VE DERELER
\
a
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-76 sayılı yazısı ekinde sunulan, Seyhan İlçesi, Küçükdikili Mahallesi, 11679
ada 19 parselde Adana 2. İdare xMahkemesinin 2013/221 E.-2014/352 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Seyhan İlçesi, Küçükdikili Mahallesi, 11679
ada 19 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/221 E.-2014/352 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 17.04.2014 tarihli ve 13509581-310.01.022110 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 28.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi 11679 ada 19 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 19/02/2014 tarih
ve 2013/221 E.-2014/352 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmazın bir kısmının içerisinde yer aldığı 15 metre
yolun 1/25.000 ölçekli nazım imar planında 30 metre kent içi yol olarak planlandığı, yani söz konusu
plan kararı açısından ölçekler arası tutarlılığın sağlanmadığı, bu sebeple de anılan plan kararının hukuka
aykırı olduğu sonucuna varılmıştır ...” denmektedir.
Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi 11679 ada 19 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/02/2014 tarih ve 2013/221 E.-2014/352 K. sayılı iptal
karan gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Seyhan İlçesi, Küçükdikili Mahallesi,
11679 ada 19 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/221 E.-2014/352 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilm esine yönelik teklifin mahkem e iptal kararı gerekçesi doğrultusunda 1/5000’lik planda
görülen 15 metrelik yolun 30 metre olarak 1/5000’lik planlara işlenmesinin kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar
verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Seyhan İlçesi, Küçükdikili Mahallesi, 11679 ada
19 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2013/221 E.-2014/352 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik teklifin mahkeme iptal kararı gerekçesi doğrultusunda 1/5000’lik planda görülen
15 metrelik yolun 30 metre olarak 1/5000’lik planlara işlenmesinin kabulüne ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. B
Ahmet TANRIVERDÎ
Ertan SÜMER
Adana İli, Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi 11679 ada 19 parselde Adana 2. İdare
Mahkemesinin 2013/221 E.-2014/352 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik
teklifin mahkeme iptal kararının iptal gerekçesi doğrultusunda 1/5000’lik planda görülen 15
metrelik yolun 30 metre olarak 1/5000’lik planlara işlenmesinin kabulüne ait teklif Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 180 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
T '
ADANA
KÜÇÜKDİKİLİ MAHALLESİ
NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU
1/5.000
PLANLAMA SINIRLARI
NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU ONAMA SINIRI
ULAŞIM
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-50 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi,
7147 ada 7 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/124 E. - 2013/1573 K.
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Kurttepe Mahallesi,7147 ada
7 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 29/11/2013 tarihli ve 2013/124 E. -2013/1573 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-1285 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 03.06.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7147 ada 7 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararma yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve
2013/124 E. - 2013/1573 K. Sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... Mezarlıkların Korunması Hakkmdaki Kanuna aykırı olarak taşınmazın
bir kısmının aktif yeşil alan ve yüksek yoğunluklu konut alanı olarak işaretlenmesinin planlama esasları
ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu, pasif yeşil alan kullanımına ayrılan kısmında mezarlığın fiilen
gömüye kapalı olduğu dikkate alınarak planlama tekniklerine uygun bulunduğu sonucuna varılm ıştır...”
denmektedir.
Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7147 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve 2013/124 E. - 2013/1573 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi
7147 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi
29/11/2013 tarih ve 2013/124 E. - 2013/1573 K. sayılı iptal kararına ait teklifin mahkeme kararının
gerekçeleri doğrultusunda; 7149 adanın imar haklarının korunmasına, geri kalan 7146 - 7147 - 7148
adaların ağaçlandırılacak (mezarlık) alan olarak 1/5000 ve 1/25000 ölçekli planlarda gösterilmesine,
5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına
oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7147 ada 7 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 29/11/2013 tarih ve
2013/124 E. - 2013/1573 K. sayılı iptal kararına ait teklifin mahkeme kararının gerekçeleri
doğrultusunda; 7149 adanın imar haklarının korunmasına, geri kalan 7146 - 7147 - 7148 adaların
ağaçlandırılacak (mezarlık) alan olarak 1/5000 ve 1/25000 ölçekli planlarda gösterilmesine ait komisyon
raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Çukurova İlçesi Kurttepe Mahallesi 7147 ada 7 parselin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararına yönelik Adana 1 İdare Mahkemesi 19.11.2013 tarih ve 2013/124 E.
- 2013/1573 K. Sayılı iptal kararına ait teklifin mahkeme kararının gerekçeleri doğrultusunda
7149 adanın imar haklarının korunmasına geri kalan 7146-7147-7148 adaların
ağaçlandırılacak (mezarlık) alan olarak 1/5000 ve 1/25000 ölçekli planlarda gösterilmesine ait
teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 181 sayılı kararı ile
onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-53 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi,
7939 ada, 3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 25/12/2013 tarihli ve 2013/230 E. - 2013/1729 K.
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Kireçocağı Mahallesi,
7939 ada, 3 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 25/12/2013 tarihli ve 2013/230 E. - 2013/1729 K.
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014
tarihli ve 13509581-310.01.02-1716 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 03.06.2014
tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7939 ada 3 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih
ve 2013/230 E. - 2013/1729 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... Mezarlıkların Korunması Hakkındaki Kanuna aykırı olarak taşınmazın
aktif yeşil alan olarak işaretlenmesinin planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğu sonucuna
varılmıştır...” denmektedir.
Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7939 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve 2013/230 E. - 2013/1729 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi
7939 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare
Mahkemesinin 25/12/2013 tarih ve 2013/230 E. - 2013/1729 K. sayılı iptal gerekçeleri doğrultusunda
7939 adanın ağaçlandırılacak alan (mezarlık alanı) olarak 1/25000 ve 1/5000’ lik planlamasının
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7939 ada 3 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesinin 25/12/2013
tarih ve 2013/230 E. - 2013/1729 K. sayılı iptal gerekçeleri doğrultusunda 7939 adanın ağaçlandırılacak
alan (mezarlık alanı) olarak 1/25000 ve 1/5000’ lik planlamasının kabulüne ait komisyon raporunun
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın
Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Ahmet TANRIVERDİ
Adana İli, Çukurova İlçesi Kireçocağı Mahallesi 7939 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesinin 25.12.2013 tarih ve
2013/230 E.-2013/1729K. Sayılı iptal gerekçeleri doğrultusunda 7939 adanın ağaçlandırılacak
alan (mezarlık alanı) olarak 1/25000 ve 1/5000’lik planlamasının kabulüne ait teklif Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 182 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
¿—SİL
ADANA - ÇUKUROVA
KİREÇOCAĞI MAHALLESİ
7 9 3 9 ADA 3 PARSEL
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1/5.000
O
Q
=
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
YAYA YOLLARI
|
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR.
OR
ü
K A R A R
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-73 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3978 ada 2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/200 E. - 2014/191 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Karalarbucağı Mahallesi,
3978 ada 2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin 2013/200 E. - 2014/191 K. sayılı iptal kararının
yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 17.04.2014 tarihli ve 13509581 310.01.02-2613 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 03.06.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3978 ada 2 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 30/01/2014 tarih
ve 2013/200 E. - 2014/191 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... üst plan kararları ile uyumlu bulunmayan hazine taşınmazı üzerinden
25 metrelik yol geçirilmesine ve yeşil alan olarak ayrılmasına ilişkin planlamada bilirkişi raporunun
davacı taşınmazına yönelik kısmı karara esas alacak nitelikte görülmüş olup, şehircilik ilkeleri planlama
tekniklerine uygun bulunmadığı sonucuna ulaşılm ıştır...” denmektedir.
Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3978 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 30/01/2014 tarih ve 2013/200 E. - 2014/191 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Karalarbucağı
Mahallesi 3978 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 1. İdare
Mahkemesi 30/01/2014 tarihli ve 2013/200 E. - 2014/191 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik teklifin bölgedeki kıyı kenar çizgisi lejantının paftasının ilgili mercilerden istenmesine, röper
noktalarının tespiti sonrası bölgede yeni bir nazım plan çalışması yapılmasına, mahkeme kararı
gerekçeleri doğrultusunda 14.02.2013 tarihli ve 38 sayılı karar ile getirilen kullanımın iptaline, 1995
tarihli önceki nazım imar planının korunmasına, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması
için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3978 ada
2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 30/01/2014
tarihli ve 2013/200 E. - 2014/191 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin bölgedeki
kıyı kenar çizgisi lejantının paftasının ilgili mercilerden istenmesine, röper noktalarının tespiti sonrası
bölgede yeni bir nazım plan çalışması yapılmasına, mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda
14.02.2013 tarihli ve 38 sayılı karar ile getirilen kullanımın iptaline, 1995 tarihli önceki nazım imar
planının korunmasına ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
Adana İli, Çukurova İlçesi Karalarbucağı Mahallesi 3978 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararına yönelik Adana 1 İdare Mahkemesi 30.01.2014 tarihli ve 2013/200
E. - 2014/191 K. Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin bölgedeki kıyı
kenar çizgisi lejantının paftasının ilgili mercilerden istenmesine, röper noktalarının tespiti
sonrası bölgede yeni bir nazım plan çalışması yapılmasına, mahkeme kararı gerekçeleri
14.02.2013 tarihli ve 38 sayılı karar ile getirilen kullanımın iptaline 1995 tarihli önceki nazım
imar planının korunmasına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih
ve 183 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
ADANA - ÇUKUROVA
KARALARBUCAĞI MAHALLESİ
3 9 7 8 ADA VE CİVARI
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
1/ 25.000
o
O O NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
YAYA YOLLARI
|
d
]
AKTİF YEŞİL ALANLAR
(Parklar, Çocuk Bahçeleri)
MÜLKİYET SINIRI
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANI HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR.
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-55 sayılı yazısı ekinde sunulan, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi,
5069 ada 1 parselde Adana 1.İdare Mahkemesinin 25/12/2013 tarihli ve 2013/164 E. - 2013/1721 K.
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Bayındırlık - Kanunlar komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere İmar ve
Bayındırlık - Kanunlar komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi, 5069
ada 1 parselde Adana 1.İdare Mahkemesinin 25/12/2013 tarihli ve 2013/164 E. - 2013/1721 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 07.03.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-1725 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 05.06.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Adana Valiliği (Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) tarafından
Adana 1. İdare Mahkemesinde açılan ve Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 5069 ada 1 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik davada; Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih
ve 2013/164 E.-2013/1721 K. sayılı kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmaz için tanımsız işlevsiz boşluk bırakılması plan
yapım yöntem ve tekniklerine uygun olmadığı, imar yolu ve sosyal kültürel tesis alanı olarak ayrılan
kısmında ise şehircilik ilkelerine ve plan yapım yöntem tekniklerine aykırılık bulunmadığı sonucuna
ulaşılmıştır ...” denmektedir.
Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 5069 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve 2013/164 E.-20131721 K. sayılı iptal
kararları gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi
5069 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi
25/12/2013 tarih ve 2013/164 E.-20131721 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin
mahkeme kararı gerekçeleri doğrultusunda 5069 ada 1 nolu parselin sınırlarına göre Sosyal ve Kültürel
Tesis Alanı olarak ve batısındaki alanların Yeşil Alan ve Otopark Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenmesine, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi, Huzurevleri Mahallesi 5069 ada 1 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 1. İdare Mahkemesi 25/12/2013 tarih ve
2013/164 E.-20131721 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararı
gerekçeleri doğrultusunda 5069 ada 1 nolu parselin sınırlarına göre Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı
olarak ve batısındaki alanların Yeşil Alan ve Otopark Alanı olarak 1/5000’lik planlara işlenmesine ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
A
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan
Ahmet
Ertan
Meclis
Adana İli, Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi 5069 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararma yönelik Adana 1 İdare Mahkemesi 25.12.2013 tarih ve 2013/164 E.
- 2013/721 K Sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik teklifin mahkeme kararı
gerekçeleri doğrultusunda 5069 ada 1 nolu parselin sınırlarına göre Sosyal ve Kültürel Tesis
Alanı olarak ve batısındaki alanların Yeşil Alan ve Otopark Alanı olarak 1/5000’lik planlara
işlenmesine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 184 sayılı
kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-65 sayılı yazısı ekinde sunulan,
Çukurova İlçesi, Salbaş Beldesi
589 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 2012/1706 E., 2014/65 K. sayılı iptal kararının yerine
getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Çukurova İlçesi, Salbaş Beldesi 589 parselde
Adana 2. İdare Mahkemesinin 2012/1706 E., 2014/65 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine
yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımın 11.03.2014 tarihli ve 13509581-310.01.02-1947 sayılı
yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 15.05.2014 tarihinde toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Özden Turizm İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. tarafından Adana 2. İdare
Mahkemesinde açılan ve Çukurova İlçesi Salbaş Beldesi 589 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 09/01/2014 ve 2012/1706 E.-2014/65 K. sayılı
kararı ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu 1/5000 ölçekli nazım imar planında dava konusu
taşınmazın bulunduğu alan yönünden halihazır durumun yani davacının kazanılmış hakkının göz önünde
bulundurulması gerekirken bulundurulmadığı anlaşıldığından taşınmazın bulunduğu alanın ticaret alanı
olarak belirlenmesine ilişkin dava konusu planda hukuka uyarlık bulumnadığı sonucuna varılmaktadır
...” denmektedir.
Çukurova İlçesi Salbaş Beldesi 589 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik
Adana 2. İdare Mahkemesi 09/01/2014 ve 2012/1706 E.-2014/65 K. sayılı iptal kararı gereği
incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Çukurova İlçesi Salbaş Beldesi 589
parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 09/01/2014 tarihli
ve 2012/1706 E.-2014/65 K. sayılı iptal kararma ait teklifin kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oybirliğiyle karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Çukurova İlçesi Salbaş Beldesi 589 parselin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 09/01/2014 tarihli ve 2012/1706 E.2014/65 K. sayılı iptal kararma ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Çukurova İlçesi Salbaş Beldesi 589 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar
planı kararma yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 09.01.2014 tarih ve 2012/1706 E 2014/65 K. Sayılı iptal kararına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014
tarih ve 185 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
4 109 000
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-98 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi. 560 ada
1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarih ve 2013/1613 E. - 2014/588 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 560 ada
1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarih ve 2013/1613 E. - 2014/588 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3720 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1613 E.-2014/588 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmazın bir kısmının semt ölçeğinde park alanı olarak
planlanmasının plan kademelenmesi açısından herhangi bir sorun olmadığı ancak dava konusu
taşınmazın bir kısmının içerisinde yer aldığı az yoğunlukta meskun konut alanının 1/25.000 ölçekli
nazım imar planında yeşil alan olarak planlandığı, yani söz konusu plan kararı açısından ölçekler arası
tutarlılığın sağlanmadığı bu sebeple de anılan plan kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna
varılm ıştır...” denmektedir.
Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1613 E.-2014/588 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada
1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih
ve 2013/1613 E.-2014/588 K. sayılı iptal kararlarının gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım
imar planında gerekli işlemlerin yapılmasının kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 1 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1613 E.2014/588 K. sayılı iptal kararlarının gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında
gerekli işlemlerin yapılmasının kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine
oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan
Ahmet TANRIVERDİ
Erta
Met
Adana İli, Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19.03.2014 tarih ve 2013/1613 E 2014/588 K. Sayılı iptal kararlarının gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar
planında gerekli işlemlerin yapılmasının kabulüne ait teklif Adana Büyükşehir Belediye
Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 186 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
f
Devrim KESKİN
Y. Şehir Plancısı
• • •
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ O N AM A SINIRI
.
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
I. ,
AKTİF YEŞİL ALANLAR
(Parklar, Çocuk Bahçeleri)
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜM LERİNE UYULACAKTIR.
*
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-102 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 560 ada
2 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarih ve 2013/1598 E. - 2014/589 K. sayılı iptal
karannın yerine getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 560 ada
2 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarih ve 2013/1598 E. - 2014/589 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 09.05.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3461 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1598 E.-2014/589 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmazın bir kısmının semt ölçeğinde park alanı olarak
planlanmasının plan kademelenmesi açısından herhangi bir sorun olmadığı ancak dava konusu
taşınmazın bir kısmının içerisinde yer aldığı az yoğunlukta meskun konut alanının 1/25.000 ölçekli
nazım imar planında yeşil alan olarak planlandığı, yani söz konusu plan kararı açısından ölçekler arası
tutarlılığın sağlanmadığı bu sebeple de anılan plan kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna
varılm ıştır...” denmektedir.
Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1598 E.-2014/589 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi,
560 ada, 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi
19/03/2014 tarihli ve 2013/1598 E.-2014/589 K. sayılı iptal kararına ait teklifin mahkeme kararlarının
gerekçeleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında gerekli işlemlerin yapılmasının
kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye
Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 560 ada, 2 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarihli ve
2013/1598 E.-2014/589 K.
sayılı iptal kararına ait teklifin mahkeme kararlarının gerekçeleri
doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında gerekli işlemlerin yapılmasının kabulüne ait
komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yiirütümü
için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19.03.2014 tarih ve 2013/1598 E 2014/589 K Sayılı iptal kararına ait teklifin mahkeme kararlarının gerekçeleri doğrultusunda
1/5000 ölçekli nazım imar planında gerekli işlemlerin yapılmasının kabulüne ait teklif Adana
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarih ve 187 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
• • •
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
AKTİF YEŞİL ALANLAR
(Parklar, Çocuk Bahçeleri)
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR,
KARAR
Biiyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-101 sayılı yazısı ekinde sunulan, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 560 ada
3 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarihli ve 2013/1606 E. - 2014/585 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 560 ada
3 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarihli ve 2013/1606 E. - 2014/585 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığımın 09.05.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3449 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik
davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1606 E.-2014/585 K. sayılı kararı ile iptal
kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmazın bir kısmının semt ölçeğinde park alanı olarak
planlanmasının plan kademelenmesi açısından herhangi bir sorun olmadığı ancak dava konusu
taşınmazın bir kısmının içerisinde yer aldığı az yoğunlukta meskun konut alanının 1/25.000 ölçekli
nazım imar planında yeşil alan olarak planlandığı, yani söz konusu plan kararı açısından ölçekler arası
tutarlılığın sağlanmadığı bu sebeple de anılan plan kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna
varılmıştır...” denmektedir.
Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1606 E.-2014/585 K. sayılı iptal kararı
gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye Meclisine
havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi,
560 ada 3 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi
19/03/2014 tarih ve 2013/1606 E.-2014/585 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım
imar planında gerekli işlemlerin yapılmasının kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın
alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi. Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi, 560 ada 3 parselin 1/5000
ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1606 E.2014/585 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında gerekli işlemlerin
yapılmasının kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden onanmasına,
gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesine oybirliği ile
karar verildi.
r
Salih GÖKÇE UÖ L
Meclis I. Başkan vO T
Ahmet TANRIVERDİ
MeclişXatibj,
Adana İli, Sarıçam İlçesi Suluca Mahallesi 560 ada 3parselin 1/5000 ölçekli nazım
imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin Îİ9.03.2014 tarih ve 2013/1606 E 2014/585 K. Sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında gerekli
işlemlerin yapılmasının kabulüne ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014
tarih ve 188 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
• • •
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
AKTİF YEŞİL ALANLAR
(Parklar, Çocuk Bahçeleri)
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR
^
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-100 sayılı yazısı ekinde sunulan. Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi,
116 ada 1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarih ve 2013/1559 E. - 2014/584 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen. Sarıçam İlçesi. Boynuyoğun Mahallesi, 116 ada
1 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarih ve 2013/1559 E. - 2014/584 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3436 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 116 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1559 E.-2014/584 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmazın bir kısmının semt ölçeğinde park alanı, orman
alanı olarak planlanmasının plan kademelenmesi açısından herhangi bir sorun olmadığı ancak dava
konusu taşınmazın bir kısmının içerisinde yer aldığı orta yoğunlukta meskun konut alanının 1/25.000
ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunlukta meskun konut alanı olarak planlandığı, yani söz konusu
plan kararı açısından ölçekler arası tutarlılığın sağlanmadığı bu sebeple de anılan plan kararının hukuka
aykırı olduğu sonucuna varılm ıştır...” denmektedir.
Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 116 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararma yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1559 E.-2014/584 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi
116 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi
19/03/2014 tarih ve 2013/1559 E.-2014/584 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım
imar planında seyrek yoğunluklu konut olarak yapılmasının kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 116 ada 1 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve
2013/1559 E.-2014/584 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek
yoğunluklu konut olarak yapılmasının kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Salih GÖKÇE
Meclis I. Başkan
Ahmet
Ertan
Meclis
Adana İli, Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 116 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19.03.2014 tarih ve 2013/1559
E.-2014/584 K. Sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek
yoğunluklu konut alanı yapılmasına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
13.06.2014 tarih ve 189 sayılı kararı ile onaylanmıştır
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
ADANA - SARIÇAM
B O Y N U Y O Ğ U N MAHALLESİ
1 1 6 ADA 1 P A R S E L ,
11 7 ADA 2 P A R S E L , 1 4 4 ADA 1 P A R S E L
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
-J . • • •
S
=
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
*
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
AZ YOĞUNLUKTA (2Q0 kişi/ha VE DAHA DÜ
(E= 0.20 - E=1.00 Di
Rl ARASINDA YAPILAŞMA)
»
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1/5000
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-99 sayılı yazısı ekinde sunulan Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi,
117 ada 2 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarih ve 2013/1558 E. - 2014/591 K. sayılı
iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi, 117 ada
2 parselde Adana 2.İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarih ve 2013/1558 E. - 2014/591 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3440 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 117 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1558 E.-2014/591 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmazın bir kısmının orman alanı olarak planlanmasının
plan kademelenmesi açısından herhangi bir sorun olmadığı ancak dava konusu taşınmazın bir kısmının
içerisinde yer aldığı orta yoğunlukta meskun konut alanının 1/25.000 ölçekli nazım imar planında seyrek
yoğunlukta meskun konut alanı olarak planlandığı, yani söz konusu plan kararı açısından ölçekler arası
tutarlılığın sağlanmadığı bu sebeple de anılan plan kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna
varılmıştır...” denmektedir.
Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 117 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1558 E.-2014/591 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde; Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi,
117 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararma yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi
19/03/2014 tarih ve 2013/1558 E.-2014/591 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım
imar planında seyrek yoğunluklu konut olarak yapılmasının kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğu ile karar verildi.
Denilmektedir.
Konunun yapılan görüşülmesinde; Sarıçam İlçesi. Boynuyoğun Mahallesi, 117 ada 2 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve
2013/1558 E.-2014/591 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek
yoğunluklu konut olarak yapılmasının kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 117 ada 2 parselin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19.03.2014 tarih ve 2013/1558
E.-2014/591 K. Sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek
yoğunluklu konut alanı yapılmasına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
13.06.2014 tarih ve 190 sayılı kararı ile onaylanmıştır
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
Gülcan KESKİN
Y. Şehir Plancısı
Devrim KESKİN
ADANA - SARIÇAM
B O Y N U Y O Ğ U N MAHALLESİ
1 1 6 ADA 1 P A R S E L ,
1 17 ADA 2 P A R S E L , 1 4 4 ADA 1 P A R S E L
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
• • •
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
*
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
AZ YOĞUNLUKTA (2Q0 kişı/hq VE DAHA DÜIŞÜK)
------------------YAPILAŞMA)
ÂPILA
(E= 0.20 - E=1.00 DP
ARASINDA
l PLAN NOTU
; 1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1/5000
A
■
KARAR
Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.06.2014 tarihli oturumunda okunan. Başkanlığın 13.06.2014
tarihli ve 67597785-301.01-97 sayılı yazısı ekinde sunulan Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi,
144 ada 1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarihli ve 2013/1568 E. - 2014/581 K.
sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik Kanunlar - İmar ve Bayındırlık komisyonu raporunda
aynen;
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.05.2014 tarihli oturumunda incelenmek üzere Kanunlar İmar ve Bayındırlık komisyonlarımıza havale edilen, Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi, 144 ada
1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin 19.03.2014 tarihli ve 2013/1568 E. - 2014/581 K. sayılı iptal
kararının yerine getirilmesine yönelik İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 09.05.2014 tarihli ve
13509581-310.01.02-3719 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız 16.05.2014 tarihinde
toplandı.
Anılan yazıda aynen;
Belediyemiz aleyhine Maliye Hâzinesi tarafından Adana 2. İdare Mahkemesinde açılan ve
Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 144 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına
yönelik davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1568 E.-2014/581 K. sayılı kararı
ile iptal kararı almıştır.
Söz konusu kararda, “ ... dava konusu taşınmazın bir kısmının semt ölçeğinde ticaret alanı,
12 metre enkesitli imar yolu olarak planlanmasının plan kademelenmesi açısından herhangi bir sorun
olmadığı ancak dava konusu taşınmazın bir kısmının içerisinde yer aldığı orta yoğunlukta meskun konut
alanının 1/25.000 ölçekli nazım imar planında seyrek yoğunlukta meskun konut alanı olarak planlandığı,
yani söz konusu plan kararı açısından ölçekler arası tutarlılığın sağlanmadığı bu sebeple de anılan plan
kararının hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır...” denmektedir.
Sançam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 144 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı
kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve 2013/1568 E.-2014/581 K. sayılı iptal
kararı gereği incelenerek, 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli meclis kararı alınmak üzere Belediye
Meclisine havalesini olurunuza arz ederim. Denilmektedir.
K onunun kom isyonlarım ızca yapılan incelemesinde; Sarıçam İlçesi. Boynuyoğun Mahallesi,
144 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi
19/03/2014 tarih ve 2013/1568 E.-2014/581 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım
imar planında seyrek yoğunluklu konut olarak yapılmasının kabulüne, 5216 sayılı yasaya istinaden
gerekli kararın alınması için evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine arzına oyçokluğuyla karar verildi.
Denilmektedir.
K onunun yapılan görüşülm esinde; Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi, 144 ada 1 parselin
1/5000 ölçekli nazım imar planı kararına yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19/03/2014 tarih ve
2013/1568 E.-2014/581 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek
yoğunluklu konut olarak yapılmasının kabulüne ait komisyon raporunun kabulüne, 5216 sayılı yasaya
istinaden onanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Büyükşehir Belediye Başkanlığına
verilmesine oybirliği ile karar verildi.
Adana İli, Sarıçam İlçesi Boynuyoğun Mahallesi 144 ada 1 parselin 1/5000 ölçekli
nazım imar planı kararma yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi 19.03.2014 tarih ve 2013/1568
E.-2014/581 K. Sayılı iptal kararı doğrultusunda 1/5000 ölçekli nazım imar planında seyrek
yoğunluklu konut alanı yapılmasına ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin
13.06.2014 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır
Onaylanan nazım imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesine
istinaden bir ay süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur. 27.06.2014
D e ftm KESKİN
/Y. Şehir Plancısı
ADANA - SARIÇAM
B O Y N U Y O Ğ U N MAHALLESİ
1 1 6 ADA 1 P A R S E L ,
1 17 ADA 2 P A R S E L , 1 4 4 ADA 1 P A R S E L
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
• • •
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
MOTORLU TAŞIT YOLLARI
AZ YOĞUNLUKTA (200 kişi/ha VE DAHA DÜŞÜK)
(E= 0 20 - E=1 00 DEĞERLERİ ARASINDA YAPILAŞMA)
PLAN NOTU
1- ONAYLI NAZIM İMAR PLANLARI HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR. 1 / 5 0 0 0
'
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
7 464 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content